مجموعه مقالات طراحی الگوریتم

برنامه محاسبه تعداد پاره‌خط های متصل کننده سه نقطه — راهنمای کاربردی
محاسبه تعداد راه های رسیدن به امتیاز مشخصی در بازی — راهنمای کاربردی