«الگوریتم دایجسترا» (Dijkstra’s Algorithm) یا «اولین الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر دایجسترا» (Dijkstra’s Shortest Path First Algorithm | SPF) (البته تلفظ صحیح این نام، الگوریتم دیکسترا است که به صورت متداول به آن دایجسترا گفته می‌شود)، الگوریتمی است که برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین دو «گره» (Node | راس) در گراف به کار می‌رود. این گراف، ممکن است نشان‌گر شبکه جاده‌ها یا موارد دیگری باشد. الگوریتم دایجسترا در سال ۱۹۵۶، توسط دانشمند کامپیوتری با نام «ادسخر ویبه دیکسترا» (Edsger Wybe Dijkstra) مطرح و سه سال بعد، منتشر شد. الگوریتم دایجسترا دارای انواع گوناگونی است. الگوریتم اصلی، کوتاه‌ترین مسیر بین دو گره را پیدا می‌کند؛ اما نوع متداول‌تر این الگوریتم، یک گره یکتا را به عنوان گره مبدا (آغازین) در نظر می‌گیرد و کوتاه‌ترین مسیر از مبدا به دیگر گره‌ها در گراف را با ساختن درخت کوتاه‌ترین مسیر پیدا می‌کند.

برای یک گره مبدا داده شده، الگوریتم، کوتاه‌ترین مسیر بین آن گره و دیگر گره‌ها را پیدا می‌کند. همچنین، الگوریتم دایجسترا برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر از یک گره یکتا به گره مقصد یکتای دیگری به کار می‌رود؛ برای انجام این کار، الگوریتم هنگامی که کوتاه‌ترین مسیر از مبدا به مقصد را پیدا کند، متوقف می‌شود. برای مثال، اگر گره‌های گراف نشان‌گر شهرها و یال‌ها هزینه سفر بین شهرهایی باشند که با جاده‌های مستقیم به هم متصل شده‌اند، از الگوریتم دایجسترا می‌توان برای پیدا کردن کوتاه‌ترین راه بین یک شهر و همه شهرهای دیگر استفاده کرد. یکی از کاربردهای اصلی الگوریتم دایجسترا، پروتکل‌های مسیریابی شبکه است که از جمله آن‌ها می‌توان به IS-IS (سیستم میانی به سیستم میانی | Intermediate System to Intermediate System) و «ابتدا کوتاه‌ترین مسیر باز» (Open Shortest Path First | OSPF) اشاره کرد.

از الگوریتم دایجسترا، به عنوان یک زیر روال نیز در برخی از دیگر الگوریتم‌ها مانند «الگوریتم جانسون» (Johnson’s Algorithm) استفاده می‌شود. الگوریتم دایجسترا از برچسب‌هایی استفاده می‌کند که اعداد صحیح یا حقیقی مثبت هستند. جالب توجه است که الگوریتم دایجسترا می‌تواند برای استفاده از برچسب‌های تعریف شده به هر شکلی، تعمیم پیدا کند. چنین تعمیمی، «تعمیم الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر دایجسترا» نامیده می‌شود.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra) برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر

فرض می‌شود که یک گراف به همراه یک راس مبدا داده شده و هدف پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر به همه راس‌های موجود در گراف مذکور است. الگوریتم دایجسترا شباهت زیادی به «الگوریتم پریم» (Prim’s Algorithm) برای «درخت پوشای کمینه» (Minimum Spanning Tree) دارد. در الگوریتم دایجسترا نیز درخت کوتاه‌ترین مسیر با استفاده از مبدا داده شده به عنوان ریشه، ساخته می‌شود. در هر مرحله از الگوریتم، راسی پیدا می‌شود که در مجموعه دیگر (مجموعه راس‌های در نظر گرفته نشده) قرار دارد و دارای کمترین فاصله از ریشه است. در ادامه، گام‌های مورد استفاده در الگوریتم دایجسترا به منظور یافتن کوتاه‌ترین مسیر از یک راس مبدا مجرد به دیگر راس‌ها در گراف داده شده به صورت مشروح بیان شده‌اند.

 1. ساخت مجموعه sptSet (مجموعه درخت کوتاه‌ترین مسیر | Shortest Path Tree Set) که به دنبال راس‌های قرار گرفته در درخت کوتاه‌ترین مسیر می‌گردد؛ یعنی، راسی که حداقل فاصله آن از مبدا محاسبه و نهایی شده است. به طور مقدماتی، این مجموعه خالی است.
 2. تخصیص یک مقدار فاصله به همه راس‌ها در گراف ورودی. مقداردهی اولیه همه مقادیر فاصله‌ها به عنوان INFINITE. تخصیص مقدار فاصله صفر به راس مبدا که موجب می‌شود این راس در ابتدا انتخاب شود.
 3. تا هنگامی که sptSet شامل همه راس‌ها نشده است، اقدامات زیر انجام می‌شود:
  • راس u انتخاب می‌شود که در sptSet نیست و دارای حداقل مقدار فاصله است.
  • u در sptSet قرار می‌گیرد.
  • مقدار فاصله از همه راس‌های مجاور u به روز رسانی می‌شود. برای به روز رسانی مقادیر فاصله، در همه راس‌های مجاور تکرار انجام می‌شود. برای هر راس مجاور v، اگر مجموع فاصله u (از کد منبع) و وزن یال u-v کمتر از مقدار فاصله v باشد، مقدار فاصله از v به روز رسانی می‌شود.

برای درک بهتر موضوع، مثال زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

مجموعه sptSet در ابتدا خالی است و فاصله تخصیص پیدا کرده به راس‌ها برابر با { INF, INF, INF, INF, INF, INF, INF ,صفر} هستند که در آن INF نشان‌گر بی‌نهایت (Infinite) است. اکنون، باید راسی که دارای کم‌ترین مقدار فاصله است انتخاب شود. راس ۰ انتخاب می‌شود و در sptSet قرار می‌گیرد. بنابراین، sptSet به صورت {0} می‌شود. پس از قرار دادن ۰ در sptSet، مقدار فاصله‌ها از راس‌های مجاور آن به روز رسانی می‌شوند. راس‌های مجاور ۰، راس‌های ۱ و ۷ هستند. مقدار فاصله برای ۱ و ۷، برابر با ۴ و ۸ است. زیرگراف زیر، راس‌ها و مقدار فاصله آن‌ها را نشان می‌دهد. در این گراف، تنها راس‌هایی با مقدار فاصله متناهی نشان داده شده‌اند. راس‌های موجود در SPT به رنگ سبز نمایش داده شده‌اند.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

راسی که حداقل فاصله را از مبدا دارد و تاکنون انتخاب نشده است، یعنی در sptSET قرار ندارد، انتخاب می‌شود. راس ۱ انتخاب و به sptSet اضافه می‌شود. بنابراین، اکنون sptSet به صورت {۱ ,۰} خواهد بود. مقدار فاصله راس‌های مجاور ۱ به روز رسانی می‌شود. مقدار فاصله از راس ۲ برابر با ۱۲ خواهد بود.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

راسی با کمترین مقدار فاصله که در حال حاضر در SPT قرار ندارد باید انتخاب شود. راس ۷ انتخاب می‌شود. بنابراین، sptSet اکنون به صورت {۷ , 1 , ۰} خواهد بود. مقدار فاصله از راس‌های مجاور ۷ محاسبه می‌شود. مقدار فاصله از راس ۶ و ۸ متناهی است (به ترتیب، ۱۵ و ۹).

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

راسی با حداقل مقدار فاصله که در SPT نیز قرار ندارد باید انتخاب شود. راس ۶ انتخاب می‌شود. بنابراین، sptSet اکنون برابر با {۶ ,۷ ,۱ ,۰} است. مقدار فاصله‌ها از راس‌های مجاور ۶ باید به روز رسانی شود. مقدار فاصله برای راس‌های ۵ و ۸ به روز رسانی می‌شود.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

مراحل بیان شده تا جایی تکرار می‌شوند که sptSet شامل همه راس‌های گراف داده شده نباشد. در نهایت، درخت کوتاه‌ترین مسیر (SPT) زیر حاصل می‌شود.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra)

برای پیاده‌سازی الگوریتم بالا، از آرایه بولین []sptSet برای ارائه مجموعه‌ای از راس‌های قرار گرفته در SPT استفاده می‌شود. اگر مقدار [sptSet[v «درست» (True) باشد، راس v در SPT قرار می‌گیرد، در غیر این صورت، یعنی اگر [sptSet[v «غلط» (False) باشد، راس v در SPT قرار نمی‌گیرد. آرایه []dist برای ذخیره‌سازی کوتاه‌ترین مقدار فاصله از همه راس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد الگوریتم دایجسترا در ++C

// A C++ program for Dijkstra's single source shortest path algorithm. 
// The program is for adjacency matrix representation of the graph 
  
#include <stdio.h> 
#include <limits.h> 
  
// Number of vertices in the graph 
#define V 9 
  
// A utility function to find the vertex with minimum distance value, from 
// the set of vertices not yet included in shortest path tree 
int minDistance(int dist[], bool sptSet[]) 
{ 
  // Initialize min value 
  int min = INT_MAX, min_index; 
  
  for (int v = 0; v < V; v++) 
   if (sptSet[v] == false && dist[v] <= min) 
     min = dist[v], min_index = v; 
  
  return min_index; 
} 
  
// A utility function to print the constructed distance array 
int printSolution(int dist[], int n) 
{ 
  printf("Vertex  Distance from Source\n"); 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
   printf("%d tt %d\n", i, dist[i]); 
} 
  
// Function that implements Dijkstra's single source shortest path algorithm 
// for a graph represented using adjacency matrix representation 
void dijkstra(int graph[V][V], int src) 
{ 
   int dist[V];   // The output array. dist[i] will hold the shortest 
           // distance from src to i 
  
   bool sptSet[V]; // sptSet[i] will be true if vertex i is included in shortest 
           // path tree or shortest distance from src to i is finalized 
  
   // Initialize all distances as INFINITE and stpSet[] as false 
   for (int i = 0; i < V; i++) 
    dist[i] = INT_MAX, sptSet[i] = false; 
  
   // Distance of source vertex from itself is always 0 
   dist[src] = 0; 
  
   // Find shortest path for all vertices 
   for (int count = 0; count < V-1; count++) 
   { 
    // Pick the minimum distance vertex from the set of vertices not 
    // yet processed. u is always equal to src in the first iteration. 
    int u = minDistance(dist, sptSet); 
  
    // Mark the picked vertex as processed 
    sptSet[u] = true; 
  
    // Update dist value of the adjacent vertices of the picked vertex. 
    for (int v = 0; v < V; v++) 
  
     // Update dist[v] only if is not in sptSet, there is an edge from 
     // u to v, and total weight of path from src to v through u is 
     // smaller than current value of dist[v] 
     if (!sptSet[v] && graph[u][v] && dist[u] != INT_MAX 
                    && dist[u]+graph[u][v] < dist[v]) 
      dist[v] = dist[u] + graph[u][v]; 
   } 
  
   // print the constructed distance array 
   printSolution(dist, V); 
} 
  
// driver program to test above function 
int main() 
{ 
  /* Let us create the example graph discussed above */
  int graph[V][V] = {{0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0}, 
           {4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0}, 
           {0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2}, 
           {0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0}, 
           {0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0}, 
           {0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0}, 
           {0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6}, 
           {8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7}, 
           {0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0} 
           }; 
  
  dijkstra(graph, 0); 
  
  return 0; 
}

کد الگوریتم دایجسترا در جاوا

// A Java program for Dijkstra's single source shortest path algorithm. 
// The program is for adjacency matrix representation of the graph 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
import java.io.*; 
 
class ShortestPath 
{ 
  // A utility function to find the vertex with minimum distance value, 
  // from the set of vertices not yet included in shortest path tree 
  static final int V=9; 
  int minDistance(int dist[], Boolean sptSet[]) 
  { 
    // Initialize min value 
    int min = Integer.MAX_VALUE, min_index=-1; 
 
    for (int v = 0; v < V; v++) 
      if (sptSet[v] == false && dist[v] <= min) 
      { 
        min = dist[v]; 
        min_index = v; 
      } 
 
    return min_index; 
  } 
 
  // A utility function to print the constructed distance array 
  void printSolution(int dist[], int n) 
  { 
    System.out.println("Vertex  Distance from Source"); 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      System.out.println(i+" tt "+dist[i]); 
  } 
 
  // Funtion that implements Dijkstra's single source shortest path 
  // algorithm for a graph represented using adjacency matrix 
  // representation 
  void dijkstra(int graph[][], int src) 
  { 
    int dist[] = new int[V]; // The output array. dist[i] will hold 
                 // the shortest distance from src to i 
 
    // sptSet[i] will true if vertex i is included in shortest 
    // path tree or shortest distance from src to i is finalized 
    Boolean sptSet[] = new Boolean[V]; 
 
    // Initialize all distances as INFINITE and stpSet[] as false 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
    { 
      dist[i] = Integer.MAX_VALUE; 
      sptSet[i] = false; 
    } 
 
    // Distance of source vertex from itself is always 0 
    dist[src] = 0; 
 
    // Find shortest path for all vertices 
    for (int count = 0; count < V-1; count++) 
    { 
      // Pick the minimum distance vertex from the set of vertices 
      // not yet processed. u is always equal to src in first 
      // iteration. 
      int u = minDistance(dist, sptSet); 
 
      // Mark the picked vertex as processed 
      sptSet[u] = true; 
 
      // Update dist value of the adjacent vertices of the 
      // picked vertex. 
      for (int v = 0; v < V; v++) 
 
        // Update dist[v] only if is not in sptSet, there is an 
        // edge from u to v, and total weight of path from src to 
        // v through u is smaller than current value of dist[v] 
        if (!sptSet[v] && graph[u][v]!=0 && 
            dist[u] != Integer.MAX_VALUE && 
            dist[u]+graph[u][v] < dist[v]) 
          dist[v] = dist[u] + graph[u][v]; 
    } 
 
    // print the constructed distance array 
    printSolution(dist, V); 
  } 
 
  // Driver method 
  public static void main (String[] args) 
  { 
    /* Let us create the example graph discussed above */
    int graph[][] = new int[][]{{0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0}, 
                 {4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0}, 
                 {0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2}, 
                 {0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0}, 
                 {0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0}, 
                 {0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0}, 
                 {0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6}, 
                 {8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7}, 
                 {0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0} 
                 }; 
    ShortestPath t = new ShortestPath(); 
    t.dijkstra(graph, 0); 
  } 
} 
//This code is contributed by Aakash Hasija

کد الگوریتم دایجسترا در #C

// A C# program for Dijkstra's single 
// source shortest path algorithm. 
// The program is for adjacency matrix 
// representation of the graph 
using System; 
 
class GFG 
{ 
// A utility function to find the 
// vertex with minimum distance 
// value, from the set of vertices 
// not yet included in shortest 
// path tree 
static int V = 9; 
int minDistance(int[] dist, 
        bool[] sptSet) 
{ 
  // Initialize min value 
  int min = int.MaxValue, min_index = -1; 
 
  for (int v = 0; v < V; v++) 
    if (sptSet[v] == false && 
       dist[v] <= min) 
    { 
      min = dist[v]; 
      min_index = v; 
    } 
 
  return min_index; 
} 
 
// A utility function to print 
// the constructed distance array 
void printSolution(int[] dist, int n) 
{ 
  Console.Write("Vertex   Distance " + 
            "from Source\n"); 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    Console.Write(i + " \t\t " + 
          dist[i] + "\n"); 
} 
 
// Funtion that implements Dijkstra's 
// single source shortest path algorithm 
// for a graph represented using adjacency 
// matrix representation 
void dijkstra(int[,] graph, int src) 
{ 
  int[] dist = new int[V]; // The output array. dist[i] 
               // will hold the shortest 
               // distance from src to i 
 
  // sptSet[i] will true if vertex 
  // i is included in shortest path 
  // tree or shortest distance from 
  // src to i is finalized 
  bool[] sptSet = new bool[V]; 
 
  // Initialize all distances as 
  // INFINITE and stpSet[] as false 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
  { 
    dist[i] = int.MaxValue; 
    sptSet[i] = false; 
  } 
 
  // Distance of source vertex 
  // from itself is always 0 
  dist[src] = 0; 
 
  // Find shortest path for all vertices 
  for (int count = 0; count < V - 1; count++) 
  { 
    // Pick the minimum distance vertex 
    // from the set of vertices not yet 
    // processed. u is always equal to 
    // src in first iteration. 
    int u = minDistance(dist, sptSet); 
 
    // Mark the picked vertex as processed 
    sptSet[u] = true; 
 
    // Update dist value of the adjacent 
    // vertices of the picked vertex. 
    for (int v = 0; v < V; v++) 
 
      // Update dist[v] only if is not in 
      // sptSet, there is an edge from u 
      // to v, and total weight of path 
      // from src to v through u is smaller 
      // than current value of dist[v] 
      if (!sptSet[v] && graph[u, v] != 0 && 
            dist[u] != int.MaxValue && 
         dist[u] + graph[u, v] < dist[v]) 
        dist[v] = dist[u] + graph[u, v]; 
  } 
 
  // print the constructed distance array 
  printSolution(dist, V); 
} 
 
// Driver Code 
public static void Main () 
{ 
/* Let us create the example 
graph discussed above */
int[,] graph = new int[,]{{0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0}, 
             {4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0}, 
             {0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2}, 
             {0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0}, 
             {0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0}, 
             {0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0}, 
             {0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6}, 
             {8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7}, 
             {0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0}}; 
  GFG t = new GFG(); 
  t.dijkstra(graph, 0); 
} 
} 
 
// This code is contributed by ChitraNayal

کد الگوریتم دایجسترا در پایتون

# Python program for Dijkstra's single 
# source shortest path algorithm. The program is 
# for adjacency matrix representation of the graph 
 
# Library for INT_MAX 
import sys 
 
class Graph(): 
 
  def __init__(self, vertices): 
    self.V = vertices 
    self.graph = [[0 for column in range(vertices)] 
           for row in range(vertices)] 
 
  def printSolution(self, dist): 
    print "Vertex tDistance from Source"
    for node in range(self.V): 
      print node,"t",dist[node] 
 
  # A utility function to find the vertex with 
  # minimum distance value, from the set of vertices 
  # not yet included in shortest path tree 
  def minDistance(self, dist, sptSet): 
 
    # Initilaize minimum distance for next node 
    min = sys.maxint 
 
    # Search not nearest vertex not in the 
    # shortest path tree 
    for v in range(self.V): 
      if dist[v] < min and sptSet[v] == False: 
        min = dist[v] 
        min_index = v 
 
    return min_index 
 
  # Funtion that implements Dijkstra's single source 
  # shortest path algorithm for a graph represented 
  # using adjacency matrix representation 
  def dijkstra(self, src): 
 
    dist = [sys.maxint] * self.V 
    dist[src] = 0
    sptSet = [False] * self.V 
 
    for cout in range(self.V): 
 
      # Pick the minimum distance vertex from 
      # the set of vertices not yet processed. 
      # u is always equal to src in first iteration 
      u = self.minDistance(dist, sptSet) 
 
      # Put the minimum distance vertex in the 
      # shotest path tree 
      sptSet[u] = True
 
      # Update dist value of the adjacent vertices 
      # of the picked vertex only if the current 
      # distance is greater than new distance and 
      # the vertex in not in the shotest path tree 
      for v in range(self.V): 
        if self.graph[u][v] > 0 and sptSet[v] == False and 
          dist[v] > dist[u] + self.graph[u][v]: 
            dist[v] = dist[u] + self.graph[u][v] 
 
    self.printSolution(dist) 
 
# Driver program 
g = Graph(9) 
g.graph = [[0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0], 
      [4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0], 
      [0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2], 
      [0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0], 
      [0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0], 
      [0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0], 
      [0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6], 
      [8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7], 
      [0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0] 
     ]; 
 
g.dijkstra(0); 
 
# This code is contributed by Divyanshu Mehta

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۲۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«الهام حصارکی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت است. او در زمینه هوش مصنوعی و داده‌کاوی، به ویژه تحلیل شبکه‌های اجتماعی، فعالیت می‌کند.

4 نظر در “الگوریتم دایجسترا (Dijkstra) — از صفر تا صد

  1. الهام حصارکی — says: ۱۷ خرداد، ۱۴۰۰ در ۸:۵۶ ق٫ظ

   با سلام؛

   از همراهی شما با مجله فرادرس سپاس‌گزاریم. آنچه در این کد به رنگ‌هایی به جز مشکی نمایش داده شده است، بخش‌های مختلف کد است که ویرایشگر کد متناسب با نوع آن بخش از کد، آن را به یکی از رنگ‌های بیان شده توسط شما درآورده است. برای مثال، توضیحات (کامنت‌ها)، توابع، شرط‌ها و دیگر موارد هر یک به رنگی درآمده‌اند. این کار توسط ویرایشگر کد به صورت خودکار و با این دلیل انجام می‌ شود که خوانایی و عیب‌یابی کد افزایش پیدا کند. بنابراین، همه این موراد جزئی از یک کد کامل هستند. البته، توضحیات بخش غیر اجرایی و قابل حذف یک کد هستند که البته وجود آن‌ها برای افزایش خوانایی و به دلایل مهم دیگر، به نوعی الزامی است. برای مطالعه بیشتر پیرامون توضیحات، مطالعه مطلب زیر پیشنهاد می‌شود.

   توضیحات در پایتون — به زبان ساده

   پیروز، شاد و تندرست باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *