تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع

آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
تبدیل واحد

در این آموزش، جدول تبدیل واحد کمیت‌های مختلف، شامل تبدیل واحد فشار، تبدیل واحد زمان، تبدیل واحد زاویه، تبدیل واحد حجم، تبدیل واحد طول، تبدیل واحد دما، تبدیل واحد مساحت، تبدیل واحد سرعت و تبدیل واحد جرم را ارائه می‌کنیم.

تبدیل واحد زمان

واحد SI زمان ثانیه (S) است. در جدول زیر نیز، واحدهای مختلف زمان برحسب ثانیه آورده شده است.

واحد مبداء نماد برحسب ثانیه
نانوثانیه ns ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
میلی‌ثانیه ms ۰٫۰۰۱
ثانیه s ۱
ثانیه (نجومی) s ۰٫۹۹۷۲۶۹۵۶
دقیقه min ۶۰
دقیقه (نجومی) min ۵۹٫۸۳۶۱۷۳۶۱‍‍‍
ساعت h ۳۶۰۰
ساعت (نجومی) h ۳۵۹۰٫۱۷۰۴۱۷
روز d ۸۶۴۰۰
روز (نجومی) d ۸۶۱۶۴٫۰۹
هفته wk ۶۰۴۸۰۰
ماه mo ۲۶۲۸۰۰۰
سال yr ۳۱,۵۳۶,۰۰۰
سال (نجومی) yr ۳۱,۴۴۹,۸۹۲٫۳
دهه dec ۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰
سده c ۳,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
هزاره millennium ۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زمان و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زمان — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد طول

واحد SI طول متر (m) است. جدول زیر تبدیل واحد طول را نشان می‌دهد.

مایل (mi) یارد (yd) فوت (ft) اینچ (in) کیلومتر (km) متر (m) سانتی‌متر (cm) میلی‌متر (mm)
۱۰ × ۶٫۲۱ ۰٫۰۰۱۱ ۰٫۰۰۳۳ ۰٫۰۳۹۳۷ ۰٫۰۰۰۰۰۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱ ۱ = ۱ میلی‌متر
۰٫۰۰۰۰۰۶۲۱ ۰٫۰۱۱ ۰٫۰۳۳ ۰٫۳۹۳۷ ۰٫۰۰۰۰۱ ۰٫۰۱ ۱ ۱۰ = ۱ سانتی‌متر
۰٫۰۰۰۶۲۱ ۱٫۱ ۳٫۳ ۳۹٫۳۷ ۰٫۰۰۱ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰۰ = ۱ متر
۰٫۶۲۱۴ ۱۰۹۳٫۶۱ ۳۲۸۰٫۸۴ ۳۹۳۷۰٫۱ ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ = ۱ کیلومتر
۰٫۰۰۰۰۱۵۸ ۰٫۰۲۷۸ ۰٫۰۸۳۳ ۱ ۰٫۰۰۰۰۲۵۴ ۰٫۰۲۵۴ ۲٫۵۴ ۲۵٫۴ = ۱ اینچ
۰٫۰۰۰۱۹ ۰٫۳۳ ۱ ۱۲ ۰٫۰۰۰۳۰۴۸ ۰٫۳۰۴۸ ۳۰٫۴۸ ۳۰۴٫۸ = ۱ فوت
۰٫۰۰۰۵۷ ۱ ۳ ۳۶ ۰٫۰۰۹۱۴۴ ۰٫۹۱۴۴ ۹۱٫۴۴ ۹۱۴٫۴ = ۱ یارد
۱ ۱۷۶۰ ۵۲۸۰ ۶۳۳۶۰ ۱٫۶۰۹۳۴۴ ۱۶۰۹٫۳۴۴ ۱۶۰۹۳۴٫۴ ۱۶۰۹۳۴۴ = ۱ مایل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد طول و مثال‌هایی از محاسبه آن، به آموزش «تبدیل واحد طول — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد مساحت

متر مربع ($$\mathrm{m^2}$$)، واحد SI مساحت است و برابر با مساحت مربعی به ضلع یک متر است. واحدهای مختلف مساحت در جدول زیر ارائه شده‌اند. همچنین، رابطه این واحدها با واحد متر مربع نیز نوشته شده است.

فیلم‌های آموزشی مرتبط
نام واحد نماد تعریف رابطه با واحد SI
جریب فرنگی (acre) $$ \mathrm {ac}$$ $$ \equiv 1\; \mathrm {ch} \times 10 \; \mathrm {ch} = 4840\; \mathrm {sq}\; \mathrm { yd } $$ $$ ≡ 4046.8564224 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
آر (are) $$\mathrm {a}$$ $$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$ $$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$
بارن (barn) $$\mathrm {b}$$ $$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$ $$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$
بارونی (barony) $$ ≡ 4000 \; \mathrm {ac}$$ $$≡ 1.61874256896×10^7 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
بورد (board) $$\mathrm {bd}$$ $$ ≡ 1 \; \mathrm{in} × 1\; \mathrm{ft} $$ $$ ≡ 7.74192×10^{−3}\; \mathrm{m}^ 2$$
اینچ مدور (circular inch) $$\mathrm{circ }\; \mathrm {in}$$ $$≡ \pi/4 \; \mathrm{sq}\; \mathrm{in} $$ $$≈ 5.067075×10^ {−4}\; \mathrm{ m}^2$$
میل مدور (circular mil) $$\mathrm{circ}\; \mathrm {mil}$$ $$≡ \pi/4 \;\mathrm{mil} ^ 2 $$ $$≈ 5.067075×10^ {−{10}}\; \mathrm{ m}^2$$
کُرد (cord) $$≡ 192 \;\mathrm { bd } $$ $$≡ 1.48644864 \;\mathrm{m}^2$$
دونوم (dunam) $$≡ 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$ $$= 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$
هکتار (hectare) $$\mathrm{ha}$$ $$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$ $$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$
هاید (hide) $$≈ 120 \; \mathrm {ac} $$ $$≈ 5×10^5\; \mathrm{m}^2 $$
رود (rood) $$\mathrm {ro}$$ $$\equiv 1/4\; \mathrm {ac}$$ $$= 1011.7141056\; \mathrm{m}^2$$
زنجیر مربع (square chain) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ch}$$ $$≡ 66 \; \mathrm{ ft} × 66 \; \mathrm{ft} = 1/10 \; \mathrm{ ac}$$ $$≡ 404.68564224 \; \mathrm{m}^2$$
فوت مربع (square foot) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ft}$$ $$≡ 1 \;\mathrm {ft} × 1 \; \mathrm{ft}$$ $$≡ 9.290304×10^ {−2}\; \mathrm{m}^2 $$
اینچ مربع (square inch) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{in}$$ $$≡ 1 \;\mathrm {in} × 1 \; \mathrm{in}$$ $$ ≡ 6.4516×10^{−4} \; \mathrm {m} ^2 $$
کیلومتر مربع (square kilometre) $$\mathrm{km}^2$$ $$≡ 1 \; \mathrm{km} × 1\; \mathrm { km} $$ $$= 10^6\; \mathrm{ m} ^2 $$
متر مربع (square metre) $$\mathrm { m}^ 2 $$ $$≡ 1\; \mathrm{m} × 1\; \mathrm{m}$$ $$= 1\; \mathrm{m} ^2$$
میل مربع (square mil) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { mil}$$ $$≡ 1 \; \mathrm {mil} × 1 \; \mathrm {mil} $$ $$= 6.4516×10^{−10}\; \mathrm { m}^2 $$
مایل مربع (square mile) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { mi}$$ $$≡ 1\; \mathrm{mi} × 1\; \mathrm{mi} $$ $$ ≡ 2.589988110336×10^6 \; \mathrm {m} ^2 $$
یارد مربع (square yard) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { yd}$$ $$≡ 1\; \mathrm{yd} × 1\; \mathrm{yd} $$ $$ ≡ 0.83612736 \; \mathrm {m} ^ 2 $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد مساحت، به مطلب «تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد حجم

واحد استاندارد حجم در دستگاه بین‌المللی یکاها یا SI، متر مکعب ($$\mathrm{m^3}$$) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد حجم را به یکدیگر تبدیل کرد.

کاربرد لیتر متر مکعب واحد اندازه‌گیری
واحد پایه SI = 1000 = ۱ ۱ متر مکعب
نفت = 158٫987294928 = 0٫158987294928 ۱ بشکه
= 28٫316864592 = 0٫028316846592 ۱ فوت مکعب
= 1 = 0٫001 ۱ دسی‌متر مکعب
= 1 = 0٫001 ۱ لیتر
= 3٫785411784 = 0٫003785411784 ۱ گالن (آمریکایی)
= 0٫473176473 = 0٫000473176473 ۱ پاینت (آمریکایی)
= 0٫016387064 = 0٫000016387064 ۱ اینچ مکعب
= 0٫001 = 0٫000001 ۱ سانتی‌متر مکعب (سی‌سی)

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد حجم و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد حجم — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد سرعت

واحد SI سرعت، متر بر ثانیه ($$ \mathrm {m/s}$$) است. جدول زیر، واحدهای رایج سرعت را نشان می‌دهد.

نام واحد  رابطه با واحد SI
کیلومتر بر ساعت (km/h) 0٫27777778 متر بر ثانیه
مایل بر ساعت (mph) ۲۶٫۸۲ متر بر ثانیه

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد سرعت، به مطلب «تبدیل واحد سرعت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد جرم

واحد SI جرم کیلوگرم (kg) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد جرم را به یکدیگر تبدیل کرد.

نام واحد  رابطه با واحد SI
گرم (Gram) ۰٫۰۰۱ کیلوگرم
اسلاگ (Slug) ۱۴٫۵۹ کیلوگرم
اونس (Oz) ۰٫۰۲۸۳ کیلوگرم
پوند (Pound) ۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم
تن (Tonne) ۱۰۰۰ کیلوگرم

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد جرم و وزن، به مطلب «تبدیل واحد وزن و جرم — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد فشار

واحد SI برای فشار،‌ پاسکال (Pa) است که به صورت نیوتون بر متر مربع ($$\mathrm {N/{m^2}}$$) تعریف می‌شود. نیوتون نیز به صورت گیلوگرم‌متر بر مجذور ثانیه ($$ \mathrm{kgm/ s^ 2} $$) قابل تعریف است.  در جدول زیر، تبدیل واحد فشار برای واحدهای مختلف آورده شده است که می‌توانید از آن‌ها در محاسبات خود استفاده کنید.

واحد بار میلی‌بار پاسکال کیلوپاسکال مگاپاسکال (تور) «میلی‌متر جیوه» (mmHg) psi
۱ بار $$1$$ $$1000$$ $$100000$$ $$100$$ $$0.1$$ $$750.062$$ $$14.5038$$
۱ میلی‌بار $$0.001$$ $$1$$ $$100$$ $$0.1$$ $$0.0001$$ $$0.07501$$ $$0.0145$$
۱ پاسکال $$0.001$$ $$0.01$$ $$1$$ $$0.001$$ $$0.000001$$ $$0.0075$$ $$0.000145$$
۱ کیلوپاسکال $$0.01$$ $$10$$ $$1000$$ $$1$$ $$0.001$$ $$7.5006$$ $$0.145$$
۱ مگاپاسکال $$10$$ $$10000$$ $$100000$$ $$1000$$ $$1$$ $$7500.62$$ $$145.038$$
۱ میلی‌متر جیوه $$0.001333$$ $$1.333$$ $$133.63$$ $$0.13332$$ $$0.1333\times 10 ^{-3}$$ $$1$$ $$0.01934$$
۱ $$psi$$ $$0.06895$$ $$68.95$$ $$6895.06$$ $$6.895$$ $$6.895\times 10 ^{-3}$$ $$51.717$$ $$1$$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد فشار، به مطلب «تبدیل واحد فشار — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد دما

جدول زیر، مقادیر عددی تبدیل واحد دما بین مقیاس‌های مختلف را نشان می‌دهد.

فیلم‌های آموزشی مرتبط
نیوتن دلزیل رانکین کلوین سلسیوس فارنهایت تبدیل از 
$$ -5.683333\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 175.833333\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 460.67\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 255.927778\,  \text{K}  $$ $$ -17.222222\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{F} = $$
$$ 0.33\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 148.5\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 493.47\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 274.15\,  \text{K}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 33.8\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{C} = $$
$$ -89.8095\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 558.225\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 1.8\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 1\,  \text{K} $$ $$ -272.15\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ -457.87\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\,  \text{K} = $$
$$ -89.956167\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 558.891667\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 0.555556\,  \text{K}  $$ $$ -272.594444\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ -458.67\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{R} = $$
$$ 32.78\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 670.47\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 372.483333\,  \text{K}  $$ $$ 99.333333\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 210.8\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{De} = $$
$$ 1\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 145.454545\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 497.124545\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 276.180303\,  \text{K}  $$ $$ 3.030303\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 37.454545\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{N} = $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد دما، به مطلب «تبدیل واحد دما — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد زاویه

واحد SI زاویه، رادیان (rad) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای مختلف اندازه‌گیری زاویه را به درجه تبدیل کرد.

دور (r) گرادیان ($$ ^ g $$) ثانیه قوسی ($$ ^{\prime \prime}$$) دقیقه قوسی ($$^ \prime$$) درجه ($$^\circ$$) میلی‌رادیان (mil) رادیان (rad) تبدیل از 
$$ 0.159155$$ $$ 63.661977$$ $$ 206,265$$ $$ 3,438$$ $$ 57.29578$$ $$ 1,000$$ $$ 1 $$ ۱ رادیان
$$ 0.000159$$ $$ 0.063662$$ $$ 206.264806$$ $$ 3.437747$$ $$ 0.057296$$ $$ 1 $$ $$ 0.001$$ ۱ میلی‌رادیان
$$ 0.002778$$ $$ 1.111111$$ $$ 3,600$$ $$ 60$$ $$ 1 $$ $$ 17.453293$$ $$ 0.017453  $$ ۱ درجه
$$ 0.000046296$$ $$ 0.018519$$ $$ 60 $$ $$1$$ $$ 0.016667$$ $$ 0.290888$$ $$ 0.000291$$ ۱ دقیقه قوسی
$$ 0.0000007716$$ $$ 0.000309$$ $$ 1 $$ $$ 0.016667$$ $$ 0.000278$$ $$ 0.004848$$ $$ 0.0000048481$$ ۱ ثانیه قوسی
$$ 0.0025$$ $$ 1 $$ $$ 3,240 $$ $$ 54 $$ $$ 0.9$$ $$ 15.707963$$ $$0.015708$$ ۱ گرادیان
$$ 1 $$ $$ 400$$ $$ 1,296,000$$ $$ 21,600$$ $$ 360$$ $$ 6,283$$ $$6.283185$$ ۱ دور 
$$ 0.000156$$ $$ 0.0625$$ $$ 202.5$$ $$ 3.375$$ $$ 0.05625$$ $$ 0.981748$$ $$ 0.000982$$ ۱ میل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زاویه و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زاویه — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

بر اساس رای ۱۹۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
۲۳ thoughts on “تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع

چگونه متر مساعی زمان قدیم را به متر مربع تبدیل کنیم

چرا در حاصل تبدیل گرم به کیلوگرم توان های منفی داریم ؟ چطور انجام می‌شه ؟

سلام.
چون هر گرم ۰٫۰۰۱ (یک‌هزارم) کیلوگرم است و $$0.001 = 10^ {-3} $$. بنابراین، برای تبدیل کیلوگرم به گرم، باید عدد داده‌شده را در $$0.001$$ یا همان $$10^{-3}$$ ضرب کنیم.
سالم و موفق باشید.

سلام
یک متر مکعب چند کیلو گرم است؟
۱۰۰۰کیلو گرم = ۱متر مکعب درسته؟

سلام.
مترمکعب واحد حجم است و کیلوگرم واحد جرم. ما نمی‌توانیم برای یک مخزن به حجم ۱ مترمکعب بگوییم ظرفیت آن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. اگر مواد مختلفی را درون این مخزن بریزیم، جرم‌های متفاوتی خواهند داشت. برای مثال، واضح است که اگر در آن مخزن آب بریزیم، جرم بسیار کمتری خواهد داشت نسبت به حالتی که این مخزن را از آهن پر کنیم. برای ارتباط دو واحدِ مترمکعب و کیلوگرم باید به مفهوم چگالی دقت کنیم. این برابری که به آن اشاره کرده‌اید یک اشتباه رایج است که به چگالی آب برمی‌گردد که نزدیک ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. جمله‌تان را می‌توان این‌گونه اصلاح کرد:
حجمی به‌اندازه ۱ مترمکعب از آب جرمی تقریباً برابر با ۱۰۰۰ کیلوگرم دارد.
سالم و سربلند باشید.

سلام وقت بخیر
یه جک در بازکن ۱۲ولت ۱۵۰۰ نیوتن داریم اگر بخواهیم وات یا جریان موتور جک رو محاسبه کنیم فرمولش چیه؟

تبدیل متر به متر مکعب چیه

سلام وقت بخیر
از القاگری به ضریب خود القایی 0/08 میلی هانری شدت جریان ۵ آمپر عبور میکند. این جریان درچندثانیه به صفر میرسد تا نیروی محرکه القایی برابر با ۲۰ ولت شود.

من اینجا باید میلی هانری رو ب هانری تبدیل کنم و در فرمول بزارم تاdtبدست بیاد اما در ۱۰ ب توان منفی ۳ ضرب میکنم تا ب هانری تبدیل بشه اما عدد اخرم فکر میکنم اشتباست
لطفا راهنمایی کنید

سلام چگونه باید متر مکعب را به متر مربع تبدیل کرد یک دیوار با پهنای ۲۴ سانتی متر و طول ۱۰متر و ارتفاع۳مترچند متر مکعب است

سلام و روز شما به خیر؛

تبدیل این دو واحد از لحاظ دیمانسیونی اشتباه است. در حقیقت مترمکعب حاصلضرب سه مقدار با طول متر است در حالی که مترمربع حاصلضرب دو مقدار با طول متر است. در نتیجه تبدیل متر مکعب به مترمربع امکان پذیر نیست.

از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید خرسندیم.

چطور متر مکعب را به سانتی متر مکعب تبدیل کنیم

سلام. باید مقداری را که برحسب متر مکعب دارید در $$10^6$$ ضرب کنید. برای یادگیری کامل این موضوع، به آموزش «تبدیل واحد حجم — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» مراجعه کنید.
از اینکه با مجله فرارس همرهید، خوشحالیم.

سلام
چطور سانتی متر را به متر مربع تبدیل کنیم

سلام و روز شما به خیر؛

سانتی متر و مترمربع از لحاظ دیمانسیون یکسان نیستند و نمی‌توانند به هم تبدیل شوند. در حقیقت شما می‌توانید سانتی متر مربع را به متر مربع تبدیل کنید که برای این منظور باید عدد مورد نظر را در $$10^{-4}$$ ضرب کنید.

از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید خرسندیم.

هر عدد به متر را در عدد ۱۰۰ ضرب میکنیم

چقدر این متالب بیشتر مورد نیاز ما هست

لطفا تبدیل واحد اینچ رو اصلاح کنید.

سلام.
اصلاحات لازم انجام شد.
از همراهی و بازخورد شما سپاسگزاریم.

سلام ببخشید چه طور میشه متر مربع به متر تبدیل کرد همین طور سانتی متر مربع به سانتی متر؟

تبدیل واحد اونس اشتباه درج شده است

سلام.
اصلاحات لازم انجام شد.
از همراهی و بازخورد شما سپاسگزاریم.

با سلام چگونه مترمکعب را به متر تبدیل کنیم؟

سلام.
مترمکعب واحد حجم و متر واحد طول است. بنابراین، تبدیل این دو واحد بدون وجود توضیحات اضافه ممکن نیست.
از همراهی‌تان با مجله فرادرس خوشحالیم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *