زیست شناسی

آنزیم چیست؟ — به زبان ساده

آنزیم چیست؟ — به زبان ساده

آنزیم یک نوع «کاتالیست» (catalyst) بیولوژیکی است که سرعت واکنش شیمیایی را در موجود زنده تنظیم می‌کند. اکثر آنزیم‌ها پروتئین‌ها هستند؛ اگرچه برخی نوکلئیک اسیدها…

3۰ مهر, 13۹۷
ادامه مطلب...