پخش بار نیوتن رافسون در متلب — از صفر تا صد

۱۳۴۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
پخش بار نیوتن رافسون در متلب — از صفر تا صد

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، با مفاهیم و معادلات پخش بار آشنا شدیم. همچنین روش‌های پخش بار نیوتن رافسون و گوس سایدل را به طور مفصل شرح دادیم. در این آموزش، برنامه‌ پخش بار نیوتن رافسون در متلب را ارائه خواهیم‌ کرد.

قبل از بررسی برنامه‌های متلب، پیشنهاد می‌کنیم آموزش‌های «پخش بار در سیستم قدرت» و «پخش بار نیوتن رافسون» را مطالعه کنید.

در ادامه، خلاصه‌ای از مراحل روش نیوتن رافسون را بیان می‌کنیم.

خلاصه روش نیوتن رافسون

جریان تزریقی هر باس با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large I _ { i } = \sum _ { j = 1 } ^ { n } Y _ { i j } V _ { j } = \sum _ { j = 1 } ^ { n } \left| Y _ { i j } \right| \left| V _ { j } \right| < \theta _ { i j } + \delta _ { j } $$

با استفاده از این جریان، می‌توانیم معادلات پخش توان‌های اکتیو و راکتیو را بنویسیم:

$$ \large \begin {array} {l} { P _ { i } ^ { [ k] } = \sum _ { j = 1 } ^ { n } \left| V _ { i }^ { [ k ] } \right| \left| V _ { j } ^ { [ k ] } \right| \left| Y _ { i j } \right| \cos \left( \theta _ { i j } - \delta _ { i } ^ { [ k ] } + \delta _ { j } ^ { [ k ] } \right) } \\ { Q _ { i } ^ { [ k ] } = -\sum _ { i = 1 } ^{ n } \left| V _ { i } ^ { [ k ] } \right| \left| V _ { j } ^ { [k ] } \right| \left| Y _ { i j } \right| \sin \left( \theta _ { i j } -\delta _ { i } ^ { [ k ] } + \delta _ { j } ^ { [ k ] } \right ) } \end {array} $$

در نتیجه، با مسئله به فرم $$ f ( x ) = b $$ مواجه خواهیم بود:

$$ \large x ^ { [ k ] } = \left[ \begin {array} {c} { \delta ^ { [ k ] } } \\ { V ^ { [ k ] } } \end {array} \right] \quad f \left ( x ^ { [ k ] } \right) = \left[ \begin {array} {c} { P _ { i n j } \left( x ^ { [ k ] } \right) } \\ { Q _ { i n j } \left( x ^ { [ k ] } \right ) } \end {array} \right] $$

در روش نیوتن رافسون، یک حدس اولیه به صورت زیر داریم:

حدس اولیه $$ x _ { solution} $$ $$ \large x ^ {[0]} = $$          $$ \large c = f ( x _ {solution} )$$

با استفاده از این حدس اولیه، می‌توانیم از خطا برای محاسبه یک حدس جدید استفاده کنیم:

$$ \large x ^ { [ k + 1 ] } = x ^ { [ k ] } + \frac { c - f \left ( x ^ { [ k ] } \right ) } { \left ( d f \left ( x ^ { [ k ] } \right ) / d x \right ) } $$

مخرج کسر، ژاکوبی است و داریم:

$$ \large d f ( x ) / d t \; \; \; \; \Rightarrow \; \; \; \; \left[ \begin {array} {c} { \Delta P } \\ { \Delta Q } \end {array} \right] = \left[ \begin {array} {cc} { \partial P / \partial \delta } & { \partial P / \partial | V | } \\ { \partial Q / \partial \delta } & { \partial Q / \partial | V | } \end {array} \right] \left[ \begin {array} {c} { \Delta \delta } \\ { \Delta | V | } \end {array} \right] $$

الگوریتم پخش بار نیوتن رافسون به طور خلاصه مطابق شکل زیر است.

پخش بار نیوتن رافسون در متلب

برنامه پخش بار نیوتن رافسون در متلب

برنامه اصلی مربوط به پخش بار نیوتن رافسون powerFlow.m است که در ادامه آورده شده است. قبل از اجرای این برنامه مطمئن شوید فایل‌ها و برنامه‌های زیر در پوشه‌ برنامه باشند:

 • فایل BusInputData.csv به عنوان اطلاعات سیستم
 • تابع createYbus.m برای تشکیل Ybus از روی فایل اطلاعات BusInputData.csv
 • تابع data2bus.m برای ذخیره اطلاعات باس در ساختار جدید برای محاسبات
 • تابع findJacob.m برای پیدا کردن ژاکوبی
 • تابع sparseAdd.m که در Ybus مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تابع calcPQ.m که محاسبات P و Q‌ را انجام می‌دهد.

برنامه‌های فوق را می‌توانید از این لینک [+] دانلود کنید.

درادامه، کد مربوط به هریک از توابع و برنامه‌ها ارائه شده است.

اطلاعات سیستم

فایل ورودی حاوی اطلاعات سیستم BusInputData.csv است که از این لینک [+] قابل دریافت است.

پخش بار نیوتن رافسون

برنامه اصلی پخش بار نیوتن رافسون با عنوان powerFlow.m به صورت زیر است:

1%% POWER FLOW ANALYSIS 
2
3% THIS CODE IS ANALYSES THE COMPLEX POWER FLOW FOR A NETWORK
4
5%Files needed in directory are:
6% BusInputData.csv
7% createYbus.m -forms Ybus from busInputData
8% data2bus.m - stores bus data in new structure for calcs
9% findJacob.m - finds jacobian
10% sparseAdd.m - used in Ybus
11% calcPQ.m - calculations PQ injections using calculated node V and Th
12
13% CODE BY CHRIS MUTZEL
14% CHRIS.MUTZEL@GMAIL.COM
15
16% EE197 - POWER SYSTEMS ANALYSIS
17% PROFESSOR A. STANKOVIC
18% DEPEARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
19% TUFTS UNIVERSITY, MEDFORD, MA
20
21% DECEMEBER 21TH, 2011
22
23
24clc
25clear
26format short % keep output to 4 decimal places
27disp('NR Power Flow')
28disp('Code by Chris Mutzel')
29disp('chris.mutze@gmail.com')
30Ttotal = tic;
31
32%load Ybus
33[Ybus, data, N, lines] = data2bus(); 
34save Ybus;
35
36%Create new storage for bustype, P, Q, V, theta
37busData = zeros(N,5);      
38for n=1:N  %populate dataBus
39  busData(data(n,1),1) = data(n,3);          % bus type
40  busData(data(n,1),2) = (data(n,8) - data(n,6))/100; % Pspec [MW]
41  busData(data(n,1),3) = (data(n,9) - data(n,7))/100; % Qspec [MVAR]
42  busData(data(n,1),4) = data(n,4); % V 
43end                 
44disp(' '); disp('Specified Injections'); disp('  #     Pspec   Qspec');
45disp([(1:N)' busData(:,2) busData(:,3)])
46busData(1,4) = 1.0; %Slack voltage is one, angle zero
47
48numPV=0;
49for i = 1:N %find number of each bus type
50  if (busData(i,1) == 2)
51   numPV = numPV + 1; %m
52  end
53end
54m = numPV; % N-m-1 are PQ buses
55
56%Intialize N-R Variables
57ep = .00000001;        %stopping criteria for bus power mismatches
58STOP = 0;          %set to one when all deltaPQ < ep
59 
60X = [zeros(N-1,1); 1*ones(N-m-1,1)];  %flat start
61deltaPQ = zeros(2*N-m-2,1);       %Mismatch vector
62j = 0;                 %iteration count
63
64Traph = tic;            %Start Timer
65while STOP == 0;
66  if j == 0;
67    disp('######################################################')
68    disp('Begin Newton Raphson')
69    disp('Flat Start->')
70    X
71  end
72  
73 
74  itNum = int2str(j + 1); 
75  disp('######################################################')
76  disp(' '); disp(strcat('Begin Iteration: ',itNum)); disp(' ')
77  
78  % Update V in dataBus for all PQ , use voltages from here for PQcalc
79  c = 1;
80  for n=1:N
81    if busData(n,1) == 0; % if the bus is a PQ bus
82      busData(n,4) = X(N+c-1); % store its V along with knowns for calc
83    c = c+1;
84    end
85  end
86  
87  %Update thetaBus for all PQ, use for PQcalc
88   c = 1;
89   for n=1:N
90     if n == 1;
91      busData(n,5) = 0;
92     end
93     if (busData(n,1) == 2 || busData(n,1) == 0);
94      busData(n,5) = X(c); 
95     c = c+1;
96     end
97     
98   end
99     
100  % ###################################################### 
101  %Calculate PQcalc based on V and theta
102  [Pcalc, Qcalc] = calcPQ(Ybus, busData, N);
103  %disp('  #   Pspec  Qspec')
104  %disp([(1:N)' busData(:,2) busData(:,3)])
105  %disp('  #   Pcalc   Qcalc')
106  %disp([(1:N)' Pcalc Qcalc])
107  
108  % ######################################################
109  %Calculate bus power mismatches
110  
111  %P
112  deltaPQ(1:N-1,1) = busData(2:N, 2) - Pcalc(2:N,1);
113  
114  %Q
115  bc = 0; %counter for index in delta PQ
116  for n=1:N
117    if (busData(n,1) == 0) % only for PQ buses
118      bc = bc + 1;
119      deltaPQ(N+bc-1,1) = busData(n,3) - Qcalc(n,1); 
120    end
121  end
122  %clear bc
123  %disp('Mismatch vector =')
124  %disp(deltaPQ)
125  
126  % ######################################################
127  % Check for convergence
128  error = norm(deltaPQ,2);
129  disp('Error, given by 2-norm of Mismatch vector')
130  disp(error)
131     
132  if (error < ep);
133    STOP = 1;
134    disp('Power Flow Calculation stopped')
135    disp('Error Threshold Reached')
136    disp(' ')
137  end
138  
139  % ######################################################
140  % New iteration if error over threshold
141  if STOP==0;
142    
143    %Find new Jacobian
144    %if j <= 2;
145      Jacob = findJacob(Ybus, Pcalc, Qcalc, busData, N, m);
146    %end
147      
148  % Solve the mismatch equations
149  % Invert the Jacobian
150    invJ = inv(Jacob);
151  % Solve for deltaX 
152    dX = invJ*deltaPQ;
153    
154  %Update Theta and V  
155    X = X + dX;
156  end
157  j = j+1;
158  %if (STOP == 0)
159  %  disp('  #     V    Theta')
160  %  disp([(1:N)' busData(:,4) busData(:,5)*360/(2*pi)])
161  %  disp(strcat('Finished Iteration:', itNum))
162  %end
163  disp(' ')
164  if j >= 10
165    STOP = 1; disp(' ');
166    disp('Power Flow Calculation stopped')
167    disp('Maximum Iterations (10) Reached'); disp(' ')
168  end
169   
170end  %NR iteration
171Traph = toc(Traph); %Stop timer
172
173% ######################################################
174% Newton Raphson Finished
175% Calculate line flows
176Zbus = inv(Ybus);
177lineFlows = [lines zeros(length(lines), 1)];
178for n = 1:length(lineFlows)
179  lineFlows(n,3) = (exp(1i*angle(Zbus(lineFlows(n,1),lineFlows(n,2))))/abs(Zbus(lineFlows(n,1),lineFlows(n,2))))*...
180    (abs(busData(lineFlows(n,1),4))^2 - abs(busData(lineFlows(n,1),4))*abs(busData(lineFlows(n,2),4))*...
181     exp(1i*(busData(lineFlows(n,1),5) - busData(lineFlows(n,2),5))));   
182end
183
184
185
186Ttotal = toc(Ttotal);
187disp(['Final Solution after ', int2str(j), ' iterations is:'])
188disp('  #     V    Theta')
189disp([(1:N)' busData(:,4) busData(:,5)*360/(2*pi)])
190disp('Line Flows are:')
191disp(' Bus n   to   Bus m       Snm (per unit)')
192disp(lineFlows) 
193disp('Computation Time for NR-iteration was:')
194disp([num2str(Traph), ' seconds'])
195disp('Computation Time for program was:')
196disp([num2str(Ttotal), ' seconds'])

تشکیل ماتریس ادمیتانس شین

تابع CreateYbus.m برای تشکیل ماتریس ادمیتانس شین نوشته شده و برنامه آن به شرح زیر است:

1%% Create Ybus using bus impedance data as input
2
3%% get the data
4clc
5clear
6
7load BusInputData.csv;
8%load testBusData.csv;
9
10data = BusInputData;
11%data = testBusData;
12[a,b] = size(data);
13%data has format: first n rows list the bus numbers in the problem
14% row n+1 holds -999 in first column, marking end input bus #s
15% after -999 is a NaN row, next m entries are impedance data 
16
17% n determines the size of Ybus
18
19%% Read in bus #ing, map to internal numbering
20
21%Find the first row containing -999
22BusIndex = 1;
23stop = 0;
24
25%Find the end of the bus numbering
26while stop == 0
27  if data(BusIndex,1) == -999;
28    stop = 1; 
29  end
30  if (stop == 0);
31    BusIndex = BusIndex + 1;
32  end
33  if BusIndex > a;  
34    stop = 1;
35  end
36end
37
38%Read in the bus numbers and create an internal mapping scheme 
39minBus = min(data(1:BusIndex-1,1));
40maxBus = max(data(1:BusIndex-1,1));
41mapS = minBus - 1; % External number = internal number + mapS
42
43
44
45%%
46clear Ybus;
47%Initialize a sparse matrix element
48Ybus = [maxBus - mapS, maxBus - mapS, 0];
49
50% Find stop point in the data
51stop = 0;
52ConnEnd = BusIndex+1;
53while stop == 0
54  if data(ConnEnd, 1) == -999;
55    stop = 1;
56  end
57  if (stop == 0);
58    ConnEnd = ConnEnd + 1;
59  end
60end
61
62%for each connection, update Ybus
63for n = BusIndex+1:ConnEnd-1
64  NodeA = data(n,1) - mapS; NodeB = data(n,2) - mapS;
65  % Self terms = diagonal elements
66  yab = 1/(data(n,6) + 1i*data(n,7));
67  Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeA, NodeA, yab +.5i*data(n,8));
68  Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeB, NodeB, yab +.5i*data(n,8));
69  % Off diagonal terms, only fill the upper diagonal
70  if NodeA > NodeB
71    Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeB, NodeA, -yab);
72  else
73    Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeA, NodeB, -yab);
74  end
75end
76  
77
78%% Construct the real matrix Ybus
79
80YbusRe = zeros(Ybus(end,1:2));
81
82for m=1:length(Ybus)-1;
83  YbusRe(Ybus(m,1),Ybus(m,2)) = Ybus(m,3);
84  if Ybus(m,1) ~= Ybus(m,2)
85    YbusRe(Ybus(m,2),Ybus(m,1)) = Ybus(m,3);
86  end
87end
88
89YbusRe

برنامه محاسبه P و Q

برنامه محاسبه P و Q، تابعی به نام calcPQ.m است که ورودی‌های آن، Ybus و busData بوده و خروجی‌های Pcalc و Qcalc را نتیجه می‌دهد:

1function [Pcalc,Qcalc] = calcPQ(Ybus, busData, N)
2% Summary: Calculates P and Q injections at each node
3% 
4% Inputs: 
5%  scalar N = numNonSlack is # of non slack busses in the power flow
6%  X is column vector with 1st N - 1 entries for non Slack buses [theta]
7%              then N - m -1 entries for PQ buses [voltage]
8%
9% Outputs: 
10%  PQ injections at all buses
11
12%Create storage for output
13Pcalc = zeros(N,1); %top row will refer to slack bus
14Qcalc = zeros(N,1);
15
16%P
17for i=1:N
18  for k=1:N
19    Pcalc(i,1) = Pcalc(i,1) + busData(i,4)*busData(k,4)*(...
20      real(Ybus(i,k))*cos(busData(i,5)-busData(k,5)) +...
21      imag(Ybus(i,k))*sin(busData(i,5)-busData(k,5)));
22  end
23end
24
25
26for i=1:N
27  for k=1:N
28    Qcalc(i,1) = Qcalc(i,1) + busData(i,4)*busData(k,4)*(...
29      real(Ybus(i,k))*sin(busData(i,5)-busData(k,5)) -...
30      imag(Ybus(i,k))*cos(busData(i,5)-busData(k,5)));
31  end
32end
33
34end

ذخیره اطلاعات باس‌ها در ساختار جدید

تابع data2bus.m برای ذخیره اطلاعات باس در ساختار جدید نوشته شده و به صورت زیر است:

1function [YbusRe,data,numBus, lines] = data2bus()
2
3load BusInputData.csv;
4%load Test3bus.csv;
5
6data = BusInputData;
7%data = Test3bus;
8[a,b] = size(data);
9%data has format: first n rows list the bus numbers in the problem
10% row n+1 holds -999 in first column, marking end input bus #s
11% after -999 is a NaN row, next m entries are impedance data 
12% n determines the size of Ybus
13
14%Find the first row containing -999
15BusIndex = 1;
16stop = 0;
17
18%Find the end of the bus numbering
19while stop == 0
20  if data(BusIndex,1) == -999;
21    stop = 1; 
22  end
23  if (stop == 0);
24    BusIndex = BusIndex + 1;
25  end
26  if BusIndex > a;  % end of file 
27    stop = 1;
28  end
29end
30
31%Read in the bus numbers and create an internal mapping scheme 
32minBus = min(data(1:BusIndex-1,1));
33maxBus = max(data(1:BusIndex-1,1));
34mapS = minBus - 1; % External number = internal number + mapS
35numBus = maxBus - mapS;
36
37clear Ybus;
38%Initialize a sparse matrix element
39Ybus = [maxBus - mapS, maxBus - mapS, 0];
40
41
42% Find stop point in the data
43stop = 0;
44ConnEnd = BusIndex+1;
45while stop == 0
46  if data(ConnEnd, 1) == -999;
47    stop = 1;
48  end
49  if (stop == 0);
50    ConnEnd = ConnEnd + 1;
51  end
52end
53lines = zeros(ConnEnd - BusIndex -1 ,2);
54%for each connection, update Ybus, also store connections
55%lines = zeros(length(BusIndex+1:ConnEnd-1),2);
56for n = BusIndex+1:ConnEnd-1
57  NodeA = data(n,1) - mapS; NodeB = data(n,2) - mapS;
58  lines(n - BusIndex,1) = NodeA;
59  lines(n - BusIndex,2) = NodeB;
60  % Self terms = diagonal elements
61  yab = 1/(data(n,6) + 1i*data(n,7));
62  Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeA, NodeA, yab +.5i*data(n,8));
63  Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeB, NodeB, yab +.5i*data(n,8));
64  % Off diagonal terms, only fill the upper diagonal
65  if NodeA > NodeB
66    Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeB, NodeA, -yab);
67  else
68    Ybus = sparseAdd(Ybus, NodeA, NodeB, -yab);
69  end
70end 
71
72%Construct the real matrix Ybus
73YbusRe = zeros(Ybus(end,1:2));
74
75for m=1:length(Ybus)-1;
76  YbusRe(Ybus(m,1),Ybus(m,2)) = Ybus(m,3);
77  if Ybus(m,1) ~= Ybus(m,2)
78    YbusRe(Ybus(m,2),Ybus(m,1)) = Ybus(m,3);
79  end
80end
81
82
83end

در تابع بالا، از sparseAdd.m استفاده شده که برنامه آن در زیر آمده است:

1function newSparseM = sparseAdd(M, row, col, v)
2%Function for manipulating sparse matrices
3% Input:
4%    M is a sparse matrix object 
5%    row and col are location in a real matrix M to which v should be added
6% Output: 
7%    new sparse matrix element O
8
9% M is ordered by row then by column, third column holds value for row and
10% col. Last row has holds dimensions of the matrix object
11
12  
13% See if the element exists
14loc = 0;
15found = 0;    % Loc is filled with new position for an element if found = 0
16c1_index = 1;  % Starting row to check M for existing element
17endloop = 0;  % 
18[a,b] = size(M); % store dimensions of M
19
20while (endloop ~= 1);  
21  if M(c1_index, 1) == row;
22    if M(c1_index, 2) == col;  % the element exists, stores its location
23      loc = c1_index;
24      found = 1;
25      endloop = 1;
26    end
27    if M(c1_index, 2) > col;  % element for same row but higher column  
28      loc = c1_index;
29      found = 0;      
30      endloop = 1;
31    end
32  end
33  
34  if M(c1_index, 1) > row;
35      loc = c1_index;
36      found = 0;
37      endloop = 1; 
38  end
39  c1_index = c1_index + 1;
40  if (c1_index > a) %Check that we are not out of bounds of the array
41    found = 0;
42    endloop = 1;
43  end
44end
45
46% if it does not exist, create it
47% array has same form up to newly added element, then new element, then
48% remaining contents
49if found == 0;
50  newSparseM = [M(1:loc-1,:); [row, col, v]; M(loc:end,:)];
51end
52
53%If does exist, v is added to element value
54if found == 1;
55  M(loc,3) = M(loc,3) + v;
56  newSparseM = M;
57end
58
59%insert code here to delete row if value is now zero, not important for
60%Ybus since all values remain non-zero once created.
61end

محاسبه ژاکوبی

تابع محاسبه ماتریس ژاکوبی در findjacob.m نوشته شده و برنامه آن به صورت زیر است:

1function [newJacob] = findJacob2(Ybus,Pcalc, Qcalc, busData, N, m)
2% Summary: Finds the Jacobian for the power flow problem given
3%
4% Inputs:
5%  scalar N = numNonSlack is # of non slack busses in the power flow
6%  X is column vector with 1st N entries theta for non Slack buses
7%              then N entries V for non Slack buses
8%
9% Outputs:
10%  Jacob 
11
12%Create storage for output
13%square matrix with n = N-1 + N - m - 1
14Jacob = zeros(2*N,2*N);
15
16
17sizeJ = 2*N;
18
19for Jr=1:2
20  for Jc=1:2
21    
22    %J11
23    if (Jr == 1 && Jc == 1)
24      for SJr=1:N
25        
26        for SJc=1:N
27          
28          if (SJr == SJc) % diagonal elements 
29            Jacob(SJr,SJr) = -Qcalc(SJc,1) - imag(Ybus(SJc,SJc))*abs(busData(SJc,4))^2;
30                
31          else      % off-diagonal elements
32            Jacob(SJr, SJc) = abs(busData(SJr,4))*abs(busData(SJc,4))*(...
33              real(Ybus(SJr,SJc))*sin(busData(SJr,5)-busData(SJc,5))-...
34              imag(Ybus(SJr,SJc))*cos(busData(SJr,5)-busData(SJc,5)));
35            
36          end
37        end
38      end
39      
40    end
41    
42    %J12
43    if (Jr == 1 && Jc == 2)
44      for SJr=1:N
45        for SJc=1:N
46          if SJr == SJc % diagonal elements
47            Jacob(SJr, N + SJc) = Pcalc(SJc)/abs(busData(SJc,4)) +...
48              real(Ybus(SJc,SJc))*abs(busData(SJc,4));
49          else     % off-diagaonal elements
50            Jacob(SJr, N + SJc) = abs(busData(SJr,4))*(...
51              real(Ybus(SJr, SJc))*cos(busData(SJr,5)-busData(SJc, 5))+...
52              imag(Ybus(SJr, SJc))*sin(busData(SJr,5)-busData(SJc, 5)));
53          end
54        end
55      end
56    end
57    
58    
59    %J21
60    if (Jr == 2 && Jc == 1)
61      for SJr=1:N
62        for SJc=1:N
63          if SJr == SJc % diagonal elements
64            Jacob(N + SJr, SJc) = Pcalc(SJc) - real(Ybus(SJc, SJc))*abs(busData(SJc, 4))^2;
65          else     % off-diagonal elements
66            Jacob(N + SJr, SJc) = -abs(busData(SJr,4))*abs(busData(SJc,4))*(...
67              real(Ybus(SJr, SJc))*cos(busData(SJr,5) - busData(SJc,5)) +... 
68              imag(Ybus(SJr, SJc))*sin(busData(SJr,5) - busData(SJc,5)));
69          end
70        end
71      end
72    end
73    
74    %J22
75    if (Jr == 2 && Jc == 2)
76      for SJr=1:N
77        for SJc=1:N
78          if SJr == SJc % diagonal elements
79            Jacob(N + SJr, N + SJc) = Qcalc(SJc,1)/abs(busData(SJc,4)) - ...
80              imag(Ybus(SJc, SJc))*abs(busData(SJc,4));
81          else     %off-diagonal elements
82            Jacob(N + SJr, N + SJc) = abs(busData(SJr, 4))*(...
83              real(Ybus(SJr, SJc))*sin(busData(SJr,5)-busData(SJc,5))-...
84              imag(Ybus(SJr, SJc))*cos(busData(SJr,5)-busData(SJc,5)));
85              
86          end
87        end
88      end
89    end
90    
91  end
92end
93
94% ######################################################
95%Just found the Jacob for all buses, all only for PQ + PV, PV
96newJacob = zeros(2*N-m-2,2*N-m-2);
97
98%J11
99for c = 2:N
100  newJacob(1:N-1,c-1) = Jacob(2:N, c);
101end
102
103%J12
104a=0;
105for b = 1:N
106  if (busData(b,1) == 0)
107    a = a + 1;
108    newJacob(1:N-1, N-1+a) = Jacob(2:N,b+N);
109  end
110end
111
112%J21
113a=0;
114for b=1:N
115  if (busData(b,1) == 0)
116    a = a + 1;
117    newJacob(N-1+a, 1:N-1) = Jacob(b+N, 2:N);
118  end
119end
120
121%J22
122%nest for loops do same thing as above
123
124a=0;
125for b=1:N
126  if (busData(b,1) == 0)
127    a=a+1;
128    c=0;
129    for d=1:N
130      if (busData(d,1) == 0)
131        c=c+1;
132        newJacob(N-1+a, N-1+c) = Jacob(b+N,d+N);
133      end
134    end
135  end
136end
137end

نتیجه اجرای برنامه

اگر برنامه فوق را اجرا کنیم، نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود:‌

NR Power Flow
Code by Chris Mutzel
chris.mutze@gmail.com

Specified Injections
# Pspec Qspec
1.0000 2.9750 0.1420
2.0000 0.1830 0.3730
3.0000 -0.0240 -0.0120
4.0000 -0.0760 -0.0160
5.0000 -0.9420 0.2100
6.0000 0 0
7.0000 -0.2280 -0.1090
8.0000 -0.3000 0.1000
9.0000 0 0
10.0000 -0.0580 -0.0200
11.0000 0 0.2400
12.0000 -0.1120 -0.0750
13.0000 0 0.2400
14.0000 -0.0620 -0.0160
15.0000 -0.0820 -0.0250
16.0000 -0.0350 -0.0180
17.0000 -0.0900 -0.0580
18.0000 -0.0320 -0.0090
19.0000 -0.0950 -0.0340
20.0000 -0.0220 -0.0070
21.0000 -0.1750 -0.1120
22.0000 -0.2000 -0.1000
23.0000 -0.1320 -0.1160
24.0000 -0.0870 -0.0670
25.0000 0 0
26.0000 -0.0350 -0.0230
27.0000 0 0
28.0000 0 0
29.0000 -0.0240 -0.0090
30.0000 -0.1060 -0.0190

######################################################
Begin Newton Raphson
Flat Start->

X =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

######################################################

Begin Iteration:1

Error, given by 2-norm of Mismatch vector
1.4031


######################################################

Begin Iteration:2

Error, given by 2-norm of Mismatch vector
0.1984


######################################################

Begin Iteration:3

Error, given by 2-norm of Mismatch vector
0.0022


######################################################

Begin Iteration:4

Error, given by 2-norm of Mismatch vector
7.0148e-07


######################################################

Begin Iteration:5

Error, given by 2-norm of Mismatch vector
1.4676e-13

Power Flow Calculation stopped
Error Threshold Reached


Final Solution after 5 iterations is:
# V Theta
1.0000 1.0000 0
2.0000 1.0431 -7.7207
3.0000 0.9976 -10.0036
4.0000 0.9985 -12.2845
5.0000 1.0099 -17.0839
6.0000 1.0011 -14.3498
7.0000 0.9969 -16.0041
8.0000 1.0099 -15.2790
9.0000 1.0069 -18.8849
10.0000 0.9727 -21.3515
11.0000 1.0821 -18.8849
12.0000 1.0094 -20.3683
13.0000 1.0709 -20.3683
14.0000 0.9858 -21.5250
15.0000 0.9722 -21.6170
16.0000 0.9854 -21.0250
17.0000 0.9714 -21.5128
18.0000 0.9594 -22.3195
19.0000 0.9551 -22.5191
20.0000 0.9587 -22.2919
21.0000 0.9492 -22.2157
22.0000 0.9466 -22.3079
23.0000 0.9323 -22.4806
24.0000 0.9316 -22.3575
25.0000 0.9459 -21.3307
26.0000 0.9268 -21.8175
27.0000 0.9639 -20.3923
28.0000 0.9971 -15.1012
29.0000 0.9427 -21.7819
30.0000 0.9305 -22.7836

Line Flows are:
Bus n to Bus m Snm (per unit)
30.0000 + 0.0000i 29.0000 + 0.0000i 0.0057 + 0.0047i
29.0000 + 0.0000i 27.0000 + 0.0000i 0.0079 + 0.0074i
30.0000 + 0.0000i 27.0000 + 0.0000i 0.0135 + 0.0114i
27.0000 + 0.0000i 25.0000 + 0.0000i -0.0052 - 0.0063i
25.0000 + 0.0000i 26.0000 + 0.0000i -0.0025 - 0.0068i
24.0000 + 0.0000i 25.0000 + 0.0000i 0.0054 + 0.0046i
24.0000 + 0.0000i 23.0000 + 0.0000i -0.0007 + 0.0002i
14.0000 + 0.0000i 15.0000 + 0.0000i -0.0005 - 0.0047i
15.0000 + 0.0000i 18.0000 + 0.0000i -0.0039 - 0.0044i
18.0000 + 0.0000i 19.0000 + 0.0000i -0.0011 - 0.0015i
19.0000 + 0.0000i 20.0000 + 0.0000i 0.0013 + 0.0012i
12.0000 + 0.0000i 16.0000 + 0.0000i -0.0039 - 0.0084i
17.0000 + 0.0000i 10.0000 + 0.0000i 0.0009 + 0.0005i
22.0000 + 0.0000i 21.0000 + 0.0000i 0.0005 + 0.0009i
21.0000 + 0.0000i 10.0000 + 0.0000i 0.0048 + 0.0077i
22.0000 + 0.0000i 10.0000 + 0.0000i 0.0053 + 0.0085i
12.0000 + 0.0000i 13.0000 + 0.0000i -0.0002 + 0.0217i
12.0000 + 0.0000i 4.0000 + 0.0000i 0.0469 - 0.0069i
2.0000 + 0.0000i 4.0000 + 0.0000i -0.0272 - 0.0163i
10.0000 + 0.0000i 9.0000 + 0.0000i 0.0143 + 0.0111i
9.0000 + 0.0000i 11.0000 + 0.0000i -0.0001 + 0.0262i
9.0000 + 0.0000i 6.0000 + 0.0000i 0.0264 - 0.0029i
10.0000 + 0.0000i 6.0000 + 0.0000i 0.0393 + 0.0068i
28.0000 + 0.0000i 6.0000 + 0.0000i 0.0043 + 0.0013i
28.0000 + 0.0000i 8.0000 + 0.0000i -0.0010 + 0.0042i
6.0000 + 0.0000i 8.0000 + 0.0000i -0.0054 + 0.0028i
6.0000 + 0.0000i 7.0000 + 0.0000i -0.0095 - 0.0016i
6.0000 + 0.0000i 2.0000 + 0.0000i 0.0395 + 0.0114i
7.0000 + 0.0000i 5.0000 + 0.0000i -0.0063 + 0.0042i
1.0000 + 0.0000i 2.0000 + 0.0000i -0.0463 + 0.0111i
1.0000 + 0.0000i 3.0000 + 0.0000i -0.0570 - 0.0058i
3.0000 + 0.0000i 4.0000 + 0.0000i -0.0131 + 0.0000i
4.0000 + 0.0000i 6.0000 + 0.0000i -0.0119 + 0.0007i
27.0000 + 0.0000i 28.0000 + 0.0000i 0.0295 + 0.0095i
24.0000 + 0.0000i 22.0000 + 0.0000i 0.0002 + 0.0048i
2.0000 + 0.0000i 5.0000 + 0.0000i -0.0563 - 0.0160i
14.0000 + 0.0000i 12.0000 + 0.0000i 0.0069 + 0.0080i
15.0000 + 0.0000i 12.0000 + 0.0000i 0.0073 + 0.0124i
15.0000 + 0.0000i 23.0000 + 0.0000i -0.0046 - 0.0136i
16.0000 + 0.0000i 17.0000 + 0.0000i -0.0028 - 0.0048i
20.0000 + 0.0000i 10.0000 + 0.0000i 0.0052 + 0.0046i

Computation Time for NR-iteration was:
0.28689 seconds
Computation Time for program was:
0.53745 seconds

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Chris Mutzel
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *