کدگذاری هافمن (Huffman Coding) برای ورودی های مرتب — راهنمای کاربردی

۳۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
کدگذاری هافمن (Huffman Coding) برای ورودی های مرتب — راهنمای کاربردی

پیش از این، در مطلب «الگوریتم هافمن (Huffman Coding) -- به زبان ساده»، الگوریتم هافمن به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و پیاده‌سازی آن نیز در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شد. پیچیدگی زمانی الگوریتم مورد بررسی در مطلب بیان شده، از درجه (O(nLogn است. اگر آرایه ورودی مرتب شده باشد (با مرتبه تکرار غیرنزولی)، می‌توان کد هافمن را با پیچیدگی زمانی از درجه (O(n تولید کرد. در ادامه، روش کدگذاری هافمن از درجه (O(n برای آرایه مرتب ارائه و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و C انجام شده است.

997696
 1. دو صف خالی بساز.
 2. یک گره برگ برای هر کاراکتر یکتا بساز و آن را به اولین صف با درجه تکرار غیر نزولی اضافه کن. به صورت مقدماتی، دومین صف خالی است.
 3. دو گره با کمترین تکرار را با بررسی جلوی هر دوی صف‌ها از صف خارج کن. گام‌های زیر را دو بار تکرار کن:
  • اگر صف دوم خالی است، از صف اول گره را خارج کن.
  • اگر صف اول خالی است، از صف دوم گره را خارج کن.
  • در غیر این صورت، جلوی هر دو صف را بررسی کن و کمترین مقدار را از صف خارج کن.
 4. یک گره داخلی جدید با تکراری برابر با مجموعه تکرار دو گره را بساز. اولین گره خارج شده از صف را به عنوان فرزند سمت چپ و دومین گره خارج شده از صف را به عنوان فرزند سمت راست قرار بده. این گره را در دومین صف قرار بده.
 5. گام ۳ و ۴ را تا زمانی که بیش از یک گره در صف قرار دارد تکرار کن. گره باقی‌مانده گره ریشه و درخت کامل است.

کدگذاری هافمن (Huffman) برای ورودی های مرتب در ++C

1// C++ Program for Efficient Huffman Coding for Sorted input 
2#include <bits/stdc++.h> 
3using namespace std; 
4 
5// This constant can be avoided by explicitly 
6//calculating height of Huffman Tree 
7#define MAX_TREE_HT 100 
8 
9// A node of huffman tree 
10class QueueNode 
11{ 
12  public: 
13  char data; 
14  unsigned freq; 
15  QueueNode *left, *right; 
16}; 
17 
18// Structure for Queue: collection 
19// of Huffman Tree nodes (or QueueNodes) 
20class Queue 
21{ 
22  public: 
23  int front, rear; 
24  int capacity; 
25  QueueNode **array; 
26}; 
27 
28// A utility function to create a new Queuenode 
29QueueNode* newNode(char data, unsigned freq) 
30{ 
31  QueueNode* temp = new QueueNode[(sizeof(QueueNode))]; 
32  temp->left = temp->right = NULL; 
33  temp->data = data; 
34  temp->freq = freq; 
35  return temp; 
36} 
37 
38// A utility function to create a Queue of given capacity 
39Queue* createQueue(int capacity) 
40{ 
41  Queue* queue = new Queue[(sizeof(Queue))]; 
42  queue->front = queue->rear = -1; 
43  queue->capacity = capacity; 
44  queue->array = new QueueNode*[(queue->capacity * sizeof(QueueNode*))]; 
45  return queue; 
46} 
47 
48// A utility function to check if size of given queue is 1 
49int isSizeOne(Queue* queue) 
50{ 
51  return queue->front == queue->rear && queue->front != -1; 
52} 
53 
54// A utility function to check if given queue is empty 
55int isEmpty(Queue* queue) 
56{ 
57  return queue->front == -1; 
58} 
59 
60// A utility function to check if given queue is full 
61int isFull(Queue* queue) 
62{ 
63  return queue->rear == queue->capacity - 1; 
64} 
65 
66// A utility function to add an item to queue 
67void enQueue(Queue* queue, QueueNode* item) 
68{ 
69  if (isFull(queue)) 
70    return; 
71  queue->array[++queue->rear] = item; 
72  if (queue->front == -1) 
73    ++queue->front; 
74} 
75 
76// A utility function to remove an item from queue 
77QueueNode* deQueue(Queue* queue) 
78{ 
79  if (isEmpty(queue)) 
80    return NULL; 
81  QueueNode* temp = queue->array[queue->front]; 
82  if (queue->front == queue->rear) // If there is only one item in queue 
83    queue->front = queue->rear = -1; 
84  else
85    ++queue->front; 
86  return temp; 
87} 
88 
89// A utility function to get from of queue 
90QueueNode* getFront(Queue* queue) 
91{ 
92  if (isEmpty(queue)) 
93    return NULL; 
94  return queue->array[queue->front]; 
95} 
96 
97/* A function to get minimum item from two queues */
98QueueNode* findMin(Queue* firstQueue, Queue* secondQueue) 
99{ 
100  // Step 3.a: If first queue is empty, dequeue from second queue 
101  if (isEmpty(firstQueue)) 
102    return deQueue(secondQueue); 
103 
104  // Step 3.b: If second queue is empty, dequeue from first queue 
105  if (isEmpty(secondQueue)) 
106    return deQueue(firstQueue); 
107 
108  // Step 3.c: Else, compare the front of two queues and dequeue minimum 
109  if (getFront(firstQueue)->freq < getFront(secondQueue)->freq) 
110    return deQueue(firstQueue); 
111 
112  return deQueue(secondQueue); 
113} 
114 
115// Utility function to check if this node is leaf 
116int isLeaf(QueueNode* root) 
117{ 
118  return !(root->left) && !(root->right) ; 
119} 
120 
121// A utility function to print an array of size n 
122void printArr(int arr[], int n) 
123{ 
124  int i; 
125  for (i = 0; i < n; ++i) 
126    cout<<arr[i]; 
127  cout<<endl; 
128} 
129 
130// The main function that builds Huffman tree 
131QueueNode* buildHuffmanTree(char data[], int freq[], int size) 
132{ 
133  QueueNode *left, *right, *top; 
134 
135  // Step 1: Create two empty queues 
136  Queue* firstQueue = createQueue(size); 
137  Queue* secondQueue = createQueue(size); 
138 
139  // Step 2:Create a leaf node for each unique character and Enqueue it to 
140  // the first queue in non-decreasing order of frequency. Initially second 
141  // queue is empty 
142  for (int i = 0; i < size; ++i) 
143    enQueue(firstQueue, newNode(data[i], freq[i])); 
144 
145  // Run while Queues contain more than one node. Finally, first queue will 
146  // be empty and second queue will contain only one node 
147  while (!(isEmpty(firstQueue) && isSizeOne(secondQueue))) 
148  { 
149    // Step 3: Dequeue two nodes with the minimum frequency by examining 
150    // the front of both queues 
151    left = findMin(firstQueue, secondQueue); 
152    right = findMin(firstQueue, secondQueue); 
153 
154    // Step 4: Create a new internal node with frequency equal to the sum 
155    // of the two nodes frequencies. Enqueue this node to second queue. 
156    top = newNode('$' , left->freq + right->freq); 
157    top->left = left; 
158    top->right = right; 
159    enQueue(secondQueue, top); 
160  } 
161 
162  return deQueue(secondQueue); 
163} 
164 
165// Prints huffman codes from the root of Huffman Tree. It uses arr[] to 
166// store codes 
167void printCodes(QueueNode* root, int arr[], int top) 
168{ 
169  // Assign 0 to left edge and recur 
170  if (root->left) 
171  { 
172    arr[top] = 0; 
173    printCodes(root->left, arr, top + 1); 
174  } 
175 
176  // Assign 1 to right edge and recur 
177  if (root->right) 
178  { 
179    arr[top] = 1; 
180    printCodes(root->right, arr, top + 1); 
181  } 
182 
183  // If this is a leaf node, then it contains one of the input 
184  // characters, print the character and its code from arr[] 
185  if (isLeaf(root)) 
186  { 
187    cout<<root->data<<": "; 
188    printArr(arr, top); 
189  } 
190} 
191 
192// The main function that builds a Huffman Tree and print codes by traversing 
193// the built Huffman Tree 
194void HuffmanCodes(char data[], int freq[], int size) 
195{ 
196// Construct Huffman Tree 
197QueueNode* root = buildHuffmanTree(data, freq, size); 
198 
199// Print Huffman codes using the Huffman tree built above 
200int arr[MAX_TREE_HT], top = 0; 
201printCodes(root, arr, top); 
202} 
203 
204// Driver code 
205int main() 
206{ 
207  char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; 
208  int freq[] = {5, 9, 12, 13, 16, 45}; 
209  int size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 
210  HuffmanCodes(arr, freq, size); 
211  return 0; 
212} 
213 
214 
215// This code is contributed by rathbhupendra

کدگذاری هافمن (Huffman) برای ورودی های مرتب در C

1// C Program for Efficient Huffman Coding for Sorted input 
2#include <stdio.h> 
3#include <stdlib.h> 
4 
5// This constant can be avoided by explicitly calculating height of Huffman Tree 
6#define MAX_TREE_HT 100 
7 
8// A node of huffman tree 
9struct QueueNode 
10{ 
11  char data; 
12  unsigned freq; 
13  struct QueueNode *left, *right; 
14}; 
15 
16// Structure for Queue: collection of Huffman Tree nodes (or QueueNodes) 
17struct Queue 
18{ 
19  int front, rear; 
20  int capacity; 
21  struct QueueNode **array; 
22}; 
23 
24// A utility function to create a new Queuenode 
25struct QueueNode* newNode(char data, unsigned freq) 
26{ 
27  struct QueueNode* temp = 
28    (struct QueueNode*) malloc(sizeof(struct QueueNode)); 
29  temp->left = temp->right = NULL; 
30  temp->data = data; 
31  temp->freq = freq; 
32  return temp; 
33} 
34 
35// A utility function to create a Queue of given capacity 
36struct Queue* createQueue(int capacity) 
37{ 
38  struct Queue* queue = (struct Queue*) malloc(sizeof(struct Queue)); 
39  queue->front = queue->rear = -1; 
40  queue->capacity = capacity; 
41  queue->array = 
42   (struct QueueNode**) malloc(queue->capacity * sizeof(struct QueueNode*)); 
43  return queue; 
44} 
45 
46// A utility function to check if size of given queue is 1 
47int isSizeOne(struct Queue* queue) 
48{ 
49  return queue->front == queue->rear && queue->front != -1; 
50} 
51 
52// A utility function to check if given queue is empty 
53int isEmpty(struct Queue* queue) 
54{ 
55  return queue->front == -1; 
56} 
57 
58// A utility function to check if given queue is full 
59int isFull(struct Queue* queue) 
60{ 
61  return queue->rear == queue->capacity - 1; 
62} 
63 
64// A utility function to add an item to queue 
65void enQueue(struct Queue* queue, struct QueueNode* item) 
66{ 
67  if (isFull(queue)) 
68    return; 
69  queue->array[++queue->rear] = item; 
70  if (queue->front == -1) 
71    ++queue->front; 
72} 
73 
74// A utility function to remove an item from queue 
75struct QueueNode* deQueue(struct Queue* queue) 
76{ 
77  if (isEmpty(queue)) 
78    return NULL; 
79  struct QueueNode* temp = queue->array[queue->front]; 
80  if (queue->front == queue->rear) // If there is only one item in queue 
81    queue->front = queue->rear = -1; 
82  else
83    ++queue->front; 
84  return temp; 
85} 
86 
87// A utility function to get from of queue 
88struct QueueNode* getFront(struct Queue* queue) 
89{ 
90  if (isEmpty(queue)) 
91    return NULL; 
92  return queue->array[queue->front]; 
93} 
94 
95/* A function to get minimum item from two queues */
96struct QueueNode* findMin(struct Queue* firstQueue, struct Queue* secondQueue) 
97{ 
98  // Step 3.a: If first queue is empty, dequeue from second queue 
99  if (isEmpty(firstQueue)) 
100    return deQueue(secondQueue); 
101 
102  // Step 3.b: If second queue is empty, dequeue from first queue 
103  if (isEmpty(secondQueue)) 
104    return deQueue(firstQueue); 
105 
106  // Step 3.c: Else, compare the front of two queues and dequeue minimum 
107  if (getFront(firstQueue)->freq < getFront(secondQueue)->freq) 
108    return deQueue(firstQueue); 
109 
110  return deQueue(secondQueue); 
111} 
112 
113// Utility function to check if this node is leaf 
114int isLeaf(struct QueueNode* root) 
115{ 
116  return !(root->left) && !(root->right) ; 
117} 
118 
119// A utility function to print an array of size n 
120void printArr(int arr[], int n) 
121{ 
122  int i; 
123  for (i = 0; i < n; ++i) 
124    printf("%d", arr[i]); 
125  printf("\n"); 
126} 
127 
128// The main function that builds Huffman tree 
129struct QueueNode* buildHuffmanTree(char data[], int freq[], int size) 
130{ 
131  struct QueueNode *left, *right, *top; 
132 
133  // Step 1: Create two empty queues 
134  struct Queue* firstQueue = createQueue(size); 
135  struct Queue* secondQueue = createQueue(size); 
136 
137  // Step 2:Create a leaf node for each unique character and Enqueue it to 
138  // the first queue in non-decreasing order of frequency. Initially second 
139  // queue is empty 
140  for (int i = 0; i < size; ++i) 
141    enQueue(firstQueue, newNode(data[i], freq[i])); 
142 
143  // Run while Queues contain more than one node. Finally, first queue will 
144  // be empty and second queue will contain only one node 
145  while (!(isEmpty(firstQueue) && isSizeOne(secondQueue))) 
146  { 
147    // Step 3: Dequeue two nodes with the minimum frequency by examining 
148    // the front of both queues 
149    left = findMin(firstQueue, secondQueue); 
150    right = findMin(firstQueue, secondQueue); 
151 
152    // Step 4: Create a new internal node with frequency equal to the sum 
153    // of the two nodes frequencies. Enqueue this node to second queue. 
154    top = newNode('$' , left->freq + right->freq); 
155    top->left = left; 
156    top->right = right; 
157    enQueue(secondQueue, top); 
158  } 
159 
160  return deQueue(secondQueue); 
161} 
162 
163// Prints huffman codes from the root of Huffman Tree. It uses arr[] to 
164// store codes 
165void printCodes(struct QueueNode* root, int arr[], int top) 
166{ 
167  // Assign 0 to left edge and recur 
168  if (root->left) 
169  { 
170    arr[top] = 0; 
171    printCodes(root->left, arr, top + 1); 
172  } 
173 
174  // Assign 1 to right edge and recur 
175  if (root->right) 
176  { 
177    arr[top] = 1; 
178    printCodes(root->right, arr, top + 1); 
179  } 
180 
181  // If this is a leaf node, then it contains one of the input 
182  // characters, print the character and its code from arr[] 
183  if (isLeaf(root)) 
184  { 
185    printf("%c: ", root->data); 
186    printArr(arr, top); 
187  } 
188} 
189 
190// The main function that builds a Huffman Tree and print codes by traversing 
191// the built Huffman Tree 
192void HuffmanCodes(char data[], int freq[], int size) 
193{ 
194  // Construct Huffman Tree 
195  struct QueueNode* root = buildHuffmanTree(data, freq, size); 
196 
197  // Print Huffman codes using the Huffman tree built above 
198  int arr[MAX_TREE_HT], top = 0; 
199  printCodes(root, arr, top); 
200} 
201 
202// Driver program to test above functions 
203int main() 
204{ 
205  char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; 
206  int freq[] = {5, 9, 12, 13, 16, 45}; 
207  int size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 
208  HuffmanCodes(arr, freq, size); 
209  return 0; 
210} 

خروجی قطعه کدهای بالا، برای ورودی‌های {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'} با تعداد تکرار  5,9,12,13,16,45{5, 9, 12, 13, 16, 45} به صورت زیر است.

f: 0
c: 100
d: 101
a: 1100
b: 1101
e: 111

پیچیدگی زمانی این روش از درجه (O(n است. اگر ورودی مرتب شده نباشد، باید آن را پیش از پردازش، مرتب‌سازی کرد.

مرتب‌سازی می‌تواند با استفاده از «مرتب‌سازی هرمی» (Heap-Sort) یا «مرتب‌سازی ادغامی» (Merge-Sort) انجام شود که هر دو از درجه (Theta(nlogn هستند. بنابراین، پیچیدگی زمانی کلی، برای ورودی مرتب نشده از درجه (O(nlogn خواهد بود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *