مجموعه مقالات دوران

انرژی کرنشی در میله های تحت پیچش – به زبان ساده