مجموعه مقالات اپ امپ

تقویت کننده انتگرال گیر — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تقویت کننده معکوس کننده — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)