زبان انگلیسی ۲۶ بازدید

در زبان انگلیسی می‌توانیم از جمله با when هم برای سؤال کردن استفاده کنیم و هم به عنوان حرف ربط در جمله‌ آن را به کار ببریم. همچنین به عنوان ضمیر موصولی نیز کاربرد دارد. به طور کلی، اگر بخواهیم به زمان اشاره کنیم، از «When»‌ استفاده می‌کنیم. در این آموزش قصد داریم ۲۰۰ جمله با When را آموزش دهیم و به کمک مثال و تمرین، نحوه استفاده از آن را در انواع جمله‌های انگلیسی بررسی کنیم.

کاربرد جمله با When

«when» را اغلب به عنوان کلمه پرسشی می‌شناسیم. برای سؤالی کردن، آن را ابتدای جمله می‌آوریم و در ادامه با ایجاد تغییراتی بر روی جمله خبری، آن را از حالت خبری درمی‌آوریم و به جمله پرسشی تبدیل می‌کنیم. دسته‌ای از جملات پرسشی در زبان انگلیسی با کلمه پرسشی شروع می‌شوند و برای پاسخ دادن باید به این کلمه‌ها دقت کنیم تا متوجه شویم چه چیزی از ما می‌خواهند. به چند جمله پرسشی wh در زمان‌های مختلف توجه کنید.

What is your name?

اسمت چیست؟

When did he leave?

چه زمانی رفت؟

Where do they live?

آن‌ها کجا زندگی می‌کنند؟

How does he get to work?

چگونه به سر کار می‌رود؟

Which color do you want?

چه رنگی می‌خواهی؟

Who opened the door?

چه کسی در را باز کرد؟

Why are you talking to her?

چرا داری با او حرف می‌زنی؟

How many cars are there?

چند ماشین آنجاست؟

How much money had you spent?

چقدر پول خرج کرده بودی؟

How long have you been studying french?

چند وقت است که زبان فرانسه می‌خوانی؟

گرامر انگلیسی

When به عنوان کلمه پرسشی

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، «when» نیز به عنوان کلمه پرسشی در این جمله‌ها به کار رفته که برای پرسیدن درباره زمان به کار می‌رود. به چند جمله پرسشی با when توجه کنید.

When did you go to the concert?

چه زمانی به کنسرت رفتی؟

When are you going on holiday?

چه زمانی به تعطیلات خواهی رفت؟

When will you know the result of the exam?

چه زمانی از نتیجه امتحان باخبر می‌شوی؟

از دیگر کاربردهای جمله با when در نقل‌قول غیرمستقیم است، مانند مثال‌های زیر:

She asked me when I would be ready to start the job.

او از من پرسید چه زمانی برای شروع کار آماده‌ام.

I wonder when the new computers will arrive.

می‌خواهم بدانم چه زمانی کامپیوترهای جدید می‌رسند.

When به عنوان حرف ربط

وقتی «when» در جمله‌ای به عنوان حرف ربط به کار می‌رود، به معنی «at that time» یا «وقتی که» است. در این حالت، جمله‌واره‌ با «when» به عنوان جمله‌واره وابسته (Subordinate Clause) شناخته شده است. به همین دلیل نیاز به جمله‌واره دیگری دارد تا کامل شود. اگر جمله‌واره «when» در ابتدای جمله قرار بگیرد، بعد از آن باید از ویرگول استفاده کنیم. اما اگر به عنوان جمله‌واره دوم در جمله بیاید، دیگر نیازی به ویرگول نیست.

از جمله‌واره «when» به عنوان حرف ربط برای صحبت کردن درباره گذشته، حال و آینده استفاده می‌شود که در ادامه به طور کامل به آن اشاره کرده‌ایم.

برای زمان گذشته

جمله با when برای زمان گذشته، با تغییر ساختار فعل شکل می‌گیرد. در برخی موارد از قید زمان گذشته نیز می‌توانیم استفاده کنیم. به دو مثال زیر و ترجمه آن توجه کنید.

When I was young, there were no houses here.

جوان که بودم، هیچ خانه‌ای اینجا نبود.

همچنین می‌توانیم از «when» به معنای «وقتی» و برای رابط بین دو جمله گذشته استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Nobody spoke when she came into the room.

وقتی معلم وارد اتاق شد، هیچ‌کس صحبت نمی‌کرد.

When I was a child, I used to play with dolls.

بچه که بودم، با عروسک‌هایم بازی می‌کردم.

برای زمان حال

از جمله با when برای زمان حال نیز استفاده می‌کنیم. در این حالت، فعل به صورت حال ساده به کار می‌رود. به دو مثال زیر توجه کنید.

When you start the engine, there’s a strange noise.

وقتی موتور را روشن می‌کنید، صدای عجیبی به گوش می‌رسد.

You should remain silent when the teacher enters the room.

وقتی معلم وارد کلاس می‌شود، باید ساکت بمانی.

برای زمان آینده

برای زمان آینده نیز می‌توانیم از when کمک بگیریم. در این حالت فعل جمله‌واره مستقل به صورت آینده به کار می‌رود و قیدهای زمان آینده برای آن‌ کاربرد دارد. مانند مثال‌های زیر:

When it stops raining, we will go to the park.

وقتی باران بند آمد به پارک می‌رویم.

I will be in school when you reach home.

وقتی به خانه برسی، من در مدرسه خواهم بود.

When I have more time, I will go for shopping.

اگر وقت بیشتری داشته باشم، به خرید می‌روم.

نکته: برای ساختن جمله با when در زمان آینده، از حال ساده یا حال کامل در جمله‌واره when استفاده می‌کنیم و در جمله‌واره مستقل، فعل آینده مانند «will» یا «be going to» به کار می‌رود. به شکل درست و نادرست مثال‌های زیر دقت کنید.

When the new park opens, I’ll go there every day.

Not: When the new park will open, I’ll go there every day.

اگر پارک جدید باز شود، هر روز به آنجا خواهم رفت.

***

When I’ve finished my homework, I’m going to phone Marita.

Not: When I’ll finish my homework, I’m going to phone Marita.

وقتی تکالیفم تمام شود، به «ماریتا» زنگ خواهم زد.

از «when» به عنوان حرف ربط به معنای «با در نظر گرفتن این‌که» نیز استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

What’s the point in going out when we have to be home by eleven o’clock?

با در نظر گرفتن این‌که مجبوریم تا قبل از ۱۱ خانه باشیم، بیرون رفتن چه فایده‌ای دارد؟

When به عنوان ضمیر موصولی

از «when» به عنوان ضمیر موصولی در عبارت موصولی نیز استفاده می‌کنیم. به مثال‌‌های زیر دقت کنید.

That was the week when we booked our holiday.

آن همان هفته‌ای بود که تعطیلات خود را رزرو کردیم.

The parcel arrived in the post at 11 am, when I was still at work.

بسته ساعت ۱۱ صبح به اداره پست رسید، وقتی من همچنان سر کار بودم.

جمله با Since When

«since when» به معنای «از کی تا حالا» است و آن را زمانی به کار می‌بریم که عمل یا حرف کسی باعث تعجب ما شده باشد. برای مثال، وقتی می‌دانید که شخصی هیچ‌وقت عملی را انجام نمی‌داده و حالا آن را انجام می‌دهد، از «since when» استفاده می‌کنیم. در واقع کاری که او انجام داده باعث تعجب ما شده، زیرا با توجه به شناختی که از او داریم، انتظار نداشتیم چنین کاری انجام دهد. به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد «since when» در جمله بیشتر آشنا شوید.

A: Hilary’s working at the Art Museum now.

B: Really? Since when?

A: Oh, she’s been there about three months.

A: «هیلاری» در حال حاضر در موزه هنر مشغول کار کردن است.

B: جداً؟ از کی؟

A: اوه، حدود سه ماهی می‌شود که آنجاست.

نکته: از «since when» در ابتدای جمله برای بیان احساس عصبانیت یا برای کنایه زدن استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

[مکالمه‌ای درباره کودکانی که مشغول تماشای تلویزیون هستند.]

A: Maybe you should try not to let them watch so much television.

B: Since when are you an expert on childcare? (This is very direct.)

A: شاید بهتر باشد به آن‌ها اجازه ندهی این‌قدر تلویزیون تماشا کنند.

B: از کی تا حالا متخصص مراقبت از کودکان شده‌ای؟

(این جمله به صورت کنایی و مستقیم مطرح شده است.)

جمله با From When

کاربرد «from when» نیز مانند «since when» و به معنای «از کی / از وقتی که» است. به چند مثال با ترجمه توجه کنید تا با کاربرد آن بیشتر آشنا شوید.

Emma Abbott was self-supporting from when I first met her.

از وقتی که برای اولین بار «اما ابوت» را دیدم، خودکفا بود.

What were they doing from when they came here?" asked Will.

ویل پرسید «از وقتی به اینجا آمدند مشغول انجام چه کاری بودند؟»

Go on from when the police arrived on the scene.

از آنجایی ادامه دهید که پلیس وارد صحنه شد.

Austin reckoned that the man would be back in a couple of hours from when he left the post office.

«آستین» حساب کرد که این مرد چند ساعت دیگر، از وقتی که اداره پست را ترک کرد، برمی‌گردد.

She must have been safe, in less than five minutes from when she first saw it.

حتماً در کمتر از پنج دقیقه از اولین باری که او را دید، در امنیت بوده است.

Everything dates from when he lost his mother; he became deeply sad.

همه‌چیز به زمانی برمی‌گردد که مادرش را از دست داد؛ او عمیقاً ناراحت شد.

تفاوت when while

تفاوت When و While

بسیاری از زبان‌آموزان هنگام ساخت جمله با when نمی‌دانند از when استفاده کنند یا while. در واقع این دو کلمه شباهت زیادی به هم دارند و به همین دلیل ممکن است هنگام استفاده از آن‌ها دچار سردرگمی شویم. هر دو کلمه «when» و «while» به عنوان حرف ربط برای توصیف موقعیتی به کار می‌روند که در یک زمان رخ می‌دهد. در ادامه به توصیف کاربردهای هر یک می‌پردازیم.

 • while برای نشان دادن دو عمل هم‌زمان و در حال استمرار به کار می‌رود. معمولاً از «while» زمانی استفاده می‌کنیم که دو عمل در حال استمرار هستند و در یک زمان رخ داده‌اند. نکته مهم در این رابطه «تداوم عمل» است. مثال‌های زیر نشان‌دهنده کاربرد while برای موقعیت‌های در حال استمرار هستند. یکی از این مثال‌ها در زمان حال اتفاق افتاده و عمل دیگر در گذشته رخ داده است. اما هر دو مثال تداوم عمل را نشان می‌دهد که در یک زمان رخ داده‌اند.

I am preparing this document now in my office, while my cat is licking her paws beside me.

من هم‌اکنون در حال آماده کردن این سند در دفترم هستم، درحالی‌که گربه‌ام دارد پنجه‌هایش را می‌لیسد.

(در این مثال، دو عمل در یک زمان رخ داده و در حال تداوم است.)

Yesterday for hours, my friend was packing boxes, while I was labeling them.

دیروز برای ساعت‌ها، دوستم در حال بسته‌بندی جعبه‌ها بود، درحالی‌که من داشتم روی آن‌ها برچسب می‌زدم.

(در این مثال، دو عمل در یک زمان رخ داده‌اند و در گذشته ادامه داشته‌اند اما متوقف نشدند.)

 • when برای نشان دادن دو عمل مجزا و هم‌زمان یا در یک بازه زمانی نزدیک به هم به کار می‌رود. معمولاً از «when» برای نشان دادن دو عمل مجزا استفاده می‌شود که تقریباً هم‌زمان یا در بازه زمانی خیلی نزدیک به هم رخ می‌دهد.

Miss Muffet screamed when the spider sat down beside her.

وقتی خانم «مافت» عنکبوتی را دید که کنارش نشست، جیغ زد.

(در این مثال، اول عنکبوت کنار خانم «مافت» می‌نشیند و سپس او بلافاصله جیغ می‌‌زند. هر دو عمل دو اتفاق مجزا از هم هستند که در یک بازه زمانی نزدیک به هم رخ داده‌اند، اما تداوم نداشته‌اند.)

In the warm weather, when I get home from work, I drink a cold glass of water.

در هوای گرم، وقتی من از سر کار به خانه برمی‌گردم، یک لیوان آب سرد می‌نوشم.

(در این مثال دو عمل مجزا تقریباً در یک زمان رخ می‌دهند: رسیدن به خانه و نوشیدن یک لیوان آب سرد بلافاصله پس از آن.)

پس هر دو کلمه «when» و «while» هنگامی به کار می‌رود که دو عمل در یک بازه زمانی اتفاق بیفتد، اما «while» را برای اعمال در حال استمرار و «when» را برای دو عمل مجزا به کار می‌بریم.

 • از جمله با when برای بیان سن‌وسال نیز استفاده می‌کنیم. حتی اگر دو عمل استمرار داشته باشد و در طول دهه خاصی از زندگی شخصی رخ داده باشد، باز هم از «when» استفاده می‌کنیم و «while» کاربردی ندارد.

She got her Bachelor’s in Nursing when she was 70 years old.

او مدرک کارشناسی‌اش را در هفتادسالگی در رشته پرستاری گرفت.

When she was 50, she was running marathons.

وقتی پنجاه‌ساله بود، در دوی ماراتون شرکت می‌‌کرد.

 • از «when» یا «while» برای بیان دو عملی استفاده می‌کنیم که یکی از آن‌ها استمرار ندارد اما دیگری در حال تداوم است. اگر دو عمل اتفاق افتاده باشد و یکی از آن‌ها جداگانه رخ بدهد و دیگری در حال تداوم باشد، ممکن است کمی درک آن پیچیده شود. در این حالت می‌توانیم یا از «when» یا «while» برای جمله‌واره وابسته استفاده کنیم. یعنی برای توصیف عملی که قبل از عمل دیگری رخ داده است.

He called when I was sleeping.

or
He called while I was sleeping.

وقتی خواب بودم به من زنگ زد.

She got into an accident while she was driving home.

or
She got into an accident when she was driving home.

وقتی در حال رانندگی به سمت خانه بود تصادف کرد.

در مثال اول، عملی که جداگانه اتفاق افتاده با فعل «called» مشخص شده که گذشته ساده است. عملی که در حال استمرار بوده هم با فعل «was sleeping» بیان شده که گذشته استمراری است. در مثال دوم، عمل مجزا با فعل «got into» نشان داده شده است و عملی که در حال استمرار است با «was drivig» مشخص شده است. اما اگر جای دو جمله را در مثال‌های اول و دوم عوض کنیم و حرف ربط وابسته قبل از عمل گذشته ساده قرار بگیرد، دیگر نمی‌توانیم «while» به کار ببریم و «when» درست است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was sleeping when he called.

Not: I was sleeping while he called.

وقتی خواب بودم او زنگ زد.

She was driving home when she got into an accident.

Not: She was driving home while she got into an accident.

وقتی داشت به سمت خانه رانندگی می‌کرد، تصادف کرد.

کاربرد When و While بدون فاعل

از «When» و «While» می‌توانیم بدون فعل یا بدون «فاعل + فعل کمکی be» نیز در جمله استفاده کنیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Go past the village signpost and you get to a church. When there, take the next turning right. (formal)

از تابلوی راهنمای روستا عبور کنید تا به کلیسا برسید. وقتی آنجا رسیدید، تقاطع بعدی به راست بپیچید. (رسمی)

He read his book while waiting for the bus. (while he was waiting)

وقتی منتظر اتوبوس بود کتابش را خواند. (درحالی‌که منتظر بود)

نکات مهم درباره When و While

برای درک بهتر کاربرد جمله با when و while در ادامه این مطلب به نکات مهمی در این خصوص اشاره کرده‌ایم.

 • کاربرد when و while در پاسخ‌های کوتاه: در برخی از جمله‌ها می‌توانیم از «when» یا «while» استفاده کنیم بی‌آن‌که معنی آن تغییر کند. اما اگر تأکید روی عملی باشد که در حال استمرار است، در آن صورت باید از ساختار «while + progressive tense» استفاده کنیم:

While I was washing the dishes, my wife came home.

در حال شستن ظرف‌ها بودم که همسرم به خانه آمد.

(در این مثال می‌توانیم از «while» نیز به‌جای «when» استفاده کنیم، اما به عنوان قانون کلی، «while» گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد.)

اگر به تأکید بر روی عملی که در حال تداوم بوده نیازی نباشد یا عمل کوتاه‌مدت است و مدت زمان مشخصی ندارد، از «when» و فعل گذشته ساده کمک می‌گیریم:

When it started to rain, we went inside.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، ما به داخل رفتیم.

(در این مثال، «started» فعلی است که عملی در مدت زمان کوتاه را نشان می‌دهد، در واقع عملی نیست که استمرار داشته باشد.)

 • کاربرد when و while به عنوان حرف ربط: برای نشان دادن استمرار عملی در گذشته از «when» و «while» استفاده می‌کنیم. در این حالت ساختار «be + v + ing» را به کار می‌بریم:

While I was cooking dinner, the phone rang.

وقتی مشغول پختن شام بودم، تلفن زنگ خورد.

از «while» برای تأکید بر عملی در زمان مشخصی استفاده می‌کنیم (برای مثال ساعت ۱۱ شب). همچنین از «while» برای نشان دادن عمل کوتاه‌تر (اغلب در زمان گذشته ساده) استفاده می‌کنیم که حین انجام شدن عمل طولانی‌تر رخ داده است (معمولاً در حالت استمراری). اغلب عمل کوتاه‌تر عمل بلندتر را متوقف می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید مفهوم آن را بهتر درک کنید.

تفاوت when و while

از «when» و «while» علاوه بر نشان دادن استمرار، برای بیان موقعیتی استفاده می‌کنیم که مدت زمان محدودی دارد، مانند مثال زیر:

When I was a child, I played soccer. (Correct)

While I was a child, I played soccer. (Not natural)

بچه که بودم، فوتبال بازی می‌کردم.

در مثال دوم عملی که اتفاق افتاده بلندمدت است (I was a child). به همین دلیل نمی‌توانیم از زمان استمراری برای آن استفاده کنیم. پس نتیجه می‌گیریم که برای توصیف زندگی در دوران‌های مختلف، نمی‌توانیم از «while» استفاده کنیم. در عوض، «when» و شکل گذشته ساده فعل را به کار می‌بریم. همچنین برای «فعل‌های حالتی» (State Verbs) از «while» استفاده نمی‌کنیم. جمله زیر را در نظر بگیرید.

While she was driving, I played with the radio. (Natural)

وقتی رانندگی می‌کرد، من به آهنگ گوش دادم.

(رانندگی کردن جزو «فعل‌های حرکتی» (Action Verbs) است و عملی که انجام می‌شود، به مدت زمان مشخصی محدود است. برای مثال، رانندگی فعالیت کوتاه‌مدتی است که شروع و پایان مشخصی دارد. به مثال زیر توجه کنید.

While When I lived in my hometown, my mother made me dinner.

وقتی در شهر خودم زندگی می‌کردم، مادرم برایم شام درست می‌کرد.

تفاوت When و If

در برخی موارد، در جمله‌های شرطی، به‌جای «if» در جمله‌واره وابسته از «when» استفاده می‌کنیم. اما این دو تفاوتی با هم دارند. از «when» هنگامی استفاده می‌کنیم که به موقعیتی در آینده اشاره می‌کنیم یا شرایطی را در نظر گرفته‌ایم که از وقوع آن مطمئن هستیم. درحالی‌که از «if» برای معرفی یا توصیف موقعیتی احتمالی یا غیرواقعی کمک می‌گیریم. در جدول زیر، با ذکر دو مثال به بررسی تفاوت جمله با when و if پرداخته‌ایم.

تفاوت when و if
I will definitely see Gary. When I see Gary, I’ll tell him that you said hello.
وقتی «گری» را ببینم، به او می‌گویم که سلام رساندی.
I may see Gary but I am not certain. If I see Gary, I’ll tell him that you said hello.
اگر «گری» را ببینم، سلام تو را به او خواهم رساند.

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با مفهوم تفاوت when و if بیشتر آشنا شوید.

If you come today, I shall show you the book.

اگر امروز بیایی، کتاب را به تو نشان خواهم داد.

I can come tomorrow if you can complete the work today.

می‌توانم فردا بیایم اگر امروز بتوانید کار را کامل کنید.

I went home when the boys slept.

وقتی پسرها خوابیدند به خانه رفتم.

She came to my house when I was taking my dinner.

وقتی داشتم شام می‌گرفتم، به خانه‌ام آمد.

تفاوت When و Since

«since» به زمان مشخصی در گذشته اشاره می‌کند که تا زمان دیگری یا تا به این لحظه ادامه دارد، مانند مثال‌های زیر:

I had a great time when I went to the coast.

وقتی به ساحل رفتم، اوقات خوشی را سپری کردم.

I have been having a boring time since I came back home.

Not: I have been having a boring time when I came back home.

از زمانی که به خانه برگشتم، روزهای کسل‌کننده‌ای را سپری کردم.

کاربرد Will بعد از When

کاربرد Will بعد از When

هرگز از «will» در جمله‌واره‌هایی که با «after» یا «as soon as» یا «before» شروع شده استفاده نمی‌کنیم. در این جمله‌واره‌ها همواره زمان حال ساده به کار می‌رود و جمله‌واره مستقل با زمان آینده یا به صورت «جمله دستوری» (Imperative) ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

Correct: I will give it to him after he arrives.

Incorrect: I will give it to him after he will arrive.

بعد از این‌که برسد، آن را به او می‌دهم.

Correct: As soon as you get the email, let me know, please.

Incorrect: As soon as you will get the email, let me know, please.

به محض این‌که ایمیل را دریافت کردید، لطفاً به من اطلاع دهید.

زمانی که از «when» به عنوان حرف ربط برای معرفی جمله‌واره زمان استفاده می‌کنیم، همین قانون برای آن جمله‌واره صدق می‌کند. یعنی در جمله‌واره‌ when که جمله‌واره وابسته است، از حال ساده و در جمله‌‌واره مستقل از آینده استفاده می‌کنیم. به شکل درست و نادرست مثال زیر دقت کنید.

Correct: I’ll call you when I come home.

Incorrect: I’ll call you when I will come home.

وقتی به خانه برسم، با شما تماس خواهم گرفت.

در مواردی که «when» جمله‌واره قیدی را معرفی نمی‌کند، باید از «will» برای بیان زمان آینده استفاده کنیم. از همه مهم‌تر، موقع پرسیدن از آن کمک می‌گیریم. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

Correct: When will you know the results?

Incorrect: When do you know the results?

چه زمانی از نتایج باخبر خواهید شد؟

اما زمانی که جمله پرسشی به صورت غیرمستقیم مطرح شود، مبحث جمله با when کمی پیچیده‌تر خواهد شد. در این حالت بخشی که «when» دارد، شبیه جمله‌واره قیدی است، اما در واقع جمله‌واره قیدی محسوب نمی‌شود. برای مثال، اگر سؤال اصلی «When will you know the results» باشد، می‌توانیم در حالت غیرمستقیم آن را به صورت زیر مطرح کنیم:

Could you tell me when you will know the results?

Could you tell me when you know the results?

ممکن است به من بگویید چه زمانی از نتایج باخبر می‌شوید؟

جمله‌های فوق از نظر گرامری ساختار درستی دارند، اما با جمله پرسشی فرق دارند. در جمله پرسشی، انتظار داریم که شخص به ما پاسخ دقیقی ارائه دهد، مانند «روز یکشنبه یا ساعت ۵». اما در مثال‌های مربوط به جمله پرسشی غیرمستقیم، ممکن است جوابی مانند «I just got the results» را دریافت کنیم.

در برخی موارد، تشخیص جمله پرسشی غیرمستقیم کمی دشوار است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I don’t know when he will come.

I don’t know when he comes.

نمی‌دانم کی می‌آید.

جمله اول و دوم را می‌توانیم به صورت زیر تفسیر کنیم:

What I don’t know is: When will he come?

What I don’t know is: At what time does he habitually come?

از نظر گرامری هر دو جمله درست است اما فقط جمله اول درباره زمان مشخصی می‌پرسد. زمان حال ساده در مثال دوم، درباره کاری می‌پرسد که شخص به طور معمول انجام می‌دهد. بنابراین مثال دوم را می‌توانیم به صورت «He usually comes at 5 o’clock» پاسخ دهیم، یعنی وقتی سؤال در زمان حال ساده است، پاسخ آن نیز در زمان حال ساده خواهد بود.

علاوه بر مواردی که مطرح شد، از «when» می‌توانیم برای دادن اطلاعات بیشتر درباره زمان مشخص استفاده کنیم. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I will go jogging tomorrow when there are no cars in the streets.

I will go jogging tomorrow when there will be no cars in the streets.

فردا وقتی ماشینی در خیابان نباشد، به پیاده‌روی خواهم رفت.

مفهوم مثال اول این است که فردا، در یک زمانی که هیچ ماشینی در خیابان نباشد، من به پیاده‌روی خواهم رفت. درحالی‌که معنی جمله دوم این است که فردا قرار است هیچ ماشینی در خیابان نباشد و دلیل این‌که من فردا به پیاده‌روی خواهم رفت همین است. مفهوم این دو جمله به زبان انگلیسی به صورت زیر خواهد بود:

Tomorrow, at a time when there are no cars, I will go jogging.

There will be no cars in the streets tomorrow, which is why I will go jogging.

نوشتن جمله با when

200 جمله با When

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد when فقط به جملات پرسشی محدود نمی‌شود. در واقع سه نوع جمله با when تعریف شده که عبارتند از:

 • When به عنوان کلمه پرسشی
 • When به عنوان حرف ربط
 • When به عنوان ضمیر موصولی

در ادامه قصد داریم به انواع کاربردهای جمله با when اشاره کنیم. برای آشنایی، ابتدا به چند جمله با when و معنی فارسی آن‌ها دقت کنید.

When can we eat dinner?

چه زمانی می‌توانیم شام بخوریم؟

When are you busy?

چه زمانی سرتان شلوغ است؟

When do you study?

چه زمانی مطالعه می‌کنی؟

When was she born?

کی به دنیا آمد؟

When does it begin?

چه زمانی شروع می‌شود؟

When did you buy it?

کی آن را خریدی؟

When did you return?

کی برگشتی؟

When does it arrive?

کی می‌رسد؟

When is school over?

مدرسه کی تمام می‌شود؟

When will we arrive?

کی می‌رسیم؟

When will you leave?

کی می‌روی؟

When was it finished?

کی تمام شد؟

When did you get home?

کی به خانه رسیدی؟

When is checkout time?

زمان تسویه‌حساب کی است؟

When is your birthday?

تولدت کی هست؟

When will they arrive?

کی خواهند رسید؟

When will you be back?

کی برمی‌گردی؟

Do it when you have time.

هر موقع وقت داشتی، انجامش بده.

When are you coming back?

کی برمی‌گردی؟

When did he go to Europe?

چه زمانی به اروپا رفت؟

When is the intermission?

آنتراکت (میان‌پرده) کی هست؟

She was out when I called.

وقتی زنگ زدم بیرون بود.

When did it begin to rain?

چه زمانی باران شروع شد؟

When should I feed my dog?

چه زمانی باید به سگم غذا بدهم؟

Does it hurt when you chew?

آیا موقع جویدن درد می‌کند؟

When did you come to Japan?

چه زمانی به ژاپن آمدی؟

When did you get to London?

چه زمانی به لندن رفتی؟

When do you usually get up?

معمولاً چه موقع بیدار می‌شوی؟

When are you going to leave?

کی می‌خواهی بروی؟

When do you expect him back?

چه زمانی انتظار داری برگردد؟

When is a good time for you?

چه زمانی برای شما مناسب است؟

I did smoke when I was young.

وقتی جوان بودم سیگار می‌کشیدم.

I'm not sure when he'll come.

مطمئن نیستم کی می‌آید.

When can I see you next time?

دفعه بعد کی می‌توانم تو را ببینم؟

When did you finish the work?

چه زمانی کار را تمام کردید؟

When is your book coming out?

کتاب شما کی منتشر می‌شود؟

When should I return the car?

چه زمانی باید ماشین را برگردانم؟

Do you know when he will come?

می‌دانید کی می‌آید؟

He hurt his hand when he fell.

وقتی افتاد دستش آسیب دید.

He hurt his knee when he fell.

موقع زمین خوردن زانویش آسیب دید.

Look at me when I talk to you!

وقتی با تو حرف می‌زنم به من نگاه کن!

When did he say he would come?

گفت کی می‌آید؟

When did she break the window?

چه زمانی پنجره را شکست؟

When do you plan to check out?

چه زمانی قصد دارید تسویه کنید و بروید؟

When the bus came, she got on.

وقتی اتوبوس آمد، او سوار شد.

When was the last time we met?

آخرین باری که همدیگر را ملاقات کردیم کی بود؟

When will the concert be held?

کنسرت چه زمانی برگزار می‌شود؟

When will they give a concert?

چه زمانی کنسرت خواهند داد؟

Ask her when he will come back.

از او بپرسید کی برمی‌گردد.

Do you know when she will come?

می‌دانی چه زمانی می‌آید؟

I'll leave when she comes back.

وقتی او برمی‌گردد، من می‌روم.

My throat hurts when I swallow.

وقتی قورت می‌دهم گلویم درد می‌گیرد.

We'll go when it quits raining.

وقتی باران تمام شد می‌رویم.

جمله با when

When did your father come home?

پدرت کی به خانه آمد؟

When would you like to see him?

چه زمانی دوست دارید او را ببینید؟

Call me when you get settled in.

وقتی مستقر شدی با من تماس بگیر.

Have you been told when to come?

به شما گفته شده که چه زمانی بیایید؟

My mother died when I was a kid.

وقتی من بچه بودم مادرم فوت کرد.

When did the wedding take place?

عروسی چه زمانی برگزار شد؟

He died when he was 54 years old.

او در 54 سالگی از دنیا رفت.

He was worn out when he got home.

وقتی به خانه رسید خیلی خسته شده بود.

When did she leave the classroom?

چه زمانی کلاس را ترک کرد؟

When did you change your address?

آدرست را کی عوض کردی؟

When ice melts, it becomes water.

وقتی یخ ذوب می‌شود، به آب تبدیل می‌شود.

When will you harvest your wheat?

چه زمانی گندم‌تان را درو می‌کنید؟

When will your book be published?

چه زمانی کتابت چاپ می‌‌شود؟

Do you know when they will arrive?

می‌دانی چه زمانی می‌رسند؟

He was exhausted when he got home.

وقتی به خانه رسید خسته بود.

It was quite dark when I got home.

وقتی به خانه رسیدم، هوا کاملاً تاریک بود.

They married when they were young.

آن‌ها در جوانی ازدواج کردند.

When did you go to bed last night?

دیشب کی خوابیدی؟

When did you start studying Latin?

از چه زمانی شروع به خواندن لاتین کردی؟

When will you come back to school?

کی به مدرسه برمی‌گردی؟

Ask him when the next plane leaves.

از او بپرسید که هواپیمای بعدی کی حرکت می‌کند.

Come and see me when you have time.

هر وقت فرصت کردی بیا و به من سر بزن.

He hurt his left foot when he fell.

موقع زمین خوردن پای چپش آسیب دید.

I could swim well when I was a boy.

وقتی پسر بودم خوب می‌توانستم شنا کنم.

The sky was clear when I left home.

وقتی از خانه بیرون آمدم آسمان صاف بود.

When I came home, Tom was studying.

وقتی به خانه آمدم، «تام» مشغول مطالعه بود.

Will you let me know when he comes?

وقتی آمد به من اطلاع می‌دهی؟

Charles was ten years old when he died.

«چارلز» ده‌ساله بود که از دنیا رفت.

When will you get through with work?

چه زمانی از پس کار برمی‌آیید؟

The old woman got hurt when she fell.

پیرزن بر اثر افتادن آسیب دید.

When he spoke, everyone became silent.

وقتی صحبت کرد، همه ساکت شدند.

I don't know when Tom will leave Japan.

نمی‌دانم «تام» چه زمانی ژاپن را ترک خواهد کرد.

When is the best time to feed your dog?

بهترین زمان برای غذا دادن به سگتان چه وقتی است؟

When she entered the room, he stood up.

وقتی زن وارد اتاق شد، از جایش بلند شد.

What do you want to be when you grow up?

وقتی بزرگ شدی دوست داری چه‌کاره شوی؟

When he was young, he was a hard worker.

وقتی جوان بود، سخت‌کوش بود.

Can you still remember when we first met?

آیا هنوز یادت هست که اولین بار کی همدیگر را ملاقات کردیم؟

I don't know exactly when he will arrive.

دقیقاً نمی‌دانم کی می‌آید.

I was about to leave when you telephoned.

داشتم می‌رفتم که زنگ زدی.

I was going out when the telephone rang.

داشتم می‌رفتم بیرون که تلفن زنگ خورد.

She got married when she was twenty-five.

او در بیست‌وپنج‌سالگی ازدواج کرد.

She surprised him when she arrived early.

وقتی زود رسید، او را غافلگیر کرد.

She was surprised when she saw the ghost.

وقتی روح دید شوکه شد.

When I travel, I prefer to travel by air.

وقتی سفر می‌کنم، ترجیح می‌دهم با هواپیما سفر کنم.

When were potatoes introduced into Japan?

سیب‌زمینی از چه زمانی وارد ژاپن شد؟

You must be careful when you drive a car.

هنگام رانندگی با ماشین باید مراقب باشید.

He came to Japan when he was 10 years old.

او در 10 سالگی به ژاپن آمد.

I could swim well even when I was a child.

حتی وقتی بچه بودم می‌توانستم خوب شنا کنم.

I don't know when he returned from France.

نمی‌دانم کی از فرانسه برگشت.

I was leaving home when Tom telephoned me.

داشتم از خانه خارج می‌شدم که «تام» با من تماس گرفت.

I'll have her call you when she gets back.

وقتی برگردد، از او می‌خواهم با شما تماس بگیرد.

She first met him when they were students.

اولین بار زمانی که دانشجو بودند با او آشنا شد.

When does school let out for the holidays?

مدرسه چه زمانی برای تعطیلات تعطیل می‌شود؟

When I see him, I think of my grandfather.

وقتی او را می‌بینم یاد پدربزرگم می‌افتم.

When the food is bad, it's a real letdown.

وقتی غذا بد می‌شود، واقعاً مایه سرخوردگی است.

I don't know for certain when he will come.

به طور قطع نمی‌دانم کی می‌آید.

I don't know when my father will come back.

نمی‌دانم پدرم کی برمی‌گردد.

I felt very relieved when I heard the news.

با شنیدن این خبر خیلی احساس آرامش کردم.

I was able to swim well when I was a child.

از بچگی می‌توانستم خوب شنا کنم.

I'll bring my sister when I come next time.

دفعه بعد که آمدم خواهرم را می‌آورم.

She believed him when John said he loved her.

وقتی «جان» به او گفت که دوستش دارد، او باورش کرد.

You should be careful when you drive a car.

هنگام رانندگی با ماشین باید مراقب باشید.

I don't know when, but it'll happen someday.

نمی‌دانم کی، اما روزی این اتفاق می‌افتد.

I felt sorry for her when I heard her story.

وقتی داستانش را شنیدم، برایش متأسف شدم.

کاربرد جمله با when

I had almost finished my work when she came.

تقریباً کارم را تمام کرده بودم که او آمد.

I'm going to talk to Tom when he comes home.

وقتی «تام» به خانه آمد، می‌خواهم با او صحبت کنم.

When a child, I used to go fishing with him.

بچه که بودم، با او ​​به ماهیگیری می‌رفتم.

He was robbed when coming home late at night.

در اواخر شب هنگام بازگشت به خانه، از او دزدی شد.

I don't know for certain when he will arrive.

من به طور قطع نمی‌دانم او چه زمانی خواهد آمد.

I don't like to go outside when it's raining.

دوست ندارم وقتی باران می‌بارد به بیرون برم.

I want to ask them when their wedding day is.

می‌خواهم از آن‌ها بپرسم روز عروسی‌شان کی است؟

I was able to swim faster when I was younger.

من در جوانی سریع‌تر شنا می‌کردم.

I'll look after my parents when they get old.

وقتی پدر و مادرم پیر شدند، از آن‌ها مراقبت خواهم کرد.

She'll tell him about it when she comes back.

وقتی برگردد، در مورد آن به او خواهد گفت.

Tom doesn't know when Mary will leave Boston.

«تام» نمی‌داند که «ماری» چه زمانی بوستون را ترک خواهد کرد.

When should I stop feeding my dog puppy food?

چه زمانی باید غذای توله‌سگم را متوقف کنم؟

When the fire broke out, he was sound asleep.

وقتی آتش شروع شد، او در خواب عمیقی بود.

I'll call you back when I get to the bus stop.

وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم، با شما تماس می‌گیرم.

She grinned at me when she came into the room.

وقتی وارد اتاق شد، به من پوزخند زد.

It was late at night when Tom finally got home.

دیروقت بود که «تام» بالاخره به خانه رسید.

She thinks about him when she's feeling lonely.

وقتی احساس تنهایی می‌کند، به او فکر می‌کند.

She was very surprised when she heard the news.

او با شنیدن این خبر بسیار متعجب شد.

The audience clapped when the concert was over.

وقتی کنسرت تمام شد، حضار دست زدند.

The man got mad when his wife called him names.

وقتی همسرش او را صدا زد، مرد عصبانی شد.

Mary was wearing a black sweater when I met her.

وقتی با «ماری» آشنا شدم، ژاکت مشکی پوشیده بود.

Paul wasn't with Mary when her purse was stolen.

وقتی کیف «ماری» را دزدیدند، «پاول» همراه «ماری» نبود.

She hurt her foot when she fell off her bicycle.

وقتی از دوچرخه افتاد پایش آسیب دید.

This picture reminds me of when I was a student.

این عکس من را یاد دوران دانشجویی می‌اندازد.

We were just about to leave when she telephoned.

تازه داشتیم می‌رفتیم که او تلفن کرد.

When I was a child, I used to swim in that pond.

بچه که بودم در آن حوض شنا می‌کردم.

When the bell rang, the teacher ended the class.

وقتی زنگ به صدا درآمد، معلم کلاس را تمام کرد.

I don't know when I'll get around to visiting you.

نمی‌دانم چه زمانی به دیدار شما خواهم رفت.

I don't like to send postcards when I'm on a trip.

وقتی در سفرم، دوست ندارم کارت‌پستال بفرستم.

I was watching television when the telephone rang.

داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم که تلفن زنگ خورد.

When I hear that song, I remember my younger days.

وقتی آن آهنگ را می‌شنوم، یاد دوران جوانی‌ام می‌افتم.

I had just finished my homework when Ted phoned me.

تازه تکالیفم را تمام کرده بودم که «تد» با من تماس گرفت.

The teacher left his class when the bell rang.

وقتی زنگ به صدا درآمد معلم از کلاسش خارج شد.

Have you been told when you are expected to be here?

آیا به شما گفته شده که انتظار می‌رود چه زمانی اینجا باشید؟

When I got to school, the race had already finished.

وقتی به مدرسه رسیدم، مسابقه تمام شده بود.

He narrowly escaped from the bus when it caught fire.

وقتی اتوبوس آتش گرفت، به‌سختی از آن بیرون آمد.

I had hardly left home when it began to rain heavily.

به زور از خانه بیرون آمده بودم که باران به‌شدت شروع به باریدن کرد.

Let me read the paper when you have finished with it.

اجازه دهید وقتی مقاله را تمام کردید، آن را بخوانم.

We felt relieved when we saw a light in the distance.

وقتی نوری را از دور دیدیم، احساس آرامش کردیم.

When I got home, I noticed that I had lost my wallet.

وقتی به خانه رسیدم، متوجه شدم که کیف پولم را گم کرده‌ام.

It's a pity we didn't visit Tom when we had the chance.

حیف وقتی فرصت داشتیم، به دیدن «تام» نرفتیم.

She must have been very young when she wrote this poem.

او حتماً موقع سرودن این شعر، خیلی جوان بوده است.

I'll call you when I get the results of the examination.

وقتی نتیجه آزمایش را گرفتم، با شما تماس خواهم گرفت.

People tend to raise their voices when they get excited.

مردم تمایل دارند وقتی هیجان‌زده می‌شوند صدای خود را بلند کنند.

She was about to call him up when he walked out of the door.

می‌خواست صدایش بزند که از در بیرون رفت.

The train had already left when they got to the station.

وقتی آن‌ها به ایستگاه رسیدند، قطار خیلی وقت پیش حرکت کرده بود.

When her husband died, she felt like committing suicide.

وقتی شوهرش فوت کرد، احساس کرد می‌خواهد خودکشی کند.

Even when she's not wearing makeup, she's very beautiful.

حتی وقتی آرایش نمی‌کند، بسیار زیباست.

I became very nervous when I couldn't locate my passport.

وقتی نتوانستم گذرنامه‌ام را پیدا کنم، خیلی عصبانی شدم.

It's a good idea to cover up when the room is this strong.

وقتی اتاق این‌قدر پرنور است، بهتر است آن را بپوشانید.

Jack suddenly stopped talking when Mary entered the room.

وقتی «ماری» وارد اتاق شد، ناگهان «جک» از حرف زدن دست برداشت.

انواع جمله با when

When I met her the other day, she asked about my parents.

چند روز پیش که او را دیدم، درباره پدر و مادرم پرسید.

Have you told everyone when and where the meeting will be?

به همه گفته‌اید که جلسه کی و کجا خواهد بود؟

Tom almost always uses a credit card when he goes shopping.

«تام» تقریباً همیشه موقع خرید از کارت اعتباری استفاده می‌کند.

Mary felt happy when she learned the results of the election.

«ماری» وقتی از نتایج انتخابات باخبر شد، احساس خوشحالی کرد.

When I opened the door of the refrigerator, an apple fell out.

در یخچال را که باز کردم، یک سیب بیرون افتاد.

When Mary reached the bus stop, the last bus had already left.

وقتی «ماری» به ایستگاه اتوبوس رسید، آخرین اتوبوس از قبل حرکت کرده بود.

A student raised his hand when the teacher finished the reading.

وقتی معلم خواندن را تمام کرد، دانش‌آموزی دستش را بلند کرد.

I can still remember the time when we went on a picnic together.

هنوز آن زمانی را یادم می‌آید که با هم به پیک‌نیک رفته بودیم.

The only time he feeds the dog is when his wife is away on a trip.

تنها زمانی که به سگ غذا می‌دهد، زمانی است که همسرش در سفر نیست.

When I asked him to lend me some money, he turned down my request.

وقتی از او خواستم مقداری پول به من قرض دهد، درخواستم را رد کرد.

People have the tendency to speak more loudly when they get excited.

افراد وقتی هیجان‌زده می‌شوند، تمایل دارند بلندتر صحبت کنند.

Could you please tell me again when the meeting is supposed to start?

ممکن است دوباره بگویید که جلسه قرار است چه زمانی شروع شود؟

When I was feeding my dog, I noticed that the gate had been left open.

وقتی داشتم به سگم غذا می‌دادم، متوجه شدم که در باز مانده است.

I always enjoy listening to classical music when I have some free time.

من همیشه هنگامی که وقت آزاد دارم، از گوش دادن به موسیقی کلاسیک لذت می‌برم.

I learned to drive a car and got a driver's license when I was eighteen.

در هجده‌سالگی رانندگی را آموختم و گواهینامه گرفتم.

Years ago, when Tom's children were young, he used to take a lot of pictures.

سال‌ها پیش، وقتی بچه‌های «تام» کوچک بودند، او عکس‌های زیادی می‌گرفت.

It's OK with me if we barbecue, but I don't like it when smoke gets in my eyes.

من مشکلی با کباب کردن ندارم، اما وقتی دودش وارد چشمم می‌شود خوشم نمی‌آید.

It's only when I can't sleep at night that the ticking of the clock bothers me.

فقط وقتی شب‌ها نمی‌توانم بخوابم، صدای تیک‌تاک ساعت آزارم می‌دهد.

Do you think your parents spent enough time with you when you were in your teens?

آیا فکر می‌کنید والدین‌تان در دوران نوجوانی‌تان به اندازه کافی با شما وقت گذراندند؟

I'm skeptical when I hear someone claim to speak more than five languages fluently.

وقتی می‌شنوم کسی ادعا می‌کند که بیش از پنج زبان را روان صحبت می‌کند، شک می‌کنم.

English is often the language of choice when speaking to an international audience.

هنگام صحبت با مخاطب بین‌المللی، اغلب انگلیسی زبان انتخابی است.

I never thought this rubber band would come in handy when I put it in my pocket this morning.

وقتی امروز آن کش لاستیکی را در جیبم گذاشتم، اصلاً فکر نمی‌کردم به درد بخورد.

This is the time of year when people get together with family and friends to celebrate Easter.

این زمانی از سال است که مردم با خانواده و دوستان دور هم جمع می‌شوند تا عید پاک را جشن بگیرند.

اشتباهات رایج در نوشتن جمله با When

در برخی موارد، زبان‌آموزان به اشتباه از جمله با when استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، آن را اشتباه در جمله به کار می‌برند. در ادامه این مطلب، به برخی از این اشتباهات رایج اشاره کرده‌ایم.

 • مراقب باشید که «when» را به‌جای «if» استفاده نکنید:

If you arrive too late, you are not allowed to take the examination.

Not: When you arrive too late, …

اگر خیلی دیر برسی، اجازه نداری امتحان بدهی.

 • مراقب باشید که از «when» به‌جای «since» استفاده نکنید:

I was very surprised to see him because it’s been a long time since I last saw him.

Not: … it’s been a long time when I last saw him.

از دیدنش خیلی متعجب شدم، زیرا از آخرین باری که او را دیدم زمان زیادی گذشته بود.

 • «will» بعد از «when» به معنای «at that time» نیست و نباید آن را به شکل زیر به کار برد:

When I start college, I’ll miss my old school friends.

Not: When I’ll start college, I’ll miss my old school friends.

وقتی به کالج می‌روم، دلم برای دوستان قدیمی‌ام تنگ می‌شود.

سوالات رایج درباره جمله با When

برای این‌که کاربرد when را در جمله‌های انگیسی بهتر یاد بگیرید، در ادامه به تعدادی از سؤالات رایج درباره جمله با when پاسخ داده‌ایم.

چگونه جمله با when بسازیم؟

برای ساختن جمله با when اگر به عنوان کلمه پرسشی به کار برود، باید ابتدای جمله آورده شود و پس از آن با توجه به زمان جمله از فعل کمکی و سپس فاعل و فعل اصلی به شکل ساده استفاده شود. اگر به عنوان ضمیر موصولی به کار برود، در وسط جمله قرار می‌گیرد و بعد از آن دیگر جمله حالت پرسشی نخواهد داشت. و اگر به صورت حرف ربط در جمله قرار بگیرد، در ابتدای جمله‌واره وابسته می‌آید و برای زمان حال، گذشته و آینده کاربرد دارد.

آیا برای همه زمان ها می‌توانیم از جمله با when استفاده کنیم؟

پاسخ این سؤال مثبت است. برای انواع زمان‌های حال، گذشته و آینده می‌توانیم از when استفاده کنیم که هم می‌تواند به عنوان کلمه پرسشی، هم حرف ربط و هم ضمیر موصولی استفاده شود.

کاربرد Will بعد از When چگونه است؟

در مواقعی که when به عنوان کلمه پرسشی به کار می‌رود، می‌توانیم از wil بعد از آن استفاده کنیم، اما در مواردی که به عنوان جمله‌واره قیدی استفاده می‌شود، نباید همراه با آن will بیاید. در واقع از will فقط در جمله‌واره مستقل استفاده می‌شود.

تمرین جمله با When

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جمله با When»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ آزمون‌های بعدی نیز بلافاصله بعد از هر سؤال آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I saw him ____ I was on my way home

when

while

2. ____ he was young, he used to smoke a lot

When

While

3. George had a terrible accident ____ he was a child

when

while

4. ____ Jane was taking a bath, the phone rang three times

While

When

5. ____ we lived in London, we met many interesting people

When

While

6. Where are my friend _____ I most need them?

when

while

7. ____ I was driving, I listened to a very interesting radio program

While

When

8. Who did you meet ____ you arrived to the party?

when

while

9. _____ I was speaking, they were thinking of something else!

While

When

10. I had many problems _____ I was a teenager

when

while

تمرین دوم

جاهای خالی را با «if» یا «when» و شکل مناسب فعل پر کنید.

Q1: I will come to you ____ I _____ (leave) school early.

جواب

Answer: I will come to you if I leave school early.

Q2: The train will depart without waiting ____ we ____ (arrive) late at the train station.

جواب

Answer: The train will depart without waiting if we arrive late at the train station.

Q3: _____ he _____ (not/made) his mind yet, we will just go without him.

جواب

Answer: If he has not made up his mind yet, we will just go without him.

Q4: _____ your brother _____ (return) from vacation, we can go fishing.

جواب

Answer: When your brother returns from vacation, we can go fishing.

Q5: _____ I _____ (be) ready, I will let you know.

جواب

Answer: If I am ready, I will let you know.

Q6: _____ you don't stop crying, I _____ (not/tell) you what we are doing tomorrow.

جواب

Answer: If you don’t stop crying, I won’t tell you what we are doing tomorrow.

Q7: _____ Brad _____ (call) while I am in the shower, tell him to meet me in an hour.

جواب

Answer: If Brad calls while I am in the shower, tell him to meet me in an hour.

Q8: _____ we don't find a gas station soon, we ______ (run out) of fuel.

جواب

Answer: If we don’t find a gas station soon, we will run out of fuel.

Q9: ______ _____ (you/retire)?

جواب

Answer: When will you retire?

Q10: _______ you ______ (study) hard until the day of the exam, I am sure you can get the highest score

جواب

Answer: If you study hard until the day of the exam, I am sure you can get the highest score

تمرین سوم

جاهای خالی را با «if» یا «when» پر کنید.

Q1: _____ I am late to work, my boss gets very angry. That is why I am always on time.

جواب

Answer: If I am late to work, my boss gets very angry. That is why I am always on time.

Q2: _____ I leave work, I usually go to the fitness center to work out.

جواب

Answer: When I leave work, I usually go to the fitness center to work out.

Q3: _____ he eats, he tries to choose healthy foods.

جواب

Answer: When he eats, he tries to choose healthy foods.

Q4: His car is very reliable, and he rarely has any trouble with it. But he has had a couple of difficulties in the past. _____ his car breaks down or he has any problems, he calls the auto club.

جواب

Answer: His car is very reliable, and he rarely has any trouble with it. But he has had a couple of difficulties in the past. If his car breaks down or he has any problems, he calls the auto club.

Q5: His car is terrible! It always breaks down. _____ his car breaks down or he has any problems, he calls the auto club.

جواب

Answer: His car is terrible! It always breaks down. When his car breaks down or he has any problems, he calls the auto club.

Q6: Mary gets six weeks of paid vacation a year. She loves to travel. _____ she goes on vacation, she always goes somewhere exotic.

جواب

Answer: Mary gets six weeks of paid vacation a year. She loves to travel. When she goes on vacation, she always goes somewhere exotic.

Q7: Diane works harder than anyone I know. I don't think she has taken a day off in three years. But she does really love to travel. _____ she goes on vacation, she goes somewhere exotic.

جواب

Answer: Diane works harder than anyone I know. I don’t think she has taken a day off in three years. But she does really love to travel. If she goes on vacation, she goes somewhere exotic.

Q8: He loves going to the movies.
he goes to the movies, _____ he always gets a large popcorn with tons of butter.

جواب

Answer: He loves going to the movies. When he goes to the movies, he always gets a large popcorn with tons of butter.

Q9: She hates TV. She thinks television is a waste of time. ______ she watches any television at all, it is usually a documentary or a news program.

جواب

Answer: She hates TV. She thinks television is a waste of time. If she watches any television at all, it is usually a documentary or a news program.

Q10: My friend always keeps in touch by mail. _____ I get a letter, I usually write back immediately.

جواب

Answer: My friend always keeps in touch by mail. When I get a letter, I usually write back immediately.

جمع‌بندی

در این آموزش با کاربرد جمله با When در انگلیسی آشنا شدیم و به انواع جمله با When اشاره کردیم. همچنین یاد گرفتیم که از «when» فقط در جمله‌های پرسشی استفاده نمی‌کنیم، بلکه به عنوان ضمیر موصولی یا حرف ربط یا نیز می‌توانیم در جمله‌های خبری آن را به کار ببریم. علاوه بر این، با Since When نیز آشنا شدیم و مثال‌هایی در این زمینه ارائه کردیم. همچنین، تفاوت when و while را توضیح دادیم و به نکات مهمی درباره نحوه استفاده از آن اشاره کردیم.

از دیگر مواردی که در این آموزش به آن پرداخته شد، تفاوت «when» و «if» در جمله‌‌های شرطی است. همچنین به کاربرد will بعد از when اشاره کردیم و در انتها اشتباهات رایج در نوشتن جمله با when را بررسی کردیم. برای یادگیری بهتر می‌توانید از نمونه تمرین‌هایی که در انتهای این مطلب آمده کمک بگیرید و نتیجه آزمون را نیز مشاهده کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر