مساله سفر اسب — به زبان ساده

۸۰۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
مساله سفر اسب — به زبان ساده

در این مطلب، روش حل مساله سفر اسب بیان و پیاده‌سازی راهکار ارائه شده، در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شده است. «پس‌گرد» (Backtracking) یک پارادایم الگوریتم است که راهکارهای مختلف را تا هنگامی امتحان می‌کند که راه حل مساله پیدا شود. مسائلی که با استفاده از روش‌های پس‌گرد حل می‌شوند، دارای خصوصیات مشابهی هستند که در ادامه بیان شده است. این مسائل تنها با آزمودن کلیه پیکربندی‌های ممکن، قابل حل هستند و هر پیکربندی تنها یک‌بار بررسی می‌شود. یک راهکار ساده برای این مساله، آزمودن همه پیکربندی‌ها و خروجی دادن پیکربندی است که از محدودیت‌های مسأله داده شده پیروی می‌کند.

پس‌گرد به شیوه افزایشی کار می‌کند و یک بهینه‌سازی برای راهکار ساده (Naive Solution) است که همه پیکربندی‌های ممکن را تولید و بررسی می‌کند. برای مثال، می‌توان مساله سفر اسب را در نظر گرفت. اسب در اولین بلوک از یک تخته خالی قرار می‌گیرد و بر اساس قوانین شطرنج باید از هر خانه فقط و فقط یک‌بار عبور کند. در ادامه، یک صفحه شطرنج ۸×۸ نشان داده شده است. اعداد داخل سلول‌ها نشان‌گر شماره سفر اسب هستند.

ابتدا باید الگوریتم ساده و سپس الگوریتم پس‌گرد برای حل این مساله بررسی شود.

الگوریتم ساده برای مساله سفر اسب

در الگوریتم ساده، همه سفرها یکی یکی ساخته و از این جهت بررسی می‌شوند که آیا محدودیت‌ها را ارضا می‌کنند یا خیر.

while there are untried tours
{ 
generate the next tour 
if this tour covers all squares 
{ 
print this path;
}
}

الگوریتم پس‌گرد برای مساله سفر اسب

الگوریتم پس‌گرد با به کارگیری یک راهکار افزایشی، اقدام به حل مساله سفر اسب می‌کند. به طور متداول، کار از یک بردار خالی آغاز می‌شود و عناصر یکی یکی اضافه می‌شوند. بدین معنا که عناصر از مساله‌ای به مساله دیگر متفاوت هستند. در مساله سفر اسب، حرکت اسب یک عنصر است.

هنگامی که یک عنصر اضافه می‌شود، بررسی خواهد شد که آیا عنصر کنونی محدودیت‌های مساله را نقض می‌کند؟ اگر عنصر محدودیت‌های مساله را نقض کند، این عنصر حذف و جایگزین دیگری آزموده می‌شود. اگر هیچ یک از جایگزین‌ها کار نکردند، به گام پیشین رفته و عنصر اضافه شده در گام پیشین حذف می‌شود. اگر بازگشت به مرحله اول انجام شد، بدین معنا است که هیچ راه حلی وجود ندارد. اگر اضافه کردن یک عنصر محدودیت‌ها را نقض نکند، عناصر به صورت بازگشتی یکی یکی اضافه می‌شوند. اگر بردار ویژگی کامل شد، راهکار در خروجی چاپ می‌شود.

الگوریتم پس‌گرد برای مساله سفر اسب

در ادامه، الگوریتم پس‌گرد برای مساله سفر اسب آورده شده است.

If all squares are visited 
print the solution
Else
a) Add one of the next moves to solution vector and recursively 
check if this move leads to a solution. (A Knight can make maximum 
eight moves. We choose one of the 8 moves in this step).
b) If the move chosen in the above step doesn't lead to a solution
then remove this move from the solution vector and try other 
alternative moves.
c) If none of the alternatives work then return false (Returning false 
will remove the previously added item in recursion and if false is 
returned by the initial call of recursion then "no solution exists" )

در ادامه، پیاده‌سازی راهکار مسأله سفر اسب ارائه شده است. این برنامه یکی از راه حل‌های ممکن مسأله را در شکل یک ماتریس دوبُعدی چاپ می‌کند. اساسا، خروجی یک ماتریس دوبُعدی و ۸×۸ با اعدادی از ۰ تا ۳۶ است و این اعداد گام‌های برداشته شده توسط اسب را نشان می‌دهند.

برنامه حل مساله سفر اسب در C

1// C program for Knight Tour problem 
2#include<stdio.h> 
3#define N 8 
4 
5int solveKTUtil(int x, int y, int movei, int sol[N][N], 
6        int xMove[], int yMove[]); 
7 
8/* A utility function to check if i,j are valid indexes 
9  for N*N chessboard */
10bool isSafe(int x, int y, int sol[N][N]) 
11{ 
12  return ( x >= 0 && x < N && y >= 0 && 
13       y < N && sol[x][y] == -1); 
14} 
15 
16/* A utility function to print solution matrix sol[N][N] */
17void printSolution(int sol[N][N]) 
18{ 
19  for (int x = 0; x < N; x++) 
20  { 
21    for (int y = 0; y < N; y++) 
22      printf(" %2d ", sol[x][y]); 
23    printf("\n"); 
24  } 
25} 
26 
27/* This function solves the Knight Tour problem using 
28  Backtracking. This function mainly uses solveKTUtil() 
29  to solve the problem. It returns false if no complete 
30  tour is possible, otherwise return true and prints the 
31  tour. 
32  Please note that there may be more than one solutions, 
33  this function prints one of the feasible solutions. */
34bool solveKT() 
35{ 
36  int sol[N][N]; 
37 
38  /* Initialization of solution matrix */
39  for (int x = 0; x < N; x++) 
40    for (int y = 0; y < N; y++) 
41      sol[x][y] = -1; 
42 
43  /* xMove[] and yMove[] define next move of Knight. 
44    xMove[] is for next value of x coordinate 
45    yMove[] is for next value of y coordinate */
46  int xMove[8] = { 2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2 }; 
47  int yMove[8] = { 1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1 }; 
48 
49  // Since the Knight is initially at the first block 
50  sol[0][0] = 0; 
51 
52  /* Start from 0,0 and explore all tours using 
53    solveKTUtil() */
54  if (solveKTUtil(0, 0, 1, sol, xMove, yMove) == false) 
55  { 
56    printf("Solution does not exist"); 
57    return false; 
58  } 
59  else
60    printSolution(sol); 
61 
62  return true; 
63} 
64 
65/* A recursive utility function to solve Knight Tour 
66  problem */
67int solveKTUtil(int x, int y, int movei, int sol[N][N], 
68        int xMove[N], int yMove[N]) 
69{ 
70  int k, next_x, next_y; 
71  if (movei == N*N) 
72    return true; 
73 
74  /* Try all next moves from the current coordinate x, y */
75  for (k = 0; k < 8; k++) 
76  { 
77    next_x = x + xMove[k]; 
78    next_y = y + yMove[k]; 
79    if (isSafe(next_x, next_y, sol)) 
80    { 
81     sol[next_x][next_y] = movei; 
82     if (solveKTUtil(next_x, next_y, movei+1, sol, 
83             xMove, yMove) == true) 
84       return true; 
85     else
86       sol[next_x][next_y] = -1;// backtracking 
87    } 
88  } 
89 
90  return false; 
91} 
92 
93/* Driver program to test above functions */
94int main() 
95{ 
96  solveKT(); 
97  return 0;

برنامه حل مساله سفر اسب در جاوا

1// Java program for Knight Tour problem 
2class KnightTour { 
3  static int N = 8; 
4 
5  /* A utility function to check if i,j are 
6    valid indexes for N*N chessboard */
7  static boolean isSafe(int x, int y, int sol[][]) { 
8    return (x >= 0 && x < N && y >= 0 && 
9        y < N && sol[x][y] == -1); 
10  } 
11 
12  /* A utility function to print solution 
13    matrix sol[N][N] */
14  static void printSolution(int sol[][]) { 
15    for (int x = 0; x < N; x++) { 
16      for (int y = 0; y < N; y++) 
17        System.out.print(sol[x][y] + " "); 
18      System.out.println(); 
19    } 
20  } 
21 
22  /* This function solves the Knight Tour problem 
23    using Backtracking. This function mainly 
24    uses solveKTUtil() to solve the problem. It 
25    returns false if no complete tour is possible, 
26    otherwise return true and prints the tour. 
27    Please note that there may be more than one 
28    solutions, this function prints one of the 
29    feasible solutions. */
30  static boolean solveKT() { 
31    int sol[][] = new int[8][8]; 
32 
33    /* Initialization of solution matrix */
34    for (int x = 0; x < N; x++) 
35      for (int y = 0; y < N; y++) 
36        sol[x][y] = -1; 
37 
38    /* xMove[] and yMove[] define next move of Knight. 
39     xMove[] is for next value of x coordinate 
40     yMove[] is for next value of y coordinate */
41    int xMove[] = {2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2}; 
42    int yMove[] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1}; 
43 
44    // Since the Knight is initially at the first block 
45    sol[0][0] = 0; 
46 
47    /* Start from 0,0 and explore all tours using 
48      solveKTUtil() */
49    if (!solveKTUtil(0, 0, 1, sol, xMove, yMove)) { 
50      System.out.println("Solution does not exist"); 
51      return false; 
52    } else
53      printSolution(sol); 
54 
55    return true; 
56  } 
57 
58  /* A recursive utility function to solve Knight 
59    Tour problem */
60  static boolean solveKTUtil(int x, int y, int movei, 
61                int sol[][], int xMove[], 
62                int yMove[]) { 
63    int k, next_x, next_y; 
64    if (movei == N * N) 
65      return true; 
66 
67    /* Try all next moves from the current coordinate 
68      x, y */
69    for (k = 0; k < 8; k++) { 
70      next_x = x + xMove[k]; 
71      next_y = y + yMove[k]; 
72      if (isSafe(next_x, next_y, sol)) { 
73        sol[next_x][next_y] = movei; 
74        if (solveKTUtil(next_x, next_y, movei + 1, 
75                sol, xMove, yMove)) 
76          return true; 
77        else
78          sol[next_x][next_y] = -1;// backtracking 
79      } 
80    } 
81 
82    return false; 
83  } 
84 
85  /* Driver program to test above functions */
86  public static void main(String args[]) { 
87    solveKT(); 
88  } 
89} 
90// This code is contributed by Abhishek Shankhadhar 

برنامه حل مساله سفر اسب در #C

1// C# program for 
2// Knight Tour problem 
3using System; 
4 
5class GFG 
6{ 
7  static int N = 8; 
8 
9  /* A utility function to 
10  check if i,j are valid 
11  indexes for N*N chessboard */
12  static bool isSafe(int x, int y, 
13            int[,] sol) 
14  { 
15    return (x >= 0 && x < N && 
16        y >= 0 && y < N && 
17        sol[x, y] == -1); 
18  } 
19 
20  /* A utility function to 
21  print solution matrix sol[N][N] */
22  static void printSolution(int[,] sol) 
23  { 
24    for (int x = 0; x < N; x++) 
25    { 
26      for (int y = 0; y < N; y++) 
27        Console.Write(sol[x, y] + " "); 
28      Console.WriteLine(); 
29    } 
30  } 
31 
32  /* This function solves the 
33  Knight Tour problem using 
34  Backtracking. This function 
35  mainly uses solveKTUtil() to 
36  solve the problem. It returns 
37  false if no complete tour is 
38  possible, otherwise return true 
39  and prints the tour. Please note 
40  that there may be more than one 
41  solutions, this function prints 
42  one of the feasible solutions. */
43  static bool solveKT() 
44   { 
45    int[,] sol = new int[8, 8]; 
46 
47    /* Initialization of 
48    solution matrix */
49    for (int x = 0; x < N; x++) 
50      for (int y = 0; y < N; y++) 
51        sol[x, y] = -1; 
52 
53   /* xMove[] and yMove[] define 
54    next move of Knight. 
55    xMove[] is for next 
56    value of x coordinate 
57    yMove[] is for next 
58    value of y coordinate */
59    int[] xMove = {2, 1, -1, -2, 
60           -2, -1, 1, 2}; 
61    int[] yMove = {1, 2, 2, 1, 
62           -1, -2, -2, -1}; 
63 
64    // Since the Knight is 
65    // initially at the first block 
66    sol[0, 0] = 0; 
67 
68    /* Start from 0,0 and explore 
69    all tours using solveKTUtil() */
70    if (!solveKTUtil(0, 0, 1, sol, 
71             xMove, yMove)) 
72    { 
73      Console.WriteLine("Solution does "+ 
74                 "not exist"); 
75      return false; 
76    } 
77    else
78      printSolution(sol); 
79 
80    return true; 
81  } 
82 
83  /* A recursive utility function 
84  to solve Knight Tour problem */
85  static bool solveKTUtil(int x, int y, int movei, 
86              int[,] sol, int[] xMove, 
87              int[] yMove) 
88  { 
89    int k, next_x, next_y; 
90    if (movei == N * N) 
91      return true; 
92 
93    /* Try all next moves from 
94    the current coordinate x, y */
95    for (k = 0; k < 8; k++) 
96    { 
97      next_x = x + xMove[k]; 
98      next_y = y + yMove[k]; 
99      if (isSafe(next_x, next_y, sol)) 
100      { 
101        sol[next_x,next_y] = movei; 
102        if (solveKTUtil(next_x, next_y, movei + 
103                 1, sol, xMove, yMove)) 
104          return true; 
105        else
106          // backtracking 
107          sol[next_x,next_y] = -1; 
108      } 
109    } 
110 
111    return false; 
112  } 
113 
114  // Driver Code 
115  public static void Main() 
116  { 
117    solveKT(); 
118  } 
119} 
120 
121// This code is contributed by mits. 

برنامه حل مساله سفر اسب در پایتون

1# Python3 program to solve Knight Tour problem using Backtracking 
2 
3# Chessboard Size 
4n = 8
5 
6def isSafe(x,y,board): 
7  ''' 
8    A utility function to check if i,j are valid indexes 
9    for N*N chessboard 
10  '''
11  if(x >= 0 and y >= 0 and x < n and y < n and board[x][y] == -1): 
12    return True
13  return False
14 
15def printSolution(board): 
16  ''' 
17    A utility function to print Chessboard matrix 
18  '''
19  for i in range(n): 
20    for j in range(n): 
21      print(board[i][j],end =' ') 
22    print() 
23 
24 
25def solveKT(): 
26  ''' 
27    This function solves the Knight Tour problem using 
28    Backtracking. This function mainly uses solveKTUtil() 
29    to solve the problem. It returns false if no complete 
30    tour is possible, otherwise return true and prints the 
31    tour. 
32    Please note that there may be more than one solutions, 
33    this function prints one of the feasible solutions. 
34  '''
35   
36  # Initialization of Board matrix 
37  board = [[-1 for i in range(n)]for i in range(n)] 
38   
39  # move_x and move_y define next move of Knight. 
40  # move_x is for next value of x coordinate 
41  # move_y is for next value of y coordinate 
42  move_x = [2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2] 
43  move_y = [1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1] 
44   
45  # Since the Knight is initially at the first block 
46  board[0][0] = 0
47   
48  # Step counter for knight's position 
49  pos = 1
50   
51  # Checking if solution exists or not 
52  if(not solveKTUtil(board, 0, 0, move_x, move_y, pos)): 
53    print("Solution does not exist") 
54  else: 
55    printSolution(board) 
56 
57def solveKTUtil(board,curr_x,curr_y,move_x,move_y,pos): 
58  ''' 
59    A recursive utility function to solve Knight Tour 
60    problem 
61  '''
62   
63  if(pos == n**2): 
64    return True
65   
66  # Try all next moves from the current coordinate x, y 
67  for i in range(8): 
68    new_x = curr_x + move_x[i] 
69    new_y = curr_y + move_y[i] 
70    if(isSafe(new_x,new_y,board)): 
71      board[new_x][new_y] = pos 
72      if(solveKTUtil(board,new_x,new_y,move_x,move_y,pos+1)): 
73        return True
74       
75      # Backtracking 
76      board[new_x][new_y] = -1
77  return False
78     
79# Driver program to test above function 
80if __name__ == "__main__": 
81  solveKT() 
82   
83# This code is contributed by AAKASH PAL

خروجی قطعه کدهای بالا به صورت زیر است.

 0 59 38 33 30 17 8 63
37 34 31 60 9 62 29 16
58 1 36 39 32 27 18 7
35 48 41 26 61 10 15 28
42 57 2 49 40 23 6 19
47 50 45 54 25 20 11 14
56 43 52 3 22 13 24 5
51 46 55 44 53 4 21 12

شایان توجه است که روش پس‌گرد، بهترین راهکار برای حل مساله سفر اسب نیست و الگوریتم‌های دیگری وجود دارند که در این مساله، دارای عملکرد بهتری هستند.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
۱ دیدگاه برای «مساله سفر اسب — به زبان ساده»

مثل همیشه عالی

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *