مجموعه مقالات شار

تزویج در مدارهای الکتریکی — مفاهیم اصلی (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
مدار معادل ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)