گرامر May و Might در انگلیسی — از صفر تا صد

۵۵۲۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
گرامر May و Might در انگلیسی

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) در زبان انگلیسی انواع و کاربردهای متنوعی دارند و برای بیان توانایی، پیشنهاد دادن، اجازه گرفتن یا اجازه دادن، احتمال یا اجبار به کار می‌روند. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قصد داریم دو فعل کمکی may و might را آموزش دهیم و کاربردهای آن را در زبان انگلیسی، همراه با مثال، توضیح دهیم. گرامر may و might از موارد مهمی در مبحث یادگیری افعال کمکی وجهی است، زیرا به‌کمک آن‌ها می‌توانیم وقوع کاری را در آینده پیش‌بینی کنیم یا برای اجازه گرفتن و موارد دیگر از آن‌ها کمک بگیریم.

افعال کمکی وجهی در انگلیسی چیست ؟

«فعل کمکی وجهی» در ترکیب با فعل اصلی در جمله به کار می‌رود. تفاوت افعال کمکی وجهی با «افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) در این است که افعال کمکی در سؤالی و منفی کردن جمله نقش دارند و زمان فعل را تعیین می‌کنند، اما افعال کمکی وجهی، معنی خاصی به جمله می‌دهند. برای مثال، جمله «They go to school» به‌معنی «آن‌ها به مدرسه می‌روند»، با استفاده از افعال کمکی وجهی، معانی مختلفی پیدا می‌کند، مانند جملات زیر:

They must go to school.

آن‌ها باید به مدرسه بروند.

(در این جمله، فعل «must» اجبار و الزام را نشان می‌دهد.)

They may go to school.

آن‌ها شاید به مدرسه بروند.

(در این جمله، «may» احتمال را نشان می‌دهد.)

تفاوت may و might

افعال کمک وجهی در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

ویژگی‌ افعال کمکی وجهی در انگلیسی

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی خصوصیات مشترکی دارند که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره شده است:

 • افعال کمکی وجهی، در حالت مفرد، «s-» نمی‌گیرند. بنابراین همیشه شکل یکسانی دارند:

She can swim.

او می‌تواند شنا کند.

(در این مثال، «She» فاعل سوم‌شخص است، اما فعل به‌صورت ساده به کار رفته است.)

 • برای ساختن جملات پرسشی با افعال کمکی وجهی، فقط باید جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنیم:

Will you go there?

آیا شما به آنجا خواهید رفت؟

 • برای منفی کردن جملات، به فعل کمکی، منفی کننده «not» اضافه می‌کنیم:

They couldn’t attend the meeting.

آن‌ها نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند.

 • بعد از افعال کمکی وجهی، فعل به صورت مصدر بدون «to» به کار می‌رود (Bare Infinitive):

We might watch a movie.

شاید فیلمی تماشا کنیم.

ساختار افعال کمکی may و might

فرمول افعال کمکی وجهی در انگلیسی، در حالت کلی، به‌صورت فاعل، فعل کمکی وجهی و شکل ساده فعل است:

Subject + modal + verb

برای افعال کمکی may و might نیز از همین فرمول استفاده می‌کنیم. بنابراین، برای جملات مثبت و منفی با این دو فعل کمکی خواهیم داشت:

Subject + may/might + verb

Subject + may/might (not) + verb

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر may و might در جملات مثبت و منفی بیشتر آشنا شوید.

I might watch another episode.

ممکن است قسمت دیگری را تماشا کنم.

You may bring someone to our event.

می‌توانید (اجازه دارید) در رویداد ما، کسی را بیاورید.

She might tell us what happened if we ask her.

اگر از او بپرسیم، ممکن است به ما بگوید چه اتفاقی افتاده است.

It might rain this afternoon.

امروز بعد از ظهر، ممکن است باران ببارد.

We may be invited but I'm not sure.

ممکن است ما را دعوت کنند، اما مطمئن نیستم.

(در این جمله از حالت مجهول استفاده شده که فرمول آن «modal + be + p.p» است.)

گرامر may و might در انگلیسی

They might go to the beach this weekend.

آن‌ها ممکن است آخر هفته به ساحل بروند.

You may not borrow the car until you can be more careful with it!

تا وقتی که نمی‌توانی بیشتر احتیاط کنی، اجازه نداری ماشین را به امانت بگیری!

Students may not wear jeans.

دانش‌آموزان اجازه ندارند شلوار جین بپوشند.

It's quite bright. It might not rain today.

هوا کاملاً آفتابی است. شاید امروز باران نبارد.

نکته: در جملات منفی، شکل کوتاه افعال کمکی may و might در زبان انگلیسی چندان رایج نیست. بنابراین بهتر است که به شکل کامل استفاده شوند. اما در «انگلیسی بریتانیایی» (British English)، در موقعیت‌های غیر رسمی یا محاوره، «mightn't» نیز به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

We mightn’t watch the whole film.

شاید کل فیلم را تماشا نکنیم.

در جدول زیر، فرمول و مثال جملات مثبت و منفی را با افعال کمکی may و might مشاهده می‌کنید.

مثال

شکل ساده فعل

(Base Verb)

May/Might

فاعل

(Subject)

I may stay after school. stay may/might (not) I
You might be right. be You
He may not arrive today. arrive He/She/It
We might not go on a trip this year. go We
You
They

سوالی کردن با may و might

در جملات پرسشی، از «may» برای اجازه گرفتن استفاده می‌شود و معمولاً با فاعل اول‌شخص به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

May I see your driver’s license?

ممکن است گواهینامه شما را ببینم؟

May I help you?

می‌توانم کمکت کنم؟

May I offer you something to drink?

می‌توانم نوشیدنی به شما پیشنهاد دهم؟

از «might» نیز برای اجازه گرفتن یا پیشنهاد دادن استفاده می‌شود، اما در مقایسه با «may» کاربرد کمتری دارد و بیشتر در موقعیت‌های خیلی رسمی و محترمانه به کار می‌رود. به مثال‌های زیر و ساختار گرامر might در جمله توجه کنید.

Might I see your credit card, please?

امکان دارد کارت اعتباری شما را ببینم؟

Might I recommend the grilled fish?

می‌توانم ماهی گریل را توصیه کنم؟

Might I remind you that this is a library?

لازم است یادآوری کنم که اینجا کتابخوانه است؟

(در این مثال، به‌شکلی کاملاً محترمانه و با لحنی انتقادی از شخص خواسته شده که ساکت باشد.)

تفاوت may و might در انگلیسی

«might» فقط به‌عنوان گذشته فعل «may» کاربرد ندارد. در واقع، کاربرد گرامر may و might برای زمان حال و آینده است. «might» اغلب برای بیان عملی به کار می‌رود که احتمال وقوع کمتری در مقایسه با «may» دارد. به بیان دیگر، افراد فکر می‌کنند احتمال وقوع آن کم است. به دو مثال زیر توجه کنید تا آن را بهتر درک کنید.

I may go to London tomorrow.

ممکن است فردا به لندن بروم.

(در این مثال، احتمال رفتن به لندن ۵۰٪ درصد است.)

Joe might come with me.

ممکن است «جو» با من بیاید.

(احتمال آمدن «جو» ۳۰٪ است.)

از «might» در جملات شرطی نیز استفاده می‌‌شود، یعنی در مواردی که بیشتر حالت فرضی دارد  و احتمال وقوع عمل بسیار کم است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

If I had more money, I might buy a car.

اگر پول بیشتری داشتم، شاید ماشین می‌خریدم.

(این جمله شرطی نوع دوم است و احتمال وقوع عبارت دوم بسیار کم است.)

If he had read the book, he might have known the answer.

اگر کتاب را خوانده بود، ممکن بود پاسخ [سؤال] را بداند.

(این جمله شرطی نوع سوم است و نشان‌دهنده عملی در گذشته است که احتمال وقوع آن در زمان حال تقریباً صفر است.)

کاربرد گرامر may و might در انگلیسی

کاربرد گرامر may و might در انگلیسی

کاربرد گرامر may و might در چند مورد خلاصه می‌شود که در ادامه این آموزش، به بررسی هر یک از آن‌ها همراه با مثال‌های متعدد برای جملات مثبت، منفی و پرسشی می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز، این نکته را مد نظر داشته باشید که بعد از may و might، مانند دیگر افعال کمکی وجهی، از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. به طور کلی، کاربرد گرامر may و might در انگلیسی عبارت است از:

 • «احتمال» (Possibility) در زمان‌های «گذشته»، «حال» یا «آینده»
 • «اجازه گرفتن» (Permission)
 • «درخواست کردن» و «پیشنهاد دادن» (Request and Suggestion)
 • «انتقاد کردن» (Criticism)

برای نشان دادن احتمال در زمان حال یا آینده

از may و might برای بیان احتمال یا پیش بینی در زمان آینده استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

Tom might win this game. He’s been playing very well recently.

شاید «تام» برنده این بازی باشد. این اواخر خیلی خوب بازی می‌کند.

We may go out later. I’m not sure.

شاید بعداً بیرون برویم. مطمئن نیستم.

Do you think the company might hire more people next year?

فکر می‌کنید ممکن است این شرکت افراد بیشتری را در سال آینده استخدام کند؟

بین may و might، به‌لحاظ درصد احتمال وقوع عمل، تفاوت اندکی وجود دارد. «may» اغلب ۵۰٪ احتمال را نشان می‌دهد، در حالی که «might» احتمال کمتری را (حدوداً ۳۰٪) بیان می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا تفاوت گرامر may و might را بهتر درک کنید.

It may rain later on. We’d better take an umbrella.

ممکن است بعداً باران ببارد. بهتر است چتر برداریم.

It might rain later on, but I don’t think it will.

ممکن است بعداً باران ببارد، اما بعید می‌دانم.

برای نشان دادن احتمال در زمان گذشته

برای بیان احتمال در زمان گذشته نیز می‌توانیم از may و might استفاده کنیم. در این حالت، فرمول جملات به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + may/might have + past participle

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با گرامر may و might در زمان گذشته آشنا شوید.

A: Where’s my wallet?

B: You might have left it in your jacket.

A: کیف پول من کجاست؟

B: شاید آن را در کاپشن خود جا گذاشته‌ باشی.

Mr. Hunt is late. He may have missed his train.

آقای هانت دیر رسید. ممکن است از قطارش جا مانده باشد.

Ann may have failed the exam because she was sick.

ممکن است «آن» در امتحان قبول نشده باشد، زیرا بیمار بود.

A: Marco wasn’t at the party.

B: He might not have wanted to come.

A: مارکو در مهمانی نبود.

B: شاید نمی‌خواسته بیاید.

گرامر may و might در انگلیسی

برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن

برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن، می‌توانیم از «may» به‌جای «can» استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

May I come in?

می‌توانم بیایم داخل؟

A: May we sit here?

B: Yes, you may.

اجازه داریم اینجا بنشینیم؟

بله، می‌توانید.

A: May I leave early, Sir?

B: No, you may not.

اجازه دارم زودتر بروم، آقا؟

نه، اجازه نداری.

برای درخواست کردن و پیشنهاد دادن

افعال کمکی may و might، اغلب در جملات مثبت، برای درخواست کردن یا پیشنهاد دادن به کار می‌روند، مانند مثال‌های زیر:

You might see if John's free this evening.

بهتر است ببینی «جان» امروز عصر وقتش آزاد است [یا نه].

you might try asking your uncle for a job.

برای پیدا کردن کار، بهتر است از عمویت بپرسی.

نکته: امروزه برای اجازه گرفتن یا درخواست کردن از «might» استفاده نمی‌شود یا در موارد نادر و در موقعیت‌های بسیار رسمی به کار می‌رود. اغلب از «may» برای اول‌شخص مفرد و جمع استفاده می‌شود. اما برای دوم‌شخص، بهتر است «could» به کار ببریم، مانند مثال زیر:

Could you help me, please?

می‌توانم خواهش کنم به من کمک کنی؟

برای انتقاد کردن

از گرامر may و might برای انتقاد کردن نیز استفاده می‌شود.  فرمول «might have +p.p» برای انتقاد کردن از عملی که در گذشته انجام شده، به کار می‌رود. مثال‌های زیر، به شما کمک خواهند کرد تا ساختار آن را بهتر یاد بگیرید.

You might ask before you borrow my car.

بهتر است قبل از این‌که ماشینم را به امانت بگیری، از من بپرسی.

She might have told me she was going to stay out all night.

او باید به من می‌گفت که قرار است تمام شب را بیرون بماند.

گرامر may و might

شکل سوم فعل در انگلیسی

«p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «اسم مفعول» نیز گفته می‌شود. شکل سوم فعل در افعال باقاعده، با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود. در جدول زیر، تعدادی از افعال باقاعده و شکل سوم آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
walked walked walk
listened listened listen
worked worked work
visited visited visit
practiced practiced practice
studied studied study

در زبان انگلیسی، علاوه بر فعل‌های باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. به عبارت دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. لغات ستاره‌دار در جدول، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

کاربردهای دیگر may و might در انگلیسی

علاوه بر مواردی که گفته شد، گرامر may و might کاربردهای دیگری نیز دارند که در ادامه به آن اشاره شده است.

 • برای آرزو کردن یا دعا کردن:

(در این حالت، ساختار جمله حالت پرسشی دارد، اما جمله پرسشی محسوب نمی‌شود.)

May you both live happily ever after together.

امیدوارم هر دو در کنار هم خوشبخت باشید.

May all your wishes come true.

امیدوارم به‌زودی به همه آرزوهایت برسی.

 • در ترکیب با «as well» در موقعیت‌های غیر رسمی:

The cinema is close. We might as well walk.

سینما نزدیک است. می‌توانیم [تا آنجا] قدم بزنیم.

(در این مثال، «as well» بعد از فعل کمکی «might» نشان می‌دهد که گوینده راه‌حلی بهتر از قدم زدن ندارد.)

تفاوت may/might با can/could

کاربرد may و might در بیشتر موارد شبیه can و could است، اما در موارد زیر با هم تفاوت دارند:

 • برای اجازه گرفتن، اغلب از can و could استفاده می‌شود:

با مقایسه دو مثال زیر متوجه می‌شویم که can و could معمولاً در مقایسه با may و might بیشتر استفاده می‌شوند. در واقع، کاربرد گرامر may و might بیشتر در موقعیت‌های رسمی‌تر و مؤدبانه‌تر است.

Can I look at your book?

می‌توانم به کتاب شما نگاهی بیندازم؟

Excuse me, may I look at your book for a moment?

ببخشید، می‌توانم چند لحظه به کتاب شما نگاهی بیندازم؟

 • برای احتمالاتِ «کلی»، اغلب از can و could استفاده می‌شود:

اغلب، از can و could در مواردی استفاده می‌شود که احتمال وقوع چیزی در حالت کلی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، افراد می‌توانند احتمال وقوع عمل را میسر کنند یا این‌که چیزی برای متوقف کردن آن‌ها وجود ندارد. اما از may و might به این شکل استفاده نمی‌شود. به دو مثال زیر توجه کنید تا کاربرد آن را بیشتر درک کنید.

These roses can grow everywhere. (Not These roses may grow everywhere.)

این گل‌های رز هر جایی ممکن است رشد کنند.

Can gases freeze? (Not May gases freeze?)

آیا گاز منجمد می‌شود؟

In those days, everybody could find a job. (Not …everybody might find a job.)

در آن روزها، هر کسی می‌توانست کار پیدا کند.

 • در جملات منفی، مفهوم «can/could not» با «may/might not» متفاوت است:

«can/could not» به این معنی است که احتمال وقوع عمل «اصلاً» وجود ندارد، اما «may/might not» یعنی شاید آن عمل به وقوع نپیوندد. به‌کمک مثال‌های زیر، آن را بهتر درک خواهید کرد.

It may/might not rain tomorrow.

شاید فردا باران نبارد.

(مفهوم این جمله این است که شاید باران ببارد، شاید هم نبارد.)

It can't/ couldn't rain tomorrow.

امکان ندارد فردا باران ببارد.

(این جمله با قطعیت از نباریدن باران خبر می‌دهد.)

It may not be true.

شاید حقیقت نداشته باشد.

It can't be true.

امکان ندارد حقیقت داشته باشد.

سوالات رایج درباره گرامر May و Might

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از سوالات رایج در خصوص گرامر may و might پاسخ دهیم.

کاربرد گرامر may و might چیست ؟

مهم‌ترین کاربرد آن‌ها در بیان احتمالات در زمان حال یا آینده است، اما برای اجازه گرفتن، درخواست کردن و انتقاد کردن نیز به کار می‌رود. البته برای بیان احتمال در زمان گذشته نیز می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم که در این حالت فعل به صورت «may/might have + p.p» به کار می‌رود.

فرمول جمله با may و might چگونه است؟

برای ساختن جملات مثبت با گرامر may و might از فرمول «Subject + modal + verb» کمک می‌گیریم. برای منفی کردن، «not» را به فعل کمکی اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن «may» و «might» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فاعل و بعد از آن فعل اصلی را به شکل ساده به کار می‌بریم.

تمرین گرامر May و Might

برای درک بهتر گرامر may و might به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Take your umbrella as it ____ rain today.

جواب

Answer: Take your umbrella as it may rain today.

Q2: He is still at work ! He ____ come late I am afraid.

جواب

Answer: He is still at work ! He may come late I am afraid.

Q3: John couldn't repair his washing-machine; he _____have asked his neighbor.

جواب

Answer: John couldn’t repair his washing-machine; he might have asked his neighbor.

Q4: They talked too loudly. They ____ have woken the baby!

جواب

Answer: They talked too loudly. They might have woken the baby!

Q5: Darling! I wonder if I ____ offer you that marvellous car you saw yesterday?

جواب

Answer: Darling! I wonder if I might offer you that marvellous car you saw yesterday?

Q6: Mum ! My friends are having a party tonight; ____ I go please?

جواب

Answer: Mum ! My friends are having a party tonight; may I go please?

Q7: Sweetheart ! As you were at home, you ____ have done the ironing, don't you think?

جواب

Answer: Sweetheart ! As you were at home, you might have done the ironing, don’t you think?

Q8: Yes darling, but I was afraid I ____ have burnt your marvelous shirt!

جواب

Answer: Yes darling, but I was afraid I might have burnt your marvelous shirt!

Q9: He ____ be late because his flight has been delayed.

جواب

Answer: He may be late because his flight has been delayed.

Q10: Look at those clouds! It _____ rain in a minute.

جواب

Answer: Look at those clouds! It may rain in a minute.

Q11: I was just wondering whether you ____ be able to help me.

جواب

Answer: I was just wondering whether you might be able to help me.

Q12: ____ God have mercy on your soul.

جواب

Answer: May God have mercy on your soul.

Q13: You ____ well be right.

جواب

Answer: You may well be right.

Q14: I told them I ____ go if I felt like it, but wasn't sure.

جواب

Answer: I told them I might go if I felt like it, but wasn’t sure.

Q15: Students ____ only borrow four books at a time.

جواب

Answer: Students may only borrow four books at a time.

Q16: The examiner says we ____ leave when we've finished.

جواب

Answer: The examiner says we may leave when we’ve finished.

Q17: It ____ be very expensive, but it's much better than the others.

جواب

Answer: It may be very expensive, but it’s much better than the others.

Q18: I just ____ accept your offer.

جواب

Answer: I just might accept your offer.

Q19: You ____ try asking her for help; she knows her stuff.

جواب

Answer: You might try asking her for help; she knows her stuff.

Q20: You ____ have told me earlier!

جواب

Answer: You might have told me earlier!

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ____ swim across the river.
can
may
might
2. ____ you lift this box?
Can
May
Might
3. ____ I come in?
May
Might
Will
4. ____ I borrow your bicycle?
May
Might
Will
5. It ____ rain in the evening.
may
can
might
6. ____ this be true?
Can
May
Will
8. ____ you find love and happiness!
Can
May
Will
9. I ____ swim across the river when I was young.
could
might
may
10. She said that she ____ come.
may
might
will

جمع‌بندی گرامر may و might

در بخش پایانی این آموزش، در جدول زیر، انواع کاربردهای may و might را به‌طور خلاصه و با مثال مشاهده می‌کنید.

کاربرد may و might

It might rain later, do take an umbrella.

شاید باران ببارد، بنابراین با خودت چتر ببر.

احتمال

(Possibility)

You may have another cookie if you like.

اگر دوست داری، می‌توانی کلوچه دیگری

.برداری

اجازه دادن

(Give permission)

May I borrow your pen, please?

ممکن است خودکارت را قرض بگیرم؟

اجازه گرفتن

(Ask permission)

May the New Year bring you happiness.

امیدوارم سال جدید، برایت شادی به همراه داشته باشد

آرزو کردن

(Express wishes)

She is late. She may have missed her plane.

او دیر کرده. شاید از پروازش جا مانده باشد

پیش‌بینی رخدادهای گذشته

(Speculate about past events)

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street English Practical English Usage BrainPOP Learner's Dictionary
۵ thoughts on “گرامر May و Might در انگلیسی — از صفر تا صد

بسیار عالی ، کاربردی و بسیار مفید بود خیلی ممنون بابت سایت مفیدتون

درود و آفرین بر شما سایت بسیار مفید و ارزشمندی دارید.

ممنونم از سایت خوبتون . امیدوارم همیشه سالم و پر انگیزه باشید .

این مطلب عالی بود، دم آزاده رمضانی و سایت فرادرس گرم

خیلی جامع بود. ممنون✨

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *