ادغام k آرایه مرتب — راهنمای کاربردی

۵۵۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
ادغام k آرایه مرتب — راهنمای کاربردی

K آرایه مرتب شده داده شده است. هر آرایه دارای اندازه N است. هدف ادغام k آرایه مرتب شده در یک آرایه مرتب است. مثال زیر در این رابطه جالب توجه است.

Input : arr[][] = {{5, 7, 15, 18},
          {1, 8, 9, 17},
          {1, 4, 7, 7}}
Output : {1, 1, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 15, 17, 18}

Input : arr[][] = {{3, 2, 1}
          {6, 5, 4}}
Output : {1, 2, 3, 4, 5, 6}

برای درک بهتر این مطلب، نیاز به آشنایی با «الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی» (Merge Sort) است. یک راهکار ساده برای ادغام k آرایه مرتب شده، الحاق همه آرایه‌ها، یکی پس از دیگری و سپس، مرتب‌سازی آن‌ها است. پیچیدگی زمانی این عملیات از درجه O(N*k * log(N*k))‎ است. در روش موثرتر، به K آرایه، به عنوان یک حالت متوسط از الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی نگاه می‌شود.

از آنجا که K آرایه مرتب شده در حال حاضر وجود دارد، تنها نیاز به ادغام کردن K آرایه است. با ادغام آن‌ها، یک درخت بازگشتی با ارتفاع log(k)‎ ساخته می‌شود که در هر گام از آن، تعداد آرایه‌های باقیمانده نصف می‌شود. در هر ارتفاعی، الگوریتم به مدت O(N*k)‎ به طول خواهد انجامید. بنابراین، پیچیدگی زمانی کاهش پیدا می‌کند و برابر با O( N*k * log(k) )‎ خواهد بود.

الگوریتم ادغام k آرایه مرتب شده

 1. آرایه خروجی با اندازه  N*k را مقداردهی اولیه کن.
 2. تابع divide را فراخوانی کن. با l و r، طیف آرایه‌هایی که ادغام می‌شوند را نمایش بده و بنابراین بین 0 تا k-1 متغیر باش.
 3. در هر گام، نیمه سمت چپ و راست دامنه به صورت بازگشتی فراخوانی می‌شود، بنابراین این‌ها مرتب‌سازی می‌شوند و در آرایه خروجی نیز مرتب می‌شوند.
 4. پس از آن، نیمه سمت راست و چپ ادغام می‌شوند. برای ادغام کردن، نیاز به تعیین دامنه اندیس‌ها برای نیمه‌های سمت راست و چپ در آرایه خروجی است. می‌توان به سادگی این مورد را پیدا کرد.
  • بگذار بخش سمت چپ از اندیس  l * n از آرایه خروجی آغاز شود.
  • به طور مشابه، بخش سمت راست از اندیس l + r) / 2 + 1) * n‎)) آرایه خروجی آغاز می‌شود.

همچنین، باید طول بخش‌های سمت راست و چپ تعیین شود. همچنین، باید طول بخش‌های سمت راست و چپ تعیین شود. پس از آن، دو آرایه موقتی «l_arr» و «r_arr» برای ذخیره‌سازی مقادیر از بخش‌های راست و چپ مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نهایت، از روش دو اشاره‌گر برای ادغام نتایج در بخش‌های سمت راست و چپ در هنگام اجرای ادغام استفاده می‌شود. در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم بالا ارائه شده است.

برنامه ادغام k آرایه مرتب شده در ++C

1// C++ program to merge K sorted arrays 
2 
3#include <iostream> 
4#define n 4 
5 
6using namespace std; 
7 
8// Function to perform merge operation 
9void merge(int l, int r, int* output) 
10{ 
11  // to store the starting point of left 
12  // and right array 
13  int l_in = l * n, r_in = ((l + r) / 2 + 1) * n; 
14 
15  // to store the size of left and 
16  // right array 
17  int l_c = ((l + r) / 2 - l + 1) * n; 
18  int r_c = (r - (l + r) / 2) * n; 
19 
20  // array to temporarily store left 
21  // and right array 
22  int l_arr[l_c], r_arr[r_c]; 
23 
24  // storing data in left array 
25  for (int i = 0; i < l_c; i++) 
26    l_arr[i] = output[l_in + i]; 
27 
28  // storing data in right array 
29  for (int i = 0; i < r_c; i++) 
30    r_arr[i] = output[r_in + i]; 
31 
32  // to store the current index of 
33  // temporary left and right array 
34  int l_curr = 0, r_curr = 0; 
35 
36  // to store the current index 
37  // for output array 
38  int in = l_in; 
39 
40  // two pointer merge for two sorted arrays 
41  while (l_curr + r_curr < l_c + r_c) { 
42    if (r_curr == r_c || (l_curr != l_c && 
43      l_arr[l_curr] < r_arr[r_curr])) 
44      output[in] = l_arr[l_curr], l_curr++, in++; 
45    else
46      output[in] = r_arr[r_curr], r_curr++, in++; 
47  } 
48} 
49 
50// Code to drive merge-sort and 
51// create recursion tree 
52void divide(int l, int r, int* output, 
53      int arr[][n]) 
54{ 
55  if (l == r) { 
56 
57    /* base step to initialize the output 
58      array before performing merge 
59      operation */
60    for (int i = 0; i < n; i++) 
61      output[l * n + i] = arr[l][i]; 
62 
63    return; 
64  } 
65 
66  // to sort left half 
67  divide(l, (l + r) / 2, output, arr); 
68 
69  // to sort right half 
70  divide((l + r) / 2 + 1, r, output, arr); 
71 
72  // merge the left and right half 
73  merge(l, r, output); 
74} 
75 
76// Driver Cunction 
77int main() 
78{ 
79  // input 2D-array 
80  int arr[][n] = { { 5, 7, 15, 18 }, 
81           { 1, 8, 9, 17 }, 
82           { 1, 4, 7, 7 } }; 
83 
84  // Number of arrays 
85  int k = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
86 
87  // Output array 
88  int* output = new int[n * k]; 
89 
90  divide(0, k - 1, output, arr); 
91 
92  // Print merged array 
93  for (int i = 0; i < n * k; i++) 
94    cout << output[i] << " "; 
95 
96  return 0; 
97}

برنامه ادغام k آرایه مرتب شده در جاوا

1// Java program to merge K sorted arrays 
2import java.util.*; 
3 
4class GFG 
5{ 
6 
7static int n = 4; 
8 
9// Function to perform merge operation 
10static void merge(int l, int r, int[] output) 
11{ 
12  // to store the starting point of left 
13  // and right array 
14  int l_in = l * n, r_in = ((l + r) / 2 + 1) * n; 
15 
16  // to store the size of left and 
17  // right array 
18  int l_c = ((l + r) / 2 - l + 1) * n; 
19  int r_c = (r - (l + r) / 2) * n; 
20 
21  // array to temporarily store left 
22  // and right array 
23  int l_arr[] = new int[l_c], r_arr[] = new int[r_c]; 
24 
25  // storing data in left array 
26  for (int i = 0; i < l_c; i++) 
27    l_arr[i] = output[l_in + i]; 
28 
29  // storing data in right array 
30  for (int i = 0; i < r_c; i++) 
31    r_arr[i] = output[r_in + i]; 
32 
33  // to store the current index of 
34  // temporary left and right array 
35  int l_curr = 0, r_curr = 0; 
36 
37  // to store the current index 
38  // for output array 
39  int in = l_in; 
40 
41  // two pointer merge for two sorted arrays 
42  while (l_curr + r_curr < l_c + r_c) 
43  { 
44    if (r_curr == r_c || (l_curr != l_c && 
45      l_arr[l_curr] < r_arr[r_curr])) 
46    { 
47      output[in] = l_arr[l_curr]; l_curr++; in++; 
48    } 
49    else
50    { 
51      output[in] = r_arr[r_curr]; r_curr++; in++; 
52    } 
53  } 
54} 
55 
56// Code to drive merge-sort and 
57// create recursion tree 
58static void divide(int l, int r, int[] output, 
59                int arr[][]) 
60{ 
61  if (l == r) 
62  { 
63 
64    /* base step to initialize the output 
65    array before performing merge 
66    operation */
67    for (int i = 0; i < n; i++) 
68      output[l * n + i] = arr[l][i]; 
69 
70    return; 
71  } 
72 
73  // to sort left half 
74  divide(l, (l + r) / 2, output, arr); 
75 
76  // to sort right half 
77  divide((l + r) / 2 + 1, r, output, arr); 
78 
79  // merge the left and right half 
80  merge(l, r, output); 
81} 
82 
83// Driver Code 
84public static void main(String[] args) 
85{ 
86  // input 2D-array 
87  int arr[][] = { { 5, 7, 15, 18 }, 
88          { 1, 8, 9, 17 }, 
89          { 1, 4, 7, 7 } }; 
90 
91  // Number of arrays 
92  int k = arr.length; 
93 
94  // Output array 
95  int[]output = new int[n * k]; 
96 
97  divide(0, k - 1, output, arr); 
98 
99  // Print merged array 
100  for (int i = 0; i < n * k; i++) 
101      System.out.print(output[i] + " "); 
102} 
103} 
104 
105/* This code contributed by PrinciRaj1992 */

برنامه ادغام k آرایه مرتب شده در پایتون ۳

1# Python3 program to merge K sorted arrays 
2n = 4 ; 
3 
4# Function to perform merge operation 
5def merge(l, r, output) : 
6   
7  # to store the starting point of 
8  # left and right array 
9  l_in = l * n ; 
10  r_in = ((l + r) // 2 + 1) * n; 
11 
12  # to store the size of left and 
13  # right array 
14  l_c = ((l + r) // 2 - l + 1) * n; 
15  r_c = (r - (l + r) // 2) * n; 
16 
17  # array to temporarily store left 
18  # and right array 
19  l_arr = [0] * l_c; r_arr = [0] * r_c; 
20 
21  # storing data in left array 
22  for i in range(l_c) : 
23    l_arr[i] = output[l_in + i]; 
24 
25  # storing data in right array 
26  for i in range(r_c) : 
27    r_arr[i] = output[r_in + i]; 
28 
29  # to store the current index of 
30  # temporary left and right array 
31  l_curr = 0 ; r_curr = 0; 
32 
33  # to store the current index 
34  # for output array 
35  in1 = l_in; 
36 
37  # two pointer merge for two sorted arrays 
38  while (l_curr + r_curr < l_c + r_c) : 
39    if (r_curr == r_c or (l_curr != l_c and
40      l_arr[l_curr] < r_arr[r_curr])) : 
41      output[in1] = l_arr[l_curr]; 
42      l_curr += 1; in1 += 1; 
43    else : 
44      output[in1] = r_arr[r_curr]; 
45      r_curr += 1; in1 += 1; 
46 
47# Code to drive merge-sort and 
48# create recursion tree 
49def divide(l, r, output, arr) : 
50   
51  if (l == r) : 
52 
53    # base step to initialize the output 
54    # array before performing merge 
55    # operation 
56    for i in range(n) : 
57      output[l * n + i] = arr[l][i]; 
58 
59    return; 
60   
61  # to sort left half 
62  divide(l, (l + r) // 2, output, arr); 
63 
64  # to sort right half 
65  divide((l + r) // 2 + 1, r, output, arr); 
66 
67  # merge the left and right half 
68  merge(l, r, output); 
69 
70# Driver code 
71if __name__ == "__main__" : 
72 
73  # input 2D-array 
74  arr = [[ 5, 7, 15, 18 ], 
75      [ 1, 8, 9, 17 ], 
76      [ 1, 4, 7, 7 ]]; 
77   
78  # Number of arrays 
79  k = len(arr); 
80   
81  # Output array 
82  output = [0] * (n * k); 
83   
84  divide(0, k - 1, output, arr); 
85   
86  # Print merged array 
87  for i in range(n * k) : 
88    print(output[i], end = " "); 
89 
90# This code is contributed by Ryuga

برنامه ادغام k آرایه مرتب شده در #C

1// C# program to merge K sorted arrays 
2using System; 
3 
4class GFG 
5{ 
6 
7static int n = 4; 
8 
9// Function to perform merge operation 
10static void merge(int l, int r, int[] output) 
11{ 
12  // to store the starting point of left 
13  // and right array 
14  int l_in = l * n, r_in = ((l + r) / 2 + 1) * n; 
15 
16  // to store the size of left and 
17  // right array 
18  int l_c = ((l + r) / 2 - l + 1) * n; 
19  int r_c = (r - (l + r) / 2) * n; 
20 
21  // array to temporarily store left 
22  // and right array 
23  int []l_arr = new int[l_c]; 
24  int []r_arr = new int[r_c]; 
25 
26  // storing data in left array 
27  for (int i = 0; i < l_c; i++) 
28    l_arr[i] = output[l_in + i]; 
29 
30  // storing data in right array 
31  for (int i = 0; i < r_c; i++) 
32    r_arr[i] = output[r_in + i]; 
33 
34  // to store the current index of 
35  // temporary left and right array 
36  int l_curr = 0, r_curr = 0; 
37 
38  // to store the current index 
39  // for output array 
40  int index = l_in; 
41 
42  // two pointer merge for two sorted arrays 
43  while (l_curr + r_curr < l_c + r_c) 
44  { 
45    if (r_curr == r_c || (l_curr != l_c && 
46      l_arr[l_curr] < r_arr[r_curr])) 
47    { 
48      output[index] = l_arr[l_curr]; l_curr++; index++; 
49    } 
50    else
51    { 
52      output[index] = r_arr[r_curr]; r_curr++; index++; 
53    } 
54  } 
55} 
56 
57// Code to drive merge-sort and 
58// create recursion tree 
59static void divide(int l, int r, int[] output, 
60                int [,]arr) 
61{ 
62  if (l == r) 
63  { 
64 
65    /* base step to initialize the output 
66    array before performing merge 
67    operation */
68    for (int i = 0; i < n; i++) 
69      output[l * n + i] = arr[l, i]; 
70 
71    return; 
72  } 
73 
74  // to sort left half 
75  divide(l, (l + r) / 2, output, arr); 
76 
77  // to sort right half 
78  divide((l + r) / 2 + 1, r, output, arr); 
79 
80  // merge the left and right half 
81  merge(l, r, output); 
82} 
83 
84// Driver Code 
85public static void Main(String[] args) 
86{ 
87  // input 2D-array 
88  int [,]arr = { { 5, 7, 15, 18 }, 
89          { 1, 8, 9, 17 }, 
90          { 1, 4, 7, 7 } }; 
91 
92  // Number of arrays 
93  int k = arr.GetLength(0); 
94 
95  // Output array 
96  int []output = new int[n * k]; 
97 
98  divide(0, k - 1, output, arr); 
99 
100  // Print merged array 
101  for (int i = 0; i < n * k; i++) 
102      Console.Write(output[i] + " "); 
103} 
104} 
105 
106// This code has been contributed by 29AjayKumar

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر است.

1 1 4 5 7 7 7 8 9 15 17 18

این مساله را می‌توان با استفاده از «هرم کمینه» (Min-Heap) نیز حل کرد.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
۲ دیدگاه برای «ادغام k آرایه مرتب — راهنمای کاربردی»

با سلام بهترین ساختار برای ادغام k لیست مرتب min heap است یا درخت جستجو و یا لیست دو طرفه خطی؟

سلام جوابش چی بود؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *