برچسب: عدد مختلط

فرم نمایی و قطبی اعداد مختلط — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
توان و ریشه اعداد مختلط — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تبدیل فوریه (Fourier Transform) و محاسبه آن — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)