الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) — راهنمای کاربردی

۱۴۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

در این مطلب، «الگوریتم بروکا» (Boruvka’s Algorithm) مورد بررسی قرار گرفته و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی C++/C و پایتون انجام شده است. الگوریتم بروکا نیز مانند «الگوریتم پریم» (Prim's Algorithm) و «الگوریتم کراسکال» (Kruskal Algorithm)، یک «الگوریتم حریصانه» (Greedy Algorithm) است.

الگوریتم بروکا

در زیر، الگوریتم بروکا به طور کامل ارائه شده است.

 1. ورودی، یک گراف متصل، وزن‌دار و غیر جهت‌دار است.
 2. همه راس‌ها را به عنوان عنصر‌های مجزا مقداردهی کن.
 3. درخت پوشای کمینه را به عنوان empty مقداردهی اولیه کن.
 4. در حالیکه بیش از یک عنصر وجود دارد، برای هر عنصر، اقدامات زیر را انجام بده:
  1. یالی با نزدیک‌ترین وزن که این عنصر را به سایر عناصر متصل می‌کند، پیدا کن.
  2. این نزدیک یال را در صورتی که تاکنون به درخت پوشای کمینه اضافه نشده، اضافه کن.
 5. درخت پوشای کمینه را بازگردان.

در ادامه، ایده نهفته در پس الگوریتم بروکا، همراه با مثال نمایش داده شده است. شایان ذکر است که ایده این الگوریتم، مانند الگوریتم «درخت پوشای کمینه» (Minimum Spanning Tree) پریم است. منظور از درخت پوشای کمینه آن است که همه راس‌ها متصل باشند. بنابراین، دور زیرمجموعه غیرمتصل (که در بالا تشریح شده است) از راس‌ها باید متصل باشند تا یک درخت پوشا ساخته شود. همچنین، آن‌ها باید با یال دارای حداقل وزن متصل شوند تا از آن یک درخت پوشای کمینه بسازند. در ادامه، مفهوم این الگوریتم با استفاده از مثالی، بیان می‌شود.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

به طور اولیه، MST خالی است. هر راسی یک عنصر مجرد است که با خط آبی در تصویر زیر مشخص شده است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

برای هر عنصر، کم‌وزن‌ترین یالی که آن را به دیگر عنصر‌ها متصل می‌کند، یافت می‌شود.

Component        Cheapest Edge that connects 
             it to some other component
 {0}              0-1
 {1}              0-1
 {2}              2-8
 {3}              2-3
 {4}              3-4
 {5}              5-6
 {6}              6-7
 {7}              6-7
 {8}              2-8

سبک‌ترین یال‌ها با رنگ سبز مشخص شده‌اند. اکنون، درخت پوشای کمینه به صورت $${0-1, 2-8, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7}$$‎ است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

پس از مراحل بالا، عنصر‌ها $${{0,1}, {2,3,4,8}, {5,6,7}}$$ هستند. این عنصر‌ها با دوایر آبی رنگ مشخص شده‌اند.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

اکنون، مجددا مراحل تکرار می‌شوند. برای هر عنصر، سبک‌ترین یالی که آن را به دیگر عنصر‌ها متصل می‌کند، پیدا می‌شود.

Component        Cheapest Edge that connects 
             it to some other component
 {0,1}            1-2 (or 0-7)
 {2,3,4,8}          2-5
 {5,6,7}           2-5

سبک‌ترین یال‌ها با رنگ سبز مشخص شده‌اند. اکنون، درخت پوشای کمینه به صورت $${0-1, 2-8, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 1-2, 2-5}$$‎ است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

در این گام، تنها یک عنصر {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}‎ وجود دارد که همه یال‌ها را دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه تنها یک عنصر باقی مانده است، کار متوقف و درخت پوشای کمینه بازگردانده می‌شود. در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در زبان‌های برنامه‌نویسی C++/C و پایتون انجام شده است.

پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در C++/C

// Boruvka's algorithm to find Minimum Spanning 
// Tree of a given connected, undirected and 
// weighted graph 
#include <stdio.h> 
 
// a structure to represent a weighted edge in graph 
struct Edge 
{ 
  int src, dest, weight; 
}; 
 
// a structure to represent a connected, undirected 
// and weighted graph as a collection of edges. 
struct Graph 
{ 
  // V-> Number of vertices, E-> Number of edges 
  int V, E; 
 
  // graph is represented as an array of edges. 
  // Since the graph is undirected, the edge 
  // from src to dest is also edge from dest 
  // to src. Both are counted as 1 edge here. 
  Edge* edge; 
}; 
 
// A structure to represent a subset for union-find 
struct subset 
{ 
  int parent; 
  int rank; 
}; 
 
// Function prototypes for union-find (These functions are defined 
// after boruvkaMST() ) 
int find(struct subset subsets[], int i); 
void Union(struct subset subsets[], int x, int y); 
 
// The main function for MST using Boruvka's algorithm 
void boruvkaMST(struct Graph* graph) 
{ 
  // Get data of given graph 
  int V = graph->V, E = graph->E; 
  Edge *edge = graph->edge; 
 
  // Allocate memory for creating V subsets. 
  struct subset *subsets = new subset[V]; 
 
  // An array to store index of the cheapest edge of 
  // subset. The stored index for indexing array 'edge[]' 
  int *cheapest = new int[V]; 
 
  // Create V subsets with single elements 
  for (int v = 0; v < V; ++v) 
  { 
    subsets[v].parent = v; 
    subsets[v].rank = 0; 
    cheapest[v] = -1; 
  } 
 
  // Initially there are V different trees. 
  // Finally there will be one tree that will be MST 
  int numTrees = V; 
  int MSTweight = 0; 
 
  // Keep combining components (or sets) until all 
  // compnentes are not combined into single MST. 
  while (numTrees > 1) 
  { 
     // Everytime initialize cheapest array 
     for (int v = 0; v < V; ++v) 
      { 
        cheapest[v] = -1; 
      } 
 
    // Traverse through all edges and update 
    // cheapest of every component 
    for (int i=0; i<E; i++) 
    { 
      // Find components (or sets) of two corners 
      // of current edge 
      int set1 = find(subsets, edge[i].src); 
      int set2 = find(subsets, edge[i].dest); 
 
      // If two corners of current edge belong to 
      // same set, ignore current edge 
      if (set1 == set2) 
        continue; 
 
      // Else check if current edge is closer to previous 
      // cheapest edges of set1 and set2 
      else
      { 
        if (cheapest[set1] == -1 || 
          edge[cheapest[set1]].weight > edge[i].weight) 
         cheapest[set1] = i; 
 
        if (cheapest[set2] == -1 || 
          edge[cheapest[set2]].weight > edge[i].weight) 
         cheapest[set2] = i; 
      } 
    } 
 
    // Consider the above picked cheapest edges and add them 
    // to MST 
    for (int i=0; i<V; i++) 
    { 
      // Check if cheapest for current set exists 
      if (cheapest[i] != -1) 
      { 
        int set1 = find(subsets, edge[cheapest[i]].src); 
        int set2 = find(subsets, edge[cheapest[i]].dest); 
 
        if (set1 == set2) 
          continue; 
        MSTweight += edge[cheapest[i]].weight; 
        printf("Edge %d-%d included in MST\n", 
            edge[cheapest[i]].src, edge[cheapest[i]].dest); 
 
        // Do a union of set1 and set2 and decrease number 
        // of trees 
        Union(subsets, set1, set2); 
        numTrees--; 
      } 
    } 
  } 
 
  printf("Weight of MST is %d\n", MSTweight); 
  return; 
} 
 
// Creates a graph with V vertices and E edges 
struct Graph* createGraph(int V, int E) 
{ 
  Graph* graph = new Graph; 
  graph->V = V; 
  graph->E = E; 
  graph->edge = new Edge[E]; 
  return graph; 
} 
 
// A utility function to find set of an element i 
// (uses path compression technique) 
int find(struct subset subsets[], int i) 
{ 
  // find root and make root as parent of i 
  // (path compression) 
  if (subsets[i].parent != i) 
   subsets[i].parent = 
       find(subsets, subsets[i].parent); 
 
  return subsets[i].parent; 
} 
 
// A function that does union of two sets of x and y 
// (uses union by rank) 
void Union(struct subset subsets[], int x, int y) 
{ 
  int xroot = find(subsets, x); 
  int yroot = find(subsets, y); 
 
  // Attach smaller rank tree under root of high 
  // rank tree (Union by Rank) 
  if (subsets[xroot].rank < subsets[yroot].rank) 
    subsets[xroot].parent = yroot; 
  else if (subsets[xroot].rank > subsets[yroot].rank) 
    subsets[yroot].parent = xroot; 
 
  // If ranks are same, then make one as root and 
  // increment its rank by one 
  else
  { 
    subsets[yroot].parent = xroot; 
    subsets[xroot].rank++; 
  } 
} 
 
// Driver program to test above functions 
int main() 
{ 
  /* Let us create following weighted graph 
       10 
    0--------1 
    | \   | 
    6|  5\  |15 
    |   \ | 
    2--------3 
      4    */
  int V = 4; // Number of vertices in graph 
  int E = 5; // Number of edges in graph 
  struct Graph* graph = createGraph(V, E); 
 
 
  // add edge 0-1 
  graph->edge[0].src = 0; 
  graph->edge[0].dest = 1; 
  graph->edge[0].weight = 10; 
 
  // add edge 0-2 
  graph->edge[1].src = 0; 
  graph->edge[1].dest = 2; 
  graph->edge[1].weight = 6; 
 
  // add edge 0-3 
  graph->edge[2].src = 0; 
  graph->edge[2].dest = 3; 
  graph->edge[2].weight = 5; 
 
  // add edge 1-3 
  graph->edge[3].src = 1; 
  graph->edge[3].dest = 3; 
  graph->edge[3].weight = 15; 
 
  // add edge 2-3 
  graph->edge[4].src = 2; 
  graph->edge[4].dest = 3; 
  graph->edge[4].weight = 4; 
 
  boruvkaMST(graph); 
 
  return 0; 
} 
 
// Thanks to Anukul Chand for modifying above code.

پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در پایتون

# Boruvka's algorithm to find Minimum Spanning 
# Tree of a given connected, undirected and weighted graph 
 
from collections import defaultdict 
 
#Class to represent a graph 
class Graph: 
 
  def __init__(self,vertices): 
    self.V= vertices #No. of vertices 
    self.graph = [] # default dictionary to store graph 
     
  
  # function to add an edge to graph 
  def addEdge(self,u,v,w): 
    self.graph.append([u,v,w]) 
 
  # A utility function to find set of an element i 
  # (uses path compression technique) 
  def find(self, parent, i): 
    if parent[i] == i: 
      return i 
    return self.find(parent, parent[i]) 
 
  # A function that does union of two sets of x and y 
  # (uses union by rank) 
  def union(self, parent, rank, x, y): 
    xroot = self.find(parent, x) 
    yroot = self.find(parent, y) 
 
    # Attach smaller rank tree under root of high rank tree 
    # (Union by Rank) 
    if rank[xroot] < rank[yroot]: 
      parent[xroot] = yroot 
    elif rank[xroot] > rank[yroot]: 
      parent[yroot] = xroot 
    #If ranks are same, then make one as root and increment 
    # its rank by one 
    else : 
      parent[yroot] = xroot 
      rank[xroot] += 1
 
  # The main function to construct MST using Kruskal's algorithm 
  def boruvkaMST(self): 
    parent = []; rank = []; 
 
    # An array to store index of the cheapest edge of 
    # subset. It store [u,v,w] for each component 
    cheapest =[] 
 
    # Initially there are V different trees. 
    # Finally there will be one tree that will be MST 
    numTrees = self.V 
    MSTweight = 0
 
    # Create V subsets with single elements 
    for node in range(self.V): 
      parent.append(node) 
      rank.append(0) 
      cheapest =[-1] * self.V 
   
    # Keep combining components (or sets) until all 
    # compnentes are not combined into single MST 
 
    while numTrees > 1: 
 
      # Traverse through all edges and update 
        # cheapest of every component 
      for i in range(len(self.graph)): 
 
        # Find components (or sets) of two corners 
        # of current edge 
        u,v,w = self.graph[i] 
        set1 = self.find(parent, u) 
        set2 = self.find(parent ,v) 
 
        # If two corners of current edge belong to 
        # same set, ignore current edge. Else check if 
        # current edge is closer to previous 
        # cheapest edges of set1 and set2 
        if set1 != set2:   
           
          if cheapest[set1] == -1 or cheapest[set1][2] > w : 
            cheapest[set1] = [u,v,w] 
 
          if cheapest[set2] == -1 or cheapest[set2][2] > w : 
            cheapest[set2] = [u,v,w] 
 
      # Consider the above picked cheapest edges and add them 
      # to MST 
      for node in range(self.V): 
 
        #Check if cheapest for current set exists 
        if cheapest[node] != -1: 
          u,v,w = cheapest[node] 
          set1 = self.find(parent, u) 
          set2 = self.find(parent ,v) 
 
          if set1 != set2 : 
            MSTweight += w 
            self.union(parent, rank, set1, set2) 
            print ("Edge %d-%d with weight %d included in MST" % (u,v,w)) 
            numTrees = numTrees - 1
       
      #reset cheapest array 
      cheapest =[-1] * self.V 
 
       
    print ("Weight of MST is %d" % MSTweight) 
              
 
   
g = Graph(4) 
g.addEdge(0, 1, 10) 
g.addEdge(0, 2, 6) 
g.addEdge(0, 3, 5) 
g.addEdge(1, 3, 15) 
g.addEdge(2, 3, 4) 
 
g.boruvkaMST() 
 
#This code is contributed by Neelam Yadav 

خروجی قطعه کد بالا، به صورت زیر است.

Edge 0-3 included in MST
Edge 0-1 included in MST
Edge 2-3 included in MST
Weight of MST is 19

پیچیدگی زمانی الگوریتم بروکا از درجه O(E log V)‎ و در واقع، مشابه با پیچیدگی الگوریتم کراسکال و پریم است. الگوریتم بروکا یکی از قدیمی‌ترین الگوریتم‌های «درخت پوشای کمینه» (Minimum Spanning Tree) است که در سال ۱۹۲۶ میلادی، مدت‌ها پیش از اینکه کامپیوترها حتی وجود داشته باشند، توسط بورکا کشف شده است. این الگوریتم به عنوان روشی برای ساخت شبکه الکتریسیته موثر، معرفی شده بود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *