یافتن دور همیلتونی با الگوریتم پس گرد — به زبان ساده

۵۷۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
یافتن دور همیلتونی با الگوریتم پس گرد

«مسیر همیلتونی» (Hamiltonian Path) در یک گراف غیر جهت‌دار، مسیری است که در آن هر «راس» (Vertex) دقیقا یک‌بار مشاهده می‌شود. یک «دور همیلتونی» یا «مدار همیلتونی» (Hamiltonian Cycle | Hamiltonian Circuit)، یک مسیر همیلتونی است که در آن از آخرین راس به اولین راس یک «یال» (Edge) وجود دارد. در ادامه، روشی جهت بررسی اینکه آیا در یک گراف داده شده، دور همیلتونی وجود دارد یا خیر بررسی می‌شود. همچنین، در  صورت وجود دور، مسیر آن را چاپ می‌کند. در واقع، با استفاده از یک روش ساده و یک روش «پس‌گرد» (Backtracking)، بررسی می‌شود که آیا در یک گراف دور همیلتونی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، مسیر در خروجی چاپ می‌شود. ورودی و خروجی تابع لازم برای این کار به صورت زیر هستند.

یافتن دور همیلتونی در گراف

برای یافتن دور همیلتونی در گراف، به طور کلی به صورت زیر عمل می‌شود.

ورودی:

یک آرایه دوبُعدی [graph[V][V که در آن V تعداد راس‌ها در گراف و [graph[V][V «ماتریس همسایگی» (Adjacency Matrix) گراف است. مقدار [graph[i][j در صورت وجود یک یال مستقیم از راس i به راس j برابر با یک و در غیر این صورت، [graph[i][j برابر با صفر است.

خروجی:

یک آرایه [path[V باید حاوی یک مسیر همیلتونی باشد. [path[i باید راس i در مسیر همیلتونی را نمایش دهد. همچنین، کد باید مقدار false را در صورت عدم وجود دور همیلتونی در گراف، بازگرداند.

برای مثال، دور همیلتونی در گراف زیر به صورت {۰ ،۳ ،۴ ،۲ ،۱ ، ۰} است.

(0)--(1)--(2)
|  / \  |
|  / \  | 
|  / \  |
(3)-------(4)

گراف زیر حاوی هیچ دور همیلتونی نیست.

(0)--(1)--(2)
|  / \  |
|  / \  | 
|  / \  |
(3)    (4)

الگوریتم ساده (Naive Algorithm)

الگوریتم ساده‌ای که در زیر ارائه شده، همه پیکربندی‌های ممکن برای راس‌ها را ارائه می‌کند و پیکربندی که محدودیت های داده شده را ارضا می‌کند، باز می‌گرداند. به تعداد !n، پیکربندی ممکن وجود دارد.

while there are untried conflagrations
{
  generate the next configuration
  if ( there are edges between two consecutive vertices of this
   configuration and there is an edge from the last vertex to 
   the first ).
  {
   print this configuration;
   break;
  }
}

یافتن دور همیلتونی با الگوریتم پس‌گرد (Backtracking Algorithm)

این الگوریتم یک آرایه مسیر خالی می‌سازد و راس ۰ را به آن اضافه می‌کند.

در ادامه، دیگر راس‌ها را با آغاز از راس ۱ به آرایه اضافه می‌کند؛ اما پیش از اضافه کردن یک راس، بررسی می‌کند که آیا با راس پیشین اضافه شده مجاور است یا خیر و همچنین، بررسی می‌کند که راس، پیش از این به آرایه اضافه نشده باشد. اگر چنین راسی پیدا شود، یال به عنوان بخشی از راهکار اضافه می‌شود. اگر راس پیدا نشود، مقدار false بازگردانده می‌شود.

پیاده‌سازی الگوریتم پس‌گرد برای مساله یافتن دور همیلتونی در گراف

در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم پس‌گرد برای مساله یافتن دور همیلتونی در گراف در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون ارائه شده است.

++C

/* C++ program for solution of Hamiltonian 
Cycle problem using backtracking */
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Number of vertices in the graph 
#define V 5 
 
void printSolution(int path[]); 
 
/* A utility function to check if 
the vertex v can be added at index 'pos' 
in the Hamiltonian Cycle constructed 
so far (stored in 'path[]') */
bool isSafe(int v, bool graph[V][V], 
      int path[], int pos) 
{ 
  /* Check if this vertex is an adjacent 
  vertex of the previously added vertex. */
  if (graph [path[pos - 1]][ v ] == 0) 
    return false; 
 
  /* Check if the vertex has already been included. 
  This step can be optimized by creating 
  an array of size V */
  for (int i = 0; i < pos; i++) 
    if (path[i] == v) 
      return false; 
 
  return true; 
} 
 
/* A recursive utility function 
to solve hamiltonian cycle problem */
bool hamCycleUtil(bool graph[V][V], 
         int path[], int pos) 
{ 
  /* base case: If all vertices are 
  included in Hamiltonian Cycle */
  if (pos == V) 
  { 
    // And if there is an edge from the 
    // last included vertex to the first vertex 
    if (graph[path[pos - 1]][path[0]] == 1) 
      return true; 
    else
      return false; 
  } 
 
  // Try different vertices as a next candidate 
  // in Hamiltonian Cycle. We don't try for 0 as 
  // we included 0 as starting point in in hamCycle() 
  for (int v = 1; v < V; v++) 
  { 
    /* Check if this vertex can be added 
    // to Hamiltonian Cycle */
    if (isSafe(v, graph, path, pos)) 
    { 
      path[pos] = v; 
 
      /* recur to construct rest of the path */
      if (hamCycleUtil (graph, path, pos + 1) == true) 
        return true; 
 
      /* If adding vertex v doesn't lead to a solution, 
      then remove it */
      path[pos] = -1; 
    } 
  } 
 
  /* If no vertex can be added to 
  Hamiltonian Cycle constructed so far, 
  then return false */
  return false; 
} 
 
/* This function solves the Hamiltonian Cycle problem 
using Backtracking. It mainly uses hamCycleUtil() to 
solve the problem. It returns false if there is no 
Hamiltonian Cycle possible, otherwise return true 
and prints the path. Please note that there may be 
more than one solutions, this function prints one 
of the feasible solutions. */
bool hamCycle(bool graph[V][V]) 
{ 
  int *path = new int[V]; 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    path[i] = -1; 
 
  /* Let us put vertex 0 as the first vertex in the path. 
  If there is a Hamiltonian Cycle, then the path can be 
  started from any point of the cycle as the graph is undirected */
  path[0] = 0; 
  if (hamCycleUtil(graph, path, 1) == false ) 
  { 
    cout << "\nSolution does not exist"; 
    return false; 
  } 
 
  printSolution(path); 
  return true; 
} 
 
/* A utility function to print solution */
void printSolution(int path[]) 
{ 
  cout << "Solution Exists:"
      " Following is one Hamiltonian Cycle \n"; 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    cout << path[i] << " "; 
 
  // Let us print the first vertex again 
  // to show the complete cycle 
  cout << path[0] << " "; 
  cout << endl; 
} 
 
// Driver Code 
int main() 
{ 
  /* Let us create the following graph 
    (0)--(1)--(2) 
    | / \ | 
    | / \ | 
    | / \ | 
    (3)-------(4) */
  bool graph1[V][V] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
            {1, 0, 1, 1, 1}, 
            {0, 1, 0, 0, 1}, 
            {1, 1, 0, 0, 1}, 
            {0, 1, 1, 1, 0}}; 
   
  // Print the solution 
  hamCycle(graph1); 
   
  /* Let us create the following graph 
  (0)--(1)--(2) 
  | / \ | 
  | / \ | 
  | / \ | 
  (3) (4) */
  bool graph2[V][V] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
             {1, 0, 1, 1, 1}, 
             {0, 1, 0, 0, 1}, 
             {1, 1, 0, 0, 0}, 
             {0, 1, 1, 0, 0}}; 
 
  // Print the solution 
  hamCycle(graph2); 
 
  return 0; 
} 
 
// This is code is contributed by rathbhupendra 

C

/* C program for solution of Hamiltonian Cycle problem 
  using backtracking */
#include<stdio.h> 
 
// Number of vertices in the graph 
#define V 5 
 
void printSolution(int path[]); 
 
/* A utility function to check if the vertex v can be added at 
  index 'pos' in the Hamiltonian Cycle constructed so far (stored 
  in 'path[]') */
bool isSafe(int v, bool graph[V][V], int path[], int pos) 
{ 
  /* Check if this vertex is an adjacent vertex of the previously 
    added vertex. */
  if (graph [ path[pos-1] ][ v ] == 0) 
    return false; 
 
  /* Check if the vertex has already been included. 
   This step can be optimized by creating an array of size V */
  for (int i = 0; i < pos; i++) 
    if (path[i] == v) 
      return false; 
 
  return true; 
} 
 
/* A recursive utility function to solve hamiltonian cycle problem */
bool hamCycleUtil(bool graph[V][V], int path[], int pos) 
{ 
  /* base case: If all vertices are included in Hamiltonian Cycle */
  if (pos == V) 
  { 
    // And if there is an edge from the last included vertex to the 
    // first vertex 
    if ( graph[ path[pos-1] ][ path[0] ] == 1 ) 
      return true; 
    else
     return false; 
  } 
 
  // Try different vertices as a next candidate in Hamiltonian Cycle. 
  // We don't try for 0 as we included 0 as starting point in in hamCycle() 
  for (int v = 1; v < V; v++) 
  { 
    /* Check if this vertex can be added to Hamiltonian Cycle */
    if (isSafe(v, graph, path, pos)) 
    { 
      path[pos] = v; 
 
      /* recur to construct rest of the path */
      if (hamCycleUtil (graph, path, pos+1) == true) 
        return true; 
 
      /* If adding vertex v doesn't lead to a solution, 
        then remove it */
      path[pos] = -1; 
    } 
  } 
 
  /* If no vertex can be added to Hamiltonian Cycle constructed so far, 
    then return false */
  return false; 
} 
 
/* This function solves the Hamiltonian Cycle problem using Backtracking. 
 It mainly uses hamCycleUtil() to solve the problem. It returns false 
 if there is no Hamiltonian Cycle possible, otherwise return true and 
 prints the path. Please note that there may be more than one solutions, 
 this function prints one of the feasible solutions. */
bool hamCycle(bool graph[V][V]) 
{ 
  int *path = new int[V]; 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    path[i] = -1; 
 
  /* Let us put vertex 0 as the first vertex in the path. If there is 
    a Hamiltonian Cycle, then the path can be started from any point 
    of the cycle as the graph is undirected */
  path[0] = 0; 
  if ( hamCycleUtil(graph, path, 1) == false ) 
  { 
    printf("\nSolution does not exist"); 
    return false; 
  } 
 
  printSolution(path); 
  return true; 
} 
 
/* A utility function to print solution */
void printSolution(int path[]) 
{ 
  printf ("Solution Exists:"
      " Following is one Hamiltonian Cycle \n"); 
  for (int i = 0; i < V; i++) 
    printf(" %d ", path[i]); 
 
  // Let us print the first vertex again to show the complete cycle 
  printf(" %d ", path[0]); 
  printf("\n"); 
} 
 
// driver program to test above function 
int main() 
{ 
  /* Let us create the following graph 
   (0)--(1)--(2) 
    |  / \  | 
    | /  \ | 
    | /   \ | 
   (3)-------(4)  */
  bool graph1[V][V] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
           {1, 0, 1, 1, 1}, 
           {0, 1, 0, 0, 1}, 
           {1, 1, 0, 0, 1}, 
           {0, 1, 1, 1, 0}, 
           }; 
 
  // Print the solution 
  hamCycle(graph1); 
 
  /* Let us create the following graph 
   (0)--(1)--(2) 
    |  / \  | 
    | /  \ | 
    | /   \ | 
   (3)    (4)  */
  bool graph2[V][V] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
           {1, 0, 1, 1, 1}, 
           {0, 1, 0, 0, 1}, 
           {1, 1, 0, 0, 0}, 
           {0, 1, 1, 0, 0}, 
           }; 
 
  // Print the solution 
  hamCycle(graph2); 
 
  return 0; 
}

پایتون

# Python program for solution of 
# hamiltonian cycle problem 
 
class Graph(): 
  def __init__(self, vertices): 
    self.graph = [[0 for column in range(vertices)]\ 
              for row in range(vertices)] 
    self.V = vertices 
 
  ''' Check if this vertex is an adjacent vertex 
    of the previously added vertex and is not 
    included in the path earlier '''
  def isSafe(self, v, pos, path): 
    # Check if current vertex and last vertex 
    # in path are adjacent 
    if self.graph[ path[pos-1] ][v] == 0: 
      return False
 
    # Check if current vertex not already in path 
    for vertex in path: 
      if vertex == v: 
        return False
 
    return True
 
  # A recursive utility function to solve 
  # hamiltonian cycle problem 
  def hamCycleUtil(self, path, pos): 
 
    # base case: if all vertices are 
    # included in the path 
    if pos == self.V: 
      # Last vertex must be adjacent to the 
      # first vertex in path to make a cyle 
      if self.graph[ path[pos-1] ][ path[0] ] == 1: 
        return True
      else: 
        return False
 
    # Try different vertices as a next candidate 
    # in Hamiltonian Cycle. We don't try for 0 as 
    # we included 0 as starting point in in hamCycle() 
    for v in range(1,self.V): 
 
      if self.isSafe(v, pos, path) == True: 
 
        path[pos] = v 
 
        if self.hamCycleUtil(path, pos+1) == True: 
          return True
 
        # Remove current vertex if it doesn't 
        # lead to a solution 
        path[pos] = -1
 
    return False
 
  def hamCycle(self): 
    path = [-1] * self.V 
 
    ''' Let us put vertex 0 as the first vertex 
      in the path. If there is a Hamiltonian Cycle, 
      then the path can be started from any point 
      of the cycle as the graph is undirected '''
    path[0] = 0
 
    if self.hamCycleUtil(path,1) == False: 
      print "Solution does not exist\n"
      return False
 
    self.printSolution(path) 
    return True
 
  def printSolution(self, path): 
    print "Solution Exists: Following is one Hamiltonian Cycle"
    for vertex in path: 
      print vertex, 
    print path[0], "\n"
 
# Driver Code 
 
''' Let us create the following graph 
   (0)--(1)--(2) 
    |  / \  | 
    | /  \ | 
    | /   \ | 
   (3)-------(4)  '''
g1 = Graph(5) 
g1.graph = [ [0, 1, 0, 1, 0], [1, 0, 1, 1, 1], 
       [0, 1, 0, 0, 1,],[1, 1, 0, 0, 1], 
       [0, 1, 1, 1, 0], ] 
 
# Print the solution 
g1.hamCycle(); 
 
''' Let us create the following graph 
   (0)--(1)--(2) 
    |  / \  | 
    | /  \ | 
    | /   \ | 
   (3)    (4)  '''
g2 = Graph(5) 
g2.graph = [ [0, 1, 0, 1, 0], [1, 0, 1, 1, 1], 
      [0, 1, 0, 0, 1,], [1, 1, 0, 0, 0], 
      [0, 1, 1, 0, 0], ] 
 
# Print the solution 
g2.hamCycle(); 
 
# This code is contributed by Divyanshu Mehta 

جاوا

/* Java program for solution of Hamiltonian Cycle problem 
  using backtracking */
class HamiltonianCycle 
{ 
  final int V = 5; 
  int path[]; 
 
  /* A utility function to check if the vertex v can be 
    added at index 'pos'in the Hamiltonian Cycle 
    constructed so far (stored in 'path[]') */
  boolean isSafe(int v, int graph[][], int path[], int pos) 
  { 
    /* Check if this vertex is an adjacent vertex of 
      the previously added vertex. */
    if (graph[path[pos - 1]][v] == 0) 
      return false; 
 
    /* Check if the vertex has already been included. 
      This step can be optimized by creating an array 
      of size V */
    for (int i = 0; i < pos; i++) 
      if (path[i] == v) 
        return false; 
 
    return true; 
  } 
 
  /* A recursive utility function to solve hamiltonian 
    cycle problem */
  boolean hamCycleUtil(int graph[][], int path[], int pos) 
  { 
    /* base case: If all vertices are included in 
      Hamiltonian Cycle */
    if (pos == V) 
    { 
      // And if there is an edge from the last included 
      // vertex to the first vertex 
      if (graph[path[pos - 1]][path[0]] == 1) 
        return true; 
      else
        return false; 
    } 
 
    // Try different vertices as a next candidate in 
    // Hamiltonian Cycle. We don't try for 0 as we 
    // included 0 as starting point in in hamCycle() 
    for (int v = 1; v < V; v++) 
    { 
      /* Check if this vertex can be added to Hamiltonian 
        Cycle */
      if (isSafe(v, graph, path, pos)) 
      { 
        path[pos] = v; 
 
        /* recur to construct rest of the path */
        if (hamCycleUtil(graph, path, pos + 1) == true) 
          return true; 
 
        /* If adding vertex v doesn't lead to a solution, 
          then remove it */
        path[pos] = -1; 
      } 
    } 
 
    /* If no vertex can be added to Hamiltonian Cycle 
      constructed so far, then return false */
    return false; 
  } 
 
  /* This function solves the Hamiltonian Cycle problem using 
    Backtracking. It mainly uses hamCycleUtil() to solve the 
    problem. It returns false if there is no Hamiltonian Cycle 
    possible, otherwise return true and prints the path. 
    Please note that there may be more than one solutions, 
    this function prints one of the feasible solutions. */
  int hamCycle(int graph[][]) 
  { 
    path = new int[V]; 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      path[i] = -1; 
 
    /* Let us put vertex 0 as the first vertex in the path. 
      If there is a Hamiltonian Cycle, then the path can be 
      started from any point of the cycle as the graph is 
      undirected */
    path[0] = 0; 
    if (hamCycleUtil(graph, path, 1) == false) 
    { 
      System.out.println("\nSolution does not exist"); 
      return 0; 
    } 
 
    printSolution(path); 
    return 1; 
  } 
 
  /* A utility function to print solution */
  void printSolution(int path[]) 
  { 
    System.out.println("Solution Exists: Following" + 
              " is one Hamiltonian Cycle"); 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      System.out.print(" " + path[i] + " "); 
 
    // Let us print the first vertex again to show the 
    // complete cycle 
    System.out.println(" " + path[0] + " "); 
  } 
 
  // driver program to test above function 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    HamiltonianCycle hamiltonian = 
                new HamiltonianCycle(); 
    /* Let us create the following graph 
      (0)--(1)--(2) 
      |  / \  | 
      | /  \ | 
      | /   \ | 
      (3)-------(4)  */
    int graph1[][] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
      {1, 0, 1, 1, 1}, 
      {0, 1, 0, 0, 1}, 
      {1, 1, 0, 0, 1}, 
      {0, 1, 1, 1, 0}, 
    }; 
 
    // Print the solution 
    hamiltonian.hamCycle(graph1); 
 
    /* Let us create the following graph 
      (0)--(1)--(2) 
      |  / \  | 
      | /  \ | 
      | /   \ | 
      (3)    (4)  */
    int graph2[][] = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
      {1, 0, 1, 1, 1}, 
      {0, 1, 0, 0, 1}, 
      {1, 1, 0, 0, 0}, 
      {0, 1, 1, 0, 0}, 
    }; 
 
    // Print the solution 
    hamiltonian.hamCycle(graph2); 
  } 
} 
// This code is contributed by Abhishek Shankhadhar

سی شارپ

// C# program for solution of Hamiltonian 
// Cycle problem using backtracking 
using System; 
 
public class HamiltonianCycle 
{ 
  readonly int V = 5; 
  int []path; 
 
  /* A utility function to check 
  if the vertex v can be added at 
  index 'pos'in the Hamiltonian Cycle 
  constructed so far (stored in 'path[]') */
  bool isSafe(int v, int [,]graph, 
        int []path, int pos) 
  { 
    /* Check if this vertex is 
    an adjacent vertex of the 
    previously added vertex. */
    if (graph[path[pos - 1], v] == 0) 
      return false; 
 
    /* Check if the vertex has already 
    been included. This step can be 
    optimized by creating an array 
    of size V */
    for (int i = 0; i < pos; i++) 
      if (path[i] == v) 
        return false; 
 
    return true; 
  } 
 
  /* A recursive utility function 
  to solve hamiltonian cycle problem */
  bool hamCycleUtil(int [,]graph, int []path, int pos) 
  { 
    /* base case: If all vertices 
    are included in Hamiltonian Cycle */
    if (pos == V) 
    { 
      // And if there is an edge from the last included 
      // vertex to the first vertex 
      if (graph[path[pos - 1],path[0]] == 1) 
        return true; 
      else
        return false; 
    } 
 
    // Try different vertices as a next candidate in 
    // Hamiltonian Cycle. We don't try for 0 as we 
    // included 0 as starting point in in hamCycle() 
    for (int v = 1; v < V; v++) 
    { 
      /* Check if this vertex can be 
      added to Hamiltonian Cycle */
      if (isSafe(v, graph, path, pos)) 
      { 
        path[pos] = v; 
 
        /* recur to construct rest of the path */
        if (hamCycleUtil(graph, path, pos + 1) == true) 
          return true; 
 
        /* If adding vertex v doesn't 
        lead to a solution, then remove it */
        path[pos] = -1; 
      } 
    } 
 
    /* If no vertex can be added to Hamiltonian Cycle 
    constructed so far, then return false */
    return false; 
  } 
 
  /* This function solves the Hamiltonian 
  Cycle problem using Backtracking. It 
  mainly uses hamCycleUtil() to solve the 
  problem. It returns false if there 
  is no Hamiltonian Cycle possible, 
  otherwise return true and prints the path. 
  Please note that there may be more than 
  one solutions, this function prints one 
  of the feasible solutions. */
  int hamCycle(int [,]graph) 
  { 
    path = new int[V]; 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      path[i] = -1; 
 
    /* Let us put vertex 0 as the first 
    vertex in the path. If there is a 
    Hamiltonian Cycle, then the path can be 
    started from any point of the cycle 
    as the graph is undirected */
    path[0] = 0; 
    if (hamCycleUtil(graph, path, 1) == false) 
    { 
      Console.WriteLine("\nSolution does not exist"); 
      return 0; 
    } 
 
    printSolution(path); 
    return 1; 
  } 
 
  /* A utility function to print solution */
  void printSolution(int []path) 
  { 
    Console.WriteLine("Solution Exists: Following" + 
            " is one Hamiltonian Cycle"); 
    for (int i = 0; i < V; i++) 
      Console.Write(" " + path[i] + " "); 
 
    // Let us print the first vertex again 
    // to show the complete cycle 
    Console.WriteLine(" " + path[0] + " "); 
  } 
 
  // Driver code 
  public static void Main(String []args) 
  { 
    HamiltonianCycle hamiltonian = 
                new HamiltonianCycle(); 
    /* Let us create the following graph 
    (0)--(1)--(2) 
      | / \ | 
      | / \ | 
      | /   \ | 
    (3)-------(4) */
    int [,]graph1= {{0, 1, 0, 1, 0}, 
      {1, 0, 1, 1, 1}, 
      {0, 1, 0, 0, 1}, 
      {1, 1, 0, 0, 1}, 
      {0, 1, 1, 1, 0}, 
    }; 
 
    // Print the solution 
    hamiltonian.hamCycle(graph1); 
 
    /* Let us create the following graph 
    (0)--(1)--(2) 
      | / \ | 
      | / \ | 
      | /   \ | 
    (3)   (4) */
    int [,]graph2 = {{0, 1, 0, 1, 0}, 
      {1, 0, 1, 1, 1}, 
      {0, 1, 0, 0, 1}, 
      {1, 1, 0, 0, 0}, 
      {0, 1, 1, 0, 0}, 
    }; 
 
    // Print the solution 
    hamiltonian.hamCycle(graph2); 
  } 
} 
 
// This code contributed by Rajput-Ji

خروجی:

Solution Exists: Following is one Hamiltonian Cycle
 0 1 2 4 3 0

Solution does not exist

توجه به این نکته لازم است که قطعه کد بالا، همیشه دورهایی که از صفر شروع می‌شوند را چاپ می‌کند. نقطه شروع نباید اهمیتی داشته باشد، زیرا یک دور می‌تواند از هر راسی آغاز شود.

افرادی که قصد تغییر دادن نقطه شروع را دارند، باید دو تغییر در کد بالا اعمال کنند. تغییر «;path[0] = 0» به «;path[0] = s» که در آن، s نقطه شروع جدید است. همچنین، باید حلقه «(++for (int v = 1; v < V; v» در ()hamCycleUtil، به «(++for (int v = 0; v < V; v» تغییر پیدا کند.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *