محاسبه قطر متوازی الاضلاع — فرمول های محاسبه + حل تمرین و مثال

۳۷۷۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

قطر متوازی‌الاضلاع، پاره‌خطی است که بین دو گوشه غیر مجاور این چهارضلعی رسم می‌شود. متوازی‌الاضلاع، دو قطر دارد. محاسبه اندازه این قطرها با توجه به اندازه ضلع‌ها و زاویه بین آن‌ها انجام می‌گیرد. در این آموزش، روش‌ها و فرمول‌های محاسبه قطر متوازی الاضلاع را به همراه حل چند مثال توضیح می‌دهیم.

قطر متوازی الاضلاع چیست و چگونه رسم می‌شود؟

قطر متوازی‌الاضلاع، فاصله بین راس‌های مقابل آن است.

متوازی‌الاضلاع زیر را در نظر بگیرد.

متوازی الاضلاع الف ب ج د

اگر دو راس روبه‌رویی مانند راس‌های ب و د را توسط یک پاره‌خط به یکدیگر وصل کنیم، یکی از قطرهای متوازی‌‌الاضلاع رسم می‌شود.

یک قطر متوازی الاضلاع

متوازی‌الاضلاع دو قطر دارد. قطرهای متوازی‌الاضلاع، همدیگر را نصف می‌کنند. به علاوه، با رسم هر قطر، متوازی‌الاضلاع به دو مثلث هم‌نهشت تبدیل می‌شود.

متوازی الاضلاع با دو قطر

اندازه قطرها، معمولا به منظور محاسبه محیط و مساحت متوازی‌الاضلاع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرمول مساحت متوازی الاضلاع با قطر

فرمول مساحت متوازی‌الاضلاع با قطر به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$
S = \frac {۱}{۲} pq \sin {\alpha}
$$

 • S: مساحت متوازی‌الاضلاع
 • p: اندازه یکی از قطرها
 • q: اندازه قطر دیگر
 • α: اندازه زاویه بین دو قطر

در صورت نمایش برداری قطرها، فرمول بالا به شکل زیر در می‌آید:

$$
S = \frac {۱}{۲} \overrightarrow {p} \times \overrightarrow {q}
$$

فرمول محیط متوازی الاضلاع با قطر

محیط متوازی‌الاضلاع با قطر از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$
P = ۲a +\sqrt{۲p^۲+۲q^۲-۴a^۲}
$$

رابطه بین قطر و ضلع متوازی الاضلاع

رابطه بین قطر و ضلع متوازی الاضلاع عبارت است از:

$$
p^{۲}+q^{۲}= ۲ (a^{۲}+ b^{۲})
$$

رابطه بالا، مبنای فرمول‌های محاسبه قطر متوازی الاضلاع است.

محاسبه قطر متوازی الاضلاع چگونه انجام می‌شود؟

محاسبه قطر متوازی الاضلاع با استفاده از اندازه ضلع‌ها و زاویه بین آن‌ها انجام می‌گیرد.

اندازه ضلع‌ها و قطرهای متوازی الاضلاع برای محاسبه قطر متوازی الاضلاع

متوازی‌الاضلاع بالا را در نظر بگیرید. بر اساس اندازه‌های مشخص شده در این متوازی‌الاضلاع، فرمول محاسبه قطر متوازی الاضلاع به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$
p=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}-۲ a b \cos (A)}
$$

$$
= \sqrt{a^{۲}+b^{۲}+۲ a b \cos (B)}
$$

$$
q=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}+۲ a b \cos (A)}
$$

$$
=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}-۲ a b \cos (B)}
$$

فرمول‌های بالا، با استفاده از قواعد مثلثات به دست می‌آیند. به تغییر علامت ضریب کسینوس در حالت‌های مختلف دقت کنید. هنگام محاسبه قطر مقابل به زاویه مورد نظر، علامت ضریب کسینوس منفی خواهد بود.

مثال 1: محاسبه قطر متوازی الاضلاع با دو ضلع و زاویه بین

ضلع‌های مجاور متوازی‌الاضلاعی برابر 3 و 5 سانتی‌متر هستند. اگر زاویه بین این دو ضلع برابر 120 درجه باشد، اندازه قطر مقابل به زاویه معلوم چقدر است؟

بر اساس فرمول قطر متوازی‌الاضلاع، داریم:

$$
p=\sqrt{a^{2}+b^{2}-2 a b \cos (A)}
$$

 • p: قطر متوازی‌الاضلاع
 • a: یکی از ضلع‌ها برابر 3 سانتی‌متر
 • b: ضلع دیگر برابر 5 سانتی‌متر
 • A: زاویه مقابل قطر p برابر 120 درجه

اندازه‌های معلوم را درون فرمول بالا قرار می‌دهیم:

فیلم‌های آموزشی مرتبط

$$
p=\sqrt{۳^{۲}+۵^{۲}-(۲\times ۳ \times ۵ \times \cos ۱۲۰^{\circ})}
$$

کسینوس زاویه 120 درجه برابر 0/5- است:

$$
p=\sqrt{۹+۲۵-(۳۰ \times (-۰/۵))}
$$

$$
p=\sqrt{۹+۲۵-(-۱۵)}
$$

$$
p=\sqrt{۹+۲۵+۱۵}
$$

$$
p=\sqrt{۴۹}
$$

$$
p=۷
$$

مثال 2: محاسبه قطر متوازی الاضلاع با دو ضلع و زاویه مجاور

طول q را حساب کنید.

محاسبه قطر متوازی الاضلاع به ضلع 3 و 4 و زاویه 135 درچه

در متوازی‌الاضلاع بالا، اندازه دو ضلع و زاویه مجاور آن‌ها داده شده است. صورت سوال، طول قطر مجاور زاویه معلوم را از ما می‌خواهد. برای به دست آوردن این اندازه، فرمول زیر را می‌نویسیم:

$$
q=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}+۲ a b \cos (A)}
$$

 • q: قطر متوازی‌الاضلاع
 • a: یکی از ضلع‌ها برابر 3
 • b: ضلع دیگر برابر 4
 • A: زاویه مجاور قطر q برابر 135 درجه

$$
q=\sqrt{۳^{۲}+۴^{۲}+ (۲ \times ۳ \times ۴ \times \cos ۱۳۵^{\circ})}
$$

کسینوس زاویه 135 درجه، حدودا برابر 0/71- است:

$$
q=\sqrt{۲۵+ (۲۴ \times (-۰/۷۱))}
$$

$$
q=\sqrt{۲۵-۱۷/۰۴}
$$

$$
q=\sqrt{۷/۹۶}
$$

$$
q=۲/۸۲
$$

طول q، برابر 2/82 است.

مثال 3: محاسبه قطر متوازی الاضلاع با دو ضلع و قطر دیگر

اندازه دو ضلع و یک قطر متوازی‌الاضلاعی به ترتیب برابر 6، 10 و 14 متر است. اندازه قطر دیگر را حساب کنید.

بین قطرها و ضلع‌های یک متوازی‌الاضلاع، رابطه زیر برقرار است:

$$
p^{۲}+q^{۲}= ۲ (a^{۲}+ b^{۲})
$$

 • p: اندازه یکی از قطرها برابر 14 متر
 • q: اندازه قطر دیگر
 • a: اندازه یکی از ضلع‌ها برابر 6 متر
 • b: اندازه ضلع دیگر برابر 10 متر

با قرار دادن اندازه‌های معلوم در رابطه بالا، اندازه قطر مجهول به دست می‌آید:

$$
۱۴^{۲}+q^{۲}= ۲ (۶^{۲}+ ۱۰^{۲})
$$

$$
۱۹۶+q^{۲}= ۲ (۳۶+ ۱۰۰)
$$

$$
۱۹۶+q^{۲}= ۲ (۱۳۶)
$$

$$
۱۹۶+q^{۲}= ۲۷۲
$$

$$
q^{۲}= ۲۷۲ - ۱۹۶
$$

$$
q^{۲}= ۷۶
$$

$$
q= \sqrt {۷۶}
$$

$$
q= ۸/۷۲
$$

در نتیجه، اندازه قطر مجهول برابر 8/72 متر است.

مثال 4: محاسبه قطر متوازی الاضلاع با مساحت

اندازه ضلع‌های یک متوازی‌الاضلاع برابر ۱۲ و 8 میلی‌متر است. اگر مساحت متوازی‌الاضلاع برابر ۴۸ میلی‌متر مربع باشد، اندازه‌های قطرهای متوازی‌الاضلاع چقدر خواهد بود؟

برای حل این مسئله، باید با فرمول محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع با ضلع و زاویه آشنایی داشته باشید. بر اساس این فرمول، مساحت متوازی‌الاضلاع برابر است با:

$$
S = ab \sin {\alpha}
$$

 • S: مساحت برابر ۴۸ میلی‌متر مربع
 • a: اندازه یکی از ضلع‌ها برابر ۱۲ میلی‌متر
 • b: اندازه ضلع دیگر برابر 8 میلی‌متر
 • α: زاویه بین a و b

این فرمول به ما کمک می‌کند تا بتوانیم زاویه بین دو ضلع متوازی‌الاضلاع را به دست بیاوریم. به این منظور، اندازه‌های معلوم را درون فرمول قرار می‌دهیم:

$$
۴۸ = ۱۲ \times ۸ \times \sin {\alpha}
$$

$$
۴۸ = ۹۶ \times \sin {\alpha}
$$

$$
\sin {\alpha} = \frac {۴۸}{۹۶}
$$

$$
\sin {\alpha} = \frac {۱}{۲}
$$

$$
\sin {\alpha} = ۰/۵
$$

سینوس زاویه 30 درجه برابر 0/5 است. بنابراین، زاویه بین دو ضلع معلوم برابر 30 درجه است. اکنون تمام اندازه‌های مورد نیاز برای محاسبه قطر متوازی الاضلاع را داریم. یکی از قطرهای متوازی‌الاضلاع به کم فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$
p=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}-۲ a b \cos (A)}
$$

 • p: قطر متوازی‌الاضلاع
 • a: یکی از ضلع‌ها ۱۲ میلی‌متر
 • b: ضلع دیگر برابر ۸ میلی‌متر
 • A: زاویه مقابل قطر p برابر ۳۰ درجه

$$
p=\sqrt{۱۲^{۲}+۸^{۲}-(۲ \times ۱۲ \times ۸ \times \cos ۳۰^{\circ})}
$$

کسینوس زاویه 30 درجه، تقریبا برابر 0/87 است:

$$
p=\sqrt{۱۴۴+۶۴-(۲ \times ۱۲ \times ۸ \times ۰/۸۷)}
$$

$$
p=\sqrt{۲۰۸-(۱۹۲ \times ۰/۸۷)}
$$

$$
p=\sqrt{۲۰۸-۱۶۷/۰۴}
$$

$$
p=\sqrt{۴۰/۹۶}
$$

$$
p=۶/۴
$$

یکی از قطرهای متوازی‌الاضلاع برابر ۶/۴ میلی‌متر است. برای محاسبه قطر اول، فرض کردیم این قطر در مقابل زاویه معلوم (30 درجه) قرار دارد. به همین دلیل، قطر دیگر، باید مجاور این زاویه باشد. بنابراین داریم:

$$
q=\sqrt{a^{۲}+b^{۲}+۲ a b \cos (A)}
$$

 • q: قطر متوازی‌الاضلاع
 • a: یکی از ضلع‌ها برابر ۱۲
 • b: ضلع دیگر برابر ۸
 • A: زاویه مجاور قطر q برابر ۳۰ درجه

$$
q=\sqrt{۱۲^{۲}+۸^{۲}+ (۲ \times ۱۲ \times ۸ \times \cos ۳۰^{\circ})}
$$

$$
p=\sqrt{۲۰۸+۱۶۷/۰۴}
$$

$$
p=\sqrt{۳۷۵/۰۴}
$$

$$
p=۱۹/۳۷
$$

به این ترتیب، اندازه قطر دوم متوازی‌الاضلاع برابر 19/37 به دست آمد.

سوالات مرتبط با قطر متوازی الاضلاع و محاسبه آن

در این بخش به برخی از سوالات پرتکرار در رابطه با قطر متوازی‌الاضلاع و نحوه محاسبه آن پاسخ می‌دهیم.

تعریف قطر متوازی الاضلاع چیست؟

قطر متوازی‌الاضلاع، پاره‌خطی اتصال‌دهنده گوشه‌های روبه‌رویی متوازی‌الاضلاع است.

طول قطر متوازی‌الاضلاع چگونه محاسبه می‌شود؟

قطر متوازی‌الاضلاع با استفاده از اندازه دو ضلع و یکی از زاویه‌های متوازی‌الاضلاع محاسبه می‌شود.

آیا قطر متوازی الاضلاع نیمساز است ؟

خیر. قطرهای متوازی‌الاضلاع، مگر در حالت‌های خاص (مربع و لوزی)، نیمساز زاویه راس‌ها نیستند.

آیا قطرهای متوازی الاضلاع با هم برابرند ؟

خیر. فقط قطرهای مربع (یکی از انواع متوازی‌الاضلاع) با هم برابرند.

آیا قطرهای متوازی الاضلاع منصف هستند ؟

بله. قطرهای متوازی‌الاضلاع، یکدیگر را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

آیا قطرهای متوازی الاضلاع بر هم عمودند ؟

خیر. فقط قطرهای لوزی و مربع (دو حالت خاص از متوازی‌الاضلاع) بر هم عمودند.

آیا در متوازی الاضلاع قطر ها عمود منصف یکدیگرند ؟

خیر. قطرهای متوازی‌الاضلاع، فقط منصف یکدیگرند و بر هم عمود نیستند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع — هر آنچه باید بدانید» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *