تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده

۹۹۱۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، با تبدیل واحد زمان، حجم، فشار، طول، دما، سرعت و جرم آشنا شدیم. در این آموزش، واحدهای مختلف مساحت و روش تبدیل واحد مساحت را معرفی می‌کنیم.

997696

واحدهای مساحت

از آنجا که مساحت تابعی از طول است، هر واحدی از طول، واحدی متناظر برای مساحت خواهد ساخت، زیرا همان‌طور که می‌دانیم، واحد مساحت برابر با مجذور واحد طول است. برای مثال، اگر طول ضلع یک مربع ۲ متر باشد، مساحت آن ۴ متر مربع خواهد بود.

بنابراین، می‌توان مساحت‌ را برحسب واحدهایی چون متر مربع (m2\mathrm {m} ^ 2 )، سانتی‌متر مربع (cm2\mathrm {cm} ^ 2 )، میلی‌متر مربع (mm2\mathrm {mm} ^ 2 )، کیلومتر مربع (km2\mathrm {km} ^ 2 )، فوت مربع (ft2\mathrm {ft} ^ 2 )، یارد مربع (yd2\mathrm {yd} ^ 2 )، مایل مربع (mi2\mathrm {mi} ^ 2 ) و... بیان کرد.

مربع

متر مربع، واحد SI مساحت است و برابر با مساحت مربعی به ضلع یک متر است.

واحدهای مختلف مساحت در جدول زیر ارائه شده‌اند. همچنین، رابطه این واحدها با واحد متر مربع نیز نوشته شده است.

نام واحدنمادتعریفرابطه با واحد SI
جریب فرنگی (acre)ac \mathrm {ac}1  ch×10  ch=4840  sq  yd \equiv 1\; \mathrm {ch} \times 10 \; \mathrm {ch} = 4840\; \mathrm {sq}\; \mathrm { yd } 4046.8564224  m2 ≡ 4046.8564224 \; \mathrm { m } ^ 2
آر (are)a\mathrm {a}=100  m2 = 100\; \mathrm {m} ^ 2 =100  m2 = 100\; \mathrm {m} ^ 2
بارن (barn)b\mathrm {b}=1028  m2= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2 =1028  m2= 10 ^ {-28} \; \mathrm {m } ^ 2
بارونی (barony)-4000  ac ≡ 4000 \; \mathrm {ac}1.61874256896×107  m2≡ 1.61874256896×10^7 \; \mathrm { m } ^ 2
بورد (board)bd\mathrm {bd}1  in×1  ft ≡ 1 \; \mathrm{in} × 1\; \mathrm{ft} 7.74192×103  m2 ≡ 7.74192×10^{−3}\; \mathrm{m}^ 2
اینچ مدور (circular inch)circ  in\mathrm{circ }\; \mathrm {in}π/4  sq  in≡ \pi/4 \; \mathrm{sq}\; \mathrm{in} 5.067075×104  m2≈ 5.067075×10^ {−4}\; \mathrm{ m}^2
میل مدور (circular mil)circ  mil\mathrm{circ}\; \mathrm {mil}π/4  mil2≡ \pi/4 \;\mathrm{mil} ^ 2 5.067075×1010  m2≈ 5.067075×10^ {−{10}}\; \mathrm{ m}^2
کُرد (cord)-192  bd≡ 192 \;\mathrm { bd } 1.48644864  m2≡ 1.48644864 \;\mathrm{m}^2
دونوم (dunam)-1000  m2≡ 1000 \;\mathrm { m} ^2 =1000  m2= 1000 \;\mathrm { m} ^2
هکتار (hectare)ha\mathrm{ha}10,000  m2 ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2 10,000  m2 ≡ 10,000 \; \mathrm{m}^2
هاید (hide)-120  ac≈ 120 \; \mathrm {ac} 5×105  m2≈ 5×10^5\; \mathrm{m}^2
رود (rood)ro\mathrm {ro}1/4  ac\equiv 1/4\; \mathrm {ac}=1011.7141056  m2= 1011.7141056\; \mathrm{m}^2
زنجیر مربع (square chain)sq  ch \mathrm{sq}\; \mathrm{ch}66  ft×66  ft=1/10  ac≡ 66 \; \mathrm{ ft} × 66 \; \mathrm{ft} = 1/10 \; \mathrm{ ac}404.68564224  m2≡ 404.68564224 \; \mathrm{m}^2
فوت مربع (square foot)sq  ft \mathrm{sq}\; \mathrm{ft}1  ft×1  ft≡ 1 \;\mathrm {ft} × 1 \; \mathrm{ft}9.290304×102  m2≡ 9.290304×10^ {−2}\; \mathrm{m}^2
اینچ مربع (square inch)sq  in \mathrm{sq}\; \mathrm{in}1  in×1  in≡ 1 \;\mathrm {in} × 1 \; \mathrm{in}6.4516×104  m2 ≡ 6.4516×10^{−4} \; \mathrm {m} ^2
کیلومتر مربع (square kilometre)km2\mathrm{km}^21  km×1  km≡ 1 \; \mathrm{km} × 1\; \mathrm { km} =106  m2= 10^6\; \mathrm{ m} ^2
متر مربع (square metre)m2\mathrm { m}^ 2 1  m×1  m≡ 1\; \mathrm{m} × 1\; \mathrm{m}=1  m2= 1\; \mathrm{m} ^2
میل مربع (square mil)sq  mil\mathrm {sq}\; \mathrm { mil}1  mil×1  mil≡ 1 \; \mathrm {mil} × 1 \; \mathrm {mil} =6.4516×1010  m2= 6.4516×10^{−10}\; \mathrm { m}^2
مایل مربع (square mile)sq  mi\mathrm {sq}\; \mathrm { mi}1  mi×1  mi≡ 1\; \mathrm{mi} × 1\; \mathrm{mi} 2.589988110336×106  m2 ≡ 2.589988110336×10^6 \; \mathrm {m} ^2
یارد مربع (square yard)sq  yd\mathrm {sq}\; \mathrm { yd}1  yd×1  yd≡ 1\; \mathrm{yd} × 1\; \mathrm{yd} 0.83612736  m2 ≡ 0.83612736 \; \mathrm {m} ^ 2

تبدیل واحد مساحت

برای تبدیل واحد مساحت از جدول‌های زیر استفاده می‌کنیم. برای مثال، 11 اینچ مربع برابر با 6.4516 6.4516 سانتی‌متر مربع است. همچنین، 1 1 هکتار برابر با 0.01 0.01 کیلومتر مربع است.

هکتار (ha \large \mathrm {ha} )متر مربع (m2 \large \mathrm {m } ^ 2 )سانتی‌متر مربع (cm2 \large \mathrm{cm}^2 )
0.00000001 0.00000001 0.0001 0.0001 1 1 ۱ سانتی‌متر مربع
0.0001 0.0001 1 1 10000 10000 ۱ متر مربع
1 1 1000010000 100000000 100000000 ۱ هکتار
100 100 1000000 1000000 10000000000 10000000000 ۱ کیلومتر مربع
0.000000064516 0.000000064516 0.00064516 0.00064516 6.4516 6.4516 ۱ اینچ مربع
0.000009290304 0.000009290304 0.09290304 0.09290304 929.0304 929.0304 ۱ فوت مربع
0.000083612736 0.000083612736 0.83612736 0.83612736 8361.2736 8361.2736 ۱ یارد مربع
258.99881103 258.99881103 2589988.1103 2589988.1103 25899881103 25899881103 ۱ مایل مربع
0.40468564224 0.40468564224 4046.8564224 4046.8564224 40468564.224 40468564.224 ۱ جریب فرنگی

 

فوت مربع (ft2\large \mathrm { f t } ^ 2 )اینچ مربع (in2 \large \mathrm {in} ^ 2 )کیلومتر مربع (km2 \large \mathrm {k m } ^ 2 )
0.001076391041671 0.0010763910416710.15500031000062 0.15500031000062 0.0000000001 0.0000000001 ۱ سانتی‌متر مربع
10.7639104167110.76391041671 1550.0031000062 1550.0031000062 0.000001 0.000001 ۱ متر مربع
107639.1041671 107639.104167115500031.000062 15500031.000062 0.01 0.01 ۱ هکتار
10763910.41671 10763910.416711550003100.0062 1550003100.0062 1 1۱ کیلومتر مربع
0.0069444444444444 0.0069444444444444 1 1 0.00000000064516 0.00000000064516 ۱ اینچ مربع
1 1 144 144 0.00000009290304 0.00000009290304 ۱ فوت مربع
9 9 1296 1296 0.00000083612736 0.00000083612736 ۱ یارد مربع
27878399.999612 27878399.999612 4014489599.9442 4014489599.9442 2.5899881103 2.5899881103 ۱ مایل مربع
43560 43560 6272640 6272640 0.0040468564224 0.0040468564224 ۱ جریب فرنگی

 

جریب فرنگی (ac\large \mathrm { a c } )مایل مربع (mi2 \large \mathrm { m i } ^ 2 )یارد مربع (yd2 \large \mathrm { yd } ^ 2 )
0.0000000247105381467170.0000000247105381467170.0000000000386102158547810.0000000000386102158547810.000119599004630110.00011959900463011۱ سانتی‌متر مربع
0.00024710538146717 0.00024710538146717 0.00000038610215854781 0.00000038610215854781 1.19599004630111.1959900463011۱ متر مربع
2.4710538146717 2.4710538146717 0.0038610215854781 0.0038610215854781 11959.900463011 11959.900463011 ۱ هکتار
247.10538146717 247.105381467170.38610215854781 0.38610215854781 1195990.0463011 1195990.0463011 ۱ کیلومتر مربع
0.00000015942250790736 0.00000015942250790736 0.00000000024909766860871 0.00000000024909766860871 0.0007716049382716 0.0007716049382716 ۱ اینچ مربع
0.000022956841138659 0.000022956841138659 0.000000035870064279654 0.0000000358700642796540.11111111111111 0.11111111111111 ۱ فوت مربع
0.00020661157024793 0.00020661157024793 0.00000032283057851688 0.00000032283057851688 1 1 ۱ یارد مربع
639.9999999911 639.9999999911 1 1 1 13097599.9999569 3097599.9999569 ۱ مایل مربع
1 1 0.00156250000002170.0015625000000217 4840 4840۱ جریب فرنگی

مثال‌های تبدیل واحد مساحت

در این بخش چند مثال ساده از تبدیل واحد مساحت را بیان می‌کنیم.

مثال اول تبدیل واحد مساحت

۱۰ مایل مربع چند هکتار است؟

حل: طبق جدول‌های تبدیل واحد مساحت بالا، هر 1 1 مایل مربع، برابر با 258.99881103258.99881103 هکتار است. بنابراین، ۱۰ مایل مربع برابر خواهد بود با:

10  mi2×258.99881103  hami22590  ha \large 10 \;\mathrm { m i } ^ 2\times 258.99881103\; \frac {\mathrm {ha}}{\mathrm { m i } ^ 2 } \approx 2590 \; \mathrm {ha}

مثال دوم تبدیل واحد مساحت

۲۰ اینچ مربع، چند سانتی‌متر مربع است؟

حل: طبق جدول‌های تبدیل واحد مساحت بالا، هر 1 1 اینچ مربع، برابر با 6.4516 6.4516 سانتی‌متر مربع است. بنابراین، ۲۰ اینچ مربع برابر خواهد بود با:

20  in2×6.4516  cm2in2129  cm2 \large 20 \;\mathrm { in } ^ 2 \times 6.4516\;\frac {\mathrm {cm}^2}{\mathrm { in } ^ 2 } \approx 129 \; \mathrm {cm}^2

بر اساس رای ۷۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Tontechnik-Rechnerمجله فرادرس‌
۱ دیدگاه برای «تبدیل واحد مساحت — به زبان ساده»

خیلی بد!!!!!!!!!!!!!!?????

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *