علوم پایه، فیزیک 60117 بازدید

در این آموزش، جدول تبدیل واحد کمیت‌های مختلف، شامل تبدیل واحد فشار، تبدیل واحد زمان، تبدیل واحد زاویه، تبدیل واحد حجم، تبدیل واحد طول، تبدیل واحد دما، تبدیل واحد مساحت، تبدیل واحد سرعت و تبدیل واحد جرم را ارائه می‌کنیم.

تبدیل واحد زمان

واحد SI زمان ثانیه (S) است. در جدول زیر نیز، واحدهای مختلف زمان برحسب ثانیه آورده شده است.

واحد مبداء نماد برحسب ثانیه
نانوثانیه ns ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
میلی‌ثانیه ms ۰٫۰۰۱
ثانیه s ۱
ثانیه (نجومی) s ۰٫۹۹۷۲۶۹۵۶
دقیقه min ۶۰
دقیقه (نجومی) min ۵۹٫۸۳۶۱۷۳۶۱‍‍‍
ساعت h ۳۶۰۰
ساعت (نجومی) h ۳۵۹۰٫۱۷۰۴۱۷
روز d ۸۶۴۰۰
روز (نجومی) d ۸۶۱۶۴٫۰۹
هفته wk ۶۰۴۸۰۰
ماه mo ۲۶۲۸۰۰۰
سال yr ۳۱,۵۳۶,۰۰۰
سال (نجومی) yr ۳۱,۴۴۹,۸۹۲٫۳
دهه dec ۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰
سده c ۳,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
هزاره millennium ۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زمان و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زمان — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد طول

واحد SI طول متر (m) است. جدول زیر تبدیل واحد طول را نشان می‌دهد.

مایل (mi) یارد (yd) فوت (ft) اینچ (in) کیلومتر (km) متر (m) سانتی‌متر (cm) میلی‌متر (mm)
۱۰ × ۶٫۲۱ ۰٫۰۰۱۱ ۰٫۰۰۳۳ ۰٫۰۳۹۳۷ ۰٫۰۰۰۰۰۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱ ۱ = ۱ میلی‌متر
۰٫۰۰۰۰۰۶۲۱ ۰٫۰۱۱ ۰٫۰۳۳ ۰٫۳۹۳۷ ۰٫۰۰۰۰۱ ۰٫۰۱ ۱ ۱۰ = ۱ سانتی‌متر
۰٫۰۰۰۶۲۱ ۱٫۱ ۳٫۳ ۳۹٫۳۷ ۰٫۰۰۱ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰۰ = ۱ متر
۰٫۶۲۱۴ ۱۰۹۳٫۶۱ ۳۲۸۰٫۸۴ ۳۹۳۷۰٫۱ ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ = ۱ کیلومتر
۰٫۰۰۰۰۱۵۸ ۰٫۰۲۷۸ ۰٫۰۸۳۳ ۱ ۰٫۰۰۰۰۲۵۴ ۰٫۰۲۵۴ ۲٫۵۴ ۲۵٫۴ = ۱ اینچ
۰٫۰۰۰۱۹ ۰٫۳۳ ۱ ۱۲ ۰٫۰۰۰۳۰۴۸ ۰٫۳۰۴۸ ۳۰٫۴۸ ۳۰۴٫۸ = ۱ فوت
۰٫۰۰۰۵۷ ۱ ۳ ۳۶ ۰٫۰۰۹۱۴۴ ۰٫۹۱۴۴ ۹۱٫۴۴ ۹۱۴٫۴ = ۱ یارد
۱ ۱۷۶۰ ۵۲۸۰ ۶۳۳۶۰ ۱٫۶۰۹۳۴۴ ۱۶۰۹٫۳۴۴ ۱۶۰۹۳۴٫۴ ۱۶۰۹۳۴۴ = ۱ مایل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد طول و مثال‌هایی از محاسبه آن، به آموزش «تبدیل واحد طول — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد مساحت

متر مربع ($$\mathrm{m^2}$$)، واحد SI مساحت است و برابر با مساحت مربعی به ضلع یک متر است. واحدهای مختلف مساحت در جدول زیر ارائه شده‌اند. همچنین، رابطه این واحدها با واحد متر مربع نیز نوشته شده است.

نام واحد نماد تعریف رابطه با واحد SI
جریب فرنگی (acre) $$ \mathrm {ac}$$ $$ \equiv 1\; \mathrm {ch} \times 10 \; \mathrm {ch} = 4840\; \mathrm {sq}\; \mathrm { yd } $$ $$ ≡ 4046.8564224 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
آر (are) $$\mathrm {a}$$ $$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$ $$ = 100\; \mathrm {m} ^ 2 $$
بارن (barn) $$\mathrm {b}$$ $$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$ $$= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 $$
بارونی (barony) $$ ≡ 4000 \; \mathrm {ac}$$ $$≡ 1.61874256896×10^7 \; \mathrm { m } ^ 2 $$
بورد (board) $$\mathrm {bd}$$ $$ ≡ 1 \; \mathrm{in} × 1\; \mathrm{ft} $$ $$ ≡ 7.74192×10^{−3}\; \mathrm{m}^ 2$$
اینچ مدور (circular inch) $$\mathrm{circ }\; \mathrm {in}$$ $$≡ \pi/4 \; \mathrm{sq}\; \mathrm{in} $$ $$≈ 5.067075×10^ {−4}\; \mathrm{ m}^2$$
میل مدور (circular mil) $$\mathrm{circ}\; \mathrm {mil}$$ $$≡ \pi/4 \;\mathrm{mil} ^ 2 $$ $$≈ 5.067075×10^ {−{10}}\; \mathrm{ m}^2$$
کُرد (cord) $$≡ 192 \;\mathrm { bd } $$ $$≡ 1.48644864 \;\mathrm{m}^2$$
دونوم (dunam) $$≡ 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$ $$= 1000 \;\mathrm { m} ^2 $$
هکتار (hectare) $$\mathrm{ha}$$ $$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$ $$ ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 $$
هاید (hide) $$≈ 120 \; \mathrm {ac} $$ $$≈ 5×10^5\; \mathrm{m}^2 $$
رود (rood) $$\mathrm {ro}$$ $$\equiv 1/4\; \mathrm {ac}$$ $$= 1011.7141056\; \mathrm{m}^2$$
زنجیر مربع (square chain) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ch}$$ $$≡ 66 \; \mathrm{ ft} × 66 \; \mathrm{ft} = 1/10 \; \mathrm{ ac}$$ $$≡ 404.68564224 \; \mathrm{m}^2$$
فوت مربع (square foot) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{ft}$$ $$≡ 1 \;\mathrm {ft} × 1 \; \mathrm{ft}$$ $$≡ 9.290304×10^ {−2}\; \mathrm{m}^2 $$
اینچ مربع (square inch) $$ \mathrm{sq}\; \mathrm{in}$$ $$≡ 1 \;\mathrm {in} × 1 \; \mathrm{in}$$ $$ ≡ 6.4516×10^{−4} \; \mathrm {m} ^2 $$
کیلومتر مربع (square kilometre) $$\mathrm{km}^2$$ $$≡ 1 \; \mathrm{km} × 1\; \mathrm { km} $$ $$= 10^6\; \mathrm{ m} ^2 $$
متر مربع (square metre) $$\mathrm { m}^ 2 $$ $$≡ 1\; \mathrm{m} × 1\; \mathrm{m}$$ $$= 1\; \mathrm{m} ^2$$
میل مربع (square mil) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { mil}$$ $$≡ 1 \; \mathrm {mil} × 1 \; \mathrm {mil} $$ $$= 6.4516×10^{−10}\; \mathrm { m}^2 $$
مایل مربع (square mile) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { mi}$$ $$≡ 1\; \mathrm{mi} × 1\; \mathrm{mi} $$ $$ ≡ 2.589988110336×10^6 \; \mathrm {m} ^2 $$
یارد مربع (square yard) $$\mathrm {sq}\; \mathrm { yd}$$ $$≡ 1\; \mathrm{yd} × 1\; \mathrm{yd} $$ $$ ≡ 0.83612736 \; \mathrm {m} ^ 2 $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد مساحت، به مطلب «تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد حجم

واحد استاندارد حجم در دستگاه بین‌المللی یکاها یا SI، متر مکعب ($$\mathrm{m^3}$$) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد حجم را به یکدیگر تبدیل کرد.

فیلم‌های آموزشی مرتبط
کاربرد لیتر متر مکعب واحد اندازه‌گیری
واحد پایه SI = 1000 = ۱ ۱ متر مکعب
نفت = 158٫987294928 = 0٫158987294928 ۱ بشکه
= 28٫316864592 = 0٫028316846592 ۱ فوت مکعب
= 1 = 0٫001 ۱ دسی‌متر مکعب
= 1 = 0٫001 ۱ لیتر
= 3٫785411784 = 0٫003785411784 ۱ گالن (آمریکایی)
= 0٫473176473 = 0٫000473176473 ۱ پاینت (آمریکایی)
= 0٫016387064 = 0٫000016387064 ۱ اینچ مکعب
= 0٫001 = 0٫000001 ۱ سانتی‌متر مکعب (سی‌سی)

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد حجم و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد حجم — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد سرعت

واحد SI سرعت، متر بر ثانیه ($$ \mathrm {m/s}$$) است. جدول زیر، واحدهای رایج سرعت را نشان می‌دهد.

نام واحد  رابطه با واحد SI
کیلومتر بر ساعت (km/h) 0٫27777778 متر بر ثانیه
مایل بر ساعت (mph) ۲۶٫۸۲ متر بر ثانیه

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد سرعت، به مطلب «تبدیل واحد سرعت — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد جرم

واحد SI جرم کیلوگرم (kg) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد جرم را به یکدیگر تبدیل کرد.

نام واحد  رابطه با واحد SI
گرم (Gram) ۰٫۰۰۱ کیلوگرم
اسلاگ (Slug) ۱۴٫۵۹ کیلوگرم
اونس (Oz) ۰٫۰۲۸۳ کیلوگرم
پوند (Pound) ۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم
تن (Tonne) ۱۰۰۰ کیلوگرم

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد جرم و وزن، به مطلب «تبدیل واحد وزن و جرم — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد فشار

واحد SI برای فشار،‌ پاسکال (Pa) است که به صورت نیوتون بر متر مربع ($$\mathrm {N/{m^2}}$$) تعریف می‌شود. نیوتون نیز به صورت گیلوگرم‌متر بر مجذور ثانیه ($$ \mathrm{kgm/ s^ 2} $$) قابل تعریف است.  در جدول زیر، تبدیل واحد فشار برای واحدهای مختلف آورده شده است که می‌توانید از آن‌ها در محاسبات خود استفاده کنید.

واحد بار میلی‌بار پاسکال کیلوپاسکال مگاپاسکال (تور) «میلی‌متر جیوه» (mmHg) psi
۱ بار $$1$$ $$1000$$ $$100000$$ $$100$$ $$0.1$$ $$750.062$$ $$14.5038$$
۱ میلی‌بار $$0.001$$ $$1$$ $$100$$ $$0.1$$ $$0.0001$$ $$0.07501$$ $$0.0145$$
۱ پاسکال $$0.001$$ $$0.01$$ $$1$$ $$0.001$$ $$0.000001$$ $$0.0075$$ $$0.000145$$
۱ کیلوپاسکال $$0.01$$ $$10$$ $$1000$$ $$1$$ $$0.001$$ $$7.5006$$ $$0.145$$
۱ مگاپاسکال $$10$$ $$10000$$ $$100000$$ $$1000$$ $$1$$ $$7500.62$$ $$145.038$$
۱ میلی‌متر جیوه $$0.001333$$ $$1.333$$ $$133.63$$ $$0.13332$$ $$0.1333\times 10 ^{-3}$$ $$1$$ $$0.01934$$
۱ $$psi$$ $$0.06895$$ $$68.95$$ $$6895.06$$ $$6.895$$ $$6.895\times 10 ^{-3}$$ $$51.717$$ $$1$$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد فشار، به مطلب «تبدیل واحد فشار — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد دما

جدول زیر، مقادیر عددی تبدیل واحد دما بین مقیاس‌های مختلف را نشان می‌دهد.

نیوتن دلزیل رانکین کلوین سلسیوس فارنهایت تبدیل از 
$$ -5.683333\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 175.833333\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 460.67\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 255.927778\,  \text{K}  $$ $$ -17.222222\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{F} = $$
$$ 0.33\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 148.5\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 493.47\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 274.15\,  \text{K}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 33.8\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{C} = $$
$$ -89.8095\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 558.225\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 1.8\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 1\,  \text{K} $$ $$ -272.15\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ -457.87\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\,  \text{K} = $$
$$ -89.956167\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 558.891667\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 0.555556\,  \text{K}  $$ $$ -272.594444\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ -458.67\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{R} = $$
$$ 32.78\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 670.47\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 372.483333\,  \text{K}  $$ $$ 99.333333\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 210.8\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{De} = $$
$$ 1\, ^ \circ \text{N}  $$ $$ 145.454545\, ^ \circ \text{De}  $$ $$ 497.124545\, ^ \circ \text{R}  $$ $$ 276.180303\,  \text{K}  $$ $$ 3.030303\, ^ \circ \text{C}  $$ $$ 37.454545\, ^ \circ \text{F}  $$ $$ 1\, ^ \circ \text{N} = $$

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد دما، به مطلب «تبدیل واحد دما — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

تبدیل واحد زاویه

واحد SI زاویه، رادیان (rad) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای مختلف اندازه‌گیری زاویه را به درجه تبدیل کرد.

دور (r) گرادیان ($$ ^ g $$) ثانیه قوسی ($$ ^{\prime \prime}$$) دقیقه قوسی ($$^ \prime$$) درجه ($$^\circ$$) میلی‌رادیان (mil) رادیان (rad) تبدیل از 
$$ 0.159155$$ $$ 63.661977$$ $$ 206,265$$ $$ 3,438$$ $$ 57.29578$$ $$ 1,000$$ $$ 1 $$ ۱ رادیان
$$ 0.000159$$ $$ 0.063662$$ $$ 206.264806$$ $$ 3.437747$$ $$ 0.057296$$ $$ 1 $$ $$ 0.001$$ ۱ میلی‌رادیان
$$ 0.002778$$ $$ 1.111111$$ $$ 3,600$$ $$ 60$$ $$ 1 $$ $$ 17.453293$$ $$ 0.017453  $$ ۱ درجه
$$ 0.000046296$$ $$ 0.018519$$ $$ 60 $$ $$1$$ $$ 0.016667$$ $$ 0.290888$$ $$ 0.000291$$ ۱ دقیقه قوسی
$$ 0.0000007716$$ $$ 0.000309$$ $$ 1 $$ $$ 0.016667$$ $$ 0.000278$$ $$ 0.004848$$ $$ 0.0000048481$$ ۱ ثانیه قوسی
$$ 0.0025$$ $$ 1 $$ $$ 3,240 $$ $$ 54 $$ $$ 0.9$$ $$ 15.707963$$ $$0.015708$$ ۱ گرادیان
$$ 1 $$ $$ 400$$ $$ 1,296,000$$ $$ 21,600$$ $$ 360$$ $$ 6,283$$ $$6.283185$$ ۱ دور 
$$ 0.000156$$ $$ 0.0625$$ $$ 202.5$$ $$ 3.375$$ $$ 0.05625$$ $$ 0.981748$$ $$ 0.000982$$ ۱ میل

برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحد زاویه و مثال‌های آن، به مطلب «تبدیل واحد زاویه — به زبان ساده» در این لینک مراجعه کنید.

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای 148 نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

19 نظر در “تبدیل واحد | تمام فرمول‌ها | راهنمای کامل و سریع

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها