برچسب: مقاومت مصالح

پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی
پیچش (Torsion) در مکانیک جامدات — به زبان ساده
آشنایی با مقاومت مواد (Strength of Materials) و پارامترهای مرتبط با آن
تعریف سختی و مسیرهای بارگذاری چندگانه — مبانی مقاومت مصالح
مجموعه مقالات آشنایی با مفاهیم مقاومت مصالح و خصوصیات رفتاری مواد
مفهوم تنش و کرنش — آشنایی با مفاهیم مقاومت مصالح