در این مطلب، برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در زبان‌های برنامه‌نویسی «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «پایتون» (Python) و «جاوا» (Java) ارائه شده است. در ادامه، مساله تعریف و همراه با مثالی حل می‌شود. یک گراف بدون جهت داده شده است. هدف آن است که بررسی شود آیا دوری در گراف وجود دارد یا نه. برای مثال، گراف زیر دارای دور ۱-۲-۰-۱ است.

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت

پیش از این، در مطلبی با عنوان «برنامه تشخیص وجود دور در گراف جهت دار — راهنمای کاربردی»، روش پیدا کردن دور در گراف جهت دار مورد بررسی قرار گرفت. پیچیدگی زمانی الگوریتم مجموعه‌های مجزا برابر با (O(ELogV است. می‌توان همچون گراف جهت‌دار، از «جستجوی اول عمق» (Depth First Search | DFS) برای شناسایی دور در گراف‌های بدون جهت در زمان (O(V+E استفاده کرد. پیمایش گراف داده شده با استفاده از DFS انجام می‌شود. برای هر راس بازدید شده V، اگر راس همسایه u وجود دارد که پیش از این بازدید شده باشد و u والد v نباشد، دور در گراف وجود دارد. اگر چنین راس مجاوری برای هیچ راسی یافت نشود، گفته می‌شود که گراف فاقد دور است. فرض این رویکرد آن است که هیچ دو یال موازی بین دو راس وجود نداشته باشد.

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در ++C

// A C++ Program to detect cycle in an undirected graph 
#include<iostream> 
#include <list> 
#include <limits.h> 
using namespace std; 
 
// Class for an undirected graph 
class Graph 
{ 
  int V;  // No. of vertices 
  list<int> *adj;  // Pointer to an array containing adjacency lists 
  bool isCyclicUtil(int v, bool visited[], int parent); 
public: 
  Graph(int V);  // Constructor 
  void addEdge(int v, int w);  // to add an edge to graph 
  bool isCyclic();  // returns true if there is a cycle 
}; 
 
Graph::Graph(int V) 
{ 
  this->V = V; 
  adj = new list<int>[V]; 
} 
 
void Graph::addEdge(int v, int w) 
{ 
  adj[v].push_back(w); // Add w to v’s list. 
  adj[w].push_back(v); // Add v to w’s list. 
} 
 
// A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
// cycle in subgraph reachable from vertex v. 
bool Graph::isCyclicUtil(int v, bool visited[], int parent) 
{ 
  // Mark the current node as visited 
  visited[v] = true; 
 
  // Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
  list<int>::iterator i; 
  for (i = adj[v].begin(); i != adj[v].end(); ++i) 
  { 
    // If an adjacent is not visited, then recur for that adjacent 
    if (!visited[*i]) 
    { 
      if (isCyclicUtil(*i, visited, v)) 
       return true; 
    } 
 
    // If an adjacent is visited and not parent of current vertex, 
    // then there is a cycle. 
    else if (*i != parent) 
      return true; 
  } 
  return false; 
} 
 
// Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
bool Graph::isCyclic() 
{ 
  // Mark all the vertices as not visited and not part of recursion 
  // stack 
  bool *visited = new bool[V]; 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    visited[i] = false; 
 
  // Call the recursive helper function to detect cycle in different 
  // DFS trees 
  for (int u = 0; u < V; u++) 
    if (!visited[u]) // Don't recur for u if it is already visited 
     if (isCyclicUtil(u, visited, -1)) 
       return true; 
 
  return false; 
} 
 
// Driver program to test above functions 
int main() 
{ 
  Graph g1(5); 
  g1.addEdge(1, 0); 
  g1.addEdge(0, 2); 
  g1.addEdge(2, 0); 
  g1.addEdge(0, 3); 
  g1.addEdge(3, 4); 
  g1.isCyclic()? cout << "Graph contains cycle\n": 
          cout << "Graph doesn't contain cycle\n"; 
 
  Graph g2(3); 
  g2.addEdge(0, 1); 
  g2.addEdge(1, 2); 
  g2.isCyclic()? cout << "Graph contains cycle\n": 
          cout << "Graph doesn't contain cycle\n"; 
 
  return 0; 
}

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در جاوا

// A Java Program to detect cycle in an undirected graph 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
// This class represents a directed graph using adjacency list 
// representation 
class Graph 
{ 
  private int V;  // No. of vertices 
  private LinkedList<Integer> adj[]; // Adjacency List Represntation 
 
  // Constructor 
  Graph(int v) { 
    V = v; 
    adj = new LinkedList[v]; 
    for(int i=0; i<v; ++i) 
      adj[i] = new LinkedList(); 
  } 
 
  // Function to add an edge into the graph 
  void addEdge(int v,int w) { 
    adj[v].add(w); 
    adj[w].add(v); 
  } 
 
  // A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
  // cycle in subgraph reachable from vertex v. 
  Boolean isCyclicUtil(int v, Boolean visited[], int parent) 
  { 
    // Mark the current node as visited 
    visited[v] = true; 
    Integer i; 
 
    // Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
    Iterator<Integer> it = adj[v].iterator(); 
    while (it.hasNext()) 
    { 
      i = it.next(); 
 
      // If an adjacent is not visited, then recur for that 
      // adjacent 
      if (!visited[i]) 
      { 
        if (isCyclicUtil(i, visited, v)) 
          return true; 
      } 
 
      // If an adjacent is visited and not parent of current 
      // vertex, then there is a cycle. 
      else if (i != parent) 
        return true; 
    } 
    return false; 
  } 
 
  // Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
  Boolean isCyclic() 
  { 
    // Mark all the vertices as not visited and not part of 
    // recursion stack 
    Boolean visited[] = new Boolean[V]; 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      visited[i] = false; 
 
    // Call the recursive helper function to detect cycle in 
    // different DFS trees 
    for (int u = 0; u < V; u++) 
      if (!visited[u]) // Don't recur for u if already visited 
        if (isCyclicUtil(u, visited, -1)) 
          return true; 
 
    return false; 
  } 
 
 
  // Driver method to test above methods 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    // Create a graph given in the above diagram 
    Graph g1 = new Graph(5); 
    g1.addEdge(1, 0); 
    g1.addEdge(0, 2); 
    g1.addEdge(2, 0); 
    g1.addEdge(0, 3); 
    g1.addEdge(3, 4); 
    if (g1.isCyclic()) 
      System.out.println("Graph contains cycle"); 
    else
      System.out.println("Graph doesn't contains cycle"); 
 
    Graph g2 = new Graph(3); 
    g2.addEdge(0, 1); 
    g2.addEdge(1, 2); 
    if (g2.isCyclic()) 
      System.out.println("Graph contains cycle"); 
    else
      System.out.println("Graph doesn't contains cycle"); 
  } 
} 
// This code is contributed by Aakash Hasija

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در پایتون

# Python Program to detect cycle in an undirected graph 
 
from collections import defaultdict 
  
#This class represents a undirected graph using adjacency list representation 
class Graph: 
  
  def __init__(self,vertices): 
    self.V= vertices #No. of vertices 
    self.graph = defaultdict(list) # default dictionary to store graph 
 
  
  # function to add an edge to graph 
  def addEdge(self,v,w): 
    self.graph[v].append(w) #Add w to v_s list 
    self.graph[w].append(v) #Add v to w_s list 
  
  # A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
  # cycle in subgraph reachable from vertex v. 
  def isCyclicUtil(self,v,visited,parent): 
 
    #Mark the current node as visited 
    visited[v]= True
 
    #Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
    for i in self.graph[v]: 
      # If the node is not visited then recurse on it 
      if visited[i]==False : 
        if(self.isCyclicUtil(i,visited,v)): 
          return True
      # If an adjacent vertex is visited and not parent of current vertex, 
      # then there is a cycle 
      elif parent!=i: 
        return True
     
    return False
      
  
  #Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
  def isCyclic(self): 
    # Mark all the vertices as not visited 
    visited =[False]*(self.V) 
    # Call the recursive helper function to detect cycle in different 
    #DFS trees 
    for i in range(self.V): 
      if visited[i] ==False: #Don't recur for u if it is already visited 
        if(self.isCyclicUtil(i,visited,-1))== True: 
          return True
     
    return False
 
# Create a graph given in the above diagram 
g = Graph(5) 
g.addEdge(1, 0) 
g.addEdge(0, 2) 
g.addEdge(2, 0) 
g.addEdge(0, 3) 
g.addEdge(3, 4) 
 
if g.isCyclic(): 
  print "Graph contains cycle"
else : 
  print "Graph does not contain cycle "
g1 = Graph(3) 
g1.addEdge(0,1) 
g1.addEdge(1,2) 
 
 
if g1.isCyclic(): 
  print "Graph contains cycle"
else : 
  print "Graph does not contain cycle "
  
#This code is contributed by Neelam Yadav

خروجی

Graph contains cycle
Graph doesn't contain cycle

پیچیدگی زمانی

برنامه، یک پیمایش ساده DFS را در گراف انجام می‌دهد و گراف با استفاده از لیست هم‌جواری نشان داده می‌شود. بنابراین، پیچیدگی زمانی از درجه (O(V+E است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای 3 نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«الهام حصارکی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت است. او در زمینه هوش مصنوعی و داده‌کاوی، به ویژه تحلیل شبکه‌های اجتماعی، فعالیت می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *