گراف دو همبند (Biconnected Graph) — از صفر تا صد

۶۱۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
گراف دو همبند (Biconnected Graph) — از صفر تا صد

در این مطلب، مفهوم گراف دو همبند و مولفه دو همبند مورد بررسی قرار می‌گیرد و روش تشخیص هر یک از آن‌ها بیان می‌شود. همچنین، پیاده‌سازی روش‌های بیان شده در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون ۳» (Python 3) انجام خواهد شد.

یک گراف بدون جهت، «دو همبند» (Biconnected Graph) نامیده می‌شود اگر بین هر دو «راس» (Node) آن، حداقل دو مسیر مجزا وجود داشته باشد. در یک گراف دو همبند، چرخه ساده‌ای بین هر دو راس وجود دارد. بر اساس قرارداد، دو گره متصل شده به وسیله یک یال، یک گراف دو همبند می‌سازند؛ اما این مورد، خصوصیت بیان شده در خط پیشین را تایید نمی‌کند. برای یک گراف با بیش از دو راس، خصوصیت بالا باید وجود داشته باشد تا گراف دو همبند محسوب شود. مثال‌هایی از گراف دو همبند و غیر دو همبند در ادامه آمده است.

گراف دو همبند (Biconnected Graph) -- از صفر تا صد

روش بررسی دو همبند بودن یک گراف

یک گراف دو همبند است اگر همبند باشد و هیچ «راس برشی» (ٰArticulation Point) نداشته باشد. بنابراین، برای تشخیص گراف دو همبند، نیاز به تشخیص دو چیز در یک گراف است:

 1. گراف هم‌بند باشد.
 2. هیچ راس برشی در گراف وجود نداشته باشد.

کار را می‌توان از هر راسی آغاز کرد و «پیمایش جستجوی اول عمق» (Depth-First Search Traversal | DFS) را انجام داد. در پیمایش DFS، بررسی می‌شود که آیا راس برشی وجود دارد یا خیر. اگر هیچ راس برشی پیدا نشد، گراف دو همبند است. در نهایت، باید بررسی شود که آیا همه راس‌ها از پیمایش جستجوی اول عمق در دسترس هستند یا خیر. اگر همه راس‌ها در دسترس نباشند بدین معنا است که گراف حتی متصل نیز نیست. در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بیان شده در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون ارائه شده است.

برنامه تشخیص گراف دو همبند در ++C

1// A C++ program to find if a given undirected graph is 
2// biconnected 
3#include<iostream> 
4#include <list> 
5#define NIL -1 
6using namespace std; 
7 
8// A class that represents an undirected graph 
9class Graph 
10{ 
11  int V;  // No. of vertices 
12  list<int> *adj;  // A dynamic array of adjacency lists 
13  bool isBCUtil(int v, bool visited[], int disc[], int low[], 
14         int parent[]); 
15public: 
16  Graph(int V);  // Constructor 
17  void addEdge(int v, int w); // to add an edge to graph 
18  bool isBC();  // returns true if graph is Biconnected 
19}; 
20 
21Graph::Graph(int V) 
22{ 
23  this->V = V; 
24  adj = new list<int>[V]; 
25} 
26 
27void Graph::addEdge(int v, int w) 
28{ 
29  adj[v].push_back(w); 
30  adj[w].push_back(v); // Note: the graph is undirected 
31} 
32 
33// A recursive function that returns true if there is an articulation 
34// point in given graph, otherwise returns false. 
35// This function is almost same as isAPUtil() here ( http://goo.gl/Me9Fw ) 
36// u --> The vertex to be visited next 
37// visited[] --> keeps tract of visited vertices 
38// disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
39// parent[] --> Stores parent vertices in DFS tree 
40bool Graph::isBCUtil(int u, bool visited[], int disc[],int low[],int parent[]) 
41{ 
42  // A static variable is used for simplicity, we can avoid use of static 
43  // variable by passing a pointer. 
44  static int time = 0; 
45 
46  // Count of children in DFS Tree 
47  int children = 0; 
48 
49  // Mark the current node as visited 
50  visited[u] = true; 
51 
52  // Initialize discovery time and low value 
53  disc[u] = low[u] = ++time; 
54 
55  // Go through all vertices aadjacent to this 
56  list<int>::iterator i; 
57  for (i = adj[u].begin(); i != adj[u].end(); ++i) 
58  { 
59    int v = *i; // v is current adjacent of u 
60 
61    // If v is not visited yet, then make it a child of u 
62    // in DFS tree and recur for it 
63    if (!visited[v]) 
64    { 
65      children++; 
66      parent[v] = u; 
67 
68      // check if subgraph rooted with v has an articulation point 
69      if (isBCUtil(v, visited, disc, low, parent)) 
70        return true; 
71 
72      // Check if the subtree rooted with v has a connection to 
73      // one of the ancestors of u 
74      low[u] = min(low[u], low[v]); 
75 
76      // u is an articulation point in following cases 
77 
78      // (1) u is root of DFS tree and has two or more chilren. 
79      if (parent[u] == NIL && children > 1) 
80        return true; 
81 
82      // (2) If u is not root and low value of one of its child is 
83      // more than discovery value of u. 
84      if (parent[u] != NIL && low[v] >= disc[u]) 
85        return true; 
86    } 
87 
88    // Update low value of u for parent function calls. 
89    else if (v != parent[u]) 
90      low[u] = min(low[u], disc[v]); 
91  } 
92  return false; 
93} 
94 
95// The main function that returns true if graph is Biconnected, 
96// otherwise false. It uses recursive function isBCUtil() 
97bool Graph::isBC() 
98{ 
99  // Mark all the vertices as not visited 
100  bool *visited = new bool[V]; 
101  int *disc = new int[V]; 
102  int *low = new int[V]; 
103  int *parent = new int[V]; 
104 
105  // Initialize parent and visited, and ap(articulation point) 
106  // arrays 
107  for (int i = 0; i < V; i++) 
108  { 
109    parent[i] = NIL; 
110    visited[i] = false; 
111  } 
112 
113  // Call the recursive helper function to find if there is an articulation 
114  // point in given graph. We do DFS traversal starring from vertex 0 
115  if (isBCUtil(0, visited, disc, low, parent) == true) 
116    return false; 
117 
118  // Now check whether the given graph is connected or not. An undirected 
119  // graph is connected if all vertices are reachable from any starting 
120  // point (we have taken 0 as starting point) 
121  for (int i = 0; i < V; i++) 
122    if (visited[i] == false) 
123      return false; 
124 
125  return true; 
126} 
127 
128// Driver program to test above function 
129int main() 
130{ 
131  // Create graphs given in above diagrams 
132  Graph g1(2); 
133  g1.addEdge(0, 1); 
134  g1.isBC()? cout << "Yes\n" : cout << "No\n"; 
135 
136  Graph g2(5); 
137  g2.addEdge(1, 0); 
138  g2.addEdge(0, 2); 
139  g2.addEdge(2, 1); 
140  g2.addEdge(0, 3); 
141  g2.addEdge(3, 4); 
142  g2.addEdge(2, 4); 
143  g2.isBC()? cout << "Yes\n" : cout << "No\n"; 
144 
145  Graph g3(3); 
146  g3.addEdge(0, 1); 
147  g3.addEdge(1, 2); 
148  g3.isBC()? cout << "Yes\n" : cout << "No\n"; 
149 
150  Graph g4(5); 
151  g4.addEdge(1, 0); 
152  g4.addEdge(0, 2); 
153  g4.addEdge(2, 1); 
154  g4.addEdge(0, 3); 
155  g4.addEdge(3, 4); 
156  g4.isBC()? cout << "Yes\n" : cout << "No\n"; 
157 
158  Graph g5(3); 
159  g5.addEdge(0, 1); 
160  g5.addEdge(1, 2); 
161  g5.addEdge(2, 0); 
162  g5.isBC()? cout << "Yes\n" : cout << "No\n"; 
163 
164  return 0; 
165}

برنامه تشخیص گراف دو همبند در جاوا

1// A Java program to find if a given undirected graph is 
2// biconnected 
3import java.io.*; 
4import java.util.*; 
5import java.util.LinkedList; 
6 
7// This class represents a directed graph using adjacency 
8// list representation 
9class Graph 
10{ 
11  private int V;  // No. of vertices 
12 
13  // Array of lists for Adjacency List Representation 
14  private LinkedList<Integer> adj[]; 
15 
16  int time = 0; 
17  static final int NIL = -1; 
18 
19  // Constructor 
20  Graph(int v) 
21  { 
22    V = v; 
23    adj = new LinkedList[v]; 
24    for (int i=0; i<v; ++i) 
25      adj[i] = new LinkedList(); 
26  } 
27 
28  //Function to add an edge into the graph 
29  void addEdge(int v, int w) 
30  { 
31    adj[v].add(w); //Note that the graph is undirected. 
32    adj[w].add(v); 
33  } 
34 
35  // A recursive function that returns true if there is an articulation 
36  // point in given graph, otherwise returns false. 
37  // This function is almost same as isAPUtil() @ http://goo.gl/Me9Fw 
38  // u --> The vertex to be visited next 
39  // visited[] --> keeps tract of visited vertices 
40  // disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
41  // parent[] --> Stores parent vertices in DFS tree 
42  boolean isBCUtil(int u, boolean visited[], int disc[],int low[], 
43           int parent[]) 
44  { 
45 
46    // Count of children in DFS Tree 
47    int children = 0; 
48 
49    // Mark the current node as visited 
50    visited[u] = true; 
51 
52    // Initialize discovery time and low value 
53    disc[u] = low[u] = ++time; 
54 
55    // Go through all vertices aadjacent to this 
56    Iterator<Integer> i = adj[u].iterator(); 
57    while (i.hasNext()) 
58    { 
59      int v = i.next(); // v is current adjacent of u 
60 
61      // If v is not visited yet, then make it a child of u 
62      // in DFS tree and recur for it 
63      if (!visited[v]) 
64      { 
65        children++; 
66        parent[v] = u; 
67 
68        // check if subgraph rooted with v has an articulation point 
69        if (isBCUtil(v, visited, disc, low, parent)) 
70          return true; 
71 
72        // Check if the subtree rooted with v has a connection to 
73        // one of the ancestors of u 
74        low[u] = Math.min(low[u], low[v]); 
75 
76        // u is an articulation point in following cases 
77 
78        // (1) u is root of DFS tree and has two or more chilren. 
79        if (parent[u] == NIL && children > 1) 
80          return true; 
81 
82        // (2) If u is not root and low value of one of its 
83        // child is more than discovery value of u. 
84        if (parent[u] != NIL && low[v] >= disc[u]) 
85          return true; 
86      } 
87 
88      // Update low value of u for parent function calls. 
89      else if (v != parent[u]) 
90        low[u] = Math.min(low[u], disc[v]); 
91    } 
92    return false; 
93  } 
94 
95  // The main function that returns true if graph is Biconnected, 
96  // otherwise false. It uses recursive function isBCUtil() 
97  boolean isBC() 
98  { 
99    // Mark all the vertices as not visited 
100    boolean visited[] = new boolean[V]; 
101    int disc[] = new int[V]; 
102    int low[] = new int[V]; 
103    int parent[] = new int[V]; 
104 
105    // Initialize parent and visited, and ap(articulation point) 
106    // arrays 
107    for (int i = 0; i < V; i++) 
108    { 
109      parent[i] = NIL; 
110      visited[i] = false; 
111    } 
112 
113    // Call the recursive helper function to find if there is an 
114    // articulation/ point in given graph. We do DFS traversal 
115    // starring from vertex 0 
116    if (isBCUtil(0, visited, disc, low, parent) == true) 
117      return false; 
118 
119    // Now check whether the given graph is connected or not. 
120    // An undirected graph is connected if all vertices are 
121    // reachable from any starting point (we have taken 0 as 
122    // starting point) 
123    for (int i = 0; i < V; i++) 
124      if (visited[i] == false) 
125        return false; 
126 
127    return true; 
128  } 
129 
130  // Driver method 
131  public static void main(String args[]) 
132  { 
133    // Create graphs given in above diagrams 
134    Graph g1 =new Graph(2); 
135    g1.addEdge(0, 1); 
136    if (g1.isBC()) 
137      System.out.println("Yes"); 
138    else
139      System.out.println("No"); 
140 
141    Graph g2 =new Graph(5); 
142    g2.addEdge(1, 0); 
143    g2.addEdge(0, 2); 
144    g2.addEdge(2, 1); 
145    g2.addEdge(0, 3); 
146    g2.addEdge(3, 4); 
147    g2.addEdge(2, 4); 
148    if (g2.isBC()) 
149      System.out.println("Yes"); 
150    else
151      System.out.println("No"); 
152 
153    Graph g3 = new Graph(3); 
154    g3.addEdge(0, 1); 
155    g3.addEdge(1, 2); 
156    if (g3.isBC()) 
157      System.out.println("Yes"); 
158    else
159      System.out.println("No"); 
160 
161    Graph g4 = new Graph(5); 
162    g4.addEdge(1, 0); 
163    g4.addEdge(0, 2); 
164    g4.addEdge(2, 1); 
165    g4.addEdge(0, 3); 
166    g4.addEdge(3, 4); 
167    if (g4.isBC()) 
168      System.out.println("Yes"); 
169    else
170      System.out.println("No"); 
171 
172    Graph g5= new Graph(3); 
173    g5.addEdge(0, 1); 
174    g5.addEdge(1, 2); 
175    g5.addEdge(2, 0); 
176    if (g5.isBC()) 
177      System.out.println("Yes"); 
178    else
179      System.out.println("No"); 
180  } 
181} 
182// This code is contributed by Aakash Hasija 

برنامه تشخیص گراف دو همبند در پایتون

1# Python program to find if a given undirected graph is 
2# biconnected 
3  
4from collections import defaultdict 
5  
6#This class represents an undirected graph using adjacency list representation 
7class Graph: 
8  
9  def __init__(self,vertices): 
10    self.V= vertices #No. of vertices 
11    self.graph = defaultdict(list) # default dictionary to store graph 
12    self.Time = 0
13  
14  # function to add an edge to graph 
15  def addEdge(self,u,v): 
16    self.graph[u].append(v) 
17    self.graph[v].append(u) 
18  
19  '''A recursive function that returns true if there is an articulation 
20  point in given graph, otherwise returns false. 
21  This function is almost same as isAPUtil() 
22  u --> The vertex to be visited next 
23  visited[] --> keeps tract of visited vertices 
24  disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
25  parent[] --> Stores parent vertices in DFS tree'''
26  def isBCUtil(self,u, visited, parent, low, disc): 
27 
28    #Count of children in current node 
29    children =0
30 
31    # Mark the current node as visited and print it 
32    visited[u]= True
33 
34    # Initialize discovery time and low value 
35    disc[u] = self.Time 
36    low[u] = self.Time 
37    self.Time += 1
38 
39    #Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
40    for v in self.graph[u]: 
41      # If v is not visited yet, then make it a child of u 
42      # in DFS tree and recur for it 
43      if visited[v] == False : 
44        parent[v] = u 
45        children += 1
46        if self.isBCUtil(v, visited, parent, low, disc): 
47          return True
48 
49        # Check if the subtree rooted with v has a connection to 
50        # one of the ancestors of u 
51        low[u] = min(low[u], low[v]) 
52 
53        # u is an articulation point in following cases 
54        # (1) u is root of DFS tree and has two or more chilren. 
55        if parent[u] == -1 and children > 1: 
56          return True
57 
58        #(2) If u is not root and low value of one of its child is more 
59        # than discovery value of u. 
60        if parent[u] != -1 and low[v] >= disc[u]: 
61          return True  
62           
63      elif v != parent[u]: # Update low value of u for parent function calls. 
64        low[u] = min(low[u], disc[v]) 
65 
66    return False
67 
68 
69  # The main function that returns true if graph is Biconnected, 
70  # otherwise false. It uses recursive function isBCUtil() 
71  def isBC(self): 
72  
73    # Mark all the vertices as not visited and Initialize parent and visited, 
74    # and ap(articulation point) arrays 
75    visited = [False] * (self.V) 
76    disc = [float("Inf")] * (self.V) 
77    low = [float("Inf")] * (self.V) 
78    parent = [-1] * (self.V) 
79   
80 
81    # Call the recursive helper function to find if there is an 
82    # articulation points in given graph. We do DFS traversal starting 
83    # from vertex 0 
84    if self.isBCUtil(0, visited, parent, low, disc): 
85      return False
86 
87    '''Now check whether the given graph is connected or not. 
88    An undirected graph is connected if all vertices are 
89    reachable from any starting point (we have taken 0 as 
90    starting point)'''
91    if any(i == False for i in visited): 
92      return False
93     
94    return True
95  
96# Create a graph given in the above diagram 
97g1 = Graph(2) 
98g1.addEdge(0, 1) 
99print "Yes" if g1.isBC() else "No"
100 
101g2 = Graph(5) 
102g2.addEdge(1, 0) 
103g2.addEdge(0, 2) 
104g2.addEdge(2, 1) 
105g2.addEdge(0, 3) 
106g2.addEdge(3, 4) 
107g2.addEdge(2, 4) 
108print "Yes" if g2.isBC() else "No"
109 
110g3 = Graph(3) 
111g3.addEdge(0, 1) 
112g3.addEdge(1, 2) 
113print "Yes" if g3.isBC() else "No"
114 
115  
116g4 = Graph (5) 
117g4.addEdge(1, 0) 
118g4.addEdge(0, 2) 
119g4.addEdge(2, 1) 
120g4.addEdge(0, 3) 
121g4.addEdge(3, 4) 
122print "Yes" if g4.isBC() else "No"
123 
124g5 = Graph(3) 
125g5.addEdge(0, 1) 
126g5.addEdge(1, 2) 
127g5.addEdge(2, 0) 
128print "Yes" if g5.isBC() else "No"
129 
130#This code is contributed by Neelam Yadav

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

Yes
Yes
No
No
Yes

تابع بالا، یک DFS ساده با آرایه‌های اضافی است. بنابراین، پیچیدگی زمانی آن مشابه با DFS و برای ارائه لیست همجواری گراف، برابر با O(V+E)‎ است.

برنامه تشخیص مولفه دو همبند (Biconnected Components)

یک «مولفه دو همبند» (Biconnected Components) یک زیر گراف حداکثر دو همبند است. در این مطلب، روش نوشتن برنامه تشخیص مولفه دو همبند در گراف با استفاده از الگوریتم ارائه شده توسط «جان هاپکرافت» (John Hopcroft) و «رابرت تارجان» (Robert Tarjan) آموزش داده شده است.

همچنین، پیاده‌سازی روش ارائه شده، در زبان‌های «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java) و «پایتون ۳» (Python 3) انجام شده است.

برنامه تشخیص مولفه دو همبند (Biconnected Components) -- به زبان ساده

در گراف بالا، مولفه‌های دو همبند به شرح زیر هستند:

4–2 3–4 3–1 2–3 1–2‎‎‎‎

8–9

8–5 7–8 5–7

6–0 5–6 1–5 0–1

10–11

الگوریتم ارائه شده برای تشخیص مولفه دو همبند، بر پایه Disc و Low Value‌های موجود در قطعه کدهای مربوط به گراف دو همبند است. هدف، ذخیره‌سازی یال‌های ملاقات شده در پشته در حالی است که جستجوی اول عمق (Depth First Search) روی گراف انجام و به دنبال «راس‌های برشی» (Articulation Point) گشته می‌شود.

به محض اینکه راس برشی پیدا شود، همه راس‌های ملاقات شده در طول DFS از نود u به بعد یک مولفه دو همبند را تشکیل می‌دهند. هنگامی که DFS برای یک مولفه همبند انجام شد، همه راس‌های ارائه شده در پشته یک مولفه دو همبند را تشکیل می‌دهند. اگر هیچ راس برشی در گراف وجود نداشته باشد، گراف دو همبند است و بنابراین، یک مولفه دو همبند وجود دارد که خود گراف است.

برنامه تشخیص مولفه دو همبند در ++C

1// A C++ program to find biconnected components in a given undirected graph 
2#include <iostream> 
3#include <list> 
4#include <stack> 
5#define NIL -1 
6using namespace std; 
7int count = 0; 
8class Edge { 
9public: 
10  int u; 
11  int v; 
12  Edge(int u, int v); 
13}; 
14Edge::Edge(int u, int v) 
15{ 
16  this->u = u; 
17  this->v = v; 
18} 
19 
20// A class that represents an directed graph 
21class Graph { 
22  int V; // No. of vertices 
23  int E; // No. of edges 
24  list<int>* adj; // A dynamic array of adjacency lists 
25 
26  // A Recursive DFS based function used by BCC() 
27  void BCCUtil(int u, int disc[], int low[], 
28         list<Edge>* st, int parent[]); 
29 
30public: 
31  Graph(int V); // Constructor 
32  void addEdge(int v, int w); // function to add an edge to graph 
33  void BCC(); // prints strongly connected components 
34}; 
35 
36Graph::Graph(int V) 
37{ 
38  this->V = V; 
39  this->E = 0; 
40  adj = new list<int>[V]; 
41} 
42 
43void Graph::addEdge(int v, int w) 
44{ 
45  adj[v].push_back(w); 
46  E++; 
47} 
48 
49// A recursive function that finds and prints strongly connected 
50// components using DFS traversal 
51// u --> The vertex to be visited next 
52// disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
53// low[] -- >> earliest visited vertex (the vertex with minimum 
54// discovery time) that can be reached from subtree 
55// rooted with current vertex 
56// *st -- >> To store visited edges 
57void Graph::BCCUtil(int u, int disc[], int low[], list<Edge>* st, 
58          int parent[]) 
59{ 
60  // A static variable is used for simplicity, we can avoid use 
61  // of static variable by passing a pointer. 
62  static int time = 0; 
63 
64  // Initialize discovery time and low value 
65  disc[u] = low[u] = ++time; 
66  int children = 0; 
67 
68  // Go through all vertices adjacent to this 
69  list<int>::iterator i; 
70  for (i = adj[u].begin(); i != adj[u].end(); ++i) { 
71    int v = *i; // v is current adjacent of 'u' 
72 
73    // If v is not visited yet, then recur for it 
74    if (disc[v] == -1) { 
75      children++; 
76      parent[v] = u; 
77      // store the edge in stack 
78      st->push_back(Edge(u, v)); 
79      BCCUtil(v, disc, low, st, parent); 
80 
81      // Check if the subtree rooted with 'v' has a 
82      // connection to one of the ancestors of 'u' 
83      // Case 1 -- per Strongly Connected Components Article 
84      low[u] = min(low[u], low[v]); 
85 
86      // If u is an articulation point, 
87      // pop all edges from stack till u -- v 
88      if ((disc[u] == 1 && children > 1) || (disc[u] > 1 && low[v] >= disc[u])) { 
89        while (st->back().u != u || st->back().v != v) { 
90          cout << st->back().u << "--" << st->back().v << " "; 
91          st->pop_back(); 
92        } 
93        cout << st->back().u << "--" << st->back().v; 
94        st->pop_back(); 
95        cout << endl; 
96        count++; 
97      } 
98    } 
99 
100    // Update low value of 'u' only of 'v' is still in stack 
101    // (i.e. it's a back edge, not cross edge). 
102    // Case 2 -- per Strongly Connected Components Article 
103    else if (v != parent[u]) { 
104      low[u] = min(low[u], disc[v]); 
105      if (disc[v] < disc[u]) { 
106        st->push_back(Edge(u, v)); 
107      } 
108    } 
109  } 
110} 
111 
112// The function to do DFS traversal. It uses BCCUtil() 
113void Graph::BCC() 
114{ 
115  int* disc = new int[V]; 
116  int* low = new int[V]; 
117  int* parent = new int[V]; 
118  list<Edge>* st = new list<Edge>[E]; 
119 
120  // Initialize disc and low, and parent arrays 
121  for (int i = 0; i < V; i++) { 
122    disc[i] = NIL; 
123    low[i] = NIL; 
124    parent[i] = NIL; 
125  } 
126 
127  for (int i = 0; i < V; i++) { 
128    if (disc[i] == NIL) 
129      BCCUtil(i, disc, low, st, parent); 
130 
131    int j = 0; 
132    // If stack is not empty, pop all edges from stack 
133    while (st->size() > 0) { 
134      j = 1; 
135      cout << st->back().u << "--" << st->back().v << " "; 
136      st->pop_back(); 
137    } 
138    if (j == 1) { 
139      cout << endl; 
140      count++; 
141    } 
142  } 
143} 
144 
145// Driver program to test above function 
146int main() 
147{ 
148  Graph g(12); 
149  g.addEdge(0, 1); 
150  g.addEdge(1, 0); 
151  g.addEdge(1, 2); 
152  g.addEdge(2, 1); 
153  g.addEdge(1, 3); 
154  g.addEdge(3, 1); 
155  g.addEdge(2, 3); 
156  g.addEdge(3, 2); 
157  g.addEdge(2, 4); 
158  g.addEdge(4, 2); 
159  g.addEdge(3, 4); 
160  g.addEdge(4, 3); 
161  g.addEdge(1, 5); 
162  g.addEdge(5, 1); 
163  g.addEdge(0, 6); 
164  g.addEdge(6, 0); 
165  g.addEdge(5, 6); 
166  g.addEdge(6, 5); 
167  g.addEdge(5, 7); 
168  g.addEdge(7, 5); 
169  g.addEdge(5, 8); 
170  g.addEdge(8, 5); 
171  g.addEdge(7, 8); 
172  g.addEdge(8, 7); 
173  g.addEdge(8, 9); 
174  g.addEdge(9, 8); 
175  g.addEdge(10, 11); 
176  g.addEdge(11, 10); 
177  g.BCC(); 
178  cout << "Above are " << count << " biconnected components in graph"; 
179  return 0; 
180}

برنامه تشخیص مولفه دو همبند در جاوا

1// A Java program to find biconnected components in a given 
2// undirected graph 
3import java.io.*; 
4import java.util.*; 
5 
6// This class represents a directed graph using adjacency 
7// list representation 
8class Graph { 
9  private int V, E; // No. of vertices & Edges respectively 
10  private LinkedList<Integer> adj[]; // Adjacency List 
11 
12  // Count is number of biconnected components. time is 
13  // used to find discovery times 
14  static int count = 0, time = 0; 
15 
16  class Edge { 
17    int u; 
18    int v; 
19    Edge(int u, int v) 
20    { 
21      this.u = u; 
22      this.v = v; 
23    } 
24  }; 
25 
26  // Constructor 
27  Graph(int v) 
28  { 
29    V = v; 
30    E = 0; 
31    adj = new LinkedList[v]; 
32    for (int i = 0; i < v; ++i) 
33      adj[i] = new LinkedList(); 
34  } 
35 
36  // Function to add an edge into the graph 
37  void addEdge(int v, int w) 
38  { 
39    adj[v].add(w); 
40    E++; 
41  } 
42 
43  // A recursive function that finds and prints strongly connected 
44  // components using DFS traversal 
45  // u --> The vertex to be visited next 
46  // disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
47  // low[] -- >> earliest visited vertex (the vertex with minimum 
48  // discovery time) that can be reached from subtree 
49  // rooted with current vertex 
50  // *st -- >> To store visited edges 
51  void BCCUtil(int u, int disc[], int low[], LinkedList<Edge> st, 
52         int parent[]) 
53  { 
54 
55    // Initialize discovery time and low value 
56    disc[u] = low[u] = ++time; 
57    int children = 0; 
58 
59    // Go through all vertices adjacent to this 
60    Iterator<Integer> it = adj[u].iterator(); 
61    while (it.hasNext()) { 
62      int v = it.next(); // v is current adjacent of 'u' 
63 
64      // If v is not visited yet, then recur for it 
65      if (disc[v] == -1) { 
66        children++; 
67        parent[v] = u; 
68 
69        // store the edge in stack 
70        st.add(new Edge(u, v)); 
71        BCCUtil(v, disc, low, st, parent); 
72 
73        // Check if the subtree rooted with 'v' has a 
74        // connection to one of the ancestors of 'u' 
75        // Case 1 -- per Strongly Connected Components Article 
76        if (low[u] > low[v]) 
77          low[u] = low[v]; 
78 
79        // If u is an articulation point, 
80        // pop all edges from stack till u -- v 
81        if ((disc[u] == 1 && children > 1) || (disc[u] > 1 && low[v] >= disc[u])) { 
82          while (st.getLast().u != u || st.getLast().v != v) { 
83            System.out.print(st.getLast().u + "--" + st.getLast().v + " "); 
84            st.removeLast(); 
85          } 
86          System.out.println(st.getLast().u + "--" + st.getLast().v + " "); 
87          st.removeLast(); 
88 
89          count++; 
90        } 
91      } 
92 
93      // Update low value of 'u' only if 'v' is still in stack 
94      // (i.e. it's a back edge, not cross edge). 
95      // Case 2 -- per Strongly Connected Components Article 
96      else if (v != parent[u] && disc[v] < disc[u] ) { 
97        if (low[u] > disc[v]) 
98          low[u] = disc[v]; 
99 
100        st.add(new Edge(u, v)); 
101      } 
102    } 
103  } 
104 
105  // The function to do DFS traversal. It uses BCCUtil() 
106  void BCC() 
107  { 
108    int disc[] = new int[V]; 
109    int low[] = new int[V]; 
110    int parent[] = new int[V]; 
111    LinkedList<Edge> st = new LinkedList<Edge>(); 
112 
113    // Initialize disc and low, and parent arrays 
114    for (int i = 0; i < V; i++) { 
115      disc[i] = -1; 
116      low[i] = -1; 
117      parent[i] = -1; 
118    } 
119 
120    for (int i = 0; i < V; i++) { 
121      if (disc[i] == -1) 
122        BCCUtil(i, disc, low, st, parent); 
123 
124      int j = 0; 
125 
126      // If stack is not empty, pop all edges from stack 
127      while (st.size() > 0) { 
128        j = 1; 
129        System.out.print(st.getLast().u + "--" + st.getLast().v + " "); 
130        st.removeLast(); 
131      } 
132      if (j == 1) { 
133        System.out.println(); 
134        count++; 
135      } 
136    } 
137  } 
138 
139  public static void main(String args[]) 
140  { 
141    Graph g = new Graph(12); 
142    g.addEdge(0, 1); 
143    g.addEdge(1, 0); 
144    g.addEdge(1, 2); 
145    g.addEdge(2, 1); 
146    g.addEdge(1, 3); 
147    g.addEdge(3, 1); 
148    g.addEdge(2, 3); 
149    g.addEdge(3, 2); 
150    g.addEdge(2, 4); 
151    g.addEdge(4, 2); 
152    g.addEdge(3, 4); 
153    g.addEdge(4, 3); 
154    g.addEdge(1, 5); 
155    g.addEdge(5, 1); 
156    g.addEdge(0, 6); 
157    g.addEdge(6, 0); 
158    g.addEdge(5, 6); 
159    g.addEdge(6, 5); 
160    g.addEdge(5, 7); 
161    g.addEdge(7, 5); 
162    g.addEdge(5, 8); 
163    g.addEdge(8, 5); 
164    g.addEdge(7, 8); 
165    g.addEdge(8, 7); 
166    g.addEdge(8, 9); 
167    g.addEdge(9, 8); 
168    g.addEdge(10, 11); 
169    g.addEdge(11, 10); 
170 
171    g.BCC(); 
172 
173    System.out.println("Above are " + g.count + " biconnected components in graph"); 
174  } 
175} 
176// This code is contributed by Aakash Hasija

برنامه تشخیص مولفه دو همبند در پایتون

1# Python program to find biconnected components in a given 
2# undirected graph 
3# Complexity : O(V + E) 
4 
5  
6from collections import defaultdict 
7  
8# This class represents an directed graph 
9# using adjacency list representation 
10class Graph: 
11  
12  def __init__(self, vertices): 
13    # No. of vertices 
14    self.V = vertices 
15     
16    # default dictionary to store graph 
17    self.graph = defaultdict(list) 
18     
19    # time is used to find discovery times 
20    self.Time = 0 
21     
22    # Count is number of biconnected components 
23    self.count = 0 
24  
25  # function to add an edge to graph 
26  def addEdge(self, u, v): 
27    self.graph[u].append(v) 
28     self.graph[v].append(u) 
29 
30  '''A recursive function that finds and prints strongly connected 
31  components using DFS traversal 
32  u --> The vertex to be visited next 
33  disc[] --> Stores discovery times of visited vertices 
34  low[] -- >> earliest visited vertex (the vertex with minimum 
35        discovery time) that can be reached from subtree 
36        rooted with current vertex 
37  st -- >> To store visited edges'''
38  def BCCUtil(self, u, parent, low, disc, st): 
39 
40    # Count of children in current node 
41    children = 0
42 
43    # Initialize discovery time and low value 
44    disc[u] = self.Time 
45    low[u] = self.Time 
46    self.Time += 1
47 
48 
49    # Recur for all the vertices adjacent to this vertex 
50    for v in self.graph[u]: 
51      # If v is not visited yet, then make it a child of u 
52      # in DFS tree and recur for it 
53      if disc[v] == -1 : 
54        parent[v] = u 
55        children += 1
56        st.append((u, v)) # store the edge in stack 
57        self.BCCUtil(v, parent, low, disc, st) 
58 
59        # Check if the subtree rooted with v has a connection to 
60        # one of the ancestors of u 
61        # Case 1 -- per Strongly Connected Components Article 
62        low[u] = min(low[u], low[v]) 
63 
64        # If u is an articulation point, pop 
65        # all edges from stack till (u, v) 
66        if parent[u] == -1 and children > 1 or parent[u] != -1 and low[v] >= disc[u]: 
67          self.count += 1 # increment count 
68          w = -1
69          while w != (u, v): 
70            w = st.pop() 
71            print w, 
72          print"" 
73       
74      elif v != parent[u] and low[u] > disc[v]: 
75        '''Update low value of 'u' only of 'v' is still in stack 
76        (i.e. it's a back edge, not cross edge). 
77        Case 2 
78        -- per Strongly Connected Components Article'''
79 
80        low[u] = min(low [u], disc[v]) 
81   
82        st.append((u, v)) 
83 
84 
85  # The function to do DFS traversal. 
86  # It uses recursive BCCUtil() 
87  def BCC(self): 
88     
89    # Initialize disc and low, and parent arrays 
90    disc = [-1] * (self.V) 
91    low = [-1] * (self.V) 
92    parent = [-1] * (self.V) 
93    st = [] 
94 
95    # Call the recursive helper function to 
96    # find articulation points 
97    # in DFS tree rooted with vertex 'i' 
98    for i in range(self.V): 
99      if disc[i] == -1: 
100        self.BCCUtil(i, parent, low, disc, st) 
101 
102      # If stack is not empty, pop all edges from stack 
103      if st: 
104        self.count = self.count + 1
105 
106        while st: 
107          w = st.pop() 
108          print w, 
109        print "" 
110 
111# Create a graph given in the above diagram 
112 
113g = Graph(12) 
114g.addEdge(0, 1) 
115g.addEdge(1, 2) 
116g.addEdge(1, 3) 
117g.addEdge(2, 3) 
118g.addEdge(2, 4) 
119g.addEdge(3, 4) 
120g.addEdge(1, 5) 
121g.addEdge(0, 6) 
122g.addEdge(5, 6) 
123g.addEdge(5, 7) 
124g.addEdge(5, 8) 
125g.addEdge(7, 8) 
126g.addEdge(8, 9) 
127g.addEdge(10, 11) 
128 
129g.BCC(); 
130print ("Above are % d biconnected components in graph" %(g.count)); 
131 
132# This code is contributed by Neelam Yadav

خروجی قطعه کدهای بالا به صورت زیر است.

4--2 3--4 3--1 2--3 1--2
8--9
8--5 7--8 5--7
6--0 5--6 1--5 0--1 
10--11
Above are 5 biconnected components in graph

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeksGeeksforGeeks
۱ دیدگاه برای «گراف دو همبند (Biconnected Graph) — از صفر تا صد»

سلام
خواهشا یکم توی ترجمه بیشتر دقت کنید، مخصوصا سر معادل سازی اصطلاح ها و شرط های لازم و کافی، که احتمال بد فهمی کم شود.
متشکر!:)

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *