برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت — راهنمای کاربردی

۳۷۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت — راهنمای کاربردی

در این مطلب، برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در زبان‌های برنامه‌نویسی «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «پایتون» (Python) و «جاوا» (Java) ارائه شده است. در ادامه، مساله تعریف و همراه با مثالی حل می‌شود. یک گراف بدون جهت داده شده است. هدف آن است که بررسی شود آیا دوری در گراف وجود دارد یا نه. برای مثال، گراف زیر دارای دور ۱-۲-۰-۱ است.

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت

پیش از این، در مطلبی با عنوان «برنامه تشخیص وجود دور در گراف جهت دار -- راهنمای کاربردی»، روش پیدا کردن دور در گراف جهت دار مورد بررسی قرار گرفت. پیچیدگی زمانی الگوریتم مجموعه‌های مجزا برابر با (O(ELogV است. می‌توان همچون گراف جهت‌دار، از «جستجوی اول عمق» (Depth First Search | DFS) برای شناسایی دور در گراف‌های بدون جهت در زمان (O(V+E استفاده کرد. پیمایش گراف داده شده با استفاده از DFS انجام می‌شود. برای هر راس بازدید شده V، اگر راس همسایه u وجود دارد که پیش از این بازدید شده باشد و u والد v نباشد، دور در گراف وجود دارد. اگر چنین راس مجاوری برای هیچ راسی یافت نشود، گفته می‌شود که گراف فاقد دور است. فرض این رویکرد آن است که هیچ دو یال موازی بین دو راس وجود نداشته باشد.

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در ++C

1// A C++ Program to detect cycle in an undirected graph 
2#include<iostream> 
3#include <list> 
4#include <limits.h> 
5using namespace std; 
6 
7// Class for an undirected graph 
8class Graph 
9{ 
10  int V;  // No. of vertices 
11  list<int> *adj;  // Pointer to an array containing adjacency lists 
12  bool isCyclicUtil(int v, bool visited[], int parent); 
13public: 
14  Graph(int V);  // Constructor 
15  void addEdge(int v, int w);  // to add an edge to graph 
16  bool isCyclic();  // returns true if there is a cycle 
17}; 
18 
19Graph::Graph(int V) 
20{ 
21  this->V = V; 
22  adj = new list<int>[V]; 
23} 
24 
25void Graph::addEdge(int v, int w) 
26{ 
27  adj[v].push_back(w); // Add w to v’s list. 
28  adj[w].push_back(v); // Add v to w’s list. 
29} 
30 
31// A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
32// cycle in subgraph reachable from vertex v. 
33bool Graph::isCyclicUtil(int v, bool visited[], int parent) 
34{ 
35  // Mark the current node as visited 
36  visited[v] = true; 
37 
38  // Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
39  list<int>::iterator i; 
40  for (i = adj[v].begin(); i != adj[v].end(); ++i) 
41  { 
42    // If an adjacent is not visited, then recur for that adjacent 
43    if (!visited[*i]) 
44    { 
45      if (isCyclicUtil(*i, visited, v)) 
46       return true; 
47    } 
48 
49    // If an adjacent is visited and not parent of current vertex, 
50    // then there is a cycle. 
51    else if (*i != parent) 
52      return true; 
53  } 
54  return false; 
55} 
56 
57// Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
58bool Graph::isCyclic() 
59{ 
60  // Mark all the vertices as not visited and not part of recursion 
61  // stack 
62  bool *visited = new bool[V]; 
63  for (int i = 0; i < V; i++) 
64    visited[i] = false; 
65 
66  // Call the recursive helper function to detect cycle in different 
67  // DFS trees 
68  for (int u = 0; u < V; u++) 
69    if (!visited[u]) // Don't recur for u if it is already visited 
70     if (isCyclicUtil(u, visited, -1)) 
71       return true; 
72 
73  return false; 
74} 
75 
76// Driver program to test above functions 
77int main() 
78{ 
79  Graph g1(5); 
80  g1.addEdge(1, 0); 
81  g1.addEdge(0, 2); 
82  g1.addEdge(2, 0); 
83  g1.addEdge(0, 3); 
84  g1.addEdge(3, 4); 
85  g1.isCyclic()? cout << "Graph contains cycle\n": 
86          cout << "Graph doesn't contain cycle\n"; 
87 
88  Graph g2(3); 
89  g2.addEdge(0, 1); 
90  g2.addEdge(1, 2); 
91  g2.isCyclic()? cout << "Graph contains cycle\n": 
92          cout << "Graph doesn't contain cycle\n"; 
93 
94  return 0; 
95}

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در جاوا

1// A Java Program to detect cycle in an undirected graph 
2import java.io.*; 
3import java.util.*; 
4 
5// This class represents a directed graph using adjacency list 
6// representation 
7class Graph 
8{ 
9  private int V;  // No. of vertices 
10  private LinkedList<Integer> adj[]; // Adjacency List Represntation 
11 
12  // Constructor 
13  Graph(int v) { 
14    V = v; 
15    adj = new LinkedList[v]; 
16    for(int i=0; i<v; ++i) 
17      adj[i] = new LinkedList(); 
18  } 
19 
20  // Function to add an edge into the graph 
21  void addEdge(int v,int w) { 
22    adj[v].add(w); 
23    adj[w].add(v); 
24  } 
25 
26  // A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
27  // cycle in subgraph reachable from vertex v. 
28  Boolean isCyclicUtil(int v, Boolean visited[], int parent) 
29  { 
30    // Mark the current node as visited 
31    visited[v] = true; 
32    Integer i; 
33 
34    // Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
35    Iterator<Integer> it = adj[v].iterator(); 
36    while (it.hasNext()) 
37    { 
38      i = it.next(); 
39 
40      // If an adjacent is not visited, then recur for that 
41      // adjacent 
42      if (!visited[i]) 
43      { 
44        if (isCyclicUtil(i, visited, v)) 
45          return true; 
46      } 
47 
48      // If an adjacent is visited and not parent of current 
49      // vertex, then there is a cycle. 
50      else if (i != parent) 
51        return true; 
52    } 
53    return false; 
54  } 
55 
56  // Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
57  Boolean isCyclic() 
58  { 
59    // Mark all the vertices as not visited and not part of 
60    // recursion stack 
61    Boolean visited[] = new Boolean[V]; 
62    for (int i = 0; i < V; i++) 
63      visited[i] = false; 
64 
65    // Call the recursive helper function to detect cycle in 
66    // different DFS trees 
67    for (int u = 0; u < V; u++) 
68      if (!visited[u]) // Don't recur for u if already visited 
69        if (isCyclicUtil(u, visited, -1)) 
70          return true; 
71 
72    return false; 
73  } 
74 
75 
76  // Driver method to test above methods 
77  public static void main(String args[]) 
78  { 
79    // Create a graph given in the above diagram 
80    Graph g1 = new Graph(5); 
81    g1.addEdge(1, 0); 
82    g1.addEdge(0, 2); 
83    g1.addEdge(2, 0); 
84    g1.addEdge(0, 3); 
85    g1.addEdge(3, 4); 
86    if (g1.isCyclic()) 
87      System.out.println("Graph contains cycle"); 
88    else
89      System.out.println("Graph doesn't contains cycle"); 
90 
91    Graph g2 = new Graph(3); 
92    g2.addEdge(0, 1); 
93    g2.addEdge(1, 2); 
94    if (g2.isCyclic()) 
95      System.out.println("Graph contains cycle"); 
96    else
97      System.out.println("Graph doesn't contains cycle"); 
98  } 
99} 
100// This code is contributed by Aakash Hasija

برنامه بررسی وجود دور در گراف بدون جهت در پایتون

1# Python Program to detect cycle in an undirected graph 
2 
3from collections import defaultdict 
4  
5#This class represents a undirected graph using adjacency list representation 
6class Graph: 
7  
8  def __init__(self,vertices): 
9    self.V= vertices #No. of vertices 
10    self.graph = defaultdict(list) # default dictionary to store graph 
11 
12  
13  # function to add an edge to graph 
14  def addEdge(self,v,w): 
15    self.graph[v].append(w) #Add w to v_s list 
16    self.graph[w].append(v) #Add v to w_s list 
17  
18  # A recursive function that uses visited[] and parent to detect 
19  # cycle in subgraph reachable from vertex v. 
20  def isCyclicUtil(self,v,visited,parent): 
21 
22    #Mark the current node as visited 
23    visited[v]= True
24 
25    #Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
26    for i in self.graph[v]: 
27      # If the node is not visited then recurse on it 
28      if visited[i]==False : 
29        if(self.isCyclicUtil(i,visited,v)): 
30          return True
31      # If an adjacent vertex is visited and not parent of current vertex, 
32      # then there is a cycle 
33      elif parent!=i: 
34        return True
35     
36    return False
37      
38  
39  #Returns true if the graph contains a cycle, else false. 
40  def isCyclic(self): 
41    # Mark all the vertices as not visited 
42    visited =[False]*(self.V) 
43    # Call the recursive helper function to detect cycle in different 
44    #DFS trees 
45    for i in range(self.V): 
46      if visited[i] ==False: #Don't recur for u if it is already visited 
47        if(self.isCyclicUtil(i,visited,-1))== True: 
48          return True
49     
50    return False
51 
52# Create a graph given in the above diagram 
53g = Graph(5) 
54g.addEdge(1, 0) 
55g.addEdge(0, 2) 
56g.addEdge(2, 0) 
57g.addEdge(0, 3) 
58g.addEdge(3, 4) 
59 
60if g.isCyclic(): 
61  print "Graph contains cycle"
62else : 
63  print "Graph does not contain cycle "
64g1 = Graph(3) 
65g1.addEdge(0,1) 
66g1.addEdge(1,2) 
67 
68 
69if g1.isCyclic(): 
70  print "Graph contains cycle"
71else : 
72  print "Graph does not contain cycle "
73  
74#This code is contributed by Neelam Yadav

خروجی

Graph contains cycle
Graph doesn't contain cycle

پیچیدگی زمانی

برنامه، یک پیمایش ساده DFS را در گراف انجام می‌دهد و گراف با استفاده از لیست هم‌جواری نشان داده می‌شود.

بنابراین، پیچیدگی زمانی از درجه (O(V+E است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *