مجموعه مقالات ریاضیات گسسته

دلیل اهمیت ریاضیات گسسته در برنامه‌نویسی