S مالکیت در انگلیسی — توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ

۵۶۴۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
s مالکیت در انگلیسی

در زبان انگلیسی برای صحبت کردن در مورد مالکیت چیزی یا تعلق داشتن کسی به فردی از «s'» استفاده می‌کنیم. در واقع s مالکیت در انگلیسی مهم‌ترین روش برای نشان دادن مالکیت چیزی است. در این مطلب قصد داریم به کاربرد و ساختار s مالکیت بپردازیم و تفاوت آن را با of مالکیت بررسی کنیم. علاوه بر این به اشتباهات رایج در کاربرد این ساختار گرامری می‌پردازیم و در نهایت چند مثال و تمرین از s مالکیت ارائه می‌کنیم.

کاربرد s مالکیت در انگلیسی

s مالکیت در انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که عبارتند از:

در زبان انگلیسی از s مالکیت یا s' (آپاستروف اس) در جایگاه معرف اسمی استفاده می‌کنیم تا نشان بدهیم چطور چیزی به شیء یا فردی تعلق دارد:

Is that Olivia’s bag?

آن کیف «اولیویا» است؟

Britain’s coastline is very beautiful.

خط ساحلی بریتانیا خیلی زیباست.

علاوه بر این می‌توان در عبارت‌های اسمی پیچیده نیز از s مالکیت استفاده کرد:

Greg is her youngest daughter’s husband.

«گرِگ» شوهر کوچک‌ترین دختر او است.

می‌توان از دو ساختار s مالکیت در یک جمله استفاده کرد:

We went to Jake’s father’s funeral.

به خاکسپاری پدر «جیک» رفتیم.

از s مالکیت برای اشاره به زمان و مدت هم استفاده می‌کنیم:

Is that yesterday’s paper?

آن روزنامه دیروز است؟

I’ve only had one week’s holiday so far this year.

امسال تا الان فقط یک هفته تعطیلات داشته‌ام.

اگر چند اسم در جمله باشند که همه مالک یک فرد یا چیز باشند، علامت s مالکیت فقط به اسم آخر اضافه می‌شود:

Peter and John's mother is a teacher.

مادر «پیتر» و «جان» معلم است.

اگر چند اسم در جمله باشد و هر کدام مالک فرد یا چیزی باشند علامت s مالکیت به هر اسم جداگانه اضافه می‌شود:

Susan's and Steve's bags are black.

کیف‌های «سوزان» و کیف‌های «استیو» مشکی هستند.

ساختار s مالکیت در انگلیسی

برای اشاره به اسامی مفرد از «s'» و برای اشاره به اسامی جمع از «'» استفاده می‌کنیم.

ساختار s مالکیت
plural noun + ’ singular noun + ’s
The girls’ bedroom The girl’s bedroom
the boys’ shirts the boy’s shirts
the girls’ hats the girl’s hats
the schools’ principals the school’s principals

علاوه بر این، برای اشاره به اسامی جمع بی‌قاعده از «s'» استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

The children’s parents decided which university they would go to.

پدر و مادر بچه‌ها تصمیم گرفتند آن‌ها به چه مدرسه‌ای بروند.

They have no respect for other people’s property.

آن‌ها هیچ احترامی برای اموال دیگران قائل نیستند.

تلفظ s مالکیت در انگلیسی کاملا مشابه تلفظ s جمع در این زبان است. در جدول زیر به چند مثال از این ساختار و تلفظ آن‌ها اشاره شده است.

تلفظ s جمع و مالکیت
plural noun noun + ’s or ’

The cats were running around the garden.

گربه‌ها در حال دویدن دور باغ بودند.

The cat’s dinner is in the fridge.

غذای گربه در یخچال است.

The kids are getting impatient.

بچه‌ها دارند بی‌تاب می‌شوند.

The kids’ uncle gave them all some money.

عموی بچه‌ها به همه آن‌ها کمی پول داد.

There are three Georges in my family.

در بین اقوام من اسم سه نفر «جورج» است.

George’s brother was there.

برادر «جورج» آنجا بود.

وقتی اسم شخص یا جایی به صدای «س» ختم شود می‌توان برای نشان دادن مالکیت از «s'» یا «'» استفاده کرد. به کار بردن «'» در زبان انگلیسی بسیار پرکاربردتر است. علاوه بر این توجه داشته باشید با وجود اینکه در نوشتار انگلیسی فقط یک s را می‌نویسیم، در گفتار زبان انگلیسی هر دو این صداها تلفظ می‌شود. به مثال‌های زیر و تلفظ آن ها دقت کنید تا بهتر با این ساختار آشنا شوید.

Is that James car?

(OR Is that James’s car?)

آن ماشین «جیمز» است؟

I love Keats poetry.

(OR I love Keats’s poetry.)

من عاشق اشعار «کیتس» هستم.

هنگام اشاره به اسم‌های ترکیبی s مالکیت را به انتهای بخش آخر اسم اضافه می‌کنیم:

My sister-in-law’s friend came with us.

NOT: My sister’s-in-law friend came with us.

دوست خواهرزن من همراه ما آمد.

ساختار s مالکیت در انگلیسی

معمولا برای اشاره به اشیا از s مالکیت استفاده نمی‌کنیم:

the door handle

Not: the door’s handle

دستگیره در

the shop window

Not: the shop’s window

پنجره فروشگاه

the kitchen table

Not: the kitchen’s table

میز آشپزخانه

در انگلیسی محاوره وقتی به مکان آشنایی اشاره داریم، یا وقتی در مورد خانه کسی حرف می‌زنیم که هم گوینده و هم شنونده آن را می‌شناسند، گاهی اوقات بعد از s مالکیت از اسم مالک استفاده نمی‌کنیم:

the hairdresser’s salon

the hairdresser’s

سالن آرایشگاه

the doctor’s surgery

the doctor’s

مطب دکتر

We had to take our cat to the vet’s twice last month.

We had to take our cat to the vet’s clinic twice last month.

ماه پیش مجبور شدیم دو بار گربه‌مان را به دامپزشکی ببریم.

We decided to go to John’s after the cinema.

We decided to go to John’s house after the cinema.

تصمیم گرفتیم بعد از سینما به خانه جان برویم.

Do you shop in Marks and Spencer’s?

از فروشگاه «مارکس اند اسپنسر» خرید می‌کنی؟

I'm going to Maria's.

من دارم به خانه «ماریا» می‌روم.

I'm staying at Thomas' tonight.

من امشب در خانه «توماس» می‌مانم.

در پاسخ‌های کوتاه وقتی اشاره به اسم ضروری نباشد، آن را حذف می‌کنیم:

A: Is that your coat?

B: No, it’s Sandra’s.

A: این کت تو است؟

B: نه مال ساندرا است.

A: Whose coat is this?

B: It's my wife's.

NOT: It's my wife's coat.

این کت چه کسی است؟

مال همسر من است.

بعد از کلماتی مانند «somebody» ،«anybody» ،«someone» ،«anyone» و «one» از s مالکیت استفاده می‌کنیم:

It’s important to know one’s rights as a tenant.

مهم است که آدم حقوق خود را به عنوان مستاجر بداند.

Is this someone’s coat here?

این کت کسی است که اینجاست؟

اگر این کلمه‌ها همراه با else بیایند، s مالکیت بعد از else اضافه می‌شود:

Why didn’t you come? Everyone else’s husband was there.

چرا تو نیامدی؟ همسر بقیه همه آنجا بودند.

نکته: قید other در زبان انگلیسی همراه با s مالکیت، ساختاری مشابه اسم‌های این زبان دارد. در واقع به حالت مفرد این ضمیر «s'» اضافه می‌کنیم و به حالت جمع آن آپاستروفی بعد از s جمع در انتهای خود کلمه اضافه می‌کنیم.

They took each other’s hand and started walking.

آن‌ها دست همدیگر را گرفتند و شروع به قدم‌زدن کردند.

All of our luggage arrived but the others’ cases didn’t. The airline promise they will be here this evening.

تمام بارهای ما رسیدند اما چمدان‌های بقیه نرسیدند. خط هواپیمایی قول داد تا امروز عصر به اینجا می‌رسند.

ضمایر ملکی

یکی دیگر از روش‌های نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی به کمک «ضمایر ملکی» (Possessive Pronouns) است. ضمایر ملکی نشان می‌دهند چیزی یا کسی به شیء یا فردی دیگر تعلق دارد. ضمایر ملکی نیز مانند دیگر ضمایر جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. به جدول زیر توجه کنید تا با ضمایر و صفات ملکی انگلیسی آشنا شوید.

ضمایر ملکی

(Possessive Pronouns)

صفات ملکی

(Possessive Adjectives)

ضمایر فاعلی

(Subject Pronouns)

Mine My I
Yours Your You
His His He
Hers Her She
Its Its It
Ours Our We
Theirs Their They

نکته اول: در کنار ضمیرهای ملکی انگلیسی از s مالکیت استفاده نمی‌کنیم.

Is that dog yours?

Not: Is that dog your’s?

آن سگ مال شماست؟

I think that car is theirs.

Not: I think that car is theirs’.

فکر می‌کنم آن ماشین مال آن‌هاست.

کاربرد s مالکیت در انگلیسی

نکته دوم: برای اشاره به معرف اسمی its از s مالکیت یا «s'» استفاده نمی‌کنیم.

The city is proud of its parks.

Not: The city is proud of it’s parks.

این شهر به پارک‌های خود افتخار می‌کند.

of مالکیت چیست؟

در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت از دو روش می‌توان استفاده کرد. روش اول به کمک s' است که به انتهای اسم مالک اضافه می‌شود، روش دیگر با اضافه کردن حرف اضافه of به بعد از اسم ملک است. در واقع در این ساختار، اول اسم ملک می‌آید، سپس حرف اضافه of و در نهایت اسم مالک. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

the boys' shirts

the shirts of the boys

پیراهن‌های پسرها

the girls' hats

the hats of the girls

کلاه‌های دخترها

the woman's shoe

the shoe of the woman

کفش‌های زن

Anna's room

the room of Anna

اتاق آنا

علاوه بر این، برای نشان دادن مالکیت ضمیرهای ملکی نیز می‌توان از of استفاده کرد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Noun Phrase + of + Possessive Pronoun

به این مثال‌ها دقت کنید.

A friend of mine told me that all of the tickets have already sold out.

یکی از دوستانم به من گفت که همه بلیت‌ها فروخته شده‌اند.

A: Where’s Martin?

B: He’s gone to pick up a cousin of his at the station.

A: «مارتین» کجاست؟

B: رفته تا یکی از عموزاده‌هایش را از ایستگاه بیاورد.

Is Linda Smith a close friend of yours?

«لیندا اسمیت» دوست صمیمی شماست؟

A neighbour of mine called late last night.

Not: A neighbour of me called late last night.

یکی از همسایه‌ها دیشب دیروقت زنگ زد.

برای اشاره به مالکیت عبارت‌های اسمی نیز می‌توانیم از of مالکیت استفاده کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Noun phrase + of + Possessive ’s Noun phrase

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He’s a brother of Maria’s.

او برادر «ماریا» است.

A friend of my sister’s has opened a café on Dawson Street.

یکی از دوستان خواهر من کافه‌ای در خیابان «داوسون» باز کرده است.

She was a daughter of the President’s.

او دختر رئیس‌جمهور بود.

تفاوت s مالکیت و of در انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم استفاده از s مالکیت و of در انگلیسی قوانین مخصوصی دارد اما در بعضی ساختارها، به خصوص وقتی ملک و مالک هر دو بی‌جان هستند، استفاده از هر دو آن‌ها صحیح است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

The film’s hero

The hero of the film

قهرمان فیلم

The car’s safety

The safety of the car

امنیت ماشین

The report’s conclusion

The conclusion of the report

نتیجه گزارش

گاهی اوقات برای درک بهتر مخاطب، وقتی برای اولین بار به اسمی اشاره می‌کنیم، of را به کار می‌بریم و بعد از آن از s مالکیت استفاده می‌کنیم. به این مثال دقت کنید.

The mountains of Pakistan are mostly in the north. At least one hundred of them are above 7,000 metres…

Most of Pakistan’s mountains are in the spectacular Karakoram range.

کوه‌های پاکستان بیشتر در شمال قرار دارند. حداقل صد تا از آن‌ها بیشتر از هفت هزار متر ارتفاع دارند...

بیشتر کوه‌های پاکستان در رشته‌کوه دیدنی قره‌قروم قرار دارند.

اشتباهات رایج در کاربرد s مالکیت

وقتی اسم اشاره به شخص، حیوان، مکان یا زمانی نداشته باشد یا وقتی عبارت اسمی بیش‌ از حد بلند باشد و مخاطب را سردرگم کند از of به جای s مالکیت استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که استفاده از s مالکیت در این جملات اشتباه نیست. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The name of the ship was ‘Wonder Queen’.

اسم کشتی «واندر کویین» بود.

The house of the oldest woman in the village.

خانه پیرترین زن روستا.

وقتی اسم به چیزهایی اشاره داشته باشد که به انسان مرتبط هستند یا به روابط و ویژگی افراد، حیوانات، مکان‌ها یا گروه‌های مختلف مربوط باشد، از s مالکیت استفاده می‌کنیم. در این کاربرد استفاده از of نادرست است. به این مثال‌ها دقت کنید.

The men’s dressing room is on the left at the end of the corridor.

Not: The dressing room of the men…

اتاق پرو مردان انتهای سمت چپ راهرو است.

The cat’s paw was badly cut.

Not: The paw of the cat…

پنجه گربه به شکل بدی بریده شده بود.

اشتباهات رایج در کاربرد s مالکیت در انگلیسی

در ادامه این مطلب به چند مورد از اشتباه‌های پرتکرار در استفاده s مالکیت در انگلیسی اشاره می‌کنیم.

  • برای اشاره به اسامی جمع باقاعده از s مالکیت استفاده نمی‌کنیم:

It’s my responsibility to deal with customers complaints.

NOT: … to deal with customers's complaints.

وظیفه من است که به شکایت‌های مشتریان رسیدگی کنم.

  • صفت ملکی its نیازی به «آپاستروف» (Apostrophe) ندارد:

We bought this car because we liked its colour.

NOT: … because we liked it’s colour.

ما این ماشین را خریدیم چون رنگ آن را دوست داشتیم.

  • برای نشان دادن حالت جمع اسمی به آن s' اضافه نمی‌کنیم. برای اشاره به جمع بودن اسمی فقط حرف s را به انتهای آن اضافه می‌کنیم:

They had to rebuild the roads after the earthquake.

NOT: They had to rebuild the road’s…

بعد از زلزله مجبور شدیم جاده‌ها را دوباره بسازیم.

مثال از s مالکیت در انگلیسی

در ادامه چند مثال ساده از کاربرد s مالکیت در جمله برای تمرین بیشتر آورده شده است. به این مثال‌ها توجه کنید.

My sister's phone is lost.

گوشی خواهر من گم شده است.

Are we going to the Smith's house?

به خانه خانواده «اسمیت» می‌رویم؟

The girl's bookbags were left on the gym floor during class.

کوله‌پشتی دخترها موقع درس روی کف باشگاه مدرسه افتاده بود.

I was sorry to find out that Tom's cat died.

از فهمیدن مرگ گربه «تام» ناراحت شدم.

The bus driver's hat was crooked.

کلاه آن راننده اتوبوس کج بود.

I am not sure that the men's restroom is on this hallway.

مطمئن نیستم سرویس بهداشتی مردانه در این راهرو باشد.

My mom's name is Leslie.

اسم مادر من «لزلی» است.

The football team's jerseys are red.

پیراهن‌های ورزشی تیم فوتبال قرمز است.

The flowers' petals are starting to open.

گلبرگ‌های گل کم‌کم دارند باز می‌شوند.

سوالات رایج درباره s مالکیت در انگلیسی

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد s مالکیت در انگلیسی پاسخ بدهیم.

کاربرد s مالکیت در انگلیسی چیست؟

s مالکیت در انگلیسی پسوندی است که بعد از اسم در جمله می‌آید تا به مالک آن اشاره کند. این پسوند معمولا با آپاستروف همراه می‌شود تا با s جمع و s سوم‌شخص مفرد اشتباه نشود.

ساختار s مالکیت در انگلیسی چیست؟

s مالکیت در زبان انگلیسی بعد از اسم‌های مفرد و اسم‌های جمع بی‌قاعده که به s جمع ختم نمی‌شوند با آپاستروف همراه می‌شود. برای نشان دادن مالکیت اسامی جمعی که به s جمع ختم می‌شوند از آپاستروف به تنهایی استفاده می‌کنیم.

آپاستروف s چیست؟

آپاستروف s یا «s'» پسوندی است که در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت به انتهای اسم اضافه می‌شود. توجه داشته باشید برای نشان دادن مالکیت اسامی مفرد و اسامی جمع بی‌قاعده از این ساختار استفاده می‌شود اما اسامی جمع باقاعده که به s ختم می‌شوند

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی چیست؟

ضمایر ملکی کلماتی هستند که در جمله به جای اسم می‌نشینند تا مالکیت آن را نشان دهند و از تکرار آن در جمله جلوگیری کنند. توجه داشته باشید در کنار این ضمایر از s مالکیت استفاده نمی‌کنیم.

of مالکیت چیست؟

یکی دیگر از روش‌های نشان دادن مالکیت در انگلیسی به کمک حرف اضافه of است. این کلمه به بعد از اسم ملک یا همان چیزی که در مورد مالکیت آن حرف می‌زنیم اضافه می‌شود. کاربرد اصلی این ساختار برای مواقعی است که استفاده از آپاستروف s مخاطب را سردرگم کند. همچنین در بیشتر موارد برای نشان دادن مالکیت اشیا از این ساختار استفاده می‌شود.

تمرین s مالکیت در انگلیسی

یکی از بهترین راه‌ها برای درک بهتر گرامر زبان انگلیسی تمرین و تکرار است. به همین علت در ادامه این مطلب چند نمونه سوال از s مالکیت در انگلیسی جمع‌آوری کرده‌ایم.

تمرین s مالکیت در انگلیسی

تمرین اول

با استفاده از s مالکیت جمله‌های زیر را در یک جمله بنویسید.

Q1: The student has a pen. The pen is on the table.

جواب

Answer: The student’s pen is on the table.

Q2: The man has a car. The car is in the garage.

جواب

Answer: The man’s car is in the garage.

Q3: My friends had a party. The party was fun.

جواب

Answer: My friends’ party was fun.

Q4: The women have kids. The kids are playing.

جواب

Answer: The women’s kids are playing.

Q5: India has a population. The population is very large.

جواب

Answer: India’s population is very large.

Q6: The children have a mother. The mother is over there.

جواب

Answer: The children’s mother is over there.

Q7: My sisters have friends. The friends are interesting.

جواب

Answer: My sisters’ friends are interesting.

Q8: The teachers had a meeting. The meeting was last week.

جواب

Answer: The teachers’ meeting was last week.

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با s مالکیت دوباره بنویسید.

Q1: The skirts of the women are white.

جواب

Answer: The women’s skirts are white.

Q2: The tail of the horse is not short.

جواب

Answer: The horse’s tail is not short.

Q3: The offices of the doctors are beautiful.

جواب

Answer: The doctors’ offices are beautiful.

Q4: The books of the students are new.

جواب

Answer: The students’ books are new.

Q5: The toys of the babies are funny.

جواب

Answer: The babies’ toys are funny.

Q6: The hat of Mrs. Sally is red.

جواب

Answer: Mrs. Sally’s hat is red.

Q7: The dress of my sister is old.

جواب

Answer: My sister’s dress is old.

Q8: The leg of the chair is broken.

جواب

Answer: The chair’s leg is broken.

تمرین سوم

با توجه به کلمه داخل پرانتز جمله‌های زیر را به شکل درست کامل کنید.

Q1: Emily is _____ and _____ mother. (Tony – Luis)

جواب

Answer: Emily is Tony and Luis’ mother.

Q2: There is a party at my _____ house. (sister)

جواب

Answer: There is a party at my sister’s house.

Q3: Our _____ names are Max and Pete. (dogs)

جواب

Answer: Our dogs’ names are Max and Pete.

Q4: My _____ colleague likes eating fruits and vegetables. (wife)

جواب

Answer: My wife’s colleague likes eating fruits and vegetables.

Q5: _____ brother is a famous footballer. (Charles)

جواب

Answer: Charles’s brother is a famous footballer.

Q6: Those are _____ bowls. (cats)

جواب

Answer: Those are cats’ bowls.

Q7: The _____ toilets are over there. (men)

جواب

Answer: The men’s toilets are over there.

Q8: What are those _____ names? (people)

جواب

Answer: What are those people’s names?

Q9: These are my _____ bags. (friends)

جواب

Answer: These are my friends’ bags.

Q10: _____ and _____ parents are on holiday. (Richard – Anna)

جواب

Answer: Richard and Anna’s parents are on holiday.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد و ساختار s مالکیت در انگلیسی پرداختیم و یاد گرفتیم که این ساختار برای اشاره به مالکیت و تعلق داشتن چیزی به کسی به کار می‌رود. روش دیگر برای اشاره به مالکیت چیزی، استفاده از ساختار of مالکیت است. سپس به تفاوت s مالکیت و of مالکیت پرداختیم. علاوه بر این به تعدادی از اشتباه‌های رایج در استفاده از s مالکیت اشاره کردیم و در نهایت چند نمونه سوال از این ساختار در اختیار زبان‌آموزان قرار دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Englisch Hilfen Eng Blocks Cambridge Dictionary
۳ thoughts on “S مالکیت در انگلیسی — توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ

سلام
تمرین دوم سوال آخر (سوال ۸) جوابش غلطه
گفتین اشیا نمی تونه s مالکیت بگیره ولی تو جواب به صندلی مالکیت دادین
درستش کنین بهتره
ممنون

با سلام؛
در متن اشاره شده که «معمولا برای اشاره به اشیا از s مالکیت استفاده نمی‌کنیم». در بیشتر موارد برای اشیا از of مالکیت و برای اشخاص از s مالکیت استفاده می‌شود. اما می‌توان از s مالکیت برای اشیا نیز استفاده کرد.
با تشکر از دقت شما.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *