مجموعه مقالات الگوریتم پس گرد

حل مساله رنگ آمیزی گراف با الگوریتم پس گرد — به زبان ساده
یافتن دور همیلتونی با الگوریتم پس گرد — به زبان ساده