افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده + مثال و تمرین

۵۴۰۲۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده + مثال و تمرین

در زبان انگلیسی، افعال زیادی وجود دارند که ing می‌گیرند. آشنایی با این افعال، همواره از دغدغه‌های زبان‌آموزان بوده است، زیرا کاربردهای گوناگونی دارند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» اسم مصدر را توضیح دادیم و نقش‌های آن را بررسی کردیم. در این آموزش، توضیح می‌دهیم که افعال ing دار چیست و چه زمانی به کار می‌روند. همچنین کاربرد و تقسیم‌بندی هر یک را به‌کمک مثال‌های متعدد شرح می‌دهیم.

افعال ing دار چیست ؟

افعال ing دار در زبان انگلیسی، به افعالی گفته می‌شود که بعد از آن‌ها «اسم مصدر» (Gerund) می‌آید. اسم مصدر در انگلیسی، با افزودن «ing-» به شکل ساده فعل ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

work → working

sit → sitting

smoke → smoking

در زبان انگلیسی، افعال خاصی وجود دارند که بعد از آن‌ها باید از اسم مصدر استفاده شود. در ادامه این آموزش، این افعال را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن‌ها را به‌کمک مثال توضیح خواهیم داد. اما قبل از آن، به چند کاربرد مهم «ing-» در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم.

کاربرد افعال ing

کاربرد «ing» در زبان انگلیسی به شش مورد زیر خلاصه می‌شود:

I am doing my homework.

من در حال انجام دادن تکالیفم هستم.

I have been writing all day.

تمام روز را در حال نوشتن بوده‌ام.

I was writing when the pizza arrived.

داشتم می‌نوشتم که پیتزا رسید.

 • به عنوان اسم که به آن اسم مصدر گفته می‌شود و می‌تواند فاعل جمله باشد:

Writing is an important skill.

نوشتن مهارت مهمی است.

Hiking is one of my favorite activities.

پیاده‌روی یکی از فعالیت‌های محبوب من است.

Reading before bed helps me fall asleep.

مطالعه قبل از خواب به من کمک می‌‌کند تا خوابم ببرد.

 • به عنوان اسم و در نقش مفعول مستقیم برای بعضی از فعل‌ها که به آن افعال ing دار می‌گویند و برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
 • Admit به معنای اعتراف کردن
 • Avoid به معنای اجتناب/دوری کردن
 • Consider به معنای در نظر گرفتن
 • Deny به معنای انکار کردن
 • Discuss به معنای بحث کردن
 • Practice به معنای تمرین کردن
 • Recall به معنای به خاطر آوردن
 • Suggest به معنای پیشنهاد دادن
تصویر چند مکعب روی میز

به چند مثال در رابطه با کاربرد افعال ing در جمله توجه کنید.

He often avoids answering his phone.

او اغلب از پاسخ دادن به تلفن خود اجتناب می‌کند.

I considered conducting structured interviews.

من مسئول رسیدگی به مصاحبه‌های ساختاریافته شدم.

She suggested taking notes.

او پیشنهاد یادداشت‌برداری کرد.

Before conducting the research, it is necessary to complete a literature review.

قبل از انجام تحقیق، لازم است پیشینه پژوهش را تکمیل کنید.

Her experience in interviewing will be beneficial.

تجربه او در مصاحبه مفید خواهد بود.

He is bad at remembering appointments.

او در به خاطر سپردن قرارها خوب نیست. (قرارها خوب یادش نمی‌ماند.)

They complained about driving in rush hour.

آن‌ها از رانندگی در ساعات شلوغ شکایت کردند.

 • برای ساختن برخی صفات انگلیسی:

I read an interesting book.

من کتاب جالبی خواندم.

The barking dog was annoying.

سگی که پارس می‌کرد، آزاردهنده بود.

The woman wearing a dress is sitting by the window.

(The woman who is wearing a dress is sitting by the window.)

زنی که لباسی بر تن دارد، کنار پنجره نشسته است.

The pens sitting on the desk belong to the teacher.

(The pens that are sitting on the desk belong to the teacher.)

خودکارهای روی میز متعلق به معلم است.

تصویر معلمی ایستاده کنار تخته

کاربرد افعال ing برای حالت مجهول

در زبان انگلیسی، سه فعل وجود دارد که بعد از آن‌ها فعل ing دار می‌آید و معنی مجهول به جمله می‌دهد. این فعل‌ها عبارت‌اند از :

 • need
 • require
 • want

لازم به ذکر است که برای درک بهتر مباحث گرامری می‌توانید از مجموعه آموزش‌‌های گرامر زبان انگلیسی مقدماتی تا پیشرفته فرادرس استفاده کنید.

فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت

به کاربرد فعل ing دار بعد از این سه فعل در جملات زیر توجه کنید.

I have three shirts that need washing.

(need to be washed)

من سه پیراهن دارم که نیاز به شستشو دارند. (باید شسته شوند.)

I sent it back to the shop because it needed fixing.

(needed to be fixed)

من آن را به مغازه ارسال کردم، زیرا نیاز به تعمیر داشت. (باید تعمیر می‌شد.)

This letter requires signing.

(needs to be signed)

این نامه نیاز به امضا دارد. (باید امضا شود.)

The house wants repainting.

(needs to be repainted)

خانه نیاز به رنگ شدنِ مجدد دارد. (خانه باید دوباره رنگ شود.)

فاعل جدید قبل از ing

در رابطه با برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی، وقتی با افعال ing دار همراه می‌شوند، فاعل جدیدی می‌تواند قبل از فعل ing قرار بگیرد. این افعال عبارت‌اند از:

 • can't stand به معنای تحمل چیزی را نداشتن
 • dislike به معنای دوست نداشتن
 • imagine به معنای تصور کردن
 • involve به معنای شامل شدن
 • mind به معنای مورد توجه قرار دادن
 • miss به معنای از دست دادن
 • put off به معنای به تأخیر انداختن؛ موکول کردن

به چند مثال زیر توجه کنید تا کاربرد این افعال را در جمله بهتر درک کنید.

We just couldn’t imagine Gerry singing in public.

ما نمی‌توانیم تصور کنیم که «جری» در ملاءعام آواز بخواند.

Do you mind me being here while you’re working?

اشکالی ندارد که وقتی شما مشغول به کار هستید، من اینجا بمانم؟

I don’t want to risk him losing his job.

من نمی‌خواهم ریسک کنم که او شغلش را از دست بدهد.

نکته: اگر فاعل جدید، ضمیر فاعلی باشد، به شکل مفعول در جمله به کار می‌رود.

لیست افعال ing دار

همان‌طور که در مبحث کابرد افعال ing دار اشاره شد، بعد از بعضی فعل‌های خاص، اسم مصدر به کار می‌رود. در ادامه، می‌توانید فهرست مهم‌ترین و رایج‌ترین افعالی را که بعد از آن‌ها اسم مصدر می‌آید مشاهده کنید.

فهرست افعالی که بعد از آن‌ها فعل ing می‌آید
postponeendureacknowledge
practiceenjoyadmit
preventescapeadvise
put offevadeallow
recallexplainanticipate
recollectfancyappreciate
recommendfearavoid
reportfeel likebe worth
resentfinishcan't help
resistforgivecelebrate
resumegive up (stop)confess
riskkeep (continue)consider
shirkkeep ondefend
shunmentiondelay
suggestminddetest
supportmissdiscontinue
toleratenecessitatediscuss
understandomitdislike
urgepermitdispute
warrantpicturedread

مثال افعالی که مفعول ing می گیرند

برای این‌که کاربرد افعال ing دار را در جمله بهتر درک کنید، چند مثال با ترجمه آورده‌ایم.

Do you fancy going out for a drink later, Lois?

آیا دوست داری بعداً برای نوشیدن بیرون برویم، «لوئیس»؟

I’m sorry, Clark. I don’t feel like going out tonight.

متأسفم، «کلارک». امشب حوصله بیرون رفتن ندارم.

You know, Lois, I don’t appreciate being treated like a stranger.

می‌دانی «لوئیس»، از این‌که با من مثل یک غریبه رفتار شود، خوشم نمی‌آید.

(در این مثال، «being treated» حالت مجهول فعل است.)

Sherlock Holmes enjoys solving mysteries.

«شرلوک هولمز» از حل کردن معما لذت می‌برد.

I just love watching Sherlock reruns.

من واقعاً تماشای تکرار [برنامه‌های] «شرلوک» را دوست دارم.

Would you mind leaving me alone, Mr. Watson?

می‌توانم خواهش کنم مرا تنها بگذارید، آقای «واتسون»؟

تصویر کتاب و کتابخانه

I can’t tolerate being ignored any longer.

دیگر نمی‌توانم نادیده گرفته شدن را تحمل کنم.

(در این مثال، «being ignored» حالت مجهول فعل است.)

Why do you dislike spending time with Roger?

چرا از وقت گذراندن با «راجر» خوشت نمی‌آید؟

I don’t hate spending time with him, but he’s not my favorite person, to put it nicely.

من از وقت گذراندن با او بدم نمی‌آید، اما او شخص مورد‌علاقه من نیست.

Will you post this letter for me, please? I can’t stand queuing.

می‌توانم خواهش کنم این نامه را برای من ارسال کنید؟ تحمل ایستادن در صف را ندارم.

I just detest waiting.

من جداً از منتظر ماندن متنفرم.

Why are you avoiding getting down to work? Stop procrastinating.

چرا از شروع به کار کردن سر باز می‌زنید؟ تعلل نکنید.

I miss playing with my Barbie dolls. Why can’t I be a child again?

دلم برای بازی با عروسک‌های باربی تنگ شده است. چرا نمی‌توانم دوباره بچه شوم؟

Would you consider working as an English Language teacher?

آیا در نظر دارید به عنوان معلم زبان انگلیسی کار کنید؟

تصویر یک زن روبه‌روی ساعت بیگ بن

I suggest going in Bruce Wayne’s car.

پیشنهاد می‌کنم با ماشین «بروس وین» بروید.

I would advise not calling him at this time of night.

توصیه می‌کنم این وقت شب به او زنگ نزنید.

Peter has imagined telling his wife the truth many times.

پیتر بارها تصور کرده است که به همسرش حقیقت را می‌گوید.

He didn’t want to admit cheating on her.

او نمی‌خواست اعتراف کند که به او خیانت کرده است.

Never talk to him until he has finished speaking.

تا زمانی که صحبتش تمام نشده، هرگز با او حرف نزنید.

I think we’ll have to postpone meeting the clients.

من فکر می‌کنم باید ملاقات با مشتری‌ها را به تعویق بیندازیم.

املای افعال ing

وقتی «ing-» به فعل اضافه می‌شود، در برخی موارد املای کلمه تغییر می‌کند. در ادامه مطلب، به بررسی قوانین املایی مربوط به افعالی که ing می‌گیرند پرداخته‌ایم.

املای افعال با قاعده

برای اکثر فعل‌های باقاعده، به شکل ساده فعل «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 singing → singing

 carrying → carrying

 drinking → drinking

افعالی که به «e-» ختم می‌شوند

در فعل‌هایی که به «e-» ختم می‌شوند، «e-» را حذف و «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 observe → observing

 writing → writing

 explode → exploding

افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند، «ie-» را به «y-» تغییر می‌دهیم و «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 tie → tying

 die → dying

افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

 free → freeing

 seeing → seeing

افعالی که به «c-» ختم می‌شوند

mimic → mimicking

panic → panicking

یادگیری زبان انگلیسی

افعالی که به حرف صدادار و بی‌صدا ختم می‌شوند

افعالی که به حرف باصدا و بی‌صدا ختم می‌شوند، با توجه به تک‌سیلابی یا چند سیلابی بودن آن‌‌ها، از قوانین زیر پیروی می‌کنند.

افعال تک‌سیلابی

در فعل‌های «تک‌سیلابی»، حرف بی‌صدا تکرار می‌شود و سپس «ing-» اضافه می‌گردد، مانند مثال‌های زیر:

run → running

cut → cutting

sit → sitting

افعال بیش از یک سیلاب

در فعل‌هایی که بیشتر از یک سیلاب دارند، اگر «تکیه» (Stress) روی سیلاب دوم باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود و «ing-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

admit → admitting

commit → committing

اگر تکیه روی سیلاب دوم نباشد، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

target → targeting

visit → visiting

سوالات رایج درباره افعال ing دار

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص افعال ing دار پاسخ دهیم.

کاربرد افعال ing دار چیست؟

افعال ing دار می‌توانند «Present Participle» یا «Gerund» باشند. در ظهر هر دو شبیه هم هستند اما کاربردهای متفاوتی دارند.  در حالت اول، به عنوان بخشی از شکل استمراری فعل یا به عنوان صفت فاعلی کاربرد دارند و در حالت دوم به عنوان اسم مصدر و در نقش فاعل، مفعول یا مفعول حرف اضافه در جملات انگلیسی به کار می‌روند.

مثال فعل‌هایی که با ing همراه می‌شوند چیست؟

فعل‌هایی که با ing همراه می‌شوند شامل «avoid» و «delay» و «dislike» است. البته فعل‌هایی دیگری مانند «finish» یا «be used to» و «forgive» نیز وقتی در جمله قرار می‌گیرند، بعد از آن‌‌ها اسم مصدر می‌آید که ing دارد. فهرست کاملی از آن‌ها را در این مطلب ارائه کردیم که می‌توانید مطالعه کنید.

کدام فعل‌ها مفعول ing می‌گیرند؟

برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی مفعول ing می‌گیرند. این فعل‌ها مانند «enjoy» یا «love» به عنوان فعل اصلی و بعد از فاعل در جمله قرار می‌گیرند و با مفعول همراه می‌شوند، اما مفعول آن‌ها به شکل «verb + ing» می‌آید که به آن مفعول ing گفته می‌شود.

قوانین املایی افعال ing چگونه است؟

افعال باقاعده در بیشتر موارد فقط «ing» می‌گیرند، اما در برخی موارد قوانین املایی آن‌ها با تغییراتی همراه می‌شود. برای مثال، برای افعالی که به «e» ختم می‌شوند، با افزودن «ing»، حرف «e» از انتهای آن‌ها حذف می‌شود.

همچنین درمورد افعالی که به حرف صدادار و بی‌صدا ختم می‌شوند، با توجه به تک‌سیلابی یا چند سیلابی بودن آن‌ها از قوانین متفاوتی پیروی می‌کنند که در این آموزش به طور کامل به آن‌ها اشاره کردیم.

تمرین افعال ing دار

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال ing دار»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست را نیز ببینید.

تمرین اول

جاهای خالی را با توجه به قوانین املایی فعل ing دار، کامل کنید.

Q1: I am (read) _____ an excellent book about the origins of the Cold War.

جواب

Answer: I am reading an excellent book about the origins of the Cold War.

Q2: I am (write) ______ this email to request some days off to take care of my ill mother.

جواب

Answer: I am writing this email to request some days off to take care of my ill mother.

Q3: The company managers want to be sure of (hit) ______ the target before they proceed to the next level.

جواب

Answer: The company managers want to be sure of hitting the target before they proceed to the next level.

Q4: These mirrors are delivered with (fix) _____ accessories.

جواب

Answer: These mirrors are delivered with fixing accessories.

Q5: Excuse me! I don't get your point. What are you (refer) ______ to?

جواب

Answer: Excuse me! I don't get your point. What are you referring to?

Q6: This product is used for hair (dye) ______ and is a natural alternative for commercial hair colors.

جواب

Answer: This product is used for hair dyeing and is a natural alternative to commercial hair colors.

Q7: A correct (lie) ______ position helps to relieve the burden of the spine.

جواب

Answer: A correct lying position helps to relieve the burden of the spine.

Q8: Carefully (mimic) ______ her mother, she bathes, feeds, and changes Eva, her doll.

جواب

Answer: Carefully mimicking her mother, she bathes, feeds, and changes Eva, her doll.

Q9: She stayed up late with her grandson, telling him stories and (tiptoe) ______ from his room once he fell asleep.

جواب

Answer: She stayed up late with her grandson, telling him stories and tiptoeing from his room once he fell asleep.

Q10: I have no problems (admit) _____ my faults.

جواب

Answer: I have no problems admitting my faults.

تمرین دوم

جاهای خالی را با افعال ing دار یا مصدر با to کامل کنید.

Q1: I don't fancy ____ (go) out tonight.

جواب

Answer: I don't fancy going out tonight.

Q2: She avoided ______ (tell) him about her plans.

جواب

Answer: She avoided telling him about her plans.

Q3: I would like _____ (come) to the party with you.

جواب

Answer: I would like to come to the party with you.

Q4: He enjoys _____ (have) a bath in the evening.

جواب

Answer: He enjoys having a bath in the evening.

Q5: She kept _____ (talk) during the film.

جواب

Answer: She kept talking during the film.

Q6: I am learning ______ (speak) English.

جواب

Answer: I am learning to speak English.

Q7: Do you mind ______ (give) me a hand?

جواب

Answer: Do you mind giving me a hand?

Q8: She helped me ______ (carry) my suitcases.

جواب

Answer: She helped me carry / to carry my suitcases.

Q9: I've finished ____ (cook) - come and eat!

جواب

Answer: I've finished cooking - come and eat!

Q10: He decided _____ (study) biology.

جواب

Answer: He decided to study biology.

Q11: I dislike ____ (wait).

جواب

Answer: I dislike waiting.

Q12: He asked _____ (come) with us.

جواب

Answer: He asked to come with us.

Q13: I promise ______ (help) you tomorrow.

جواب

Answer: I promise to help you tomorrow.

Q14: We discussed ______ (go) to the cinema, but in the end, we stayed at home.

جواب

Answer: We discussed going to the cinema, but in the end, we stayed at home.

Q15: She agreed _____ (bring) the pudding to the dinner.

جواب

Answer: She agreed to bring the pudding to the dinner.

Q16: I don't recommend _____ (take) the bus - it takes forever!

جواب

Answer: I don't recommend taking the bus - it takes forever!

Q17: We hope _____ (visit) Amsterdam next month.

جواب

Answer: We hope to visit Amsterdam next month.

Q18: She suggested _____ (go) to the museum.

جواب

Answer: She suggested going to the museum.

Q19: They plan _____ (start) college in the autumn.

جواب

Answer: They plan to start college in the autumn.

Q20: I don't want _____ (leave) yet.

جواب

Answer: I don't want to leave yet.

جمع‌بندی

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، کاربرد افعال ing دار را بررسی کردیم. همچنین، فهرستی از افعالی که بعد از آن‌ها از فعل ing دار استفاده می‌شود ارائه دادیم و با مثال‌های متعدد، نحوه قرار گرفتن آن‌ها را در جمله توضیح دادیم. در کل، فعل ing دار یا به شکل «صفت فاعلی» (Present Participle) است یا «اسم مصدر» (Gerund) و تفاوت در نقش آن‌ها در جمله است.

He is painting.

او در حال نقاشی کردن است.

(در این مثال «painting» نقش صفت فاعلی دارد.)

Driving too fast is dangerous.

رانندگی با سرعت بالا خطرناک است.

(در این مثال، «driving» نقش اسم مصدر دارد و فاعل جمله است.)

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Walden UniversityCrown Academy of EnglishMy English Teacher
۴ دیدگاه برای «افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده + مثال و تمرین»

خیلی خوب بود

عالی ممنون

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *