درخت تصمیم و جنگل تصادفی در R — راهنمای کاربردی

۸۳۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
درخت تصمیم و جنگل تصادفی در R — راهنمای کاربردی

«درخت تصمیم» (Decision tree) یک راهکار بسیار قدرتمند بصری برای تحلیل یک سری از خروجی‌های پیش‌بینی شده برای یک مدل مشخص است. همچنین، از این الگوریتم اغلب به عنوان مکمل (و یا حتی جایگزین) تحلیل «رگرسیون» (Regression) در تعیین اینکه چگونه یک سری از «متغیرهای توصیفی» (Explanatory Variables) یک متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهند استفاده می‌شود. در مثال بیان شده در این مطلب، تاثیر متغیرهای توصیفی «سن» (age)، «جنسیت» (gender)، «مایل» (miles)، «اعتبار» (debt) (منظور اعتبار کارت بانکی یا همان کارت اعتباری فرد است) و «درآمد» (income) بر «متغیر وابسته» (dependent variable) «قیمت خودرو» (car sales) با استفاده از درخت تصمیم و «جنگل تصادفی» (Random Forest) تحلیل خواهد شد. مجموعه داده مورد استفاده در این مطلب، از مسیر (+) قابل دانلود است.

مساله دسته‌بندی و درخت تصمیم

ابتدا، مجموعه داده بارگذاری و متغیر پاسخ ساخته می‌شود (که برای درخت تصمیم مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا نیاز به تبدیل فروش از متغیر عددی به طبقه‌ای وجود دارد):

1#Set Directory and define response variable
2setwd("C:/Users/michaeljgrogan/Documents/a_documents/computing/data science/datasets")
3fullData <- read.csv("cars.csv")
4attach(fullData)
5
6fullData$response[CarSales > 24000] <- ">24000"
7fullData$response[CarSales > 1000 & CarSales <= 24000] <- ">1000 & <24000"
8fullData$response[CarSales <= 1000] <- "<1000"
9fullData$response<-as.factor(fullData$response)
10str(fullData)

سپس، داده‌های آموزش و آزمون ساخته می‌شود (داده‌هایی که برای ساخت مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سپس داده‌هایی که برای آزمودن مدل استفاده می‌شوند).

1#Create training and test data
2inputData <- fullData[1:770, ] # training data
3testData <- fullData[771:963, ] # test data

سپس، درخت دسته‌بندی ساخته می‌شود.

1#Classification Tree
2library(rpart)
3formula=response~Age+Gender+Miles+Debt+Income
4dtree=rpart(formula,data=inputData,method="class",control=rpart.control(minsplit=30,cp=0.001))
5plot(dtree)
6text(dtree)
7summary(dtree)
8printcp(dtree)
9plotcp(dtree)
10printcp(dtree)

توجه به این نکته لازم است که cp value چیزی است که سایز درخت مطلوب را تعیین می‌کند (در ادامه مشاهده می‌شود که خطای نسبی X-val هنگامی که سایز درخت برابر با ۴ است کمینه می‌شود). بنابراین، درخت تصمیم با استفاده از متغیر dtree و در نظر گرفتن این متغیر ساخته می‌شود.

1> summary(dtree)
2
3Call:
4rpart(formula = formula, data = inputData, method = "class", 
5  control = rpart.control(minsplit = 30, cp = 0.001))
6 n= 770 
7
8      CP nsplit
91 0.496598639   0
102 0.013605442   1
113 0.008503401   6
124 0.001000000   10
13 rel error  xerror
141 1.0000000 1.0000000
152 0.5034014 0.5170068
163 0.4353741 0.5646259
174 0.4013605 0.5442177
18    xstd
191 0.07418908
202 0.05630200
213 0.05854027
224 0.05759793

هرس کردن درخت

سپس، درخت تصمیم «هرس» (pruned) می‌شود و طی آن «گره‌های» (nodes) نامناسب از درخت برای جلوگیری از «بیش‌برازش» (Overfitting) داده‌ها حذف می‌شوند.

1> #Prune the Tree and Plot
2pdtree<- prune(dtree, cp=dtree$cptable[which.min(dtree$cptable[,"xerror"]),"CP"])
3plot(pdtree, uniform=TRUE,
4   main="Pruned Classification Tree For Sales")
5text(pdtree, use.n=TRUE, all=TRUE, cex=.8)

پیاده‌سازی درخت تصمیم و جنگل تصادفی با R

مدل اکنون با استفاده از داده‌های تست مورد آزمون قرار گرفته است و می‌توان مشاهده کرد که درصد دسته‌بندی غلط برابر با ٪۱۶.۷۵ است.

واضح است که هر چه این میزان کمتر باشد بهتر است، بنابراین این امر از آن حکایت دارد که در حال حاضر مدل در پیش‌بینی «داده‌های واقعی» صحیح‌تر عمل می‌کند.

1> #Model Testing
2> out <- predict(pdtree)
3> table(out[1:193],testData$response)
4> response_predicted <- colnames(out)[max.col(out, ties.method = c("first"))] # predicted
5> response_input <- as.character (testData$response) # actuals
6> mean (response_input != response_predicted) # misclassification %
7[1] 0.2844156

حل مساله رگرسیون با درخت تصمیم

هنگامی که متغیرهای وابسته به جای طبقه‌ای، عددی هستند، از درخت رگرسیون به صورت زیر استفاده می‌شود.

1> #Regression Tree
2fitreg <- rpart(CarSales~Age+Gender+Miles+Debt+Income,
3        method="anova", data=inputData)
4
5printcp(fitreg)
6plotcp(fitreg)
7summary(fitreg) 
8par(mfrow=c(1,2)) 
9rsq.rpart(fitreg) # cross-validation results

درخت رگرسیون

درخت رگرسیون

1> #Regression Tree
2> fitreg <- rpart(CarSales~Age+Gender+Miles+Debt+Income,
3+         method="anova", data=inputData)
4> 
5> printcp(fitreg)
6
7Regression tree:
8rpart(formula = CarSales ~ Age + Gender + Miles + Debt + Income, 
9  data = inputData, method = "anova")
10
11Variables actually used in tree construction:
12[1] Age  Debt  Income
13
14Root node error: 6.283e+10/770 = 81597576
15
16n= 770 
17
18    CP nsplit rel error
191 0.698021   0  1.00000
202 0.094038   1  0.30198
213 0.028161   2  0.20794
224 0.023332   4  0.15162
235 0.010000   5  0.12829
24  xerror   xstd
251 1.00162 0.033055
262 0.30373 0.016490
273 0.21261 0.012890
284 0.18149 0.013298
295 0.14781 0.013068
30
31> plotcp(fitreg)
32> summary(fitreg)
33 
34Call:
35rpart(formula = CarSales ~ Age + Gender + Miles + Debt + Income, 
36  data = inputData, method = "anova")
37 n= 770 
38
39     CP nsplit rel error
401 0.69802077   0 1.0000000
412 0.09403824   1 0.3019792
423 0.02816107   2 0.2079410
434 0.02333197   4 0.1516189
445 0.01000000   5 0.1282869
45   xerror    xstd
461 1.0016159 0.03305536
472 0.3037301 0.01649002
483 0.2126110 0.01289041
494 0.1814939 0.01329778
505 0.1478078 0.01306756
51
52Variable importance
53 Debt Miles Income  Age 
54  53   23   20   4

سپس، با استفاده از کد زیر درخت رگرسیون هرس می‌شود.

1> #Prune the Tree
2pfitreg<- prune(fitreg, cp=fitreg$cptable[which.min(fitreg$cptable[,"xerror"]),"CP"]) # from cptable  
3plot(pfitreg, uniform=TRUE,
4   main="Pruned Regression Tree for Sales")
5text(pfitreg, use.n=TRUE, all=TRUE, https://blog.faradars.org/wp-admin/post-new.php#cex=.8)

درخت تصمیم و جنگل تصادفی در R

جنگل تصادفی

اگر درخت‌های تصمیم بسیاری وجود داشته باشند که هدف «برازش» (Fit) آن‌ها بدون وقوع «بیش‌برازش» (Overfitting) باشد، یک راهکار برای حل مساله استفاده از «جنگل تصادفی» (Random Forest) است.

یک جنگل تصادفی امکان تعیین مهم‌ترین پیش‌بین‌ها را در میان متغیرهای توصیفی با تولید درخت‌های تصمیم زیاد و رتبه‌دهی به متغیرها بر اساس اهمیت آن‌ها فراهم می‌کند.

1> library(randomForest)
2> fitregforest <- randomForest(CarSales~Age+Gender+Miles+Debt+Income,data=inputData)
3> print(fitregforest) # view results
4
5Call:
6 randomForest(formula = CarSales ~ Age + Gender + Miles + Debt +   Income, data = inputData) 
7        Type of random forest: regression
8           Number of trees: 500
9No. of variables tried at each split: 1
10
11     Mean of squared residuals: 10341022
12          % Var explained: 87.33
13> importance(fitregforest) # importance of each predictor
14    IncNodePurity
15Age    5920357954
16Gender   187391341
17Miles  10811341575
18Debt   21813952812
19Income  12694331712

درخت تصمیم و جنگل تصادفی در R

در شکل بالا می توان مشاهده کرد که اعتبار (کارت اعتباری) به عنوان مهم‌ترین عامل علامت‌گذاری شده، در واقع مشتریانی که سطح اعتبار بالاتری دارند احتمال بیشتری دارد که پول بیشتری نیز برای خرید خودرو صرف کنند.

می‌توان مشاهده کرد که ٪۸۷.۳۳ از تغییرات به وسیله «جنگل تصادفی» توصیف شده و خطا در تقریبا ۱۰۰ درخت کمینه شده است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *