افعال گروه اول فرانسه چه هستند؟ — لیست و نحوه تلفظ + تلفظ صوتی

۷۷۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
افعال گروه اول فرانسه

قبلاً‌ در مجله فرادرس افعال در زبان فرانسه را معرفی کردیم. همچنین طبقه‌بندی فعل‌ها را بر اساس زمان‌های زبان فرانسه بررسی کردیم. اگر صرف فعل در فرانسه را ملاک بررسی افعال قرار بدهیم، آن‌ها را می‌توانیم طبق پایانه فعلی به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم کنیم. در این مطلب از مجله فرادرس افعال گروه اول فرانسه را با لیست افعال، مثال‌ها و تمرینات مختلف بررسی خواهیم کرد.

افعال گروه اول چه هستند؟

تقسیم‌بندی افعال به گروه‌های مختلف در فرانسه، یکی از ویژگی‌های مهم زبان فرانسه است که برای یادگیری زبان و استفاده صحیح از آن، بسیار مهم است. در زبان فرانسه، افعال به سه گروه یا گروه‌های اصلی تقسیم می‌شوند: گروه اول، گروه دوم و گروه سوم. این تقسیم‌بندی برای سهولت در تلفظ و نوشتار و همچنین برای تغییرات مختلفی که در زمان، شخص و حالت‌های مختلف ضمیری رخ می‌دهد، انجام شده است.

افعال گروه اول فرانسه افعالی هستند که در زبان فرانسه به «er» ختم می‌شوند. در زمان حال ساده، گروه اول افعال با حذف «er» و اضافه کردن پایانه فعلی صرف می‌شوند. صرف فعل parler به معنی حرف زدن در زمان حال فرانسه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

صرف فعل parler
صرف فعل ضمیر
parle je
parles tu
parle il / elle
parlons nous
parlez vous
parlent ils / elles

مثال‌هایی از صرف فعل فوق را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Je parle français.

من فرانسوی صحبت می‌کنم.

Tu parles beaucoup.

تو خیلی صحبت می‌کنی.

Il/Elle parle anglais.

او انگلیسی صحبت می‌کند.

Nous parlons ensemble.

ما با هم صحبت می‌کنیم.

Vous parlez lentement.

شما به آرامی صحبت می‌کنید.

Ils/Elles parlent espagnol.

آن‌ها اسپانیایی صحبت می‌کنند.

افعال گروه دوم فرانسه شامل افعالی هستند که به «ir» ختم می‌شوند. در زمان حال ساده، برای صرف افعال گروه دوم، حروف «ir» را حذف و پایانه فعلی را اضافه می‌کنیم. برای مثال به صرف فعل «finir» به معنی پایان یافتن در جدول زیر توجه کنید.

صرف فعل finir
صرف فعل ضمیر
finis je
finis tu
finit il / elle
finissons nous
finissez vous
finissent ils / elles

مثال‌هایی از صرف افعال گروه اول فرانسه را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Je finis mon travail à six heures.

من کارم را ساعت شش تمام می‌کنم.

Tu finis toujours tes devoirs à temps.

تو همیشه وظایفت را به موقع تمام می‌کنی.

Il/Elle finit son repas.

او غذایش را تمام می‌کند.

Nous finissons bientôt le projet.

ما به زودی پروژه را تمام می‌کنیم.

Vous finissez souvent les phrases l'un de l'autre.

شما اغلب جملات یکدیگر را کامل می‌کنید.

Ils/Elles finissent leur livre avant de dormir.

آن‌ها خواندن کتابشان را قبل از خواب تمام می‌کنند.

گروه اول فعلی فرانسه

افعال گروه سوم فرانسه شامل افعالی هستند که با حروفی غیر از «er» و «ir» خاتمه می‌یابند. این گروه شامل افعالی با حروف پایانی مانند «re» و «oire» است. برای صرف فعل زمان حال ساده این گروه از افعال، پسوند مخصوص هر صیغه را به شکلی اضافه می‌کنیم که با حروف پایانی این گروه از افعال سازگار باشد. این افعال معمولاً در صرف بی‌قاعده عمل می‌کنند. به عنوان مثال به صرف فعل «prendre» به معنی گرفتن توجه کنید.

صرف فعل prendre
صرف فعل ضمیر
prends je
prends tu
prend il / elle
prenons nous
prenez vous
prennent ils / elles

مثال‌هایی از صرف فعل فوق را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Je prends un café tous les matins.

من هر صبح یک فنجان قهوه می‌نوشم.

Tu prends souvent le métro pour aller au travail.

تو اغلب برای رسیدن به محل کار از مترو استفاده می‌کنی.

Il/Elle prend des notes pendant le cours.

او در حین برگزاری کلاس یادداشت برمی‌دارد.

Nous prenons le train pour aller en vacances.

ما برای رفتن به تعطیلات از قطار استفاده می‌کنیم.

Vous prenez votre temps pour décider.

شما برای تصمیم‌گیری وقت دارید.

Ils/Elles prennent des médicaments pour leur maladie.

آن‌ها برای بیماری‌شان دارو می‌خورند.

گروه‌های فعلی در زبان فرانسه

لیست افعال گروه اول فرانسه

حال که با صرف افعال گروه اول فرانسه آشنا شدیم،‌ خوب است با افعال این گروه هم آشنا شویم. به‌همین‌خاطر در ادامه لیست افعال گروه اول را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

لیست افعال گروه اول فرانسه
معنی فعل
پذیرفتن accepter
خریدن acheter
کمک کردن aider
دوست داشتن aimer
اضافه کردن ajouter
نامیدن appeler
آوردن apporter
نزدیک شدن approcher
تاکید کردن، پافشاری کردن appuyer
متوقف کردن arrêter
رسیدن arriver
بیمه کردن، اطمینان دادن assurer
پیشرفت کردن avancer
درخشیدن briller
سوزاندن، آتش زدن brûler
پنهان کردن، مخفی کردن cacher
سبب شدن causer
دست از چیزی کشیدن cesser
تغییر دادن changer
آواز خواندن chanter
به عهده کسی گذاشتن charger
جست‌وجو کردن chercher
شروع کردن commencer
حساب کردن compter
ادامه دادن continuer
خوابیدن coucher
فریاد زدن crier
تصمیم گرفتن décider
خواستن demander
حدس زدن deviner
دادن donner
گوش دادن écouter
پروراندن élever
خجالت دادن embrasser
با خود بردن emporter
وارد شدن entrer
ارسال کردن envoyer
امید داشتن espérer
تلاش کردن essayer
وجود داشتن exister
توضیح دادن expliquer
بیان کردن، نشان دادن exprimer
بستن fermer
تشکیل دادن، ساختن former
کوفتن، ضربه زدن، (به در، تخته و...) frapper
کسب کردن gagner
حفظ کردن، نگهداشتن garder
پیدا کردن trouver
کشتن tuer

در ادامه مثال‌هایی از کاربرد صرف افعال گروه اول فرانسه را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Elles frappent dans leur main en rythme.

آن‌ها با ریتم دست می‌زنند.

Je déteste attendre au restaurant.

من از انتظار کشیدن در رستوران متنفرم.

Tu sauves des vies en faisant ce travail.

با انجام دادن این شغل جا‌ن‌ خیلی‌ها را نجات خواهید داد.

Il pousse la table contre le mur.

میز را به سمت دیوار هل می‌دهد.

Mon amie raconte des histoires invraisemblable.

دوستم داستان‌های باورنکردنی تعریف می‌کند.

On roule à gauche dans ce pays.

در این کشور در سمت چپ رانندگی می‌کنیم.

Vous refusez notre aide.

شما کمک ما را رد کردید.

Ils rentrent très tard.

آن‌ها خیلی دیر برگشتند.

Elles montrent de l’intérêt pour notre projet.

آن‌ها به پروژه ما علاقمندی نشان دادند.

Je saute de joie à l’annonce de la nouvelle.

با شنیدن خبر از خوشحالی از جا پریدم.

Tu trouves facilement la solution.

خیلی سریع راه‌حل را پیدا می‌کنی.

Il trompe tout le monde.

او همه را فریب می‌دهد.

Elle touche un bon salaire.

حقوق خوبی دریافت می‌کند.

On téléphone moins depuis quelques temps.

مدتی است کمتر تماس می‌گیریم.

Nous portons des vêtements chauds en hiver.

ما در زمستان لباس گرم می‌پوشیم.

مکالمه پیرامون افعال گروه اول فرانسه

برای یادگیری بهتر قواعد دستوری زبان فرانسه، باید نحوه استفاده از گرامر را به خوبی بیاموزید. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌ای برای شما فراهم کرده‌ایم تا با افعال گروه اول فرانسه آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه بین «نانا» و «مارک» توجه کنید.

Nana: C’est bon. Qu’est-ce que c’est?

Mark: C’est un croissant aux amandes.

Nana: J’adore ça.

Mark: Ah oui? Et qu’est-ce que tu aimes, à part les croissants aux amandes?

Nana: Plein de choses !

Mark: Par exemple …

Nana: Hum…. J’aime les glaces.

Mark: À la vanille ou au chocolat?

Nana: J’aime bien les deux. J’aime bien les trucs sucrés en général. Et toi?

Mark: Moi? Je préfère les trucs salés.

Nana: Ah bon ? Alors je mange ton croissant aux amandes!

نانا: این خوب است، چیست؟

مارک: این کروسان بادام است.

نانا: دوستش دارم.

مارک: واقعاً؟ و به غیر از کروسان بادام چه چیزی را دوست داری؟

نانا: خیلی چیزها.

مارک: مثلاً...

نانا: هوم…. من بستنی دوست دارم.

مارک: وانیل یا شکلات؟

نانا: من هر دو را دوست دارم. به‌طورکلی چیزهای شیرین را دوست دارم. تو چطور؟

مارک: من؟ من چیزهای شور را ترجیح می‌دهم.

نانا: واقعاً؟ پس من کروسان بادامت را می‌خورم.

سوالات رایج درباره صفات ملکی در فرانسه

برای درک بهتر افعال گروه اول فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

افعال گروه اول، گروه دوم و گروه سوم را چگونه از هم تفکیک کنیم؟

افعال گروه اول، دوم و سوم بر اساس نحوه صرف فعل طبقه‌بندی می‌شوند. برای تفکیک افعال گروه اول، دوم و سوم باید به پایانه فعل‌ها توجه کنیم. افعال گروه اول به غیر از فعل «aller» به معنای رفتن، در پایان به «er» ختم می‌شوند. افعال گروه دوم به «ir» ختم می‌شوند و افعال گروه سوم معمولاً به «re» ختم می‌شوند و در صرف کردن بی‌قاعده عمل می‌کنند.

چگونه افعال گروه اول را تشخیص بدهیم؟

«افعال گروه اول در زبان فرانسه» (verbe du 1er groupe) در حالت مصدری به «er» ختم می‌شوند. فعل «aller» به معنای رفتن استثنا است. در ادامه چند فعل از افعال گروه اول را فهرست کرده‌ایم.

 • raconter
 • manger
 • aimer
 • trouver
 • penser
 • obliger

شناسه‌های افعال گروه اول در زمان حال ساده خبری چیست؟

شناسه‌های افعال گروه اول در زبان فرانسه در زمان حال ساده خبری را در ادامه فهرست کرده‌ایم.

 • -e
 • -es
 • -e
 • -ons
 • -ez
 • -ent

آیا همه فعل‌های گروه اول فرانسه به صورت قاعده‌مند صرف می‌شوند؟

تقریباً‌ تمامی افعال گروه اول فرانسه به شکل قاعده‌مند صرف می‌شوند. با این‌ حال برخی از این فعل‌ها در برخی زمان‌ها و صیغه‌ها ممکن است بی‌قاعده عمل کنند. مثلاً فعل «aller» به‌معنای رفتن، در زمان گذشته استمراری و اول‌شخص مفرد به صورت «j'allais» صرف می‌شود.

برای یادگیری افعال گروه اول فرانسه چه باید کرد؟

برای یادگیری بهتر افعال فرانسه، راهنمایی‌های زیر می‌توانند به شما کمک کنند.

 • یادگیری الگوهای صرف فعل را فراموش نکنید. از آنجا که افعال گروه اول فرانسه افعال قاعده‌مند هستند، می‌توانید به راحتی الگوهای صرف آن‌ها را یاد بگیرید. برای هر زمان و صیغه، الگوی مشابهی وجود دارد که باید آن را یاد بگیرید.
 • زیاد تمرین کنید. برای یادگیری بهتر افعال فرانسه، تمرین بسیار مهم است. شما می‌توانید با تمرین نوشتن و گفتن افعال در جملات مختلف، یادگیری صرف آن‌ها را در حافظه‌تان تثبیت کنید.
 • استفاده از منابع آموزشی را فراموش نکنید. برای یادگیری بهتر افعال گروه اول فرانسه، می‌توانید از منابع آموزشی مختلفی مانند کتاب‌های آموزشی، وب‌سایت‌ها، ویدئوها و... استفاده کنید. این منابع می‌توانند به شما در یادگیری صرف افعال و بهبود مهارت‌های شنیداری و گفتاری کمک کنند.
 • تماشای فیلم و سریال‌های فرانسوی هم به بهتر شدن یادگیری افعال کمک می‌کنند. برای بهبود مهارت شنیداری و یادگیری افعال فرانسه، تماشای فیلم و سریال‌های فرانسوی می‌تواند بسیار مفید باشد. با تماشای این محتواها، می‌توانید با تلفظ و استفاده از افعال در جملات مختلف آشنا شوید.
 • یادگیری را لذت‌بخش کنید. برای یادگیری بهتر افعال فرانسه، بهتر است از روش‌هایی که لذت بخش هستند استفاده کنید. به عنوان مثال، با شعر و آهنگ‌های فرانسوی آشنا شوید و با گوش دادن به آن‌ها، افعال و واژگان جدید یاد بگیرید.
افعال گروه اول در فرانسه چیست

تمرین

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «افعال گروه اول فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۹ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Quand est-ce que tu _____(chanter) dans la chorale de l'école?

chantes

chantais

chanteras

chanterait

2. Est-ce que tu _____(aimer) danser?

aimes

aimais

aimeras

aimerait

3. Nous ______(jouer) au football tous les samedis.

jouons

jouions

jouerons

joueraient

4. Je _____(manger) une pomme tous les jours.

mange

mangais

mangerai

mangerais

5. Vous ______(parler) français couramment.

parlez

parliez

parlerez

parlerait

6. Ils ______(travailler) dans une grande entreprise.

travaillent

travaillaient

travailleront

travailleraient

7. Elle ______(écouter) de la musique classique tous les soirs.

écoute

écoutait

écoutera

écouterais

8. Tu ______(regarder) la télévision maintenant?

regardes

regardais

regarderas

regarderait

9. Nous ______(étudier) pour l'examen de français demain.

étudions

étudiions

étudierons

étudieraient

 

 تمرین دوم

جاهای خالی را با افعال گروه اول مناسب پر کنید.

Q1: Les onomatopées ______ (constituer - futur simple) la majeure partie de son langage.

جواب

Réponse: Les onomatopées constitueront la majeure partie de son langage.

Q2: Il faut que je ______ (solutionner - subjonctif présent) mon problème.

جواب

Réponse: Il faut que je solutionne mon problème.

Q3: Il faudrait que je ______ (rentrer - subjonctif imparfait) à l'heure.

جواب

Réponse: Il faudrait que je rentrasse à l’heure.

Q4: Il est regrettable que je_______ (tomber - subjonctif passé) tombé malade. (c'est un homme qui parle).

جواب

Réponse: Il est regrettable que je sois tombé malade.

Q5: J'_______ (exercer - futur simple) ma profession avec ardeur.

جواب

Réponse: J’exercerai ma profession avec ardeur.

Q6: Je _______ (cesser - indicatif imparfait) de jouer pour mieux travailler.

جواب

Réponse: Je cessais de jouer pour mieux travailler.

Q7: ________ (Installer - impératif présent - 2ème personne du singulier) ce chien dans la cuisine.

جواب

RéponseInstalle ce chien dans la cuisine.

Q8: De temps en temps, nous nous _______ (arrêter - passé simple) pour réfléchir.

جواب

Réponse: De temps en temps, nous nous arrêtâmes pour réfléchir.

Q9: Je ______depuis trois ans. (travailler)

جواب

Réponse: Je travaille depuis trois ans.

Q10: Tu ______l’allemand et l’espagnol. (étudier)

جواب

Réponse: Tu étudies l’allemand et l’espagnol.

Q11: Il _____des couvertures à une association. (donner)

جواب

Réponse: Il donne des couvertures à une association.

Q12: Elle ______ la leçon aux étudiants. (expliquer)

جواب

Réponse: Elle expliquer la leçon aux étudiants.

Q13: On ______ une solution à notre problème. (chercher)

جواب

Réponse: On cherche une solution à notre problème.

Q14: Nous ______ la porte à clé. (fermer)

جواب

Réponse: Nous fermons la porte à clé.

Q15: Vous _______ tôt. (arriver)

جواب

Réponse: Vous arrivez tôt.

Q16: Ils ______ de travailler. (arrêter)

جواب

Réponse: Ils arrêtent de travailler.

Q17: Je _______ de temps. (manquer)

جواب

Réponse: Je manque de temps.

Q18: Tu ______ des affiches électorales. (coller)

جواب

Réponse: Tu colles des affiches électorales.

Q19: Il ______ près d’une rivière. (habiter)

جواب

Réponse: Il habite près d’une rivière.

Q20: Elle _____ toujours. (gagner)

جواب

Réponse: Elle gagne toujours.

Q21: On _____ la lutte. (continuer)

جواب

Réponse: On continue la lutte.

Q22: Nous _____ venir vous voir. (compter)

جواب

Réponse: Nous comptons venir vous voir.

Q23: Vous ______ notre voiture contre le vol. (assurer)

جواب

Réponse: Vous assurez notre voiture contre le vol.

Q24: Ils ______ une période difficile. (traverser)

جواب

Réponse: Ils traversent une période difficile.

Q25: Nous _______ une surprise pour le départ de notre collègue. (préparer)

جواب

Réponse: Nous préparons une surprise pour le départ de notre collègue.

جمع‌بندی

نکات مهم مطلب افعال گروه اول فرانسه در پایان این مطلب از مجله فرادرس آورده شده است.

 • در زبان فرانسه، افعال به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، گروه دوم و گروه سوم.
 • افعال گروه اول فرانسه افعالی هستند که با حروف «er» خاتمه می‌یابند.
 • افعال گروه دوم فرانسه افعالی هستند که با حروف «ir» خاتمه می‌یابند.
 • افعال گروه سوم فرانسه افعالی هستند که با حروفی غیر از «er» و «ir» خاتمه می‌یابند.

افعال گروه اول در صرف شدن قاعده‌مند عمل می‌کنند، این فعل‌ها بسیار رایجند و به‌همین‌خاطر یادگیری آن‌ها کمک بسیاری به بهبود مهارت زبان فرانسه شما خواهد کرد. بنابراین توصیه می‌کنیم لیست افعال گروه اول فرانسه و صرف آن‌ها را به‌خوبی تمرین کنید.

بر اساس رای ۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
podcast francais facile professeur francais le fle en un clic

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *