افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده

آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
یادگیری زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، افعال زیادی وجود دارند که ing می‌گیرند. آشنایی با این افعال، همواره از دغدغه‌های زبان‌آموزان بوده است، زیرا کاربردهای گوناگونی دارند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» اسم مصدر را توضیح دادیم و نقش‌های آن را بررسی کردیم. در این آموزش، توضیح می‌دهیم که افعال ing دار چیست و چه زمانی به کار می‌روند. همچنین کاربرد و تقسیم‌بندی هر یک را به‌کمک مثال‌های متعدد شرح می‌دهیم.

افعال ing دار چیست ؟

افعال ing دار در زبان انگلیسی، به افعالی گفته می‌شود که بعد از آن‌ها «اسم مصدر» (Gerund) می‌آید. اسم مصدر در انگلیسی، با افزودن «ing-» به شکل ساده فعل ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

work → working

sit → sitting

smoke → smoking

در زبان انگلیسی، افعال خاصی وجود دارند که بعد از آن‌ها باید از اسم مصدر استفاده شود. در ادامه این آموزش، این افعال را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن‌ها را به‌کمک مثال توضیح خواهیم داد. اما قبل از آن، به چند کاربرد مهم «ing-» در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم.

کاربرد افعال ing

کاربرد «ing» در زبان انگلیسی به شش مورد زیر خلاصه می‌شود:

I am doing my homework.

من در حال انجام دادن تکالیفم هستم.

I have been writing all day.

تمام روز را در حال نوشتن بوده‌ام.

I was writing when the pizza arrived.

داشتم می‌نوشتم که پیتزا رسید.

 • به عنوان اسم که به آن اسم مصدر گفته می‌شود و می‌تواند فاعل جمله باشد:

Writing is an important skill.

نوشتن مهارت مهمی است.

Hiking is one of my favorite activities.

پیاده‌روی یکی از فعالیت‌های محبوب من است.

Reading before bed helps me fall asleep.

مطالعه قبل از خواب به من کمک می‌‌کند تا خوابم ببرد.

 • به عنوان اسم و در نقش مفعول مستقیم برای بعضی از فعل‌ها که به آن افعال ing دار می‌گویند و برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
 • Admit به معنای اعتراف کردن
 • Avoid به معنای اجتناب/دوری کردن
 • Consider به معنای در نظر گرفتن
 • Deny به معنای انکار کردن
 • Discuss به معنای بحث کردن
 • Practice به معنای تمرین کردن
 • Recall به معنای به خاطر آوردن
 • Suggest به معنای پیشنهاد دادن
افعال ing دار چیست

به چند مثال در رابطه با کاربرد افعال ing در جمله توجه کنید.

He often avoids answering his phone.

او اغلب از پاسخ دادن به تلفن خود اجتناب می‌کند.

I considered conducting structured interviews.

من مسئول رسیدگی به مصاحبه‌های ساختاریافته شدم.

She suggested taking notes.

او پیشنهاد یادداشت‌برداری کرد.

Before conducting the research, it is necessary to complete a literature review.

قبل از انجام تحقیق، لازم است پیشینه پژوهش را تکمیل کنید.

Her experience in interviewing will be beneficial.

تجربه او در مصاحبه مفید خواهد بود.

He is bad at remembering appointments.

او در به خاطر سپردن قرارها خوب نیست. (قرارها خوب یادش نمی‌ماند.)

They complained about driving in rush hour.

آن‌ها از رانندگی در ساعات شلوغ شکایت کردند.

 • برای ساختن برخی صفات انگلیسی:

I read an interesting book.

من کتاب جالبی خواندم.

The barking dog was annoying.

سگی که پارس می‌کرد، آزاردهنده بود.

The woman wearing a dress is sitting by the window.

(The woman who is wearing a dress is sitting by the window.)

زنی که لباسی بر تن دارد، کنار پنجره نشسته است.

The pens sitting on the desk belong to the teacher.

(The pens that are sitting on the desk belong to the teacher.)

خودکارهای روی میز متعلق به معلم است.

کاربرد افعال ing دار در انگلیسی

کاربرد افعال ing برای حالت مجهول

در زبان انگلیسی، سه فعل وجود دارد که بعد از آن‌ها فعل ing دار می‌آید و معنی مجهول به جمله می‌دهد. این فعل‌ها عبارت‌اند از :

 • need
 • require
 • want

به کاربرد فعل ing دار بعد از این سه فعل در جملات زیر توجه کنید.

I have three shirts that need washing.

(need to be washed)

من سه پیراهن دارم که نیاز به شستشو دارند. (باید شسته شوند.)

I sent it back to the shop because it needed fixing.

(needed to be fixed)

من آن را به مغازه ارسال کردم، زیرا نیاز به تعمیر داشت. (باید تعمیر می‌شد.)

This letter requires signing.

(needs to be signed)

این نامه نیاز به امضا دارد. (باید امضا شود.)

The house wants repainting.

(needs to be repainted)

خانه نیاز به رنگ شدنِ مجدد دارد. (خانه باید دوباره رنگ شود.)

فاعل جدید قبل از ing

در رابطه با برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی، وقتی با افعال ing دار همراه می‌شوند، فاعل جدیدی می‌تواند قبل از فعل ing قرار بگیرد. این افعال عبارت‌اند از:

 • can't stand به معنای تحمل چیزی را نداشتن
 • dislike به معنای دوست نداشتن
 • imagine به معنای تصور کردن
 • involve به معنای شامل شدن
 • mind به معنای مورد توجه قرار دادن
 • miss به معنای از دست دادن
 • put off به معنای به تأخیر انداختن؛ موکول کردن

به چند مثال زیر توجه کنید تا کاربرد این افعال را در جمله بهتر درک کنید.

We just couldn’t imagine Gerry singing in public.

ما نمی‌توانیم تصور کنیم که «جری» در ملاءعام آواز بخواند.

Do you mind me being here while you’re working?

اشکالی ندارد که وقتی شما مشغول به کار هستید، من اینجا بمانم؟

I don’t want to risk him losing his job.

من نمی‌خواهم ریسک کنم که او شغلش را از دست بدهد.

نکته: اگر فاعل جدید، ضمیر فاعلی باشد، به شکل مفعول در جمله به کار می‌رود.

لیست افعال ing دار

همان‌طور که در مبحث کابرد افعال ing دار اشاره شد، بعد از بعضی فعل‌های خاص، اسم مصدر به کار می‌رود. در ادامه، می‌توانید فهرست مهم‌ترین و رایج‌ترین افعالی را که بعد از آن‌ها اسم مصدر می‌آید مشاهده کنید.

فهرست افعالی که بعد از آن‌ها فعل ing می‌آید
postpone endure acknowledge
practice enjoy admit
prevent escape advise
put off evade allow
recall explain anticipate
recollect fancy appreciate
recommend fear avoid
report feel like be worth
resent finish can't help
resist forgive celebrate
resume give up (stop) confess
risk keep (continue) consider
shirk keep on defend
shun mention delay
suggest mind detest
support miss discontinue
tolerate necessitate discuss
understand omit dislike
urge permit dispute
warrant picture dread

مثال افعالی که مفعول ing می گیرند

برای این‌که کاربرد افعال ing دار را در جمله بهتر درک کنید، چند مثال با ترجمه آورده‌ایم.

Do you fancy going out for a drink later, Lois?

آیا دوست داری بعداً برای نوشیدن بیرون برویم، «لوئیس»؟

I’m sorry, Clark. I don’t feel like going out tonight.

متأسفم، «کلارک». امشب حوصله بیرون رفتن ندارم.

You know, Lois, I don’t appreciate being treated like a stranger.

می‌دانی «لوئیس»، از این‌که با من مثل یک غریبه رفتار شود، خوشم نمی‌آید.

(در این مثال، «being treated» حالت مجهول فعل است.)

Sherlock Holmes enjoys solving mysteries.

«شرلوک هولمز» از حل کردن معما لذت می‌برد.

I just love watching Sherlock reruns.

من واقعاً تماشای تکرار [برنامه‌های] «شرلوک» را دوست دارم.

Would you mind leaving me alone, Mr. Watson?

می‌توانم خواهش کنم مرا تنها بگذارید، آقای «واتسون»؟

کاربرد gerund در انگلیسی

I can’t tolerate being ignored any longer.

دیگر نمی‌توانم نادیده گرفته شدن را تحمل کنم.

(در این مثال، «being ignored» حالت مجهول فعل است.)

Why do you dislike spending time with Roger?

چرا از وقت گذراندن با «راجر» خوشت نمی‌آید؟

I don’t hate spending time with him, but he’s not my favorite person, to put it nicely.

من از وقت گذراندن با او بدم نمی‌آید، اما او شخص مورد‌علاقه من نیست.

Will you post this letter for me, please? I can’t stand queuing.

می‌توانم خواهش کنم این نامه را برای من ارسال کنید؟ تحمل ایستادن در صف را ندارم.

I just detest waiting.

من جداً از منتظر ماندن متنفرم.

Why are you avoiding getting down to work? Stop procrastinating.

چرا از شروع به کار کردن سر باز می‌زنید؟ تعلل نکنید.

I miss playing with my Barbie dolls. Why can’t I be a child again?

دلم برای بازی با عروسک‌های باربی تنگ شده است. چرا نمی‌توانم دوباره بچه شوم؟

Would you consider working as an English Language teacher?

آیا در نظر دارید به عنوان معلم زبان انگلیسی کار کنید؟

افعالی که ing می گیرند

I suggest going in Bruce Wayne’s car.

پیشنهاد می‌کنم با ماشین «بروس وین» بروید.

I would advise not calling him at this time of night.

توصیه می‌کنم این وقت شب به او زنگ نزنید.

Peter has imagined telling his wife the truth many times.

پیتر بارها تصور کرده است که به همسرش حقیقت را می‌گوید.

He didn’t want to admit cheating on her.

او نمی‌خواست اعتراف کند که به او خیانت کرده است.

Never talk to him until he has finished speaking.

تا زمانی که صحبتش تمام نشده، هرگز با او حرف نزنید.

I think we’ll have to postpone meeting the clients.

من فکر می‌کنم باید ملاقات با مشتری‌ها را به تعویق بیندازیم.

املای افعال ing

وقتی «ing-» به فعل اضافه می‌شود، در برخی موارد املای کلمه تغییر می‌کند. در ادامه مطلب، به بررسی قوانین املایی مربوط به افعالی که ing می‌گیرند پرداخته‌ایم.

املای افعال با قاعده

برای اکثر فعل‌های باقاعده، به شکل ساده فعل «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 singing → singing

 carrying → carrying

 drinking → drinking

افعالی که به «e-» ختم می‌شوند

در فعل‌هایی که به «e-» ختم می‌شوند، «e-» را حذف و «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 observe → observing

 writing → writing

 explode → exploding

افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند، «ie-» را به «y-» تغییر می‌دهیم و «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

 tie → tying

 die → dying

افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

 free → freeing

 seeing → seeing

افعالی که به «c-» ختم می‌شوند

mimic → mimicking

panic → panicking

یادگیری زبان انگلیسی

افعالی که به حرف صدادار و بی‌صدا ختم می‌شوند

افعالی که به حرف باصدا و بی‌صدا ختم می‌شوند، با توجه به تک‌سیلابی یا چند سیلابی بودن آن‌‌ها، از قوانین زیر پیروی می‌کنند.

افعال تک‌سیلابی

در فعل‌های «تک‌سیلابی»، حرف بی‌صدا تکرار می‌شود و سپس «ing-» اضافه می‌گردد، مانند مثال‌های زیر:

run → running

cut → cutting

sit → sitting

افعال بیش از یک سیلاب

در فعل‌هایی که بیشتر از یک سیلاب دارند، اگر «تکیه» (Stress) روی سیلاب دوم باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود و «ing-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

admit → admitting

commit → committing

اگر تکیه روی سیلاب دوم نباشد، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

target → targeting

visit → visiting

جمع‌بندی

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، کاربرد افعال ing دار را بررسی کردیم. همچنین، فهرستی از افعالی که بعد از آن‌ها از فعل ing دار استفاده می‌شود ارائه دادیم و با مثال‌های متعدد، نحوه قرار گرفتن آن‌ها را در جمله توضیح دادیم. در کل، فعل ing دار یا به شکل «صفت فاعلی» (Present Participle) است یا «اسم مصدر» (Gerund) و تفاوت در نقش آن‌ها در جمله است.

He is painting.

او در حال نقاشی کردن است.

(در این مثال «painting» نقش صفت فاعلی دارد.)

Driving too fast is dangerous.

رانندگی با سرعت بالا خطرناک است.

(در این مثال، «driving» نقش اسم مصدر دارد و فاعل جمله است.)

بر اساس رای ۴۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Walden University Crown Academy of English My English Teacher
۲ thoughts on “افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *