زبان انگلیسی ۵۳۲۴ بازدید

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) فعل‌های پرکاربردی هستند که علاوه بر نشان دادن زمان فعل، بار معنایی جدیدی به کلمه اضافه می‌کنند. این کلمات با هم متفاوت هستند و در نهایت معنای متفاوتی در جمله ایجاد می‌کنند، اما همگی از قانون یکسانی تبعیت می‌کنند. در این آموزش، در ادامه‌ مطالب آموزشی زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قصد داریم به توضیح نکاتی در زمینه گرامر should در انگلیسی بپردازیم.

افعال کمکی وجهی

افعال کمکی وجهی فعل‌های کمکی خاص و پرکاربردی هستند و استفاده از آن‌ها در جملات بسیار ساده است. همان‌طور که از عنوان این دسته فعل‌ها بر‌می‌آید، افعال کمکی وجهی به فعل اصلی جمله کمک می‌کنند تا علاوه بر معنای فعل، معنای مضاعفی را به شنونده یا خواننده انتقال دهند.

آنچه این دسته از افعال را از سایر فعل‌ها متمایز می‌کند، توانایی آن‌ها به نمایش زمان جمله است. برخی از این فعل‌ها با داشتن حالت گذشته و حال نقش مهمی در انتقال مفهوم و زمان دارند. مهم‌ترین قانون در زمینه‌ فعل‌های کمکی وجهی این است که این فعل‌ها همیشه به همراه یک فعل ساده استفاده می‌شوند، چرا که نیازی نیست فعل اصلی با داشتن پیشوند یا پسوند، زمان جمله را نشان دهد. در ادامه به تعدادی از افعال وجهی اشاره شده است.

  • can/could
  • may/might
  • will/would
  • shall/should
  • must/had to
  • have to/has to/had to
فیلم آموزشی مرتبط

نکته: فعل‌های وجهی معنایی انحصاری ندارند. هر یک از این فعل‌ها می‌توانند در حالت‌های مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند. به‌عنوان مثال، فعل کمکی «should» که یکی از فعل‌های پرکاربرد این دسته از افعال است، در حالت عادی به زمان حال اشاره دارد، در حالی‌ که در ترکیبی خاص می‌تواند به گذشته نیز دلالت کند. در ادامه به بررسی بیشتر گرامر should در انگلیسی خواهیم پرداخت.

گرامر should در انگلیسی

فعل کمکی «should» یکی از ساده‌ترین فعل‌های وجهی است که عمدتاً به زمان حال اشاره دارد. مانند سایر فعل‌های وجهی، فعل «should» نیز حالت مخفف ندارد و همیشه به طور کامل بعد از فاعل قرار می‌گیرد. از فعل «should» به همراه فعل اصلی دیگری استفاده می‌کنیم و نمی‌توان بعد از آن فعل کمکی دیگر، چه وجهی و چه غیر وجهی به کار برد.

صیحت در گرامر زبان انگلیسی

پیشنهاد و نصیحت با استفاده از گرامر should

نخستین کاربرد این کلمه در جملاتی است که قصد دارند نصیحت یا پیشنهادی را منتقل کنند که انجام آن به نفع شنونده است. این جملات به زمان حال دلالت دارند و کافی‌ست بعد از فعل «should» از حالت ساده فعل اصلی استفاده شود.

You should drink more water.

بهتر است بیشتر آب بنوشی.

Sarah should sleep more.

بهتر است سارا بیشتر بخوابد.

He should lose weight.

بهتر است او وزن خود را کاهش دهد.

در مثال اخیر با اینکه جمله به زمان حال اشاره دارد‌ و فاعل سوم شخص است، اما فعل همچنان ساده به کار می‌رود که تنها به دلیل استفاده از فعل وجهی «should» است.

بیان وظایف و انتظارات با Should

دومین کاربرد کلمه «should» برای بیان وظایف و انتظارات است. در این حالت، منظور از وظیفه، کاری است که انتظار می‌رود انجام شود. مثلا اگر فرد نابینایی در حال عبور از خیابان باشد، انتظار می‌رود به او کمک کنیم. در این حالت باید از فعل «should» استفاده کرد.‍

You should help him.

تو باید به او کمک کنی.

People should follow the rules.

افراد باید قوانین را رعایت کنند.

I should be more careful.

من باید با دقت‌تر باشم.

We should help the poor.

باید به فقرا کمک کنیم.

بیان احتمالات با استفاده از گرامر should

با استفاده از کلمه «should» می‌توان درباره احتمالات نیز صحبت کرد، اما باید در نظر داشت که این جملات بیانگر قطعیت نیستند، بلکه تنها حدس‌ و گمانه‌زنی‌ را بیان می‌کنند. بیان احتمالات با استفاده از «should» یکی دیگر از حالت‌های این فعل وجهی را نشان می‌دهد که به بیان احتمالاتی در مورد حال یا آینده می‌پردازد.

Someone is knocking at the door. It should be David.

شخصی در می‌زند. احتمالا دیوید است.

One day should be enough to complete the project.

برای تکمیل پروژه، احتمالا یک روز کافی است.

Look at that watch! it should be expensive.

به آن ساعت مچی نگاه کن. احتمالاً گران است.

The exam shouldn't be that hard.

امتحان آن‌قدرها هم نباید سخت باشد.

فیلم آموزشی مرتبط

گرامر should برای جملات منفی

در حالت منفی، کافی‌ست بعد از کلمه‌ should از منفی‌کننده not و یا حالت مخفف آن استفاده شود تا جمله به‌طور کلی منفی شود. تنها اضافه کردن «not» بعد از «should» کافی‌ست و نیازی به استفاده از سایر فعل‌های کمکی از قبیل «isn't/don't/doesn't» و سایر فعل‌های کمکی منفی نیست.

Drivers shouldn't drive fast.

رانندگان نباید با سرعت رانندگی کنند.

Jim shouldn't eat a lot.

جیم نباید پرخوری کند.

نکته: استفاده از «should» و «not» بدون مخفف کردن کلمه «not»، تاکید بیشتری بر عبارت منفی دارد، مانند مثال‌های زیر:

You should not waste your time.

تو نباید وقتت را تلف کنی.

∗∗∗

They should not interfere.

آن‌ها نباید دخالت کنند.

حالت سوالی should

سوال و جواب با Should

برای تبدیل جملات خبری به سوالی، فعل «should» به تنهایی کافی خواهد بود و نیازی به استفاده از هیچ فعل کمکی اضافه‌ای نیست. به این منظور، باید فعل کمکی «should» به ابتدای جمله منتقل شود و س‍پس فاعل به آن اضافه شود تا جمله به حالت سوالی درآید. به چند مثال زیر توجه کنید.

Should they answer the questions?

آیا آن‌ها باید به سوال‌ها پاسخ دهند؟

Should I read the letter?

آیا من باید نامه را بخوانم؟

Should she wear a seatbelt?

آیا او باید کمربند ایمنی ببندد؟

Should we speak English in the class?

آیا باید در کلاس به انگلیسی صحبت کنیم؟

فیلم آموزشی مرتبط

پاسخ کوتاه به سوالات آری یا خیر

برای ساخت پاسخ کوتاه به سوالاتی که با فعل کمکی «should» شروع می‌شوند، در ابتدا فاعل و سپس «should» قرار می‌گیرد. در صورتی که بخواهید به جمله سوالی پاسخ منفی دهید، باید به جای «should» از «shouldn't» استفاده کنید.

A: Should I pay for the food?

B: Yes, you should.

A: آیا من باید پول غذا را حساب کنم؟

B: بله باید حساب کنی.

A: Should they wear masks?

B: Yes, they should.

A: آیا آن‌ها باید ماسک بزنند؟

B: بله باید بزنند.

 A: Should I write in pen?

B: No, you shouldn't

A: آیا باید با خودکار بنویسم؟

B: نه، نباید بنویسی.

A: Should I clean the tables?

B: No, you shouldn't.

A: آیا باید میزها را تمیز کنم؟

 B: نه، نباید تمیز کنی.

کلمات پرسشی در انگلیسی

سوال‌های دارای کلمات پرسشی

ساختار سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند، اندکی با جملات پرسشی بله یا خیر متفاوت است. برای ساخت سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند، باید کلمه پرسشی در ابتدای سوال قرار بگیرد و سپس فعل کمکی «should» به آن اضافه شود که فرمول آن به صورت زیر است:

WH+ should + subject+ simple verb?

برای ساختن سوال می‌‌توان از همه کلمات پرسشی استفاده کرد، مانند مثال‌های زیر:

What should I do?

من باید چه کار کنم؟

When should he talk?

او چه زمانی باید صحبت کند؟

Where should I park the car?

ماشین را باید کجا پارک کنم؟

Who should fix the vacuum cleaner?

چه کسی باید جاروبرقی را تعمیر کند؟

نکته: سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند، پاسخ کوتاه ندارند.

حالت سوالی برای فعل Ought to

فعل «ought to» یکی از فعل‌های کمکی وجهی و هم‌معنی فعل «should» است. از این فعل کمکی مانند «should» به همراه فعل اصلی ساده استفاده می‌شود. در جملات مثبت خبری، این دو فعل به‌طور یکسان در جملات استفاده می‌شوند و معنای یکسانی را به خواننده یا شنونده منتقل می‌کنند.

They ought to be on time.

=

 They should be on time.

آن‌ها باید سر وقت بیایند.

She ought to speak politely.

=

She should speak politely.

او باید مودبانه صحبت کند.

They ought to reduce taxes.

=

They should reduce taxes.

آن‌ها باید مالیات را کاهش دهند.

فیلم آموزشی مرتبط

اما بر خلاف جملات خبری، در حالت سوالی نمی‌توان از «ought to» استفاده کرد. با توجه به اینکه فعل‌های «should» و «ought to» هم معنی هستند، در حالت سوالی به جای «ought to» می‌بایست از «should» استفاده کرد.

We ought to leave now.

ما باید الان برویم.

Should we leave now?

آیا باید الان برویم؟

We ought to talk to the manager.

ما باید با مدیر صحبت کنیم.

Should we talk to the manager?

آیا باید با مدیر صحبت کنیم؟

She ought to type carefully

او باید با دقت تایپ کند.

Should she type carefully?

آیا او باید با دقت تایپ کند؟

گرامر should و انتظارات

بیان انتظارات با گرامر should

یکی دیگر از کاربردهای گرامر shgould که بی‌ارتباط با نکته قبل نیست، استفاده از فعل کمکی «should» به همراه کلمه «there» است. به این ترتیب، می‌توان انتظارات را در حالت ایده‌آل بیان کرد، بی‌آن‌که به فرد خاصی اشاره شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

There should be more time for the exam.

زمان امتحان باید بیشتر باشد.

There should be more chairs in the class.

باید صندلی‌های بیشتری در کلاس باشد.

There shouldn't be so much noise in the baby's room.

اتاق نوزاد نباید این‌قدر شلوغ و پرسروصدا باشد.

مقایسه گرامر Should با وجه التزامی

در وجه التزامی فعل که تنها در مورد برخی فعل‌های خاص صدق می‌کند، عبارت جدیدی بعد از «that» قرار می‌گیرد که فاعل مجزایی دارد و می‌بایست فعل آن ساده باشد. برخی از این فعل‌ها عبارت‌اند از:

  • Insist
  • Recommend
  • Order
  • Ask

به نظر می‌رسد فعل «should» در این جملات نهفته است و به همین دلیل فعل ساده به کار می‌رود. به‌عبارت دیگر می‌توان این جمله‌ها را با استفاده از «should» یا حذف آن بیان کرد، اما در هر دو حالت فعل جمله ساده خواهد بود، مانند مثال‌های زیر:

.They recommend that he exercise more

=

They recommend that he should exercise more

آن‌ها توصیه می‌کنند که او بیشتر ورزش کند.

.She insists that her daughter study more

=

.She insists that her daughter should study more

او اصرار دارد که دخترش بیشتر مطالعه کند.

 .I desire that she learn French

=

.I desire that she should learn French

من میل دارم که او فرانسوی یاد بگیرید.

.They request that I explain again

=

.They request that I should explain again

آن‌ها درخواست کردند که من دوباره توضیح بدهم.

فیلم آموزشی مرتبط

بیان انتظارات برآورده‌نشده با گرامر Should

علاوه بر آنچه درباره‌ گرامر should گفته شد، می‌توان با ساخت ترکیبی متفاوت درباره برآورده نشدن انتظارات در زمان حال نیز از «should» استفاده کرد که فرمول آن به صورت زیر است.

Shouldn't + subject+ be + verb +ing

این جملات موقعیتی را توصیف می‌کنند که در حال حاضر انجام نمی‌شود و به همین دلیل ساختار منفی دارند. از سوی دیگر، پسوندی که حاکی از زمان حال باشد در این جملات ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل از حالت منفی «should» و «ing» استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

It's midnight and you are watching TV. Shouldn't you be sleeping?

الان نیمه‌شب است اما تو بیداری. نباید الان خواب باشی؟

Are you still talking on the phone? Shouldn't you be cooking dinner?

همچنان داری با تلفن صحبت می‌کنی؟ نباید الان در حال غذا پختن باشی؟

کاربرد متفاوت گرامر Should

همان‌طور که پیش از این گفته شد، کلمه «should» به زمان حال دلالت دارد و ممکن است به پند، نصیحت، انتظارات و وظایف اشاره داشته باشد. اما در اینجا قصد داریم به نکته متفاوتی از گرامر should در انگلیسی بپردازیم. با در نظر گرفتن این نکته که فعل‌های وجهی کاربردهای متفاوتی دارند، عجیب نیست که کلمه «should» علاوه بر حال، به گذشته نیز اشاره داشته باشد.

با توجه به آنچه درباره گرامر should در انگلیسی گفته شد، می‌توان برای صحبت درباره‌ انتظارات کنونی از کلمه‌ «should» استفاده کرد. اما اگر بخواهیم درباره انتظاراتی در زمان گذشته صحبت کنیم که برآورده نشده، می‌بایست از حالت کامل فعل وجهی «should» استفاده کنیم. فرض کنید کسی صبح با احساس خواب‌آلودگی به محل کار برود. این یعنی شب گذشته تا دیروقت بیدار بوده است که البته خلاف انتظار است. علاوه بر این، او نباید شب گذشته تا دیروقت بیدار می‌مانده است. برای صحبت درباره چنین حالت‌هایی، باید از حالت کامل «should» طبق فرمول زیر استفاده شود. بنابراین خواهیم داشت:

should + have + past participle

به‌ عنوان مثال، برای شرایط فرضی در مثال فوق، می‌توان دو جمله ذیل را گفت:

you should have slept earlier.

تو باید زودتر می‌خوابیدی.

You shouldn't have stayed up late.

تو نباید تا دیروقت بیدار می‌ماندی.

به دو مثال دیگر در این رابطه توجه کنید.

You shouldn't have told me a lie.

تو نباید به من دروغ می‌گفتی.

She should have studied harder.

او باید جدی‌تر درس می‌خواند.

همان‌طور که مشاهده شد، برخلاف همه‌ مثال‌هایی که پیش از این در مورد «should» زده شد، این ترکیب به مواردی اشاره دارد که در گذشته طبق انتظار پیش نرفته‌اند، مثل فردی که انتظار نمی‌رفته دروغ بگوید ولی گفته است یا دانش‌آموزی که مجدانه درس نخوانده است.

studying English

حالت مجهول فعل Should

برای ساخت فعل مجهول، به‌طور ثابت از انواع فعل‌های «to be» و قسمت سوم فعل (Past Participle) استفاده می‌شود. با توجه به این‌که بعد از فعل «should» و یا سایر فعل‌های وجهی می‌بایست از حالت ساده فعل استفاده کرد، در این حالت نیز از صورت ساده فعل to be یا همان be استفاده می‌شود. در نهایت صورت مجهول فعل «should» به ترتیب زیر خواهد بود:

Should + be + past participle

The photos should be printed.

عکس‌ها باید چاپ شوند.

He should be invited.

او باید دعوت شود.

The walls should be painted.

دیوارها باید نقاشی شوند.

نکته: فعل be در همه جملات مجهولی که با فعل should ساخته می‌شوند ثابت است اما قسمت سوم فعل تغییر می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی گرامر Should

فعل کمکی «should» یکی از فعل‌های کمکی وجهی است که به همراه فعل اصلی ساده استفاده می‌شود. این فعل کمکی پرکاربرد، علاوه بر زمان حال، ممکن است به زمان‌های گذشته و آینده نیز اشاره داشته باشد. بر اساس آنچه گفته شد، مهم‌ترین کاربرد‌های «should» در جدول زیر خلاصه شده است.

کاربردهای گرامر Should
توصیه و پیشنهاد بهتر است یک قرص آسپیرین بخوری. You should take an aspirin.
وظایف و انتظارات باید مودبانه صحبت کنی. You should speak politely.
انتظارات کنونی که برآورده نشده‌اند. الان نباید مشغول مطالعه برای امتحان فردا باشی؟ Shouldn't you be studying for tomorrow's exam?
گمانه‌زنی و احتمالات احتمالا یک کیلو برنج برای شام کافی است. A kilo of rice should be enough for dinner.
انتظارات گذشته که خلاف نظر پیش رفته‌اند. باید قبلا به من می‌گفتی. You should have told me before.
حالت منفی او نباید غذای شور بخورد. She shouldn't eat salty food.
سوالات آری یا نه آیا باید تاکسی بگیرم؟ Should I take a taxi?
پاسخ کوتاه بله باید/ نه نباید.

Yes, you should.

or

No, you shouldn't.

سوالات حاوی کلمات پرسشی چرا باید میوه بخورم؟ Why should I eat fruits?
حالت مجهول ساختمان باید به زودی ساخته شود. The building should be built soon.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.