نوشته های مرضیه پیمان

غشاهایی که تنها موادی با ویژگی‌های خاص را از خود عبور می‌دهند «نفوذپذیری انتخابی» (Selectively Permeability) دارند. مشخص‌ترین مثال غشاهایی با ویژگی نفوذپذیری انتخابی، غشای…

۴ تیر ۱۴۰۱ مرضیه پیمان