گرامر will در انگلیسی – کاربردهای will با مثال + تمرین و تلفظ صوتی

۲۵۳۲۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
گرامر will در انگلیسی – کاربردهای will با مثال + تمرین و تلفظ صوتی

در زبان انگلیسی، فعل نیز مانند اسم از اجزاء ضروری جمله به شمار می‌آید. فعل نشان‌دهنده کار انجام‌شده یا چگونگی وقوع یک رویداد است و بدون آن، جمله کامل نیست. فعل‌ها از نظر دستوری نقش‌های متفاوتی در جمله دارند. بعضی فعل‌ها برای نشان دادن ضرورت، توانایی یا احتمال وقوع کاری استفاده می‌‌شوند که به آن‌ها «فعل‌های کمکی» (Auxiliary verbs) می‌گوییم. انواع گوناگونی از فعل‌های کمکی در انگلیسی وجود دارد که «will» یکی از آن‌هاست. در این‌ مطلب قصد داریم گرامر will در انگلیسی و کاربردهای آن را با مثال آموزش دهیم.

لازم به ذکر است که فعل‌های کمکی بیش از یک کاربرد دارند؛ از طرف دیگر، ممکن است کاربردهای شبیه به هم داشته باشند. بنابراین یادگیری آن‌ها به زمان و دقت کافی نیاز دارد.

افعال کمکی وجهی در انگلیسی

فعل‌های کمکی در ترکیب با فعل‌های دیگر به‌کار می‌روند. درحقیقت، اکثر فعل‌های کمکی به‌تنهایی معنی خاصی ندارند و باید همراه با فعل‌های دیگر استفاده شوند. هر یک از فعل‌های کمکی به توصیف چگونگی، علت و زمان وقوع رویداد می‌پردازد.

«have» ،«be» و «do»، رایج‌ترین فعل‌های کمکی هستند. در زبان انگلیسی، دسته‌ دیگری از فعل‌های کمکی وجود دارد که به آن «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) می‌گوییم. در زیر، ده فعل کمکی وجهی رایج و پرکاربرد در زبان انگلیسی را معرفی می‌کنیم.

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

شکل فعل بعد از ‌will

همان‌طور که اشاره شد، بعد از فعل‌های کمکی، شکل ساده فعل به‌کار می‌رود. گرامر will در انگلیسی هم از همین قاعده پیروی می‌کند.

در ادامه، به نکات مهمی در رابطه با شکل فعل بعد از will پرداخته‌ایم.

 • فعل سوم‌شخص مفرد «s-» نمی‌گیرد:

Jack won't come to the party tomorrow.

«جک» فردا به مهمانی نمی‌آید.

 • جملات منفی، پرسشی، و پاسخ‌های کوتاه و بلند، بدون «do» ساخته می‌شوند:

They won't go out this afternoon.

آن‌ها امروز بعدازظهر بیرون نمی‌روند.

?Will you help me

کمکم می‌کنی؟

 •  بعد از will، از شکل ساده فعل‌ بدون «to» استفاده می‌کنیم (این قاعده برای تمام فعل‌های کمکی به‌جز «ought» صدق می‌کند):

It will be hot tomorrow.

فردا هوا گرم خواهد بود.

 • در برخی موارد، از «There» به‌عنوان فاعل برای جملاتی استفاده می‌شود که فعل کمکی دارند:

There will be rain later today.

اواخر امروز باران می‌بارد.

نکته: در زبان فارسی، بعضی وقت‌ها، زمان آینده به‌شکل حال ساده ترجمه می‌شود، اما مفهوم آینده را دارد.

آینده ساده با will

شکل کوتاه و بلند will

به هنگام بررسی گرامر will در انگلیسی برای شکل کوتاه جملات مثبت، «will» به‌صورت «ll'» به‌کار می‌رود و بدون فاصله از فاعل نوشته می‌شود. در جدول زیر، شکل بلند و کوتاه «will» در جملات مثبت آمده است.

مثبت
I'llI will
You'llYou will
He'llHe will
She'llShe will
It'llIt will
We'llWe will
They'llThey will

مورد دیگری که باید هنگام یادگیری گرامر will در انگلیسی بررسی کنیم این است که برای شکل کوتاه منفی، «will not» به «won't» تبدیل می‌شود. در جدول زیر شکل بلند و کوتاه منفی «will» برای همه فاعل‌ها آمده است.

منفی
I won'tI will not
You won'tYou will not
He won'tHe will not
She won'tShe will not
It won'tIt will not
We won'tWe will not
They won'tThey will not

ساختار will در زبان انگلیسی

به‌طور کلی، ساختار فعل‌های کمکی در انگلیسی شبیه هم است. فقط در نظر داشته باشید که این افعال در هر جمله‌ای که استفاده شوند، بعد از آن‌ها شکل ساده فعل به‌کار می‌رود.

فرمول جملات خبری با will

به هنگام بررسی گرامر ‌will در انگلیسی می‌توان گفت که فرمول کلی جملات خبری با ‌will به‌شکل زیر است:

Subject/Subject pronoun + will + verb

در جدول زیر، فرمول و مثال جملات خبری با will آمده است. بهتر است در انتهای جمله از قید زمان استفاده کنیم.

adverb of timeverbwillSubject/Subject pronoun
tomorrowplaywillI/You/He/She/It/We/They

فرمول جملات منفی با will

در حالت منفی نیز از همین فرمول استفاده می‌شود، با این تفاوت که شکل منفی «will» به‌صورت «will not» یا شکل کوتاه‌شده آن، «won't» خواهد بود. بنابراین خواهیم داشت:

Subject/Subject pronoun + will not/won't + verb

در جدول زیر، فرمول و مثال جملات منفی با will آمده است.

adverb of timeverbwill not/won'tSubject/Subject pronoun
tomorrowplaywill not/won'tI/You/He/She/It/We/They

فرمول جملات پرسشی با will

در حالت سؤالی، «will» را ابتدای جمله پرسشی می‌آوریم و به‌دنبال آن از فاعل و فعل (شکل ساده) استفاده می‌کنیم. در انتها هم علامت سؤال می‌گذاریم.

Will + subject/subject pronoun + verb?

در جدول زیر، فرمول و مثال جملات پرسشی با will آمده است.

adverb of timeverbsubject/subject pronounWill
tomorrow?playyou/she/he/it/they/weWill

برای سؤالی کردن با کلمات پرسشی نیز از فرمول زیر پیروی می‌کنیم.

Wh-word + will + subject + verb?

در جدول زیر، فرمول و مثال جملات پرسشی با will آمده است.

adverb of timeverbsubjectwillWh-word
tomorrow?doyou/she/he/it/theywillWhat

مثال جملات خبری با will

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر will در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I will pay for the tickets.

من پول بلیت‌ها را می‌دهم.

He will go to his hometown by train.

  او با قطار به زادگاهش خواهد رفت.

I think he will stay here tomorrow.

فکر کنم فردا اینجا بماند.

تصویر پسر جوانی در حال مطالعه

We'll see you tonight.

امشب تو را می‌بینیم.

If the weather is OK, they'll go on a picnic.

اگر هوا خوب باشد، آن‌ها به گردش می‌روند.

I’ll look after the children for you if you like.

اگر تمایل داشته باشی، من از بچه‌ها مراقبت می‌کنم.

مثال جملات منفی با will

برای آشنایی با گرامر will در انگلیسی به مثال‌های زیر و به شکل ساده فعل بعد از جملات منفی توجه کنید.

I won't study this afternoon.

من امروز عصر درس نمی‌خوانم.

Your friend will not be happy about that.

دوستت درباره آن موضوع خوشحال نخواهد شد.

My children will not clean their rooms.

بچه‌های من اتاقشان را مرتب نخواهند کرد.

I will not speak to him again.

من دیگر با او صحبت نخواهم کرد.

نکته: در جملاتی که از عبارت «I think» در ابتدای جمله استفاده شده، برای منفی کردن باید فعل «think» را منفی کنیم. بنابراین به «will»، منفی‌کننده «not» اضافه نمی‌کنیم.

I don't think it'll rain tonight.

فکر نمی‌کنم امشب باران ببارد.

تصویر مردی در حال کار کردن با لپ‌تاپ

مثال جملات پرسشی با will

برای سؤالی کردن جملاتی که فعل کمکی دارند، مانند جملات دیگر، دو حالت وجود دارد:

 • جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با «کلمه‌های پرسشی» (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، نحوه سؤالی کردن این جملات را یاد می‌گیریم تا با جزئیات بیشتری از گرامر will در انگلیسی آشنا شویم.

جملات پرسشی بله یا خیر

در جملات پرسشی بله یا خیر، فقط کافی‌ست جای فاعل و فعل کمکی will را عوض کنیم. سپس شکل ساده فعل را می‌آوریم. برای پاسخ‌های کوتاه مثبت از «will» و برای پاسخ‌های کوتاه منفی از «won't» استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر به فعل اصلی جمله دقت کنید که برای همه فاعل‌ها به‌‌شکل ساده استفاده شده است.

چند جمله سؤالی با will

Will they win the game?

.Yes, they will

آیا آن‌ها بازی را می‌برند؟

بله، همین‌طور است.

Will you tell him the truth?

.No, I won't

 آیا تو راستش را به او خواهی گفت؟

نه، نمی‌گویم.

?Will she get angry

.No, she won't

آیا او عصبانی خواهد شد؟

نه این‌‌طور نیست.

تصویر مردی در حال کار کردن در اداره

جملات پرسشی با کلمات پرسشی

در مبحث گرامر will در انگلیسی برای سؤالی کردن با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس از فعل کمکی will، فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی کمک می‌گیریم. دقت داشته باشید که پاسخ سؤالی که مدنظر است، باید از صورت سؤال حذف شود.

چند جمله سؤالی با will

What will you tell him tonight?

امشب به او چه می‌گویی؟

Why won't she finish the project next week?

چرا او پروژه‌ را هفته آینده تمام نمی‌کند؟

Who will arrive first?

چه کسی اول می‌رسد؟

Who will you see in New York this weekend?

این آخر هفته به دیدن چه کسی در «نیویورک» خواهی رفت؟

What time will the boxers fight again?

«مشت‌زن‌ها» چه ساعتی دوباره به مصاف هم می‌روند؟

How many times will you read that email?

چند بار آن ایمیل را می‌خوانی؟

کاربرد گرامر will در انگلیسی

وقتی از گرامر will در انگلیسی صحبت می‌کنیم، معمولاً این‌طور به نظر می‌رسد که will نوعی فعل کمکی است که برای زمان آینده به‌کار می‌رود. اما این فقط یکی از کاربردهای آن است. در ادامه این مطلب، شما را با انواع کاربرد گرامر will در انگلیسی و مثال‌های مربوط به آن آشنا می‌کنیم.

 • برای صحبت کردن درباره آینده و در حالت کلی:

.I will go to the cinema tonight

امشب به سینما می‌‌روم.

He will play tennis tomorrow.

او فردا تنیس بازی خواهد کرد.

She will be happy with her exam results.

او از نتایج امتحانش راضی خواهد بود.

They will take the bus to the South next week.

آن‌ها هفته آینده با اتوبوس به جنوب خواهند رفت.

 • برای صحبت کردن درباره تصمیمات آنی و کارهایی که در لحظه تصمیم به انجام آن‌ها گرفته‌ایم:

.I'll call a taxi for you

برایت تاکسی می‌گیرم.

.I think we'll go right now

فکر کنم همین الآن برویم.

(الآن تصمیم گرفته شده است.)

Um, I'll have the chicken sandwich, please.

اوم، لطفاً برای من ساندویچ مرغ بیاورید.

(برای سفارش دادن غذا در رستوران معمولاً از «will» و فعل «have» استفاده می‌‌شود.)

 • وقتی درباره وقوع چیزی در آینده مطمئن هستیم:

There's somebody coming up the stairs. That'll be Mary.

 یک نفر دارد از پله‌ها بالا می‌آید. شک ندارم «ماری» است.

I’m sure he’ll be a successful lawyer one day.

مطمئنم یک روز وکیل موفقی خواهد شد.

 • وقتی می‌خواهیم وقوع چیزی را در آینده پیش‌بینی کنیم. این حالت ممکن است بر اساس نظرات شخصی باشد:

 

نکته: معمولاً برای پیش‌بینی یا ارائه نظرات شخصی، از عبارت «I think» قبل از فاعل استفاده می‌کنیم.

I think the President will not be re-elected at the next election.

فکر کنم رئیس‌جمهور در دوره بعدی، دوباره انتخاب نخواهد شد.

I think it will rain later, so take an umbrella with you.

فکر کنم باران ببارد، پس با خودت چتر ببر.

I think you will find the movie interesting.

فکر کنم فیلم برایت جالب باشد.

تصویر چند گل آفتاب‌گردان

 • وقتی می‌خواهیم پیشنهاد یا قولی بدهیم یا تهدید کنیم:

You look tired. I'll finish the dishes for you.

خسته به‌نظر می‌آیی. من بقیه ظرف‌ها را برایت می‌شویم.

I will do my best to help you.

من همه تلاشم را می‌کنم تا به تو کمک کنم.

If you say anything I will kill you!

اگر حرفی بزنی می‌کشمت!

I will have it ready by tomorrow.

تا فردا آن را آماده خواهم کرد.

I'll drive you to work if you want.

اگر بخواهی تو را تا سر کار می‌رسانم.

Don't worry, I won't tell anyone.

نگران نباش، من به کسی چیزی نخواهم گفت.

 • برای عادت‌ها و رفتارهایی که به‌طور پیوسته تکرار می‌شوند:

My daughter will fall asleep as soon as she is put into bed.

به‌محض این‌که دخترم را روی تختش می‌گذارم، خوابش می‌برد.

When you look at the clouds, they will often remind you of animals.

وقتی به ابرها نگاه می‌کنید، معمولاً شما را یاد حیوانات می‌‌اندازد.

 • در «جملات شرطی نوع اول» (Conditional Sentences Type I):

If you don't take an umbrella, you'll get wet.

اگر با خودت چتر نبری، خیس می‌شوی.

 • برای سر باز زدن از انجام کاری (در این حالت از «won't» استفاده می‌کنیم):

I told him to clean his room but he won't do it.

به او گفتم اتاقش را تمیز کند، اما تمیز نمی‌کند.

She won't listen to anything I say.

به هیچ‌کدام از حرف‌هایم گوش نمی‌کند.

 •  برای بیان «حقایق» (Facts):

Nancy will be 34 next year.

«نانسی» سال آینده سی‌‌و‌چهارساله می‌شود.

Today is Friday. The day after tomorrow will be Sunday.

امروز جمعه است. دو روز بعد یکشنبه خواهد بود.

قیدهای زمان آینده

برای زمان آینده قیدهای متعددی به‌کار می‌رود. مهم‌ترین آن‌ها در زیر آمده است:

soon

then

next week/month/year

in 2 days

tomorrow

the day after tomorrow

جمله سوالی منفی با will

در جملات پرسشی، برای درخواست مؤدبانه، پیشنهاد دادن یا دعوت کردن، می‌توانیم از شکل منفی will استفاده کنیم. اما نکته مهم در این رابطه، ترتیب کلمات در حالت استفاده از شکل کوتاه (won't) و شکل بلند (will not) است. ساختار جملات به‌صورت زیر خواهد بود:

شکل کوتاه جمله سوالی منفی با will

شکل کوتاه جملات منفی با «won't» شروع می‌‌شود و بعد از آن از فاعل/ضمیر فاعلی و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

Won't + subject/subject pronoun + verb?

شکل بلند جملات منفی با «will» شروع می‌شود، بعد از آن فاعل/ضمیر فاعلی، سپس منفی کننده «not» و در ادامه شکل ساده فعل می‌آید.

شکل بلند جمله سوالی منفی با will

Will + subject/subject pronoun + not + verb?

مثال جمله سوالی منفی با will

با دقت در مثال‌های زیر، تفاوت‌ها را بهتر درک خواهید کرد و آشنایی بیشتری با گرامر will در انگلیسی پیدا می‌کنید.

Won't you have some more salad?

کمی بیشتر سالاد نمی‌خوری؟

Won't you do me favor?

کمکم نمی‌کنی؟

Will they not talk to me?

آن‌ها با من حرف نمی‌زنند؟

Will he not come back again?

او دوباره برنمی‌گردد؟

سوالات رایج درباره گرامر Will در انگلیسی

در ادامه این مطلبی سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر will در انگلیسی پاسخ دهیم.

در جملات سوالی Will چگونه استفاده می‌شود؟

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، ابتدا «will» را به ابتدای جمله می‌آوریم، سپس فاعل جمله را قرار می‌دهیم. بعد از آن هم از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. برای ساختن جملات سوالی wh، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس از «will» و فاعل و فعل به شکل ساده کمک می‌گیریم.

کاربردهای گرامر Wil در انگلیسی چیست؟

از گرامر will برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌شود، اما برای تصمیصات آنی نیز به کار می‌رود. همچنین می‌توانیم از آن برای وقوع چیزی در آینده صحبت کنیم یا وقوع چیزی را در آینده پیش‌بینی کنیم. علاوه بر این، برای عادت‌ها و رفتارهایی که پیوسته تکرار می‌شوند نیز به کار می‌رود.

بعد از Will از چه فعلی استفاده می‌کنیم؟

بعد از will فعل همواره به شکل ساده استفاده می‌شود. زیرا «will» به عنوان فعل کمکی وجهی قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد تا ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه کند. به همین دلیل، شکل فعل تغییری نمی‌کند.

شکل منفی Will چگونه است؟

شکل منفی گرامر will با منفی‌کننده «not» ساخته می‌شود که می‌تواند به دو شکل کوتاه (will not) و کامل (won't) کاربرد داشته باشد. بعد از آن هم از شکل ساده فعل کمک می‌‌گیریم.

ساختار گرامر Will در جمله چگونه است؟

برای ساختن جمله با will در حالت مثبت از فرمول «subject + will + verb»‌ استفاده می‌کنیم و برای منفی کردن آن فرمول «subject + will not/won't + verb» کاربرد دارد. برای سوالی کردن نیز جای will و فاعل جمله را عوض می‌کنیم.

تمرین گرامر Will در انگلیسی

برای درک بهتر گرامر will در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

Q1: I'm afraid I ____ able to come tomorrow. (not/be)

جواب

Answer: I'm afraid I won't be able to come tomorrow.

Q2: Because of the train strike, the meeting ____ place at 9 o'clock. (not/take)

جواب

Answer: Because of the train strike, the meeting won't take place at 9 o'clock.

Q3: I ____ you with your homework. (help)

جواب

Answer: I will help you with your homework.

Q4: She ____ here very soon. (be)

جواب

Answer: She will be here very soon.

Q5: They ____ at 8 o'clock. (come)

جواب

Answer: They will come at 8 o'clock.

Q6: If it rains, we ____ to the beach. (not/go)

جواب

Answer: If it rains, we won't go to the beach

Q7: He ____ the car if he can't afford it. (not/buy)

جواب

Answer: He won't buy the car, if he can't afford it.

Q8: You ____ me next week. (call)

جواب

Answer: You will call me next week.

Q9: We ____ as soon as possible. (return)

جواب

Answer: We will return as soon as possible.

Q10: I've tried everything but he ____. (not/eat)

جواب

Answer: I've tried everything, but he won't eat.

Q11: It ____ tomorrow. (rain)

جواب

Answer: It will rain tomorrow.

Q12: According to the weather forecast, it ____ tomorrow. (not/snow)

جواب

Answer: According to the weather forecast, it won't snow tomorrow.

Q13: Amanda ____ this game. (win)

جواب

Answer: Amanda will win this game.

Q14: Maybe we ____ at home. (stay)

جواب

Answer: Maybe we will stay at home.

Q15: They ____ some cakes. (bake)

جواب

Answer: They will bake some cakes.

Q16: I ____ you with me next month. (take)

جواب

Answer: I will take you with me next month.

Q17: Ashley ____ at home tonight. (stay)

جواب

Answer: Ashley will stay at home tonight.

Q18: It ____ very hot this summer. (be)

جواب

Answer: It will be very hot this summer.

Q19: I ____ in Rome next week. (not/be)

جواب

Answer: I will not be in Rome next week.

Q20: I ____ with him about this issue. (not/speak)

جواب

Answer: I will not speak with him about this issue.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
WoodwardPractical English UsageWall Street EnglishOyster English
۴ دیدگاه برای «گرامر will در انگلیسی – کاربردهای will با مثال + تمرین و تلفظ صوتی»

عالی بود

بسیار عالی مطالب خیلی خوب دسته بندی شده اند خسته نباشید ❤

بسیار عالی و پرمحتوا و قابل فهم بود .بسیار سپاسگزارم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *