پسوندهای قیدساز در انگلیسی – فهرست کامل با مثال و تمرین

۲۸۱۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
پسوندهای قیدساز در انگلیسی – فهرست کامل با مثال و تمرین

«پسوند» (Suffix) حرف یا گروهی از حروف است که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و معنی و نقش آن را در جمله تغییر می‌دهد. شناخت انواع پسوند و یادگیری روش‌های استفاده از آن‌ها یکی از بهترین روش‌های افزایش دامنه واژگان انگلیسی است. پسوندهایی که کلمه را به قید تبدیل می‌کنند «پسوندهای قیدساز» (adverb suffixes) نام دارند. داین مطلب قصد داریم پسوندهای قیدساز در انگلیسی را معرفی کنیم و فهرستی از موارد پرکاربرد آن ارائه کنیم.

پسوندهای قیدساز در انگلیسی چیست؟

پسوندهای قیدساز پسوندهایی هستند که با اضافه شدن به انتهای اسم یا صفت، نقش آن‌ها را در جمله تغییر می‌دهند و به قید تبدیل می‌کنند.

مهم‌ترین پسوندهای قیدساز انگلیسی در جدول زیر آمده‌اند.

پسوندمعنیمثال
ly-به شکل، به حالت

Quickly

به سرعت

ward-نشان‌دهنده جهت حرکت

Forward

به جلو

ways-نشان‌دهنده جهت

Sideways

به دو طرف

wise-از نظر

Longwise

از نظر طول

fully-پر از، از روی

Hopefully

با امیدواری

قید چیست؟

برای درک بهتر پسوندهای قیدساز در انگلیسی بهتر است اول بدانیم قید چیست و چطور آن را در جمله به کار می‌بریم. قید جزئی از کلام است که فعل را توصیف می‌کند، تعریف می‌کند یا اطلاعاتی درمورد آن به جمله اضافه می‌کند. قید می‌تواند صفت، قیدهای دیگر یا عبارات کلامی را هم تعریف کند یا حالت هر یک از آن‌ها را توضیح دهد.

پسوند چیست؟

پسوند یک یا چند حرف است که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و معنی یا کاربرد آن را تغییر می‌دهد. این حروف بسیار کارآمد می‌توانند به کوچکی و سادگی «s-» یا «ed-» باشند یا به اندازه «ation-» یا «ious-» بزرگ باشند.

پسوندها به زبان انگلیسی تنوع می‌بخشند. نقش اجزای کلام را تغییر می‌دهند و روش‌های بی‌شماری برای ابراز عقیده، بیان احساسات و به زبان آوردن دانسته‌ها ایجاد می‌کنند تا لایه‌هایی عمیق‌تر و پیچیده‌تر و جزئی‌تر به متن بدهند.

انواع پسوندها در انگلیسی

به طور کلی چهار نوع پسوند در انگلیسی وجود دارد.

پسوندهای اسم‌ ساز در انگلیسی

اسم برای اشاره به شخص، مکان، شیء یا ایده‌ای استفاده می‌شود. پسوندهای اسم‌ساز، صفت، فعل و گاهی حتی اسم‌های دیگر را تبدیل به اسم جدید می‌کنند. به جدول پسوندهای اسم‌ساز که در زیر آمده توجه کنید تا بهتر با آن‌ها آشنا شوید.

پسوندمثال
ee-referee, employee, trustee, retiree
eer-auctioneer, volunteer, engineer, profiteer
er-helper, teacher, preacher, dancer
ion-celebration, opinion, decision, revision
ism-criticism, humanism, professionalism, patriotism
ity-ability, equality, abnormality, civility
ment-movement, retirement, abandonment, establishment
ness-fondness, awareness, kindness, darkness
or-distributor, investigator, director, conductor
sion-depression, confusion, tension, compulsion
ship-worship, friendship, courtship, internship
th-strength, labyrinth, depth, warmth

She's not a full-time employee of this company.

او کارمند تمام‌وقت این شرکت نیست.

What made Bill decide to be an engineer?

چه چیزی «بیل» را ترغیب کرد مهندس شود؟

The teacher explained the meaning of the word to us.

معلم معنی کلمه را به ما توضیح داد.

Everything depends upon your decision.

همه‌چیز به تصمیم تو بستگی دارد.

She is very sensitive to criticism.

او نسبت به انتقاد خیلی حساس است.

I have complete confidence in Tom and his abilities.

من به «تام» و توانایی‌هایش اطمینان کامل دارم.

Tom opted for early retirement.

«تام» بازنشستگی زودهنگام را انتخاب کرد.

My eyes haven't yet adjusted to the darkness.

چشم‌هایم هنوز به تاریکی عادت نکرده‌اند.

The tall guy smoking a cigar over there is a famous director.

آن مرد قدبلندی که آن‌جا سیگار می‌کشد کارگردانی مشهور است.

Mary is showing signs of severe depression.

«ماری» نشانه‌های افسردگی حاد را نشان می‌دهد.

I've always been a little jealous of your friendship with Tom.

من همیشه به دوستی تو و «تام» کمی حسادت می‌کردم.

Don't underestimate your own strength.

قدرت خودت را دست‌‌کم نگیر.

پسوندهای صفت‌ ساز در انگلیسی

این نوع پسوندها کلمه‌هایی می‌سازند که از آن‌ها می‌توان برای توصیف کردن استفاده کرد. پسوندهای صفت‌ساز، اسم، فعل و گاهی صفت‌های دیگر را تبدیل به صفت جدید می‌کنند. تعدادی از پسوندهای صفت‌ساز مهم همراه با مثال در جدول زیر آمده است.

پسوندمثال
able/-ible-preventable, comfortable, predictable, credible
al-theatrical, natural, criminal, seasonal
ant-vigilant, defiant, brilliant, reliant
ary-budgetary, planetary, military, honorary
ful-grateful, beautiful, wonderful, fanciful
ic-iconic, organic, heroic, poetic
ious/-ous-gracious, cautious, humorous, religious
ive-creative, expensive, expressive, pensive
less-hopeless, faultless, fearless, restless
y-brainy, fruity, tasty, grouchy

Modern technology has made our lives more comfortable.

تکنولوژی مدرن زندگی ما را راحت‌تر کرده است.

My uncle didn't die from natural causes.

عموی من به دلایل طبیعی فوت نکرد.

No other student in the class is as brilliant as he is.

هیچ دانش‌آموز دیگری در کلاس به اندازه او باهوش نیست.

He was the military hero of the Civil War.

او قهرمان ارتشی جنگ داخلی بود.

I'm very grateful for everything you've done for me.

بابت تمام کارهایی که برای من کرده‌ای، خیلی سپاسگزارم.

Tom has a lot of religious books, but he has never read them.

تام کتاب‌های مذهبی زیادی دارد اما هیچ‌وقت آن‌ها را نخوانده است.

Tom sometimes is very aggressive and likes to start arguments.

تام گاهی خیلی پرخاشگر است و دوست دارد بحث شروع کند.

He had his license taken away because of reckless driving.

به خاطر رانندگی بی‌ملاحظه گواهینامه‌اش را از او گرفتند.

These gummy bears are fruity and sour.

این پاستیل‌های خرسی، میوه‌ای و ترش هستند.

پسوندهای فعل‌ ساز در انگلیسی

از فعل در جمله برای بیان عملی که رخ داده یا حالتی که ایجاد شده است استفاده می‌شود. پسوندهای فعل‌ساز مهم را در جدول زیر می‌بینید.

پسوندمثال
ed-laughed, climbed, called, missed
en-soften, fasten, lengthen, strengthen
ing-laughing, swimming, driving, writing
ize-/ise-memorialize, authorize, commercialize, advertise

It was the first time I climbed the stairs after the injury.

اولین باری بود که بعد از آسیب دیدنم از پله‌ها بالا رفتم.

She showed the passengers how to fasten their seat belts.

او به مسافرها نشان داد چطور کمربندهای ایمنی خود را ببندند.

You shouldn't eat or drink while driving.

نباید موقع رانندگی چیزی بخوری یا بنوشی.

I don't have enough money to advertise.

پول کافی برای تبلیغ کردن ندارم.

پسوندهای قیدساز در انگلیسی

قیدها اطلاعات اضافه‌ای درمورد فعل جمله به ما می‌دهند و از فعل، صفت یا قیدهای دیگر ساخته می‌شوند. در جدول زیر تعدادی از پسوندهای قیدساز در انگلیسی آمده است.

پسوندمثال
ly-bravely, simply, honestly, gladly
ward-backward, toward, awkward, afterward
wise-clockwise, edgewise, lengthwise, otherwise
ways-sideways, longways, always, lengthways
fully-hopefully, beautifully, peacefully, playfully
lessly-breathlessly, effortlessly, heartlessly, worthlessly

These questions can be answered quite simply.

این سوال‌ها را می‌توان خیلی ساده جواب داد.

The dog was running toward him.

سگ داشت به سمت او می‌دوید.

Run fast, otherwise you will miss the bus.

سریع بدو، وگرنه به اتوبوس نمی‌رسی.

My parents are always dependent on him.

پدر و مادرم همیشه به او وابسته هستند.

He wanted to spend rest of his life peacefully.

او می‌خواست باقی عمرش را در آرامش بگذراند.

He always drives carelessly.

او همیشه با بی‌دقتی رانندگی می‌کند.

انواع پسوند قیدساز در انگلیسی

انواع پسوندهای قیدساز در انگلیسی

این پسوندها را می‌توان در فهرست زیر دسته‌بندی کرد.

 • صفت + پسوند قیدساز ly- در انگلیسی
 • اسم + پسوند قیدساز wise- در انگلیسی
 • اسم + پسوند قیدساز wards- در انگلیسی
 • اسم + پسوند قیدساز fully- در انگلیسی
 • اسم + پسوند قیدساز lessly- در انگلیسی

صفت + پسوند قیدساز ly- در انگلیسی

پرکاربردترین پسوند قیدساز انگلیسی پسوند «ly-» است که توصیف می‌کند اتفاقی چطور یا چند وقت یک بار رخ می‌دهد. دیدن «ly-» در انتهای یک کلمه معمولا نشان‌دهنده این است که آن کلمه قید است اما گاهی هم نقش صفت دارد. در جدول زیر تعدادی از مهم‌ترین قیدها با پسوند «ly-» آمده اند.

قیدهای رایج با پسوند ly-

(Common -ly Adverbs)

accidentally

تصادفی

angrily

با خشم

anxiously

با اضطراب

accusingly

اتهام‌آمیز

badly

به شکلی بد/ناجور

beautifully

به شکلی زیبا

boldly

جسورانه، گستاخانه

bravely

شجاعانه

carefully

با دقت

certainly

به حتم، حتمی

correctly

به شکلی صحیح

dangerously

به شکل خطرناک

dutifully

از روی وظیفه

eagerly

با اشتیاق، مشتاقانه

effortlessly

بدون تلاش

evenly

عادلانه

eventually

در نهایت، در آخر

finally

بالاخره

foolishly

احمقانه

frequently

به دفعات، بارها

generally

عموما، معمولا

gladly

با خوشحالی

gracefully

موقرانه

greatly

به شکل عمده/ زیاد

happily

به شادی

highly

زیاد

hungrily

با گرسنگی

ironically

طعنه‌وار

loudly

با صدای بلند

thankfully

با تشکر

lowly

به شکل بی‌اهمیت

necessarily

لزوما

normally

معمولا

partially

اندکی

perfectly

به طور کامل، کاملا

practically

عملا

proudly

با غرور

purposefully

با هدفمندی

quickly

به سرعت

quietly

به آرامی

sadly

به شکل غم‌انگیز

separately

جداگانه

sharply

با تندی

shortly

به اختصار

slowly

به آهستگی

smoothly

به نرمی

spitefully

با خشم

suddenly

یکباره

wrongly

به شکل اشتباه

weirdly

به شکل عجیب

یکی از بهترین راه‌های درک کردن معنی قیدها توجه به کاربرد آن‌ها در جمله است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She looked at the creature inquisitively.

او با کنجکاوی نگاهی به جانور انداخت.

George has been lazily lounging around the house all day.

«جورج» تمام روز با تنبلی این طرف و آن طرف خانه لم می‌داد.

Nervously, Alice turned the knob and opened the door.

«آلیس» با اضطراب دستگیره را چرخاند و در را باز کرد.

The circumstances rapidly changed overnight.

اوضاع طی یک شب به سرعت تغییر کرد.

They embraced one another warmly.

همدیگر را به گرمی در آغوش گرفتند.

The committee hastily organized the event for the weekend.

انجمن با عجله برنامه مراسم را برای آخر هفته ریخت.

اسم + پسوند قیدساز wise- در انگلیسی

یکی دیگر از پسوندهای قیدساز در زبان انگلیسی پسوند «wise-» است که اسم را تبدیل به صفت می‌کند. این پسوند همیشه قیدساز است. در جدول زیر تعدادی از پرکاربردترین کلمات با پسوند «wise-» آمده است.

قیدهای رایج با پسوند wise-

(Common -wise Adverbs)

counterclockwise

در خلاف جهت ساعت

clockwise

در جهت ساعت

otherwise

وگرنه، در غیر این صورت

price-wise

از نظر قیمت

edgewise

به سمت لبه

lengthwise

از طرف طول

job-wise

از نظر شغلی

likewise

به شکلی مشابه

health-wise

از نظر سلامت

weather-wise

از نظر آب‌وهوا

time-wise

از نظر زمانی

money-wise

از نظر پولی

برای یادگیری بهتر معنی این قیدها مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Flex your foot and rotate your ankle in a clockwise direction and then in a counterclockwise direction.

پاهایت را شل کن و بدنت را در جهت ساعت‌گرد و بعد پادساعت‌گرد بچرخان.

Start by cutting the fruit in half lengthwise.

از نصف کردن میوه‌ها از طول شروع کن.

She worked hard and expected others to do likewise.

او سخت کار می‌کرد و از بقیه هم انتظار چنین چیزی داشت.

Each of his four races this year can be considered an improvement timewise.

هر کدام از مسابقه‌های امسال او از نظر زمانی پیشرفت محسوب می‌شوند.

اسم + پسوند قیدساز wards- در انگلیسی

«wards-» یکی از پسوندهای قیدساز در انگلیسی است که جهت را نشان می‌دهد. مثلا اگر کسی به عقب نگاه کند از «backwards» برای نشان دادن جهت نگاهش استفاده می‌کنیم. در موارد بسیاری می‌توان به جای پسوند «wards-» برای تبدیل اسم به قید از پسوند «ways-» استفاده کرد. در جدول زیر تعدادی از کلماتی آمده است که معمولا در انگلیسی با این پسوند قیدساز همراه می‌شوند.

قیدهای رایج با پسوند wards-

(Common -wards Adverbs)

backwards

به سوی عقب

downwards

به سوی پایین

eastwards

به سوی شرق

forwards

به سوی جلو

homewards

به سوی خانه

inwards

به سمت داخل

northwards

به سوی شمال

onwards

به پیش

outwards

به بیرون

southwards

به سوی جنوب

upwards

به سمت بالا

westwards

به سوی غرب

southwestwards

به سوی جنوب غربی

skywards

به سوی آسمان

leftwards

به سمت چپ

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Ryan walked forwards a couple of steps.

«رایان» یکی دو قدم به جلو برداشت.

I looked out the window and could see eastwards.

از پنجره به بیرون نگاه کردم و سمت شرق را دیدم.

She stretched upwards to the cupboard above the sink.

دستش را به بالا به سمت کابینت بالای ظرفشوییدراز کرد.

I began to climb upward over the steepest ground.

از روی شیب‌دارترین بخش زمین به سمت بالا به راه افتادم.

They marched westward.

آن‌ها به سوی غرب به راه افتادند.

اسم + پسوند قیدساز fully- در انگلیسی

پسوند «fully-» یکی از پسوندهای قیدساز انگلیسی است که به اسم اضافه می‌شود. توجه کنید که این پسوند همیشه قیدساز است و آن را با «full-» که پسوند صفت‌ساز است اشتباه نگیرید. در جدول زیر تعدادی از قیدهای پرکاربرد انگلیسی با پسوند «fully-» آمده است.

قیدهای رایج با پسوند fully-

(Common -fully Adverbs)

fearfully

با بیمناکی

faithfully

با ایمان

carefully

با دقت

helpfully

به شکلی مفید

harmfully

به شکلی مضر

gracefully

به شکلی موقر

meaningfully

به شکلی پرمعنی

joyfully

از روی شادی

hopefully

با امیدواری

shamefully

از روی شرم

powerfully

با قدرتمندی

painfully

به شکلی دردناک

usefully

به شکلی مفید

thoughtfully

به شکلی کامل

thankfully

با تشکر

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با کاربرد این پسوند بیشتر آشنا شوید.

I remember reading that letter very carefully.

یادم است آن نامه را با دقتی زیاد خواندم.

So this all made me wonder: How can we each live more meaningfully?

همه‌ی این‌ها باعث شده فکر کنم که چطور می‌توانیم به شکلی پرمعنی‌تر زندگی کنیم؟

Thankfully, taking a personal loan has become quite easy nowadays.

خوشبختانه، وام شخصی گرفتن این روزها تقریبا ساده شده است.

اسم + پسوند قیدساز lessly- در انگلیسی

پسوند «lessly-» یکی دیگر از پسوندهای قیدساز انگلیسی است که اسم را به قید تبدیل می‌کند. این پسوند را با پسوند مشابه «less-» که اسم را صفت تبدیل می‌کند اشتباه نگیرید. در جدول زیر تعدادی از قیدهای رایج در زبان انگلیسی با پسوند «lessly-» آمده است.

قیدهای رایج با پسوند lessly-

(Common -lessly Adverbs)

fearlessly

با بی‌باکی

faithlessly

با بی‌ایمانی

carelessly

با بی‌دقتی

helplessly

از روی ناچاری

harmlessly

به شکلی بی‌ضرر

gracelessly

به شکلی بی‌وقار

thoughtlessly

با بی‌فکری

tactlessly

بی مهارتی

hopelessly

با بیچارگی

motionlessly

به شکلی بی‌حرکت

lifelessly

با بی‌جانی

heartlessly

با بی‌احساسی

worthlessly

با بی‌ارزشی

weightlessly

با بی‌وزنی

senselessly

به شکلی بی‌معنا

به مثال‌های زیر و معنی آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد این قیدها آشناتر شوید.

Do not drive as carelessly as your brother.

به بی‌دقتی برادرت رانندگی نکن.

Be careful. Do not say this oath thoughtlessly.

مراقب باش. این سوگند را با بی‌فکری به زبان نیاور.

The balloon was floating in the air weightlessly.

بادکنک با بی‌وزنی توی هوا شناور بود.

تفاوت قید و عبارت قیدی

عبارت قیدی گروهی از دو یا چند کلمه است که در جمله نقش قید دارند. همان‌طور که قید می‌تواند فعل، صفت یا قید دیگری را تعریف کند، عبارت قیدی بیش از یک کلمه هم می‌تواند به فعل، قید یا صفت توضیحی اضافه کند. عبارات قیدی معمولا به سوال چطور، کجا، چرا یا چگونه درمورد عملی که انجام شده پاسخ می‌دهند، در مثال‌های زیر کاربرد عبارات قیدی را می‌بینید.

I parked the car.

ماشین را پارک کردم.

I parked the car here.

ماشین را اینجا پارک کردم.

I parked the car right here.

ماشین را دقیقا همین‌جا پارک کردم.

I parked the car right here under the bridge.

ماشین را دقیقا همین‌جا زیر پل پارک کردم.

جمله اول نه قیدی دارد نه عبارت قیدی. جمله دوم قید «here» را دارد که توضیح می‌دهد ماشین کجا پارک شده است. جمله سوم عبارت قیدی «right here» را دارد که روی جای پارک شدن ماشین تاکید می‌کند و به جای قیدی تک‌کلمه‌، عبارتی را به کار می‌گیرد. جمله آخر شامل عبارت قیدی پرجزئیات‌تر «right here under the bridge» است که محل دقیق پارک شدن ماشین را توصیف می‌کند. در ادامه چند نوع از انواع مختلف عبارات قیدی را می‌بینیم.

 • عبارات قیدی توصیف‌کننده چگونگی:

Surprisingly well

به شکل شگفت‌انگیزی خوب

In total silence

در سکوت کامل

Very carefully

بسیار با دقت

Quite easily

تقریبا به سادگی

 • عبارات قیدی توصیف‌کننده مکان:

Near the edge

نزدیک لبه

Over the rainbow

روی رنگین‌کمان

By the mailbox

در کنار صندوق پست

Around the sun

دور خوشید

 • عبارات قیدی توصیف‌کننده دلیل:

To understand better

برای درک بهتر

For her happily ever after

برای خوش‌بختی او تا ابد

To make the most of it

برای اینکه بیشترین بهره را ببریم

To end discrimination

برای تمام کردن نابرابری

 • عبارات قیدی توصیف‌کننده زمان:

As quickly as possible

با نهایت سرعت ممکن

Any time

هر زمانی

Yesterday afternoon

دیروز بعدازظهر

After a few minutes

پس از چند دقیقه

جایگاه عبارت قیدی در جمله

جایگاه عبارت قیدی در جمله

عبارت قیدی در هر جایی از جمله به کار می‌رود. با مثال‌های زیر درمورد عبارات قیدی توجه کنید تا روش پیدا کردن آن‌ها را در جمله بهتر یاد بگیرید.

He stood on this very spot and lied to me.

دقیقا همین جا ایستاد و به من دروغ گفت.

They have a house right by the ocean.

آن‌ها خانه‌ای درست کنار اقیانوس دارند.

We will meet again earlier than usual.

دوباره، زودتر از همیشه همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

She took some time off for a much-needed vacation.

کمی از وقتش را صرف تعطیلاتی کرد که خیلی به آن نیاز داشت.

I saw a lot of trash beside the highway.

مقدار زیادی زباله کنار بزرگراه دیدم.

We strolled through the gardens very slowly.

خیلی آرام میان باغ‌ها قدم می‌زدیم.

He made his decision as quickly as possible.

او با نهایت سرعت ممکن تصمیمش را گرفت.

John always arrives sooner than the other students.

«جان» همیشه زودتر از باقی دانش‌آموزها می‌رسد.

She flew the plane through the fog calmly and skillfully.

او با آرامش و مهارت هواپیما را از میان مه به پرواز درآورد.

You need to wash your hands better than that.

باید دست‌هایت را بهتر از این بشویی.

صفت و قید یک شکل

تعدادی از کلمات انگلیسی با ظاهر یکسان، وقتی در جایگاه صفت قرار می‌گیرند نسبت به وقتی که در جایگاه قید هستند معنی متفاوتی دارند. تعدادی از این کلمات در مثال‌های زیر همراه با معنی آمده‌اند.

It is the daily edition of the newspaper.

این نسخه‌ روزانه روزنامه است. (صفت)

***

The newspaper arrives daily.

این روزنامه روزانه می‌رسد. (قید)

It is the early edition of the newspaper.

این نسخه اولیه روزنامه است. (صفت)

***

The newspaper arrives early.

روزنامه زود می‌رسد. (قید)

He is a fast runner.

او دونده سریعی است. (صفت)

***
He runs fast.

او سریع می‌دود. (قید)

It was a hard game.

بازی سختی بود. (صفت)

***
They played hard.

آن‌ها با سختی بازی کردند. (قید)

کلمات هم‌ریشه با معنی متفاوت

بعضی از کلمات هم‌ریشه وقتی در جایگاه قید قرار می‌گیرند معنی متفاوتی با معنی اصلی خود پیدا می‌کنند. یاد گرفتن این کلمات کمک زیادی به زبان‌آموز برای یادگیری بهتر قیدها می‌کند. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین استثناهای این ساختار اشاره می‌کنیم.

A desk has a hard surface.

میز سطح محکمی دارد. (صفت)

***

I hardly have time to sleep.

من به ندرت وقت برای خوابیدن دارم. (قید)

He arrived late to work.

او دیر به سر کار رسید.

***

He hasn't been working lately.

او اخیرا کار نمی‌کند.

The picture is high on the wall.

قاب عکس بالای دیوار قرار دارد.

***

The picture is highly valuable.

این قاب عکس ارزش زیادی دارد.

Water is free.

آب مجانی است.

***

You can speak freely.

می‌توانی آزادانه حرف بزنی.

She has a pretty child.

او بچه‌ی زیبایی دارد.

***

She is pretty difficult to manage.

کنار آمدن با او کار نسبتا سختی است.

The distance between our houses is short.

فاصله بین خانه‌های ما کوتاه است.

***

We'll arrive there shortly.

به زودی به آن‌جا می‌رسیم.

This is a real diamond.

این الماس واقعی است.

***

That was really nice of you.

واقعاً لطف کردی.

قوانین املایی پسوندهای قیدساز در انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین پسوند قیدساز انگلیسی «ly-» است که به انتهای صفت اضافه می‌شود و آن را تبدیل به قید می‌کند. هنگامی که این پسوند به انتهای برخی صفت‌ها اضافه می‌شود، املای آن‌ها تغییر می‌کند. در ادامه به این موارد استثنا اشاره شده است.

 • اگر کلمه به حرف «y-» ختم شود، با اضافه شدن «ly-» به انتهای آن، حرف آخرش با «ily-» جایگزین می‌شود:

angry – angrily

busy – busily

easy – easily

happy – happily

lucky – luckily

 • اگر کلمه به «le-» ختم شود، به جای اضافه شدن «ly-» به انتهای آن، فقط «le-» با «ly-» جایگزین می‌شود:

able – ably

capable – capably

idle – idly

noble – nobly

possible – possibly

 • اگر کلمه به «ic-» ختم شود، برای اضافه کردن «ly-» به انتهای آن، «ic-» را تبدیل به «ically-» می‌کنیم:

academic – academically

artistic – artistically

classic – classically

magic – magically

politic – politically

سوالات رایج درباره پسوندهای قیدساز در انگلیسی

در ادامه این مطلب به چند سوال در مورد پسوندهای قیدساز در انگلیسی پاسخ می‌دهیم.

کاربرد پسوند قیدساز در انگلیسی چیست؟

پسوندهای قیدساز در زبان انگلیسی پسوندهایی هستند که به انتهای اسم یا صفت می‌چسبند و نقش آن‌ها را در جمله به قید تبدیل می‌کنند.

تعریف قید در انگلیسی چیست؟

قید یکی از بخش‌های جمله در زبان انگلیس است که ویژگی‌های فعل را توصیف کرده و توضیحی به آن اضافه می‌کند. قید برای توصیف صفت یا قیدهای دیگر نیز در جمله به کار می‌رود.

تعریف پسوند در انگلیسی چیست؟

پسوند شامل یک یا چند حرف می‌شود که به انتهای کلمه‌ای اضافه می‌شود و معنی یا نقش آن را در جمله تغییر می‌دهد. برای مثال بعضی پسوندها اسم یا صفت ا در جمله به قید تبدیل می‌کنند.

انواع پسوند در انگلیسی چیست؟

پسوندها در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند و شامل «پسوند اسم‌ساز» (Noun Suffixes)، «پسوند صفت‌ساز» (Adjective Suffixes)، «پسوند فعل‌ساز» (Verb Suffixes) و «پسوند قیدساز» (Adverb Suffixes) می‌شوند.

روش تبدیل صفت به قید چیست؟

بسیاری از صفت‌ها در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند «ly-» به قید تبدیل می‌شوند. توجه داشته باشید برخی از صفت‌های انگلیسی نیز ممکن است به این پسوند ختم شود و برای تشخیص آن‌ها باید به کاربرد هر یک در جمله توجه کرد.

روش تبدیل اسم به قید چیست؟

اسم‌ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن پسوندهای قیدساز «fully» ،«wards» ،«wise» و «lessly» به قید تبدیل می‌شوند. پسوند «wise» و «wards» به جهت چیزی اشاره می‌کند. پسوند «fully» نشان‌دهنده زیاد بودن ویژگی در چیزی است و پسوند «lessly» بیانگر نبودن یا کمبود ویژگی خاصی در چیزی است.

تمرین پسوندهای قیدساز در انگلیسی

در بخش پایانی تمرین‌‌هایی ارائه کرده‌ایم که به شما در درک بهتر پسنودهای قیدساز در انگلیسی کمک خواهد کرد. پاسخ هر تمرین را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

به کمک پسوند قیدساز، صفت را در جمله‌های زیر به قید تغییر دهید و جمله را بازنویسی کنید.

Q1: He is an excellent tennis player.

جواب

Answer: He plays tennis excellently.

Q2: He is a graceful athlete.

جواب

Answer: He moves/plays gracefully.

Q3: He is a smart player.

جواب

Answer: He dresses smartly.

Q4: He is a defensive player.

جواب

Answer: He plays defensively.

Q5: He is a professional teacher.

جواب

Answer: He teaches professionally.

Q6: He is a reliable manager.

جواب

Answer: He behaves reliably.

تمرین دوم

صفت‌های زیر را به کمک پسوندهای قیدساز به قید تبدیل کنید.

Q1: cheap

جواب

Answer: cheaply

Q2: quick

جواب

Answer: quickly

Q3: slow

جواب

Answer: slowly

Q4: easy

جواب

Answer: easily

Q5: angry

جواب

Answer: angrily

Q6: happy

جواب

Answer: happily

Q7: lucky

جواب

Answer: luckily

Q8: probable

جواب

Answer: probably

Q9: economic

جواب

Answer: economically

Q10: tragic

جواب

Answer: tragically

جمع‌بندی

در این مطلب با تعریف پسوند قیدساز و  کاربرد و معنی آن آشنا شدیم و انواع این پسوندها و قوانین املایی آن‌ها را یاد گرفتیم. علاوه بر این به کاربرد صفت و قیدهای یک شکل که در جمله معنای متفاوتی دارند هم پرداختیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar-quizzesYour Dictionary
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *