ماتریس دوران — به زبان ساده

۹۲۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
ماتریس دوران — به زبان ساده

در مطلبی در مجله فرادرس نگاشت انقباضی و کاربرد آن را در معادلات کپلر توضیح دادیم. از این رو در این مطلب قصد داریم تا نوعی دیگر از نگاشت را در قالب ماتریس دوران توضیح دهیم. با استفاده از ماتریس دوران می‌توان معادلات اشکال دوران‌یافته را به شکلی ساده‌تر نوشته و نوع آن‌ها را نیز تشخیص داد.

997696

ماتریس دوران

در ریاضیات، دوران محور‌ها یا مقاطع به مسائلی در فضای دوبعدی گفته می‌شود که در آن دستگاه مختصات xy x y به اندازه θ \theta دوران یافته و به xy x ^ { \prime } y ^ { \prime } منتقل می‌شوند. توجه داشته باشید طی این دوران، مبدأ مختصات ثابت می‌ماند. بنابراین می‌توان گفت هر نقطه در دستگاه مختصات xy x ^ { \prime } y ^ { \prime } به اندازه θ \theta نسبت به دستگاه مختصات xy x y دوران کرده است. این دوران با استفاده از ماتریسی انجام می‌شود که با ضرب شدن در معادله یک شکل یا حتی نقطه، آن را دوران می‌دهد.

هدف استفاده از ماتریس دوران

استفاده از دستگاه‌های مختصات به منظور مطالعه منحنی‌ها و تغییرات آن‌ها، اجتناب‌ناپذیر‌ هستند. بدین منظور محور‌های مختصات در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند تا نسبت به منحنی در محل مناسبی قرار داشته باشند. به عنوان مثال، جهت مطالعه معادله یک بیضی و هذلولی معمولا کانون‌ها روی یکی از محور‌ها قرار گرفته و مرکز آن منطبق بر مبدا مختصات در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر این امر نشان داده شده است.

ellipse

اگر منحنی نسبت به محور مختصات در موقعیت مناسبی قرار نداشته باشد، می‌توان با استفاده از نگاشت دورانی موقعیت منحنی را نسبت به محور‌ها تنظیم کرد. به این فرآیند، تبدیل مختصات گفته می‌شود. در آینده و در مطلبی مجزا در این مورد نیز صحبت خواهیم کرد.

بدست آوردن دستگاه دوران یافته

فرض کنید دستگاه اولیه xy x y به اندازه θ \theta حول مبدا، پادساعتگرد دوران کرده و دستگاه جدید را x y x ^ { \prime } y ^ { \prime } می‌نامیم. هم‌چنین فرض کنید در دستگاه xy x y مختصات قطبی نقطه P P برابر با (r,α) ( r , \alpha ) باشد. در این صورت در دستگاه xy x ^ { \prime } y ^ { \prime } مختصات قطبی نقطه P P برابر با (r,αθ) ( r , \alpha - \theta ) خواهد بود. مختصات اولیه برابر است با:

x=rcosα \large {\displaystyle x = r \cos \alpha }

معادله ۱

y=rsinα \large {\displaystyle y = r \sin \alpha }

معادله ۲

در نتیجه مختصات نقطه P P در دستگاه مختصات x x ^ { \prime } برابر است با:

x=rcos(αθ)=rcosαcosθ+rsinαsinθ \large { \displaystyle x ^ { \prime } = r \cos ( \alpha - \theta )=r\cos \alpha \cos \theta + r \sin \alpha \sin \theta }
معادله ۳

y=rsin(αθ)=rsinαcosθrcosαsinθ y ^ { \prime } = r \sin ( \alpha - \theta ) = r \sin \alpha \cos \theta - r \cos \alpha \sin \theta
معادله ۴

با قرار دادن معادلات ۱ و ۲ در معادلات ۳ و ۴، مختصات‌های xy x ^ { \prime } y ^ { \prime } بر حسب x,y x , y برابر می‌شوند با:

x=xcosθ+ysinθ \large x ^ { \prime } = x \cos \theta + y \sin \theta
معادله ۵

y=xsinθ+ycosθ \large { \displaystyle y ^ { \prime } = - x \sin \theta + y \cos \theta }
معادله ۶

معادلات ۵ و ۶ را می‌توان به صورت ماتریسی، مطابق با عبارت زیر بیان کرد:

(xy)=(cosθsinθsinθcosθ)(xy) \large \begin {pmatrix} x ^ { \prime } \\ y ^ { \prime } \end {pmatrix} = \begin {pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ - \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin {pmatrix} x \\ y \end {pmatrix}

ماتریس فوق، نشان‌دهنده تبدیل استانداردی است که مختصات اولیه را به اندازه θ \theta دوران می‌دهد. تبدیل فوق را می‌توان به صورت عکس نیز بیان کرد. در ادامه رابطه مربوط به عکس تبدیل فوق نشان داده شده است.

x=xcosθysinθ \large { \displaystyle x = x ^ { \prime } \cos \theta - y ^ { \prime } \sin \theta }

y=xsinθ+ycosθ \large { \displaystyle y = x ^ { \prime } \sin \theta + y ^ { \prime } \cos \theta }

البته شکل ماتریسی تبدیل فوق را نیز می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

(xy)=(cosθsinθsinθcosθ)(xy) \large \begin {pmatrix} x \\ y \end {pmatrix} = \begin {pmatrix} \cos \theta & - \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end {pmatrix} \begin {pmatrix} x ^ { \prime } \\ y ^ { \prime } \end {pmatrix}

مثال ۱

مختصات نقطه P1=(x,y)=(3,1) P _ 1 = ( x , y ) = ( \sqrt 3 , 1 ) را پس از دوران به اندازه 3030 درجه بیابید.

کافی است x,y x , y نقطه را در معادله ۵ و ۶ قرار دهید.

x=3cos(π/6)+1sin(π/6)=(3)(3/2)+(1)(1/2)=2 x ^ { \prime } = \sqrt 3 \cos ( \pi / 6 ) + 1 \sin ( \pi / 6 ) = ( \sqrt 3 ) ( { \sqrt 3 } / 2 ) + ( 1 ) ( 1 / 2 ) = 2
y=1cos(π/6)3sin(π/6)=(1)(3/2)(3)(1/2)=0 y ^ { \prime } = 1 \cos ( \pi / 6 ) - \sqrt 3 \sin ( \pi / 6 ) = ( 1 ) ( { \sqrt 3 } / 2 ) - ( \sqrt 3 ) ( 1 / 2 ) = 0

محور‌ها به اندازه 30 30 درجه به صورت پادساعتگرد چرخیده‌ و مختصات جدید نقطه P P برابر با P1=(x,y)=(2,0) P _ 1 = ( x ^ { \prime } , y ^ { \prime } ) = ( 2 , 0 ) بدست آمده‌اند.

مثال ۲

مختصات نقطه P2=(x,y)=(7,7) P _ 2 = ( x , y ) = ( 7 , 7 ) پس از دوران محور‌های مختصات به اندازه 9090 درجه ساعتگرد را بیابید. در این مثال می‌خواهیم از روش ماتریس دوران استفاده کنیم. بنابراین مختصات نقطه در دستگاه جدید برابر است با:

(xy)=(cos(π/2)sin(π/2)sin(π/2)cos(π/2))(77)=(0110)(77)=(77) \large \begin {pmatrix} x ^ { \prime } \\ y ^ { \prime } \end {pmatrix} = \begin {pmatrix} \cos ( - \pi / 2 ) & \sin( - \pi / 2 ) \\ - \sin ( - \pi / 2 ) & \cos( - \pi / 2 ) \end {pmatrix} \begin {pmatrix} 7 \\ 7 \end {pmatrix} = \begin {pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin {pmatrix} 7 \\ 7 \end {pmatrix} = \begin {pmatrix} - 7 \\ 7 \end{pmatrix}

دوران مقاطع مخروطی با ماتریس دوران

در مطلب مقاطع مخروطی عنوان شد که شکل کلی رابطه توصیف کننده این مقاطع به صورت زیر هستند.

Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey +F=0\large { \displaystyle A x ^ { 2 } + Bx y + C y ^{ 2 } + D x + Ey  +F = 0 }

با استفاده از ماتریس دوران می‌توان محور‌های مختصات را دوران داده و شکل معادله فوق را ساده‌تر کرد. اگر معادلات ۵ و ۶ را در رابطه فوق قرار دهیم، شکل جدید آن به صورت زیر در می‌آید.

A=Acos2θ+Bsinθcosθ+Csin2θ A ^ { \prime } = A \cos ^ 2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin ^ 2 \theta
B=2(CA)sinθcosθ+B(cos2θsin2θ) { \displaystyle B ^ { \prime } = 2 ( C - A ) \sin \theta \cos \theta +B ( \cos ^ { 2 } \theta - \sin ^ { 2 } \theta ) }
C=Asin2θBsinθcosθ+Ccos2θ {\displaystyle C ^ { \prime } = A \sin ^ { 2 } \theta - B \sin \theta \cos \theta +C \cos ^ { 2 } \theta }
D=Dcosθ+Esinθ { \displaystyle D ^ { \prime } = D \cos \theta + E \sin \theta } E=Dsinθ+EcosθE=Dsinθ+Ecosθ { \displaystyle E ^ { \prime } = - D \sin \theta + E \cos \theta } E ^ { \prime } = - D \sin \theta + E \cos \theta
F=F { \displaystyle F ^ { \prime } = F }

اگر θ \theta به نحوی انتخاب شود که رابطه cot2θ=(AC)/B \cot 2 \theta = ( A - C ) / B برقرار باشد، در این صورت ضریب  B=0 B ^ { \prime } = 0 برابر با صفر بوده و ترم xy x ^ { \prime } y ^ { \prime } نیز حذف خواهد شد. از این رو می‌توان با دوران مناسبِ محور‌های مختصات (انتخاب مقدار مناسب θ \theta )، مقادیر غیرصفرِ B,D,E B , D , E را صفر کرده و معادله اصلی را ساده‌تر کرد. برای نمونه شکل اولیه معادله بیضی زیر دارای ضرایب xy x y نیز است. با دوران دادن آن به صورت ساعتگرد و به اندازه θ \theta ، این ضرایب حذف خواهند شد.

ellipse

شناسایی مقاطع دوران یافته

مقطع مخروطی دوران یافته را می‌توان به صورت زیر تشخیص داد. در حقیقت علامت B24AC B ^ 2 - 4 A C نشان‌دهنده شکل مقطع مخروطی است.

rotation

ابعاد بالاتر

فرض کنید دستگاه مختصاتی حول محور z z خود به اندازه θ \theta ، به صورت پادساعتگرد دوران کند. مختصات z z هر نقطه تغییر نخواهد کرد و این تنها z z و y y هستند که تغییر خواهند کرد. فرض کنید مختصات نقطه در دستگاه اولیه برابر با (x,y,z) ( x , y , z ) و در دستگاه دوران یافته برابر با (x,y,z) ( x ^ { \prime } , y ^ { \prime } , z ^ { \prime } ) باشد. در این صورت رابطه بین نقاط را می‌توان با استفاده از ماتریس زیر بیان کرد:

(xyz)=(cosθsinθ0sinθcosθ0001)(xyz) \large \begin {pmatrix} x ^ { \prime } \\ y ^ { \prime } \\ z ^ { \prime } \end {pmatrix} =\begin {pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end {pmatrix} \begin {pmatrix} x \\ y \\ z \end {pmatrix}

توجه داشته باشید که A A ، ماتریسی متعامد بوده که با ماتریس همانی متفاوت است. در حالت کلی ماتریس دوران حول محور‌های x x و y y و z z برابرند با:

Rx(θ)=[1000cosθsinθ0sinθcosθ]Ry(θ)=[cosθ0sinθ010sinθ0cosθ]Rz(θ)=[cosθsinθ0sinθcosθ0001] \large {\displaystyle {\begin {alignedat}{1} R _ { x } ( \theta ) &={\begin {bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & - \sin \theta \\[3pt]0&\sin \theta &\cos \theta \\[3pt] \end {bmatrix} } \\[6pt] R _ { y } ( \theta )&={\begin{bmatrix}\cos \theta &0&\sin \theta \\[3pt] 0 & 1 & 0 \\[3pt]-\sin \theta & 0 & \cos \theta \\\end{bmatrix}}\\[6pt]R_{z}(\theta ) & ={\begin {bmatrix} \cos \theta &-\sin \theta &0\\[3pt]\sin \theta &\cos \theta &0\\[3pt]0&0&1\\\end {bmatrix}}\end{alignedat}}}

برای نمونه فرض کنید میخواهیم دستگاه مختصات را حول محور z z به اندازه 90 درجه دوران دهیم. در این صورت داریم:

Rz(90)[100]=[cos90sin900sin90cos900001][100]=[010100001][100]=[010] \large { \displaystyle R _ { z } ( 90 ^ { \circ } ){ \begin {bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \end {bmatrix} } = { \begin {bmatrix} \cos 90 ^ { \circ } & \sin 90 ^ { \circ } & 0 \\ -\sin 90^{\circ }&\quad \cos 90 ^ { \circ }&0\\0&0&1\\\end{bmatrix}}{ \begin {bmatrix}1\\0\\0\\\end{bmatrix} } ={\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\\\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\end{bmatrix} } ={\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\end{bmatrix} } }

coordinates

در حالتی عمومی‌تر فرض کنید دستگاه‌ مختصاتی حول محور‌های x x و y y و z z به ترتیب به اندازه γ \gamma و β \beta و α \alpha دوران می‌کند. در این صورت ماتریس دوران برابر است با:

R=Rz(α)Ry(β)Rx(γ) \large { \displaystyle R = R _ { z } ( \alpha ) \, R _ { y } ( \beta ) \, R _ { x } ( \gamma ) }

در حالتی کلی فرض کنید A A ماتریس دوران مربوط به فضایی n n بعدی باشد. در این صورت مولفه‌های روی قطر ماتریس A A آن برابر است با:

aii=ajj=cosθ \large a _ { i i } = a _ { j j } = \cos \theta

هم‌چنین مولفه‌های غیرقطری نیز مطابق با رابطه زیر بدست خواهند آمد.

aij=aji=sinθ \large a _ { i j } = - a _ { j i } = \sin \theta

مثال ۳

مختصات نقطه P3=(w,x,y,z)=(1,1,1,1) P _ 3 = ( w , x , y , z ) = ( 1 , 1 , 1 , 1 ) را پس از دوران حول محور w w به اندازه θ3=π/12 \theta _ 3 = \pi / 12 بدست آورید.

همان‌طور که می‌دانید این نقطه مربوط به یک فضای چهاربعدی است. مختصات نقطه نیز با استفاده از ماتریس دوران برابر است با:

(wxyz)=(cos(π/12)00sin(π/12)01000010sin(π/12)00cos(π/12))(wxyz) \begin{pmatrix} w ^ { \prime } \\x ^ { \prime } \\y ^ { \prime } \\z ^ { \prime } \end {pmatrix} =\begin{pmatrix} \cos ( \pi / 12 ) & 0 & 0 & \sin( \pi / 12 ) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\- \sin( \pi / 12 ) & 0 & 0 & \cos ( \pi / 12 ) \end {pmatrix} \begin {pmatrix} w \\ x \\ y \\z\end{pmatrix}

(0.965930.00.00.258820.01.00.00.00.00.01.00.00.258820.00.00.96593)(1.01.01.01.0)=(1.224751.000001.000000.70711) \approx \begin {pmatrix} 0.96593 & 0.0 & 0.0 & 0.25882 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \\- 0.25882 & 0.0 & 0.0 & 0.96593 \end {pmatrix} \begin {pmatrix} 1.0 \\1.0 \\1.0 \\1.0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1.22475 \\1.00000 \\1.00000 \\0.70711\end{pmatrix}

در صورت علاقه‌مندی به مباحث مرتبط در زمینه ریاضی، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۵۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wikipedia
۱۱ دیدگاه برای «ماتریس دوران — به زبان ساده»

با عرض سلام و تشکر از وبلاگ خوبتان،
خواهشمندم به دو سوال زیر پاسخ دهید:
سوال اول : در ریاضی، اگر بخواهیم نقطه ی A به مختصات A.X و A.Y را حول نقطه ی B به مختصات B.X و B.Y با زاویه theta دوران دهیم، نقطه ی به دست آمده C خواهد بود.
مطلوب است: C.X و C.Y
سوال دوم: راه حل همین سوال در برنامه نویسی سی شارپ یا پایتون چه طور خواهد بود؟

سلام و وقت بخیر
در قسمت آخر که ماتریس‌های دوران حول محورهای x،y،z نوشته شده‌اند، جای سینوس و منفی سینوس برعکس نوشته شده است.

سلام؛

ماتریس اصلاح شد. ممنون از دقت شما.

از همراهی شما با مجله فرادرس سپاسگزاریم.

سلام من میخواهم یک ماتریس 3*3 را دوران بدهم. اگر یک ماتریس دوران 3*3 را اول بنویسم و بعد ماتریس مورد نظر که 3*3 است را بنویسم و ضرب کنم، مااتریس حاصل دوران یافته می شود؟ در مکانیک محیط های پیوسته احتیاج داریم که ماتریس 3*3 را دوران دهیم

برای پادساعتگرد منفی باید پشت sin ردیف اول باشه ……

سلام.
متن بازبینی و اصلاح شد.
سپاس از همراهی و بازخوردتان.

مفید بود. ساده و قابل فهم. ممنونم

توي بخش ابعاد بالاتر، علامت براي sin و منفي sin رو يه بار بر عکس نوشتيد براي دوران حول محور z
توي يه فرمول با يه فرمول ديگه علتمت بر عکس گذاشتيد.
اگه درست ميگم، تاييد کنيد

سلام. فرمول اصلاح شد.
از همراهی و دقت نظر شما سپاسگزاریم.

تشکر فراوان از زحمات شما

خیلی ممنون.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *