الگوریتم فلوید وارشال (Floyd Warshall) — راهنمای کاربردی

۱۷۶۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
الگوریتم فلوید وارشال (Floyd Warshall) -- راهنمای کاربردی

در علوم کامپیوتر، «الگوریتم فلوید وارشال» (Floyd Warshall Algorithm) که با اسامی «الگوریتم فلوید» (Floyd's Algorithm)، «الگوریتم روی وارشال» (Roy–Warshall Algorithm)، «الگوریتم روی فلوید» (Roy–Floyd Algorithm) یا «الگوریتم دابلیواف‌آی» (WFI Algorithm) نیز شناخته شده است، از جمله الگوریتم‌های پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر در گراف وزن‌دار با وزن یال‌های مثبت یا منفی محسوب می‌شود (اما چرخه منفی وجود ندارد).

یک اجرای الگوریتم منجر به پیدا کردن طول‌های (مجموع وزن‌ها) کوتاه‌ترین مسیر بین همه جفت یال‌ها می‌شود. اگرچه، این مورد منجر به بازگرداندن جزئیاتی از خود مسیرها نمی‌شود، ولی این امکان وجود دارد که مسیرها با ویرایش‌های کوچکی در الگوریتم، بازسازی شوند. از نسخه‌های گوناگون این الگوریتم می‌توان برای پیدا کردن بستار تعدی رابطه R یا (در ارتباط با روش شولتسه) بزرگترین مسیر بین همه جفت یال‌ها در گراف وزن‌دار استفاده کرد.

در این مطلب، روش نوشتن برنامه الگوریتم فلوید وارشال بیان و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی» (C)، «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ پی» (PHP) انجام شده است.

پیاده‌سازی الگوریتم فلوید وارشال

الگوریتم فلوید وارشال برای یافتن همه جفت کوتاه‌ترین مسیرها است. در واقع، مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین فاصله بین هر جفت از راس‌ها در گراف جهت‌دار وزن‌دار است. مثال زیر برای درک بهتر مطلب، قابل توجه است.

مثال: حل مسئله کوتاه‌ترین مسیر با الگوریتم فلوید وارشال

ورودی به صورت زیر است.

graph[][] = { {0,  5, INF, 10},
          {INF, 0, 3, INF},
          {INF, INF, 0,  1},
          {INF, INF, INF, 0} }

ورودی بالا گرافی را نشان می‌دهد که در زیر قابل مشاهده است.

       10
    (0)------->(3)
    |     /|\
   5 |     |
    |     | 1
    \|/     |
    (1)------->(2)
      3

شایان توجه است که مقدار graph[i][j]‎ در صورتی که i برابر با j باشد، مساوی صفر است و اگر هیچ یالی از راس i به j وجود نداشته باشد، graph[i][j]‎ بی‌نهایت است. ماتریس کوتاه‌ترین مسیرها به صورت زیر است.

  0   5   8   9
  INF   0   3   4
  INF  INF   0   1
  INF  INF  INF   0

الگوریتم فلوید وارشال

ابتدا ماتریس پاسخ با مقادیر موجود در ماتریس گراف ورودی، مقداردهی اولیه می‌شود. سپس، ماتریس خروجی با در نظر گرفتن همه راس‌ها به عنوان یک راس میانی، به روز رسانی می‌شود. هدف، پیدا کردن یک به یک رأس‌ها و به روز رسانی همه کوتاه‌ترین مسیرهایی است که شامل راس‌های انتخاب شده به عنوان راس میانی در کوتاه‌ترین مسیر می‌شوند.

هنگامی که رأس شماره k به عنوان یک راس میانی انتخاب می‌شود، پیش‌تر، رأس‌های $$\left\{0, 1, 2, .. k-1\right\}$$ به عنوان راس‌های میانی انتخاب شده‌اند. برای هر جفت (i, j) از رأس‌های مبدأ و مقصد، دو حالت ممکن وجود دارد.

 1. k یک رأس میانی در کوتاه‌ترین مسیر از i به j نیست. مقدار dist[i][j]‎ به صورتی که هست، حفظ می‌شود.
 2. k یک رأس میانی در کوتاه‌ترین مسیر از i به j است. اگر dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j]‎، مقادیر dist[i][j]‎ به صورت dist[i][k] + dist[k][j]‎ به روز رسانی می‌شود.

تصویری که در ادامه آمده است، نشان‌دهنده خصوصیات زیر ساختار بهینه بالا در مسئله کوتاه‌ترین مسیر برای همه جفت‌ها است.

الگوریتم فلوید وارشال (Floyd Warshall)

در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم فلوید وارشال در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شده است.

الگوریتم فلوید وارشال در ++C

// C++ Program for Floyd Warshall Algorithm 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Number of vertices in the graph 
#define V 4 
 
/* Define Infinite as a large enough 
value.This value will be used for 
vertices not connected to each other */
#define INF 99999 
 
// A function to print the solution matrix 
void printSolution(int dist[][V]); 
 
// Solves the all-pairs shortest path 
// problem using Floyd Warshall algorithm 
void floydWarshall (int graph[][V]) 
{ 
  /* dist[][] will be the output matrix 
  that will finally have the shortest 
  distances between every pair of vertices */
  int dist[V][V], i, j, k; 
 
  /* Initialize the solution matrix same 
  as input graph matrix. Or we can say 
  the initial values of shortest distances 
  are based on shortest paths considering 
  no intermediate vertex. */
  for (i = 0; i < V; i++) 
    for (j = 0; j < V; j++) 
      dist[i][j] = graph[i][j]; 
 
  /* Add all vertices one by one to 
  the set of intermediate vertices. 
  ---> Before start of an iteration, 
  we have shortest distances between all 
  pairs of vertices such that the 
  shortest distances consider only the 
  vertices in set {0, 1, 2, .. k-1} as 
  intermediate vertices. 
  ----> After the end of an iteration, 
  vertex no. k is added to the set of 
  intermediate vertices and the set becomes {0, 1, 2, .. k} */
  for (k = 0; k < V; k++) 
  { 
    // Pick all vertices as source one by one 
    for (i = 0; i < V; i++) 
    { 
      // Pick all vertices as destination for the 
      // above picked source 
      for (j = 0; j < V; j++) 
      { 
        // If vertex k is on the shortest path from 
        // i to j, then update the value of dist[i][j] 
        if (dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]) 
          dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]; 
      } 
    } 
  } 
 
  // Print the shortest distance matrix 
  printSolution(dist); 
} 
 
/* A utility function to print solution */
void printSolution(int dist[][V]) 
{ 
  cout<<"The following matrix shows the shortest distances"
      " between every pair of vertices \n"; 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
  { 
    for (int j = 0; j < V; j++) 
    { 
      if (dist[i][j] == INF) 
        cout<<"INF"<<"   "; 
      else
        cout<<dist[i][j]<<"   "; 
    } 
    cout<<endl; 
  } 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  /* Let us create the following weighted graph 
      10 
  (0)------->(3) 
    |   /|\ 
  5 |   | 
    |   | 1 
  \|/   | 
  (1)------->(2) 
      3   */
  int graph[V][V] = { {0, 5, INF, 10}, 
            {INF, 0, 3, INF}, 
            {INF, INF, 0, 1}, 
            {INF, INF, INF, 0} 
          }; 
 
  // Print the solution 
  floydWarshall(graph); 
  return 0; 
} 
 
// This code is contributed by rathbhupendra 

الگوریتم فلوید وارشال در C

// C Program for Floyd Warshall Algorithm 
#include<stdio.h> 
 
// Number of vertices in the graph 
#define V 4 
 
/* Define Infinite as a large enough value. This value will be used 
 for vertices not connected to each other */
#define INF 99999 
 
// A function to print the solution matrix 
void printSolution(int dist[][V]); 
 
// Solves the all-pairs shortest path problem using Floyd Warshall algorithm 
void floydWarshall (int graph[][V]) 
{ 
  /* dist[][] will be the output matrix that will finally have the shortest 
   distances between every pair of vertices */
  int dist[V][V], i, j, k; 
 
  /* Initialize the solution matrix same as input graph matrix. Or 
    we can say the initial values of shortest distances are based 
    on shortest paths considering no intermediate vertex. */
  for (i = 0; i < V; i++) 
    for (j = 0; j < V; j++) 
      dist[i][j] = graph[i][j]; 
 
  /* Add all vertices one by one to the set of intermediate vertices. 
   ---> Before start of an iteration, we have shortest distances between all 
   pairs of vertices such that the shortest distances consider only the 
   vertices in set {0, 1, 2, .. k-1} as intermediate vertices. 
   ----> After the end of an iteration, vertex no. k is added to the set of 
   intermediate vertices and the set becomes {0, 1, 2, .. k} */
  for (k = 0; k < V; k++) 
  { 
    // Pick all vertices as source one by one 
    for (i = 0; i < V; i++) 
    { 
      // Pick all vertices as destination for the 
      // above picked source 
      for (j = 0; j < V; j++) 
      { 
        // If vertex k is on the shortest path from 
        // i to j, then update the value of dist[i][j] 
        if (dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]) 
          dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]; 
      } 
    } 
  } 
 
  // Print the shortest distance matrix 
  printSolution(dist); 
} 
 
/* A utility function to print solution */
void printSolution(int dist[][V]) 
{ 
  printf ("The following matrix shows the shortest distances"
      " between every pair of vertices \n"); 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
  { 
    for (int j = 0; j < V; j++) 
    { 
      if (dist[i][j] == INF) 
        printf("%7s", "INF"); 
      else
        printf ("%7d", dist[i][j]); 
    } 
    printf("\n"); 
  } 
} 
 
// driver program to test above function 
int main() 
{ 
  /* Let us create the following weighted graph 
      10 
    (0)------->(3) 
    |     /|\ 
   5 |     | 
    |     | 1 
    \|/     | 
    (1)------->(2) 
      3      */
  int graph[V][V] = { {0,  5, INF, 10}, 
            {INF, 0,  3, INF}, 
            {INF, INF, 0,  1}, 
            {INF, INF, INF, 0} 
           }; 
 
  // Print the solution 
  floydWarshall(graph); 
  return 0; 
}

الگوریتم فلوید وارشال در جاوا

// A Java program for Floyd Warshall All Pairs Shortest 
// Path algorithm. 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
import java.io.*; 
 
 
class AllPairShortestPath 
{ 
  final static int INF = 99999, V = 4; 
 
  void floydWarshall(int graph[][]) 
  { 
    int dist[][] = new int[V][V]; 
    int i, j, k; 
 
    /* Initialize the solution matrix same as input graph matrix. 
      Or we can say the initial values of shortest distances 
      are based on shortest paths considering no intermediate 
      vertex. */
    for (i = 0; i < V; i++) 
      for (j = 0; j < V; j++) 
        dist[i][j] = graph[i][j]; 
 
    /* Add all vertices one by one to the set of intermediate 
      vertices. 
     ---> Before start of an iteration, we have shortest 
        distances between all pairs of vertices such that 
        the shortest distances consider only the vertices in 
        set {0, 1, 2, .. k-1} as intermediate vertices. 
     ----> After the end of an iteration, vertex no. k is added 
        to the set of intermediate vertices and the set 
        becomes {0, 1, 2, .. k} */
    for (k = 0; k < V; k++) 
    { 
      // Pick all vertices as source one by one 
      for (i = 0; i < V; i++) 
      { 
        // Pick all vertices as destination for the 
        // above picked source 
        for (j = 0; j < V; j++) 
        { 
          // If vertex k is on the shortest path from 
          // i to j, then update the value of dist[i][j] 
          if (dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]) 
            dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]; 
        } 
      } 
    } 
 
    // Print the shortest distance matrix 
    printSolution(dist); 
  } 
 
  void printSolution(int dist[][]) 
  { 
    System.out.println("The following matrix shows the shortest "+ 
             "distances between every pair of vertices"); 
    for (int i=0; i<V; ++i) 
    { 
      for (int j=0; j<V; ++j) 
      { 
        if (dist[i][j]==INF) 
          System.out.print("INF "); 
        else
          System.out.print(dist[i][j]+"  "); 
      } 
      System.out.println(); 
    } 
  } 
 
  // Driver program to test above function 
  public static void main (String[] args) 
  { 
    /* Let us create the following weighted graph 
      10 
    (0)------->(3) 
    |     /|\ 
    5 |     | 
    |     | 1 
    \|/     | 
    (1)------->(2) 
      3      */
    int graph[][] = { {0,  5, INF, 10}, 
             {INF, 0,  3, INF}, 
             {INF, INF, 0,  1}, 
             {INF, INF, INF, 0} 
            }; 
    AllPairShortestPath a = new AllPairShortestPath(); 
 
    // Print the solution 
    a.floydWarshall(graph); 
  } 
} 
 
// Contributed by Aakash Hasija

الگوریتم فلوید وارشال در پایتون

V = 4
INF = 99999

def floydWarshall(graph):
  dist = list(map(lambda i : map(lambda j : j , i) , graph))
  for k in range(V):
    # pick all vertices as source one by one
    for i in range(V):
      for j in range(V):
        dist[i][j] = min(dist[i][j] ,dist[i][k]+ dist[k][j] )
  printSolution(dist)

def printSolution(dist):
  print ("Following matrix shows the shortest distances between every pair of vertices")
  for i in range(V):
    for j in range(V):
      if(dist[i][j] == INF):
        print ("%7s" %("INF"),)
      else:
        print ("%7d\t" %(dist[i][j]),)
      if j == V-1:
        print ("")
        graph = [[0,5,INF,10],
             [INF,0,3,INF],
             [INF, INF, 0,  1],
             [INF, INF, INF, 0]
            ]
floydWarshall(graph);
python

 

الگوریتم فلوید وارشال در C#‎

// A C# program for Floyd Warshall All 
// Pairs Shortest Path algorithm. 
 
using System; 
 
public class AllPairShortestPath 
{ 
  readonly static int INF = 99999, V = 4; 
 
  void floydWarshall(int[,] graph) 
  { 
    int[,] dist = new int[V, V]; 
    int i, j, k; 
 
    // Initialize the solution matrix 
    // same as input graph matrix 
    // Or we can say the initial 
    // values of shortest distances 
    // are based on shortest paths 
    // considering no intermediate 
    // vertex 
    for (i = 0; i < V; i++) { 
      for (j = 0; j < V; j++) { 
        dist[i, j] = graph[i, j]; 
      } 
    } 
 
    /* Add all vertices one by one to 
    the set of intermediate vertices. 
    ---> Before start of a iteration, 
       we have shortest distances 
       between all pairs of vertices 
       such that the shortest distances 
       consider only the vertices in 
       set {0, 1, 2, .. k-1} as 
       intermediate vertices. 
    ---> After the end of a iteration, 
       vertex no. k is added 
       to the set of intermediate 
       vertices and the set 
       becomes {0, 1, 2, .. k} */
    for (k = 0; k < V; k++) 
    { 
      // Pick all vertices as source 
      // one by one 
      for (i = 0; i < V; i++) 
      { 
        // Pick all vertices as destination 
        // for the above picked source 
        for (j = 0; j < V; j++) 
        { 
          // If vertex k is on the shortest 
          // path from i to j, then update 
          // the value of dist[i][j] 
          if (dist[i, k] + dist[k, j] < dist[i, j]) 
          { 
            dist[i, j] = dist[i, k] + dist[k, j]; 
          } 
        } 
      } 
    } 
 
    // Print the shortest distance matrix 
    printSolution(dist); 
  } 
 
  void printSolution(int[,] dist) 
  { 
    Console.WriteLine("Following matrix shows the shortest "+ 
            "distances between every pair of vertices"); 
    for (int i = 0; i < V; ++i) 
    { 
      for (int j = 0; j < V; ++j) 
      { 
        if (dist[i, j] == INF) { 
          Console.Write("INF "); 
        } else { 
          Console.Write(dist[i, j] + " "); 
        } 
      } 
       
      Console.WriteLine(); 
    } 
  } 
 
  // Driver Code 
  public static void Main(string[] args) 
  { 
    /* Let us create the following 
      weighted graph 
       10 
    (0)------->(3) 
    |     /|\ 
    5 |     | 
    |     | 1 
    \|/     | 
    (1)------->(2) 
       3       */
    int[,] graph = { {0, 5, INF, 10}, 
            {INF, 0, 3, INF}, 
            {INF, INF, 0, 1}, 
            {INF, INF, INF, 0} 
            }; 
     
    AllPairShortestPath a = new AllPairShortestPath(); 
 
    // Print the solution 
    a.floydWarshall(graph); 
  } 
} 
 
// This article is contributed by 
// Abdul Mateen Mohammed

الگوریتم فلوید وارشال در PHP

<?php 
// PHP Program for Floyd Warshall Algorithm 
 
// Solves the all-pairs shortest path problem 
// using Floyd Warshall algorithm 
function floydWarshall ($graph, $V, $INF) 
{ 
  /* dist[][] will be the output matrix 
  that will finally have the shortest 
  distances between every pair of vertices */
  $dist = array(array(0,0,0,0), 
         array(0,0,0,0), 
         array(0,0,0,0), 
         array(0,0,0,0)); 
 
  /* Initialize the solution matrix same 
  as input graph matrix. Or we can say the 
  initial values of shortest distances are 
  based on shortest paths considering no 
  intermediate vertex. */
  for ($i = 0; $i < $V; $i++) 
    for ($j = 0; $j < $V; $j++) 
      $dist[$i][$j] = $graph[$i][$j]; 
 
  /* Add all vertices one by one to the set 
  of intermediate vertices. 
  ---> Before start of an iteration, we have 
  shortest distances between all pairs of 
  vertices such that the shortest distances 
  consider only the vertices in set 
  {0, 1, 2, .. k-1} as intermediate vertices. 
  ----> After the end of an iteration, vertex 
  no. k is added to the set of intermediate 
  vertices and the set becomes {0, 1, 2, .. k} */
  for ($k = 0; $k < $V; $k++) 
  { 
    // Pick all vertices as source one by one 
    for ($i = 0; $i < $V; $i++) 
    { 
      // Pick all vertices as destination 
      // for the above picked source 
      for ($j = 0; $j < $V; $j++) 
      { 
        // If vertex k is on the shortest path from 
        // i to j, then update the value of dist[i][j] 
        if ($dist[$i][$k] + $dist[$k][$j] < 
                  $dist[$i][$j]) 
          $dist[$i][$j] = $dist[$i][$k] + 
                  $dist[$k][$j]; 
      } 
    } 
  } 
 
  // Print the shortest distance matrix 
  printSolution($dist, $V, $INF); 
} 
 
/* A utility function to print solution */
function printSolution($dist, $V, $INF) 
{ 
  echo "The following matrix shows the " . 
       "shortest distances between " . 
        "every pair of vertices \n"; 
  for ($i = 0; $i < $V; $i++) 
  { 
    for ($j = 0; $j < $V; $j++) 
    { 
      if ($dist[$i][$j] == $INF) 
        echo "INF " ; 
      else
        echo $dist[$i][$j], " "; 
    } 
    echo "\n"; 
  } 
} 
 
// Driver Code 
 
// Number of vertices in the graph 
$V = 4 ; 
 
/* Define Infinite as a large enough 
value. This value will be used for 
vertices not connected to each other */
$INF = 99999 ; 
 
/* Let us create the following weighted graph 
    10 
(0)------->(3) 
  |   /|\ 
5 |   | 
  |   | 1 
\|/   | 
(1)------->(2) 
    3   */
$graph = array(array(0, 5, $INF, 10), 
        array($INF, 0, 3, $INF), 
        array($INF, $INF, 0, 1), 
        array($INF, $INF, $INF, 0)); 
 
// Print the solution 
floydWarshall($graph, $V, $INF); 
 
// This code is contributed by Ryuga 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا به صورت زیر است.

Following matrix shows the shortest distances between every pair of vertices
   0   5   8   9
  INF   0   3   4
  INF  INF   0   1
  INF  INF  INF   0

پیچیدگی زمانی روش بالا از درجه O(V3)‎ است. برنامه بالا، فقط کوتاه‌ترین مسیر را چاپ می‌کند. می‌توان این برنامه را به گونه‌ای ویرایش کرد که کوتاه‌ترین مسیرها را با ذخیره‌سازی اطلاعات اجداد آن‌ها در یک ماتریس دوبُعدی، نمایش دهد. همچنین، مقدار INF (بی‌نهایت) را می‌توان از limits.h به عنوان INT_MAX به دست آورد تا اطمینان حاصل شود که با بزرگ‌ترین مقدار ممکن کار شده است. هنگامی که INF به عنوان INT_MAX قرار داده می‌شود، نیاز به تغییر شرط if در برنامه بالا است تا از سرریز محاسباتی جلوگیری شود.

#include 

#define INF INT_MAX
..........................
if ( dist[i][k] != INF && 
   dist[k][j] != INF && 
   dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]
  )
 dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
...........................

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks ویکی‌پدیای انگلیسی
۳ thoughts on “الگوریتم فلوید وارشال (Floyd Warshall) — راهنمای کاربردی

سلام؛ این الگوریتم فقط مقدار کوتاه ترین مسیر رو نشون میده؟ یعنی خود مسیر رو نمیشه مشخص کرد؟

با سلام و تشکر.
من کد خط 55 رو کامل متوجه نشدم. منظور از print “%7s” %(“INF”) چیه دقیقن و چرا اینجوری نوشته شده؟

با سلام؛

از همراهی شما با مجله فرادرس سپاس‌گزاریم. این دستور، به طول هفت کاراکتر، مقدار INF را چاپ می‌کند. در واقع، هفت جای خالی می‌گذارد، بعد مقدار INF را در آنجا قرار می‌دهد. البته، اخیرا از روش‌های دیگری برای فرمت کردن خروجی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها استفاده از ()format است و روش موجود در این کد عملا قدیمی شده است.

پیروز، شاد و تندرست باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *