الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) — راهنمای کاربردی

۵۵۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۷ دقیقه
الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) — راهنمای کاربردی

در این مطلب، «الگوریتم بروکا» (Boruvka’s Algorithm) مورد بررسی قرار گرفته و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی C++/C و پایتون انجام شده است. الگوریتم بروکا نیز مانند «الگوریتم پریم» (Prim's Algorithm) و «الگوریتم کراسکال» (Kruskal Algorithm)، یک «الگوریتم حریصانه» (Greedy Algorithm) است.

997696

الگوریتم بروکا

در زیر، الگوریتم بروکا به طور کامل ارائه شده است.

 1. ورودی، یک گراف متصل، وزن‌دار و غیر جهت‌دار است.
 2. همه راس‌ها را به عنوان عنصر‌های مجزا مقداردهی کن.
 3. درخت پوشای کمینه را به عنوان empty مقداردهی اولیه کن.
 4. در حالیکه بیش از یک عنصر وجود دارد، برای هر عنصر، اقدامات زیر را انجام بده:
  1. یالی با نزدیک‌ترین وزن که این عنصر را به سایر عناصر متصل می‌کند، پیدا کن.
  2. این نزدیک یال را در صورتی که تاکنون به درخت پوشای کمینه اضافه نشده، اضافه کن.
 5. درخت پوشای کمینه را بازگردان.

در ادامه، ایده نهفته در پس الگوریتم بروکا، همراه با مثال نمایش داده شده است. شایان ذکر است که ایده این الگوریتم، مانند الگوریتم «درخت پوشای کمینه» (Minimum Spanning Tree) پریم است. منظور از درخت پوشای کمینه آن است که همه راس‌ها متصل باشند. بنابراین، دور زیرمجموعه غیرمتصل (که در بالا تشریح شده است) از راس‌ها باید متصل باشند تا یک درخت پوشا ساخته شود. همچنین، آن‌ها باید با یال دارای حداقل وزن متصل شوند تا از آن یک درخت پوشای کمینه بسازند. در ادامه، مفهوم این الگوریتم با استفاده از مثالی، بیان می‌شود.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

به طور اولیه، MST خالی است. هر راسی یک عنصر مجرد است که با خط آبی در تصویر زیر مشخص شده است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

برای هر عنصر، کم‌وزن‌ترین یالی که آن را به دیگر عنصر‌ها متصل می‌کند، یافت می‌شود.

Component        Cheapest Edge that connects 
             it to some other component
 {0}              0-1
 {1}              0-1
 {2}              2-8
 {3}              2-3
 {4}              3-4
 {5}              5-6
 {6}              6-7
 {7}              6-7
 {8}              2-8

سبک‌ترین یال‌ها با رنگ سبز مشخص شده‌اند. اکنون، درخت پوشای کمینه به صورت 01,28,23,34,56,67{0-1, 2-8, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7}‎ است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

پس از مراحل بالا، عنصر‌ها 0,1,2,3,4,8,5,6,7{{0,1}, {2,3,4,8}, {5,6,7}} هستند. این عنصر‌ها با دوایر آبی رنگ مشخص شده‌اند.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

اکنون، مجددا مراحل تکرار می‌شوند. برای هر عنصر، سبک‌ترین یالی که آن را به دیگر عنصر‌ها متصل می‌کند، پیدا می‌شود.

Component        Cheapest Edge that connects 
             it to some other component
 {0,1}            1-2 (or 0-7)
 {2,3,4,8}          2-5
 {5,6,7}           2-5

سبک‌ترین یال‌ها با رنگ سبز مشخص شده‌اند. اکنون، درخت پوشای کمینه به صورت 01,28,23,34,56,67,12,25{0-1, 2-8, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 1-2, 2-5}‎ است.

الگوریتم بروکا (Boruvka’s Algorithm) -- راهنمای کاربردی

در این گام، تنها یک عنصر {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}‎ وجود دارد که همه یال‌ها را دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه تنها یک عنصر باقی مانده است، کار متوقف و درخت پوشای کمینه بازگردانده می‌شود. در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در زبان‌های برنامه‌نویسی C++/C و پایتون انجام شده است.

پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در C++/C

1// Boruvka's algorithm to find Minimum Spanning 
2// Tree of a given connected, undirected and 
3// weighted graph 
4#include <stdio.h> 
5 
6// a structure to represent a weighted edge in graph 
7struct Edge 
8{ 
9  int src, dest, weight; 
10}; 
11 
12// a structure to represent a connected, undirected 
13// and weighted graph as a collection of edges. 
14struct Graph 
15{ 
16  // V-> Number of vertices, E-> Number of edges 
17  int V, E; 
18 
19  // graph is represented as an array of edges. 
20  // Since the graph is undirected, the edge 
21  // from src to dest is also edge from dest 
22  // to src. Both are counted as 1 edge here. 
23  Edge* edge; 
24}; 
25 
26// A structure to represent a subset for union-find 
27struct subset 
28{ 
29  int parent; 
30  int rank; 
31}; 
32 
33// Function prototypes for union-find (These functions are defined 
34// after boruvkaMST() ) 
35int find(struct subset subsets[], int i); 
36void Union(struct subset subsets[], int x, int y); 
37 
38// The main function for MST using Boruvka's algorithm 
39void boruvkaMST(struct Graph* graph) 
40{ 
41  // Get data of given graph 
42  int V = graph->V, E = graph->E; 
43  Edge *edge = graph->edge; 
44 
45  // Allocate memory for creating V subsets. 
46  struct subset *subsets = new subset[V]; 
47 
48  // An array to store index of the cheapest edge of 
49  // subset. The stored index for indexing array 'edge[]' 
50  int *cheapest = new int[V]; 
51 
52  // Create V subsets with single elements 
53  for (int v = 0; v < V; ++v) 
54  { 
55    subsets[v].parent = v; 
56    subsets[v].rank = 0; 
57    cheapest[v] = -1; 
58  } 
59 
60  // Initially there are V different trees. 
61  // Finally there will be one tree that will be MST 
62  int numTrees = V; 
63  int MSTweight = 0; 
64 
65  // Keep combining components (or sets) until all 
66  // compnentes are not combined into single MST. 
67  while (numTrees > 1) 
68  { 
69     // Everytime initialize cheapest array 
70     for (int v = 0; v < V; ++v) 
71      { 
72        cheapest[v] = -1; 
73      } 
74 
75    // Traverse through all edges and update 
76    // cheapest of every component 
77    for (int i=0; i<E; i++) 
78    { 
79      // Find components (or sets) of two corners 
80      // of current edge 
81      int set1 = find(subsets, edge[i].src); 
82      int set2 = find(subsets, edge[i].dest); 
83 
84      // If two corners of current edge belong to 
85      // same set, ignore current edge 
86      if (set1 == set2) 
87        continue; 
88 
89      // Else check if current edge is closer to previous 
90      // cheapest edges of set1 and set2 
91      else
92      { 
93        if (cheapest[set1] == -1 || 
94          edge[cheapest[set1]].weight > edge[i].weight) 
95         cheapest[set1] = i; 
96 
97        if (cheapest[set2] == -1 || 
98          edge[cheapest[set2]].weight > edge[i].weight) 
99         cheapest[set2] = i; 
100      } 
101    } 
102 
103    // Consider the above picked cheapest edges and add them 
104    // to MST 
105    for (int i=0; i<V; i++) 
106    { 
107      // Check if cheapest for current set exists 
108      if (cheapest[i] != -1) 
109      { 
110        int set1 = find(subsets, edge[cheapest[i]].src); 
111        int set2 = find(subsets, edge[cheapest[i]].dest); 
112 
113        if (set1 == set2) 
114          continue; 
115        MSTweight += edge[cheapest[i]].weight; 
116        printf("Edge %d-%d included in MST\n", 
117            edge[cheapest[i]].src, edge[cheapest[i]].dest); 
118 
119        // Do a union of set1 and set2 and decrease number 
120        // of trees 
121        Union(subsets, set1, set2); 
122        numTrees--; 
123      } 
124    } 
125  } 
126 
127  printf("Weight of MST is %d\n", MSTweight); 
128  return; 
129} 
130 
131// Creates a graph with V vertices and E edges 
132struct Graph* createGraph(int V, int E) 
133{ 
134  Graph* graph = new Graph; 
135  graph->V = V; 
136  graph->E = E; 
137  graph->edge = new Edge[E]; 
138  return graph; 
139} 
140 
141// A utility function to find set of an element i 
142// (uses path compression technique) 
143int find(struct subset subsets[], int i) 
144{ 
145  // find root and make root as parent of i 
146  // (path compression) 
147  if (subsets[i].parent != i) 
148   subsets[i].parent = 
149       find(subsets, subsets[i].parent); 
150 
151  return subsets[i].parent; 
152} 
153 
154// A function that does union of two sets of x and y 
155// (uses union by rank) 
156void Union(struct subset subsets[], int x, int y) 
157{ 
158  int xroot = find(subsets, x); 
159  int yroot = find(subsets, y); 
160 
161  // Attach smaller rank tree under root of high 
162  // rank tree (Union by Rank) 
163  if (subsets[xroot].rank < subsets[yroot].rank) 
164    subsets[xroot].parent = yroot; 
165  else if (subsets[xroot].rank > subsets[yroot].rank) 
166    subsets[yroot].parent = xroot; 
167 
168  // If ranks are same, then make one as root and 
169  // increment its rank by one 
170  else
171  { 
172    subsets[yroot].parent = xroot; 
173    subsets[xroot].rank++; 
174  } 
175} 
176 
177// Driver program to test above functions 
178int main() 
179{ 
180  /* Let us create following weighted graph 
181       10 
182    0--------1 
183    | \   | 
184    6|  5\  |15 
185    |   \ | 
186    2--------3 
187      4    */
188  int V = 4; // Number of vertices in graph 
189  int E = 5; // Number of edges in graph 
190  struct Graph* graph = createGraph(V, E); 
191 
192 
193  // add edge 0-1 
194  graph->edge[0].src = 0; 
195  graph->edge[0].dest = 1; 
196  graph->edge[0].weight = 10; 
197 
198  // add edge 0-2 
199  graph->edge[1].src = 0; 
200  graph->edge[1].dest = 2; 
201  graph->edge[1].weight = 6; 
202 
203  // add edge 0-3 
204  graph->edge[2].src = 0; 
205  graph->edge[2].dest = 3; 
206  graph->edge[2].weight = 5; 
207 
208  // add edge 1-3 
209  graph->edge[3].src = 1; 
210  graph->edge[3].dest = 3; 
211  graph->edge[3].weight = 15; 
212 
213  // add edge 2-3 
214  graph->edge[4].src = 2; 
215  graph->edge[4].dest = 3; 
216  graph->edge[4].weight = 4; 
217 
218  boruvkaMST(graph); 
219 
220  return 0; 
221} 
222 
223// Thanks to Anukul Chand for modifying above code.

پیاده‌سازی الگوریتم بروکا در پایتون

1# Boruvka's algorithm to find Minimum Spanning 
2# Tree of a given connected, undirected and weighted graph 
3 
4from collections import defaultdict 
5 
6#Class to represent a graph 
7class Graph: 
8 
9  def __init__(self,vertices): 
10    self.V= vertices #No. of vertices 
11    self.graph = [] # default dictionary to store graph 
12     
13  
14  # function to add an edge to graph 
15  def addEdge(self,u,v,w): 
16    self.graph.append([u,v,w]) 
17 
18  # A utility function to find set of an element i 
19  # (uses path compression technique) 
20  def find(self, parent, i): 
21    if parent[i] == i: 
22      return i 
23    return self.find(parent, parent[i]) 
24 
25  # A function that does union of two sets of x and y 
26  # (uses union by rank) 
27  def union(self, parent, rank, x, y): 
28    xroot = self.find(parent, x) 
29    yroot = self.find(parent, y) 
30 
31    # Attach smaller rank tree under root of high rank tree 
32    # (Union by Rank) 
33    if rank[xroot] < rank[yroot]: 
34      parent[xroot] = yroot 
35    elif rank[xroot] > rank[yroot]: 
36      parent[yroot] = xroot 
37    #If ranks are same, then make one as root and increment 
38    # its rank by one 
39    else : 
40      parent[yroot] = xroot 
41      rank[xroot] += 1
42 
43  # The main function to construct MST using Kruskal's algorithm 
44  def boruvkaMST(self): 
45    parent = []; rank = []; 
46 
47    # An array to store index of the cheapest edge of 
48    # subset. It store [u,v,w] for each component 
49    cheapest =[] 
50 
51    # Initially there are V different trees. 
52    # Finally there will be one tree that will be MST 
53    numTrees = self.V 
54    MSTweight = 0
55 
56    # Create V subsets with single elements 
57    for node in range(self.V): 
58      parent.append(node) 
59      rank.append(0) 
60      cheapest =[-1] * self.V 
61   
62    # Keep combining components (or sets) until all 
63    # compnentes are not combined into single MST 
64 
65    while numTrees > 1: 
66 
67      # Traverse through all edges and update 
68        # cheapest of every component 
69      for i in range(len(self.graph)): 
70 
71        # Find components (or sets) of two corners 
72        # of current edge 
73        u,v,w = self.graph[i] 
74        set1 = self.find(parent, u) 
75        set2 = self.find(parent ,v) 
76 
77        # If two corners of current edge belong to 
78        # same set, ignore current edge. Else check if 
79        # current edge is closer to previous 
80        # cheapest edges of set1 and set2 
81        if set1 != set2:   
82           
83          if cheapest[set1] == -1 or cheapest[set1][2] > w : 
84            cheapest[set1] = [u,v,w] 
85 
86          if cheapest[set2] == -1 or cheapest[set2][2] > w : 
87            cheapest[set2] = [u,v,w] 
88 
89      # Consider the above picked cheapest edges and add them 
90      # to MST 
91      for node in range(self.V): 
92 
93        #Check if cheapest for current set exists 
94        if cheapest[node] != -1: 
95          u,v,w = cheapest[node] 
96          set1 = self.find(parent, u) 
97          set2 = self.find(parent ,v) 
98 
99          if set1 != set2 : 
100            MSTweight += w 
101            self.union(parent, rank, set1, set2) 
102            print ("Edge %d-%d with weight %d included in MST" % (u,v,w)) 
103            numTrees = numTrees - 1
104       
105      #reset cheapest array 
106      cheapest =[-1] * self.V 
107 
108       
109    print ("Weight of MST is %d" % MSTweight) 
110              
111 
112   
113g = Graph(4) 
114g.addEdge(0, 1, 10) 
115g.addEdge(0, 2, 6) 
116g.addEdge(0, 3, 5) 
117g.addEdge(1, 3, 15) 
118g.addEdge(2, 3, 4) 
119 
120g.boruvkaMST() 
121 
122#This code is contributed by Neelam Yadav 

خروجی قطعه کد بالا، به صورت زیر است.

Edge 0-3 included in MST
Edge 0-1 included in MST
Edge 2-3 included in MST
Weight of MST is 19

پیچیدگی زمانی الگوریتم بروکا از درجه O(E log V)‎ و در واقع، مشابه با پیچیدگی الگوریتم کراسکال و پریم است. الگوریتم بروکا یکی از قدیمی‌ترین الگوریتم‌های «درخت پوشای کمینه» (Minimum Spanning Tree) است که در سال ۱۹۲۶ میلادی، مدت‌ها پیش از اینکه کامپیوترها حتی وجود داشته باشند، توسط بورکا کشف شده است. این الگوریتم به عنوان روشی برای ساخت شبکه الکتریسیته موثر، معرفی شده بود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *