جستجوی دودویی — به زبان ساده

۱۰۴۳۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
جستجوی دودویی — به زبان ساده

در این مطلب، الگوریتم جستجوی دودویی (Binary Search) مورد بررسی قرار گرفته و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شده است.

997696

جستجوی دودویی

در جستجوی دودویی (Binary Search)‌، جستجو در یک آرایه مرتب شده، با تقسیم تکرار شونده بازه جستجو به نصف، انجام می‌شود. کار با بازه‌ای که کل آرایه را پوشش می‌دهد، آغاز می‌شود. اگر مقدار کلید جستجو برابر با عنصر میانی باشد، اندیس آن بازگردانده می‌شود.

در غیر این صورت، اگر مقدار کلید جستجو کمتر از عنصری باشد که در میانه بازه قرار دارد، بازه شکسته شده و جستجو در نیمه کمتر ادامه پیدا می‌کند. در صورتی که مقدار کلید جستجو بزرگ‌تر از اندیس میانی آرایه باشد، جستجو در نیمه بیشتر (حاوی مقادیر بزرگ‌تر) آرایه ادامه پیدا می‌کند. کار شکستن آرایه به دو نیم و انتخاب نیمه‌ای که جستجو باید در آن انجام شود، مکررا و تا هنگامی که عنصر مورد نظر در آرایه یافته شود و یا مشخص شود که عنصر مورد نظر در آرایه وجود ندارد، ادامه خواهد داشت.

مثالی از جستجوی دودویی

آرایه مرتب شده []arr شامل n عنصر موجود است. هدف، نوشتن تابعی است که یک عنصر داده شده x را در آرایه مذکور ([]arr) جستجو کند. یک رویکرد ساده برای انجام این کار، استفاده از «جستجوی خطی» (Linear Search) است. پیچیدگی زمانی الگوریتم جستجوی خطی، (O(n است.

رویکرد دیگر، انجام کار مشابهی با استفاده از «جستجوی دودویی» (Binary Search) است. ایده اصلی نهفته در پس جستجوی دودویی، استفاده از اطلاعات موجود در آرایه مرتب شده و کاهش پیچیدگی زمانی به (O(Log n است. در جستجوی دودویی اساسا نیمی از عناصر تنها پس از یک مقایسه حذف می‌شوند. برای انجام جستجو، از الگوریتم زیر استفاده می‌شود.

 1. x با عنصر میانی آرایه مقایسه می‌شود.
 2. اگر x با عنصر میانی آرایه یکی بود، اندیس عنصر میانی را بازگردان.
 3. در غیر این صورت، اگر x بزرگ‌تر از عنصر میانی بود، امکان دارد x در نیمه سمت راست آرایه، پس از عنصر میانی، قرار داشته باشد (شایان توجه است که همانطور که پیش‌تر اشاره شد، آرایه مرتب شده است. پس در این حالت، نیمه‌ای با مقادیر بزرگ‌تر برای ادامه جستجو گزینش می‌شود).
 4. در غیر این صورت، اگر x از عنصر میانی آرایه کوچک‌تر باشد، آرایه به دو نیمه شکسته شده و جستجو در نیمه سمت چپ (با مقادیر کوچک‌تر از میانه)، ادامه پیدا می‌کند.

جستجوی دودویی

در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم جستجوی دودویی به صورت بازگشتی، در زبان‌های برنامه‌نویسی C++ ،C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و PHP ارائه شده است.

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در C

1// C program to implement recursive Binary Search 
2#include <stdio.h> 
3 
4// A recursive binary search function. It returns 
5// location of x in given array arr[l..r] is present, 
6// otherwise -1 
7int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
8{ 
9  if (r >= l) { 
10    int mid = l + (r - l) / 2; 
11 
12    // If the element is present at the middle 
13    // itself 
14    if (arr[mid] == x) 
15      return mid; 
16 
17    // If element is smaller than mid, then 
18    // it can only be present in left subarray 
19    if (arr[mid] > x) 
20      return binarySearch(arr, l, mid - 1, x); 
21 
22    // Else the element can only be present 
23    // in right subarray 
24    return binarySearch(arr, mid + 1, r, x); 
25  } 
26 
27  // We reach here when element is not 
28  // present in array 
29  return -1; 
30} 
31 
32int main(void) 
33{ 
34  int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
35  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
36  int x = 10; 
37  int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
38  (result == -1) ? printf("Element is not present in array") 
39          : printf("Element is present at index %d", 
40              result); 
41  return 0; 
42}

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در ++C

1// C++ program to implement recursive Binary Search 
2#include <iostream> 
3using namespace std; 
4 
5// A recursive binary search function. It returns 
6// location of x in given array arr[l..r] is present, 
7// otherwise -1 
8int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
9{ 
10  if (r >= l) { 
11    int mid = l + (r - l) / 2; 
12 
13    // If the element is present at the middle 
14    // itself 
15    if (arr[mid] == x) 
16      return mid; 
17 
18    // If element is smaller than mid, then 
19    // it can only be present in left subarray 
20    if (arr[mid] > x) 
21      return binarySearch(arr, l, mid - 1, x); 
22 
23    // Else the element can only be present 
24    // in right subarray 
25    return binarySearch(arr, mid + 1, r, x); 
26  } 
27 
28  // We reach here when element is not 
29  // present in array 
30  return -1; 
31} 
32 
33int main(void) 
34{ 
35  int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
36  int x = 10; 
37  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
38  int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
39  (result == -1) ? cout << "Element is not present in array"
40          : cout << "Element is present at index " << result; 
41  return 0; 
42}

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در جاوا

1// Java implementation of recursive Binary Search 
2class BinarySearch { 
3  // Returns index of x if it is present in arr[l.. 
4  // r], else return -1 
5  int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
6  { 
7    if (r >= l) { 
8      int mid = l + (r - l) / 2; 
9 
10      // If the element is present at the 
11      // middle itself 
12      if (arr[mid] == x) 
13        return mid; 
14 
15      // If element is smaller than mid, then 
16      // it can only be present in left subarray 
17      if (arr[mid] > x) 
18        return binarySearch(arr, l, mid - 1, x); 
19 
20      // Else the element can only be present 
21      // in right subarray 
22      return binarySearch(arr, mid + 1, r, x); 
23    } 
24 
25    // We reach here when element is not present 
26    // in array 
27    return -1; 
28  } 
29 
30  // Driver method to test above 
31  public static void main(String args[]) 
32  { 
33    BinarySearch ob = new BinarySearch(); 
34    int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
35    int n = arr.length; 
36    int x = 10; 
37    int result = ob.binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
38    if (result == -1) 
39      System.out.println("Element not present"); 
40    else
41      System.out.println("Element found at index " + result); 
42  } 
43} 
44/* This code is contributed by Rajat Mishra */

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در پایتون

1# Python Program for recursive binary search. 
2 
3# Returns index of x in arr if present, else -1 
4def binarySearch (arr, l, r, x): 
5 
6  # Check base case 
7  if r >= l: 
8 
9    mid = l + (r - l)/2
10 
11    # If element is present at the middle itself 
12    if arr[mid] == x: 
13      return mid 
14     
15    # If element is smaller than mid, then it 
16    # can only be present in left subarray 
17    elif arr[mid] > x: 
18      return binarySearch(arr, l, mid-1, x) 
19 
20    # Else the element can only be present 
21    # in right subarray 
22    else: 
23      return binarySearch(arr, mid + 1, r, x) 
24 
25  else: 
26    # Element is not present in the array 
27    return -1
28 
29# Test array 
30arr = [ 2, 3, 4, 10, 40 ] 
31x = 10
32 
33# Function call 
34result = binarySearch(arr, 0, len(arr)-1, x) 
35 
36if result != -1: 
37  print "Element is present at index % d" % result 
38else: 
39  print "Element is not present in array"

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در #C

1// C# implementation of recursive Binary Search 
2using System; 
3 
4class GFG { 
5  // Returns index of x if it is present in 
6  // arr[l..r], else return -1 
7  static int binarySearch(int[] arr, int l, 
8              int r, int x) 
9  { 
10    if (r >= l) { 
11      int mid = l + (r - l) / 2; 
12 
13      // If the element is present at the 
14      // middle itself 
15      if (arr[mid] == x) 
16        return mid; 
17 
18      // If element is smaller than mid, then 
19      // it can only be present in left subarray 
20      if (arr[mid] > x) 
21        return binarySearch(arr, l, mid - 1, x); 
22 
23      // Else the element can only be present 
24      // in right subarray 
25      return binarySearch(arr, mid + 1, r, x); 
26    } 
27 
28    // We reach here when element is not present 
29    // in array 
30    return -1; 
31  } 
32 
33  // Driver method to test above 
34  public static void Main() 
35  { 
36 
37    int[] arr = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
38    int n = arr.Length; 
39    int x = 10; 
40 
41    int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
42 
43    if (result == -1) 
44      Console.WriteLine("Element not present"); 
45    else
46      Console.WriteLine("Element found at index "
47               + result); 
48  } 
49} 
50 
51// This code is contributed by Sam007.

کد بازگشتی الگوریتم جستجوی دودویی در PHP

1<?php 
2// PHP program to implement 
3// recursive Binary Search 
4 
5// A recursive binary search 
6// function. It returns location 
7// of x in given array arr[l..r] 
8// is present, otherwise -1 
9function binarySearch($arr, $l, $r, $x) 
10{ 
11if ($r >= $l) 
12{ 
13    $mid = ceil($l + ($r - $l) / 2); 
14 
15    // If the element is present 
16    // at the middle itself 
17    if ($arr[$mid] == $x) 
18      return floor($mid); 
19 
20    // If element is smaller than 
21    // mid, then it can only be 
22    // present in left subarray 
23    if ($arr[$mid] > $x) 
24      return binarySearch($arr, $l, 
25                $mid - 1, $x); 
26 
27    // Else the element can only 
28    // be present in right subarray 
29    return binarySearch($arr, $mid + 1, 
30              $r, $x); 
31} 
32 
33// We reach here when element 
34// is not present in array 
35return -1; 
36} 
37 
38// Driver Code 
39$arr = array(2, 3, 4, 10, 40); 
40$n = count($arr); 
41$x = 10; 
42$result = binarySearch($arr, 0, $n - 1, $x); 
43if(($result == -1)) 
44echo "Element is not present in array"; 
45else
46echo "Element is present at index ", 
47              $result; 
48               
49// This code is contributed by anuj_67. 
50?>

خروجی

Element is present at index 3

در ادامه، کد مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم جستجوی دودویی به صورت «تکرار شونده» (Iterative) ارائه شده است.

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در C

1// C program to implement iterative Binary Search 
2#include <stdio.h> 
3 
4// A iterative binary search function. It returns 
5// location of x in given array arr[l..r] if present, 
6// otherwise -1 
7int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
8{ 
9  while (l <= r) { 
10    int m = l + (r - l) / 2; 
11 
12    // Check if x is present at mid 
13    if (arr[m] == x) 
14      return m; 
15 
16    // If x greater, ignore left half 
17    if (arr[m] < x) 
18      l = m + 1; 
19 
20    // If x is smaller, ignore right half 
21    else
22      r = m - 1; 
23  } 
24 
25  // if we reach here, then element was 
26  // not present 
27  return -1; 
28} 
29 
30int main(void) 
31{ 
32  int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
33  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
34  int x = 10; 
35  int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
36  (result == -1) ? printf("Element is not present"
37              " in array") 
38          : printf("Element is present at "
39              "index %d", 
40              result); 
41  return 0; 
42}

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در ++C

1// C++ program to implement recursive Binary Search 
2#include <iostream> 
3using namespace std; 
4 
5// A iterative binary search function. It returns 
6// location of x in given array arr[l..r] if present, 
7// otherwise -1 
8int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
9{ 
10  while (l <= r) { 
11    int m = l + (r - l) / 2; 
12 
13    // Check if x is present at mid 
14    if (arr[m] == x) 
15      return m; 
16 
17    // If x greater, ignore left half 
18    if (arr[m] < x) 
19      l = m + 1; 
20 
21    // If x is smaller, ignore right half 
22    else
23      r = m - 1; 
24  } 
25 
26  // if we reach here, then element was 
27  // not present 
28  return -1; 
29} 
30 
31int main(void) 
32{ 
33  int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
34  int x = 10; 
35  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
36  int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
37  (result == -1) ? cout << "Element is not present in array"
38          : cout << "Element is present at index " << result; 
39  return 0; 
40}

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در جاوا

1// Java implementation of iterative Binary Search 
2class BinarySearch { 
3  // Returns index of x if it is present in arr[], 
4  // else return -1 
5  int binarySearch(int arr[], int x) 
6  { 
7    int l = 0, r = arr.length - 1; 
8    while (l <= r) { 
9      int m = l + (r - l) / 2; 
10 
11      // Check if x is present at mid 
12      if (arr[m] == x) 
13        return m; 
14 
15      // If x greater, ignore left half 
16      if (arr[m] < x) 
17        l = m + 1; 
18 
19      // If x is smaller, ignore right half 
20      else
21        r = m - 1; 
22    } 
23 
24    // if we reach here, then element was 
25    // not present 
26    return -1; 
27  } 
28 
29  // Driver method to test above 
30  public static void main(String args[]) 
31  { 
32    BinarySearch ob = new BinarySearch(); 
33    int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
34    int n = arr.length; 
35    int x = 10; 
36    int result = ob.binarySearch(arr, x); 
37    if (result == -1) 
38      System.out.println("Element not present"); 
39    else
40      System.out.println("Element found at "
41                + "index " + result); 
42  } 
43}

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در پایتون

1# Python code to implement iterative Binary 
2# Search. 
3 
4# It returns location of x in given array arr 
5# if present, else returns -1 
6def binarySearch(arr, l, r, x): 
7 
8  while l <= r: 
9 
10    mid = l + (r - l)/2; 
11     
12    # Check if x is present at mid 
13    if arr[mid] == x: 
14      return mid 
15 
16    # If x is greater, ignore left half 
17    elif arr[mid] < x: 
18      l = mid + 1
19 
20    # If x is smaller, ignore right half 
21    else: 
22      r = mid - 1
23   
24  # If we reach here, then the element 
25  # was not present 
26  return -1
27 
28 
29# Test array 
30arr = [ 2, 3, 4, 10, 40 ] 
31x = 10
32 
33# Function call 
34result = binarySearch(arr, 0, len(arr)-1, x) 
35 
36if result != -1: 
37  print "Element is present at index % d" % result 
38else: 
39  print "Element is not present in array"

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در #C

1// C# implementation of iterative Binary Search 
2using System; 
3 
4class GFG { 
5  // Returns index of x if it is present in arr[], 
6  // else return -1 
7  static int binarySearch(int[] arr, int x) 
8  { 
9    int l = 0, r = arr.Length - 1; 
10    while (l <= r) { 
11      int m = l + (r - l) / 2; 
12 
13      // Check if x is present at mid 
14      if (arr[m] == x) 
15        return m; 
16 
17      // If x greater, ignore left half 
18      if (arr[m] < x) 
19        l = m + 1; 
20 
21      // If x is smaller, ignore right half 
22      else
23        r = m - 1; 
24    } 
25 
26    // if we reach here, then element was 
27    // not present 
28    return -1; 
29  } 
30 
31  // Driver method to test above 
32  public static void Main() 
33  { 
34    int[] arr = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
35    int n = arr.Length; 
36    int x = 10; 
37    int result = binarySearch(arr, x); 
38    if (result == -1) 
39      Console.WriteLine("Element not present"); 
40    else
41      Console.WriteLine("Element found at "
42               + "index " + result); 
43  } 
44} 
45// This code is contributed by Sam007

کد تکرار شونده الگوریتم جستجوی دودویی در PHP

1<?php 
2// PHP program to implement 
3// iterative Binary Search 
4 
5// A iterative binary search 
6// function. It returns location 
7// of x in given array arr[l..r] 
8// if present, otherwise -1 
9function binarySearch($arr, $l, 
10           $r, $x) 
11{ 
12  while ($l <= $r) 
13  { 
14    $m = $l + ($r - $l) / 2; 
15 
16    // Check if x is present at mid 
17    if ($arr[$m] == $x) 
18      return floor($m); 
19 
20    // If x greater, ignore 
21    // left half 
22    if ($arr[$m] < $x) 
23      $l = $m + 1; 
24 
25    // If x is smaller, 
26    // ignore right half 
27    else
28      $r = $m - 1; 
29  } 
30 
31  // if we reach here, then 
32  // element was not present 
33  return -1; 
34} 
35 
36// Driver Code 
37$arr = array(2, 3, 4, 10, 40); 
38$n = count($arr); 
39$x = 10; 
40$result = binarySearch($arr, 0, 
41            $n - 1, $x); 
42if(($result == -1)) 
43echo "Element is not present in array"; 
44else
45echo "Element is present at index ", 
46              $result; 
47 
48// This code is contributed by anuj_67. 
49?> 

خروجی

Element is present at index 3

پیچیدگی زمانی

پیچیدگی زمانی جستجوی دودویی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

T(n) = T(n/2) + c

رابطه بازگشتی بالا را می‌توان با استفاده از روش «درخت بازگشتی» (Recursive tree) یا «قضیه اصلی واکاوی (تحلیل) الگوریتم‌ها» (Master method) حل کرد. این رابطه، در حالت دوم قضیه اصلی تحلیل الگوریتم‌ها صدق می‌کند و راهکار بازگشتی به صورت (Theta(Logn است.

«فضای کمکی» (Auxiliary Space)، اگر پیاده‌سازی به صورت تکرار شونده باشد برابر با  (O(1 و در صورتی که بازگشتی باشد، از مرتبه (O(Logn فضای پشته فراخوانی بازگشتی است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *