مرتب سازی هرمی تکرار شونده — به زبان ساده

۱۸۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
مرتب سازی هرمی تکرار شونده — به زبان ساده

در این مطلب، به «مرتب سازی هرمی تکرار شونده» (Iterative HeapSort) پرداخته‌ایم که در واقع همان الگوریتم مرتب سازی هرمی است که به روش تکرار شونده (Iterative) پیاده‌سازی شده است. همچنین، پیاده‌سازی الگوریتم مرتب سازی هرمی تکرار شونده در زبان‌های برنامه‌نویسی «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java) و «پایتون» (Python) پیاده‌سازی شده است. «مرتب‌سازی هرمی» (HeapSort) گونه‌ای از الگوریتم‌های مبتنی بر مقایسه است که طی آن، ابتدا درخت بیشینه ساخته می‌شود و سپس عنصر ریشه با آخرین عنصر (به تعداد اندازه) جایگزین می‌شود و مشخصات هرم را هر بار نگهداری می‌کند تا در نهایت آن را مرتب کند. مثال زیر برای درک بهتر این مفهوم بیان شده است.

997696
Input : 10 20 15 17 9 21
Output : 9 10 15 17 20 21 

Input: 12 11 13 5 6 7 15 5 19
Output: 5 5 6 7 11 12 13 15 19

در مثال اول، ابتدا باید هرم بیشینه ساخته شود. بنابراین، کار با عدد ۲۰ به عنوان فرزند آغاز می‌شود و والدین آن بررسی می‌شوند. در اینجا، ۱۰ کوچک‌تر است. بنابراین این دو با یکدیگر جا به جا می‌شوند. داریم: 20  10  15  17  9  2120\; 10\; 15\; 17\; 9\; 21. اکنون، فرزند ۱۷ بزرگ‌تر از والد خودش یعنی ۱۰ است. بنابراین، هر دو با هم جا به جا می‌شوند و ترتیب آن‌ها 20  17  15  10  9  2120\; 17\; 15\; 10\; 9\; 21 خواهد بود. اکنون، فرزند ۲۱ بزرگ‌تر از والد خود یعنی ۱۵ است. بنابراین، هر دو با یکدیگر جایگزین می‌شوند.

داریم: 20  17  21  10  9  1520\; 17\; 21\; 10\; 9\; 15. اکنون، ۲۱ بزرگ‌تر از والد خودش ۲۰ است. بنابراین: 21  17  20  10  9  1521\; 17\; 20\; 10\; 9\; 15. این «هرم بیشینه» (Max Heap) است. اکنون باید مرتب‌سازی اعمال شود. در اینجا باید اولین عنصر با آخرین عنصر جا به جا شود و در عین حال، خصوصیات هرم بیشینه نیز حفظ شود. بنابراین، بعد از اولین جا به جایی 15  17  20  10  9  2115\; 17\; 20\; 10\; 9\; 21 را داریم که این مورد، نقض خصوصیات هرم بیشینه است؛ بنابراین، باید آن را حفظ کرد. در نهایت، ترتیب به صورت زیر خواهد بود.

20 17 15 10 9 21
17 10 15 9 20 21
15 10 9 17 20 21
10 9 15 17 20 21
9 10 15 17 20 21

در اینجا، قسمت زیر خط‌دار، در واقع همان قسمت مرتب شده است.

مرتب سازی هرمی تکرار شونده در ++C

1// C++ program for implementation 
2// of Iterative Heap Sort 
3#include <bits/stdc++.h> 
4using namespace std; 
5 
6// function build Max Heap where value 
7// of each child is always smaller 
8// than value of their parent 
9void buildMaxHeap(int arr[], int n) 
10{ 
11  for (int i = 1; i < n; i++) 
12  { 
13    // if child is bigger than parent 
14    if (arr[i] > arr[(i - 1) / 2]) 
15    { 
16      int j = i; 
17   
18      // swap child and parent until 
19      // parent is smaller 
20      while (arr[j] > arr[(j - 1) / 2]) 
21      { 
22        swap(arr[j], arr[(j - 1) / 2]); 
23        j = (j - 1) / 2; 
24      } 
25    } 
26  } 
27} 
28 
29void heapSort(int arr[], int n) 
30{ 
31  buildMaxHeap(arr, n); 
32 
33  for (int i = n - 1; i > 0; i--) 
34  { 
35    // swap value of first indexed 
36    // with last indexed 
37    swap(arr[0], arr[i]); 
38   
39    // maintaining heap property 
40    // after each swapping 
41    int j = 0, index; 
42     
43    do
44    { 
45      index = (2 * j + 1); 
46       
47      // if left child is smaller than 
48      // right child point index variable 
49      // to right child 
50      if (arr[index] < arr[index + 1] && 
51                index < (i - 1)) 
52        index++; 
53     
54      // if parent is smaller than child 
55      // then swapping parent with child 
56      // having higher value 
57      if (arr[j] < arr[index] && index < i) 
58        swap(arr[j], arr[index]); 
59     
60      j = index; 
61     
62    } while (index < i); 
63  } 
64} 
65 
66// Driver Code to test above 
67int main() 
68{ 
69  int arr[] = {10, 20, 15, 17, 9, 21}; 
70  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
71   
72  printf("Given array: "); 
73  for (int i = 0; i < n; i++) 
74    printf("%d ", arr[i]); 
75     
76  printf("\n\n"); 
77 
78  heapSort(arr, n); 
79 
80  // print array after sorting 
81  printf("Sorted array: "); 
82  for (int i = 0; i < n; i++) 
83    printf("%d ", arr[i]); 
84 
85  return 0; 
86} 

مرتب سازی هرمی تکرار شونده در جاوا

1// Java implementation of Iterative Heap Sort 
2public class HeapSort { 
3 
4 // function build Max Heap where value 
5 // of each child is always smaller 
6 // than value of their parent 
7 static void buildMaxHeap(int arr[], int n) 
8 { 
9  for (int i = 1; i < n; i++) 
10  { 
11   // if child is bigger than parent 
12   if (arr[i] > arr[(i - 1) / 2]) 
13   { 
14    int j = i; 
15 
16    // swap child and parent until 
17    // parent is smaller 
18    while (arr[j] > arr[(j - 1) / 2]) 
19    { 
20     swap(arr, j, (j - 1) / 2); 
21     j = (j - 1) / 2; 
22    } 
23   } 
24  } 
25 } 
26 
27 static void heapSort(int arr[], int n) 
28 { 
29  buildMaxHeap(arr, n); 
30 
31  for (int i = n - 1; i > 0; i--) 
32  { 
33   // swap value of first indexed 
34   // with last indexed 
35   swap(arr, 0, i); 
36 
37   // maintaining heap property 
38   // after each swapping 
39   int j = 0, index; 
40 
41   do
42   { 
43    index = (2 * j + 1); 
44 
45    // if left child is smaller than 
46    // right child point index variable 
47    // to right child 
48    if (index < (i - 1) && arr[index] < arr[index + 1]) 
49     index++; 
50 
51    // if parent is smaller than child 
52    // then swapping parent with child 
53    // having higher value 
54    if (index < i && arr[j] < arr[index]) 
55     swap(arr, j, index); 
56 
57    j = index; 
58 
59   } while (index < i); 
60  } 
61 } 
62 
63 public static void swap(int[] a, int i, int j) { 
64  int temp = a[i]; 
65  a[i]=a[j]; 
66  a[j] = temp; 
67 } 
68 
69 /* A utility function to print array of size n */
70 static void printArray(int arr[]) 
71 { 
72  int n = arr.length; 
73  for (int i = 0; i < n; i++) 
74   System.out.print(arr[i] + " "); 
75  System.out.println(); 
76 } 
77 
78 // Driver program 
79 public static void main(String args[]) 
80 { 
81  int arr[] = {10, 20, 15, 17, 9, 21}; 
82  int n = arr.length; 
83 
84  System.out.print("Given array: "); 
85  printArray(arr); 
86 
87  heapSort(arr, n); 
88 
89  System.out.print("Sorted array: "); 
90  printArray(arr); 
91 } 
92}

مرتب سازی هرمی تکرار شونده در پایتون ۳

1# Python3 program for implementation 
2# of Iterative Heap Sort 
3 
4# function build Max Heap where value 
5# of each child is always smaller 
6# than value of their parent 
7def buildMaxHeap(arr, n): 
8 
9  for i in range(n): 
10     
11    # if child is bigger than parent 
12    if arr[i] > arr[int((i - 1) / 2)]: 
13      j = i 
14   
15      # swap child and parent until 
16      # parent is smaller 
17      while arr[j] > arr[int((j - 1) / 2)]: 
18        (arr[j], 
19         arr[int((j - 1) / 2)]) = (arr[int((j - 1) / 2)], 
20                      arr[j]) 
21        j = int((j - 1) / 2) 
22 
23def heapSort(arr, n): 
24 
25  buildMaxHeap(arr, n) 
26 
27  for i in range(n - 1, 0, -1): 
28     
29    # swap value of first indexed 
30    # with last indexed 
31    arr[0], arr[i] = arr[i], arr[0] 
32   
33    # maintaining heap property 
34    # after each swapping 
35    j, index = 0, 0
36     
37    while True: 
38      index = 2 * j + 1
39       
40      # if left child is smaller than 
41      # right child point index variable 
42      # to right child 
43      if (index < (i - 1) and 
44        arr[index] < arr[index + 1]): 
45        index += 1
46     
47      # if parent is smaller than child 
48      # then swapping parent with child 
49      # having higher value 
50      if index < i and arr[j] < arr[index]: 
51        arr[j], arr[index] = arr[index], arr[j] 
52     
53      j = index 
54      if index >= i: 
55        break
56 
57# Driver Code 
58if __name__ == '__main__': 
59  arr = [10, 20, 15, 17, 9, 21] 
60  n = len(arr) 
61   
62  print("Given array: ") 
63  for i in range(n): 
64    print(arr[i], end = " ") 
65     
66  print() 
67 
68  heapSort(arr, n) 
69 
70  # print array after sorting 
71  print("Sorted array: ") 
72  for i in range(n): 
73    print(arr[i], end = " ") 
74 
75# This code is contributed by PranchalK

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

Given array: 10 20 15 17 9 21 

Sorted array: 9 10 15 17 20 21

در اینجا، هر دو تابع buildMaxHeap و heapSort از درجه O(nlogn)‎ هستند.

بنابراین، پیچیدگی زمانی کلی برابر با (O(nlogn است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *