تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع

۶۹۵۶۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع

در این آموزش از مجله فرادرس، جدول تبدیل واحد کمیت‌های مختلف، شامل تبدیل واحد فشار، تبدیل واحد زمان، تبدیل واحد زاویه، تبدیل واحد حجم، تبدیل واحد طول، تبدیل واحد دما، تبدیل واحد مساحت، تبدیل واحد سرعت و تبدیل واحد جرم را ارائه می‌کنیم.

تبدیل واحد زمان

واحد SI زمان ثانیه (S) است. در جدول زیر نیز، واحدهای مختلف زمان برحسب ثانیه آورده شده است.

واحد مبداءنمادبرحسب ثانیه
نانوثانیهns۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
میلی‌ثانیهms۰٫۰۰۱
ثانیهs۱
ثانیه (نجومی)s۰٫۹۹۷۲۶۹۵۶
دقیقهmin۶۰
دقیقه (نجومی)min۵۹٫۸۳۶۱۷۳۶۱‍‍‍
ساعتh۳۶۰۰
ساعت (نجومی)h۳۵۹۰٫۱۷۰۴۱۷
روزd۸۶۴۰۰
روز (نجومی)d۸۶۱۶۴٫۰۹
هفتهwk۶۰۴۸۰۰
ماهmo۲۶۲۸۰۰۰
سالyr۳۱,۵۳۶,۰۰۰
سال (نجومی)yr۳۱,۴۴۹,۸۹۲٫۳
دههdec۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰
سدهc۳,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
هزارهmillennium۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زمان و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زمان — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد طول

واحد SI طول متر (m) است. جدول زیر تبدیل واحد طول را نشان می‌دهد.

مایل (mi)یارد (yd)فوت (ft)اینچ (in)کیلومتر (km)متر (m)سانتی‌متر (cm)میلی‌متر (mm)
۱۰-۷ × ۶٫۲۱۰٫۰۰۱۱۰٫۰۰۳۳۰٫۰۳۹۳۷۰٫۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰٫۱۱= ۱ میلی‌متر
۰٫۰۰۰۰۰۶۲۱۰٫۰۱۱۰٫۰۳۳۰٫۳۹۳۷۰٫۰۰۰۰۱۰٫۰۱۱۱۰= ۱ سانتی‌متر
۰٫۰۰۰۶۲۱۱٫۱۳٫۳۳۹٫۳۷۰٫۰۰۱۱۱۰۰۱۰۰۰= ۱ متر
۰٫۶۲۱۴۱۰۹۳٫۶۱۳۲۸۰٫۸۴۳۹۳۷۰٫۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰= ۱ کیلومتر
۰٫۰۰۰۰۱۵۸۰٫۰۲۷۸۰٫۰۸۳۳۱۰٫۰۰۰۰۲۵۴۰٫۰۲۵۴۲٫۵۴۲۵٫۴= ۱ اینچ
۰٫۰۰۰۱۹۰٫۳۳۱۱۲۰٫۰۰۰۳۰۴۸۰٫۳۰۴۸۳۰٫۴۸۳۰۴٫۸= ۱ فوت
۰٫۰۰۰۵۷۱۳۳۶۰٫۰۰۹۱۴۴۰٫۹۱۴۴۹۱٫۴۴۹۱۴٫۴= ۱ یارد
۱۱۷۶۰۵۲۸۰۶۳۳۶۰۱٫۶۰۹۳۴۴۱۶۰۹٫۳۴۴۱۶۰۹۳۴٫۴۱۶۰۹۳۴۴= ۱ مایل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد طول و مثال‌هایی از محاسبه آن، به آموزش «تبدیل واحد طول — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد مساحت

متر مربع ($$\mathrm{m^2}$$)، واحد SI مساحت است و برابر با مساحت مربعی به ضلع یک متر است. واحدهای مختلف مساحت در جدول زیر ارائه شده‌اند. همچنین، رابطه این واحدها با واحد متر مربع نیز نوشته شده است.

نام واحدنمادتعریفرابطه با واحد SI
جریب فرنگی (acre)$$ \mathrm {ac}$$$$ \equiv 1\; \mathrm {ch} \times 10 \; \mathrm {ch} = 4840\; \mathrm {sq}\; \mathrm { yd } $$$$ ≡ 4046.8564224 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
آر (are)$$\mathrm {a}$$$$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$$$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$
بارن (barn)$$\mathrm {b}$$$$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$$$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$
بارونی (barony)-$$ ≡ 4000 \; \mathrm {ac}$$$$≡ 1.61874256896×10^7 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
بورد (board)$$\mathrm {bd}$$$$ ≡ 1 \; \mathrm{in} × 1\; \mathrm{ft} $$$$ ≡ 7.74192×10^{−3}\; \mathrm{m}^ 2$$
اینچ مدور (circular inch)$$\mathrm{circ }\; \mathrm {in}$$$$≡ \pi/4 \; \mathrm{sq}\; \mathrm{in} $$$$≈ 5.067075×10^ {−4}\; \mathrm{ m}^2$$
میل مدور (circular mil)$$\mathrm{circ}\; \mathrm {mil}$$$$≡ \pi/4 \;\mathrm{mil} ^ 2 $$$$≈ 5.067075×10^ {−{10}}\; \mathrm{ m}^2$$
کُرد (cord)-$$≡ 192 \;\mathrm { bd } $$$$≡ 1.48644864 \;\mathrm{m}^2$$
دونوم (dunam)-$$≡ 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$$$= 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$
هکتار (hectare)$$\mathrm{ha}$$$$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$$$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$
هاید (hide)-$$≈ 120 \; \mathrm {ac} $$$$≈ 5×10^5\; \mathrm{m}^2 $$
رود (rood)$$\mathrm {ro}$$$$\equiv 1/4\; \mathrm {ac}$$$$= 1011.7141056\; \mathrm{m}^2$$
زنجیر مربع (square chain)$$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ch}$$$$≡ 66 \; \mathrm{ ft} × 66 \; \mathrm{ft} = 1/10 \; \mathrm{ ac}$$$$≡ 404.68564224 \; \mathrm{m}^2$$
فوت مربع (square foot)$$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ft}$$$$≡ 1 \;\mathrm {ft} × 1 \; \mathrm{ft}$$$$≡ 9.290304×10^ {−2}\; \mathrm{m}^2 $$
اینچ مربع (square inch)$$ \mathrm{sq}\; \mathrm{in}$$$$≡ 1 \;\mathrm {in} × 1 \; \mathrm{in}$$$$ ≡ 6.4516×10^{−4} \; \mathrm {m} ^2 $$
کیلومتر مربع (square kilometre)$$\mathrm{km}^2$$$$≡ 1 \; \mathrm{km} × 1\; \mathrm { km} $$$$= 10^6\; \mathrm{ m} ^2 $$
متر مربع (square metre)$$\mathrm { m}^ 2 $$$$≡ 1\; \mathrm{m} × 1\; \mathrm{m}$$$$= 1\; \mathrm{m} ^2$$
میل مربع (square mil)$$\mathrm {sq}\; \mathrm { mil}$$$$≡ 1 \; \mathrm {mil} × 1 \; \mathrm {mil} $$$$= 6.4516×10^{−10}\; \mathrm { m}^2 $$
مایل مربع (square mile)$$\mathrm {sq}\; \mathrm { mi}$$$$≡ 1\; \mathrm{mi} × 1\; \mathrm{mi} $$$$ ≡ 2.589988110336×10^6 \; \mathrm {m} ^2 $$
یارد مربع (square yard)$$\mathrm {sq}\; \mathrm { yd}$$$$≡ 1\; \mathrm{yd} × 1\; \mathrm{yd} $$$$ ≡ 0.83612736 \; \mathrm {m} ^ 2 $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد مساحت، به مطلب «تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد حجم

واحد استاندارد حجم در دستگاه بین‌المللی یکاها یا SI، متر مکعب ($$\mathrm{m^3}$$) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد حجم را به یکدیگر تبدیل کرد.

کاربردلیترمتر مکعبواحد اندازه‌گیری
واحد پایه SI= 1000= ۱۱ متر مکعب
نفت= 158٫987294928= 0٫158987294928۱ بشکه
= 28٫316864592= 0٫028316846592۱ فوت مکعب
= 1= 0٫001۱ دسی‌متر مکعب
= 1= 0٫001۱ لیتر
= 3٫785411784= 0٫003785411784۱ گالن (آمریکایی)
= 0٫473176473= 0٫000473176473۱ پاینت (آمریکایی)
= 0٫016387064= 0٫000016387064۱ اینچ مکعب
= 0٫001= 0٫000001۱ سانتی‌متر مکعب (سی‌سی)

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد حجم و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد حجم — به زبان ساده» از مجله فرادرس در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد سرعت

واحد SI سرعت، متر بر ثانیه ($$ \mathrm {m/s}$$) است. جدول زیر، واحدهای رایج سرعت را نشان می‌دهد.

نام واحد رابطه با واحد SI
کیلومتر بر ساعت (km/h)0٫27777778 متر بر ثانیه
مایل بر ساعت (mph)۲۶٫۸۲ متر بر ثانیه

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد سرعت، به مطلب «تبدیل واحد سرعت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد جرم

واحد SI جرم کیلوگرم (kg) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد جرم را به یکدیگر تبدیل کرد.

نام واحد رابطه با واحد SI
گرم (Gram)۰٫۰۰۱ کیلوگرم
اسلاگ (Slug)۱۴٫۵۹ کیلوگرم
اونس (Oz)۰٫۰۲۸۳ کیلوگرم
پوند (Pound)۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم
تن (Tonne)۱۰۰۰ کیلوگرم

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد جرم و وزن، به مطلب «تبدیل واحد وزن و جرم — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد فشار

واحد SI برای فشار،‌ پاسکال (Pa) است که به صورت نیوتون بر متر مربع ($$\mathrm {N/{m^2}}$$) تعریف می‌شود. نیوتون نیز به صورت گیلوگرم‌متر بر مجذور ثانیه ($$ \mathrm{kgm/ s^ 2} $$) قابل تعریف است.  در جدول زیر، تبدیل واحد فشار برای واحدهای مختلف آورده شده است که می‌توانید از آن‌ها در محاسبات خود استفاده کنید.

واحدبارمیلی‌بارپاسکالکیلوپاسکالمگاپاسکال (تور)«میلی‌متر جیوه» (mmHg)psi
۱ بار$$1$$$$1000$$$$100000$$$$100$$$$0.1$$$$750.062$$$$14.5038$$
۱ میلی‌بار$$0.001$$$$1$$$$100$$$$0.1$$$$0.0001$$$$0.07501$$$$0.0145$$
۱ پاسکال$$0.001$$$$0.01$$$$1$$$$0.001$$$$0.000001$$$$0.0075$$$$0.000145$$
۱ کیلوپاسکال$$0.01$$$$10$$$$1000$$$$1$$$$0.001$$$$7.5006$$$$0.145$$
۱ مگاپاسکال$$10$$$$10000$$$$100000$$$$1000$$$$1$$$$7500.62$$$$145.038$$
۱ میلی‌متر جیوه$$0.001333$$$$1.333$$$$133.63$$$$0.13332$$$$0.1333\times 10 ^{-3}$$$$1$$$$0.01934$$
۱ $$psi$$$$0.06895$$$$68.95$$$$6895.06$$$$6.895$$$$6.895\times 10 ^{-3}$$$$51.717$$$$1$$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد فشار، به مطلب «تبدیل واحد فشار — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد دما

جدول زیر، مقادیر عددی تبدیل واحد دما بین مقیاس‌های مختلف را نشان می‌دهد.

نیوتندلزیلرانکینکلوینسلسیوسفارنهایتتبدیل از 
$$ -5.683333\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 175.833333\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 460.67\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 255.927778\,  \text{K}  $$$$ -17.222222\, ^ \circ \text{C}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{F} = $$
$$ 0.33\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 148.5\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 493.47\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 274.15\,  \text{K}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{C}  $$$$ 33.8\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{C} = $$
$$ -89.8095\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 558.225\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 1.8\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 1\,  \text{K} $$$$ -272.15\, ^ \circ \text{C}  $$$$ -457.87\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\,  \text{K} = $$
$$ -89.956167\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 558.891667\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 0.555556\,  \text{K}  $$$$ -272.594444\, ^ \circ \text{C}  $$$$ -458.67\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{R} = $$
$$ 32.78\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 670.47\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 372.483333\,  \text{K}  $$$$ 99.333333\, ^ \circ \text{C}  $$$$ 210.8\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{De} = $$
$$ 1\, ^ \circ \text{N}  $$$$ 145.454545\, ^ \circ \text{De}  $$$$ 497.124545\, ^ \circ \text{R}  $$$$ 276.180303\,  \text{K}  $$$$ 3.030303\, ^ \circ \text{C}  $$$$ 37.454545\, ^ \circ \text{F}  $$$$ 1\, ^ \circ \text{N} = $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد دما، به مطلب «تبدیل واحد دما — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد زاویه

واحد SI زاویه، رادیان (rad) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای مختلف اندازه‌گیری زاویه را به درجه تبدیل کرد.

دور (r)گرادیان ($$ ^ g $$)ثانیه قوسی ($$ ^{\prime \prime}$$)دقیقه قوسی ($$^ \prime$$)درجه ($$^\circ$$)میلی‌رادیان (mil)رادیان (rad)تبدیل از 
$$ 0.159155$$$$ 63.661977$$$$ 206,265$$$$ 3,438$$$$ 57.29578$$$$ 1,000$$$$ 1 $$۱ رادیان
$$ 0.000159$$$$ 0.063662$$$$ 206.264806$$$$ 3.437747$$$$ 0.057296$$$$ 1 $$$$ 0.001$$۱ میلی‌رادیان
$$ 0.002778$$$$ 1.111111$$$$ 3,600$$$$ 60$$$$ 1 $$$$ 17.453293$$$$ 0.017453  $$۱ درجه
$$ 0.000046296$$$$ 0.018519$$$$ 60 $$$$1$$$$ 0.016667$$$$ 0.290888$$$$ 0.000291$$۱ دقیقه قوسی
$$ 0.0000007716$$$$ 0.000309$$$$ 1 $$$$ 0.016667$$$$ 0.000278$$$$ 0.004848$$$$ 0.0000048481$$۱ ثانیه قوسی
$$ 0.0025$$$$ 1 $$$$ 3,240 $$$$ 54 $$$$ 0.9$$$$ 15.707963$$$$0.015708$$۱ گرادیان
$$ 1 $$$$ 400$$$$ 1,296,000$$$$ 21,600$$$$ 360$$$$ 6,283$$$$6.283185$$۱ دور 
$$ 0.000156$$$$ 0.0625$$$$ 202.5$$$$ 3.375$$$$ 0.05625$$$$ 0.981748$$$$ 0.000982$$۱ میل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زاویه و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زاویه — به زبان ساده» از مجله فرادرس در این لینک مراجعه کنید.

بر اساس رای ۲۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
۲۴ دیدگاه برای «تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع»

6458/5 میکرو هانری چند میلی هانری است؟

چگونه متر مساعی زمان قدیم را به متر مربع تبدیل کنیم

چرا در حاصل تبدیل گرم به کیلوگرم توان های منفی داریم ؟ چطور انجام می‌شه ؟

سلام
یک متر مکعب چند کیلو گرم است؟
۱۰۰۰کیلو گرم = ۱متر مکعب درسته؟

سلام.
مترمکعب واحد حجم است و کیلوگرم واحد جرم. ما نمی‌توانیم برای یک مخزن به حجم ۱ مترمکعب بگوییم ظرفیت آن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. اگر مواد مختلفی را درون این مخزن بریزیم، جرم‌های متفاوتی خواهند داشت. برای مثال، واضح است که اگر در آن مخزن آب بریزیم، جرم بسیار کمتری خواهد داشت نسبت به حالتی که این مخزن را از آهن پر کنیم. برای ارتباط دو واحدِ مترمکعب و کیلوگرم باید به مفهوم چگالی دقت کنیم. این برابری که به آن اشاره کرده‌اید یک اشتباه رایج است که به چگالی آب برمی‌گردد که نزدیک ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. جمله‌تان را می‌توان این‌گونه اصلاح کرد:
حجمی به‌اندازه ۱ مترمکعب از آب جرمی تقریباً برابر با ۱۰۰۰ کیلوگرم دارد.
سالم و سربلند باشید.

سلام.
چون هر گرم ۰٫۰۰۱ (یک‌هزارم) کیلوگرم است و $$0.001 = 10^ {-3} $$. بنابراین، برای تبدیل کیلوگرم به گرم، باید عدد داده‌شده را در $$0.001$$ یا همان $$10^{-3}$$ ضرب کنیم.
سالم و موفق باشید.

سلام وقت بخیر
یه جک در بازکن ۱۲ولت ۱۵۰۰ نیوتن داریم اگر بخواهیم وات یا جریان موتور جک رو محاسبه کنیم فرمولش چیه؟

تبدیل متر به متر مکعب چیه

سلام وقت بخیر
از القاگری به ضریب خود القایی 0/08 میلی هانری شدت جریان ۵ آمپر عبور میکند. این جریان درچندثانیه به صفر میرسد تا نیروی محرکه القایی برابر با ۲۰ ولت شود.

من اینجا باید میلی هانری رو ب هانری تبدیل کنم و در فرمول بزارم تاdtبدست بیاد اما در ۱۰ ب توان منفی ۳ ضرب میکنم تا ب هانری تبدیل بشه اما عدد اخرم فکر میکنم اشتباست
لطفا راهنمایی کنید

سلام چگونه باید متر مکعب را به متر مربع تبدیل کرد یک دیوار با پهنای ۲۴ سانتی متر و طول ۱۰متر و ارتفاع۳مترچند متر مکعب است

سلام و روز شما به خیر؛

تبدیل این دو واحد از لحاظ دیمانسیونی اشتباه است. در حقیقت مترمکعب حاصلضرب سه مقدار با طول متر است در حالی که مترمربع حاصلضرب دو مقدار با طول متر است. در نتیجه تبدیل متر مکعب به مترمربع امکان پذیر نیست.

از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید خرسندیم.

چطور متر مکعب را به سانتی متر مکعب تبدیل کنیم

سلام. باید مقداری را که برحسب متر مکعب دارید در $$10^6$$ ضرب کنید. برای یادگیری کامل این موضوع، به آموزش «تبدیل واحد حجم — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» مراجعه کنید.
از اینکه با مجله فرارس همرهید، خوشحالیم.

سلام
چطور سانتی متر را به متر مربع تبدیل کنیم

هر عدد به متر را در عدد ۱۰۰ ضرب میکنیم

سلام و روز شما به خیر؛

سانتی متر و مترمربع از لحاظ دیمانسیون یکسان نیستند و نمی‌توانند به هم تبدیل شوند. در حقیقت شما می‌توانید سانتی متر مربع را به متر مربع تبدیل کنید که برای این منظور باید عدد مورد نظر را در $$10^{-4}$$ ضرب کنید.

از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید خرسندیم.

چقدر این متالب بیشتر مورد نیاز ما هست

لطفا تبدیل واحد اینچ رو اصلاح کنید.

سلام ببخشید چه طور میشه متر مربع به متر تبدیل کرد همین طور سانتی متر مربع به سانتی متر؟

سلام.
اصلاحات لازم انجام شد.
از همراهی و بازخورد شما سپاسگزاریم.

تبدیل واحد اونس اشتباه درج شده است

با سلام چگونه مترمکعب را به متر تبدیل کنیم؟

سلام.
مترمکعب واحد حجم و متر واحد طول است. بنابراین، تبدیل این دو واحد بدون وجود توضیحات اضافه ممکن نیست.
از همراهی‌تان با مجله فرادرس خوشحالیم.

سلام.
اصلاحات لازم انجام شد.
از همراهی و بازخورد شما سپاسگزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *