زبان انگلیسی ۳۹ بازدید

قید در زبان انگلیسی برای تغییر در معنای جمله به کار می‌رود. قیدهای انگلیسی انواع زیادی دارند که مهم‌ترین آن‌ها قید زمان، قید مکان و قید حالت هستند. قیدهای تکرار جزوی از قیدهای زمان هستند که اغلب با زمان حال ساده به کار می‌روند. در این مطلب قصد داریم پس از مروری بر تعریف و کاربردهای این قید، به نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی بپردازیم. همچنین با ارائه مثال نکته‌های مهمی را درمورد این قید بررسی کنیم.

تعریف قید تکرار در انگلیسی

قیدهایی که معنی جمله‌ای را تغییر می‌دهند و به ما می‌گویند اتفاقی چند وقت یک بار رخ می‌دهد و تکرار می‌شود، قیدهای تکرار هستند. قیدهای تکرار جزو قیدهای زمان هستند و به سوال how often جواب می‌دهند. این کلمه‌ها همیشه توضیحی به جمله اضافه می‌کنند که نشان می‌دهد اتفاقی چند وقت یک بار رخ می‌دهد یا حالتی چند وقت یک بار پیش می‌آید.

قیدهای تکرار انگلیسی می‌توانند معین یا نامعین باشند. قیدهای معین یعنی قیدهایی که دقیقا نشان می‌دهند اتفاقی چند وقت یک بار رخ می‌دهد، مثلا هر هفته، هر ماه یا هر سال. قیدهای تکرار نامعین فاصله زمانی دقیق بین تکرار شدن آن کار را نشان نمی‌دهند و فقط به میزان تکرار شدن آن اشاره می‌کنند، مثلا همیشه، اغلب اوقات یا به‌ندرت.

ساختار قید تکرار در انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید قیدها در زبان انگلیسی جایگاه دقیقی در جمله ندارند. قیدهای تکرار می‌توانند در هر بخشی از جمله، یعنی اول جمله، وسط آن یا آخر جمله به کار بروند. اما این ساختار قوانینی دارد، مثلا بعضی قیدهای تکرار نمی‌توانند اول جمله بیایند. در ادامه به نکاتی در این مورد اشاره می‌کنیم.

بیشتر قیدهای تکرار وسط جمله انگلیسی، یعنی بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی می‌آیند. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Adverb of Frequency + Main Verb

به چند مثال از این ساختار توجه کنید.

The postman almost always comes in the morning.

پستچی تقریبا همیشه صبح می‌آید.

My grandma rarely goes out these days.

مادربزرگ من این روزها به‌ندرت بیرون می‌رود.

I seldom read books as I prefer watching TV.

من به‌ندرت کتاب می‌خوانم چون تلویزیون تماشا کردن را ترجیح می‌دهم.

I usually drink tea for breakfast on weekdays.

من معمولا روزهای عادی هفته برای صبحانه چای می‌نوشم.

ساختار قید تکرار در جمله با فعل کمکی وجهی

وقتی در جمله فعل کمکی وجهی داشته باشیم که قبل از فعل اصلی آمده باشد، قید بین فعل کمکی وجهی و فعل اصلی می‌رود. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Auxiliary Verb + Adverb of Frequency + Main Verb

به مثال‌های زیر از کاربرد این قید دقت کنید.

She must always listen to her teacher.

او باید به حرف معلم خود گوش کند.

I don’t usually go to bed until it’s dark.

من معمولا تا وقتی هوا تاریک نشود به تختخواب نمی‌روم.

Has Sarah ever lived in Amsterdam?

سارا تا به حال در «آمستردام» زندگی کرده است؟

ساختار قید تکرار در جمله با فعل to be

قید تکرار جمله‌هایی که با فعل to be به عنوان فعل اصلی ساخته می‌شوند جایگاه متفاوتی دارد. قید تکرار در این جمله‌ها بعد از فعل اصلی می‌آید. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + To Be + Adverb of Frequency

مثال‌های زیر از این ساختار را در نظر بگیرید.

It’s generally hot here in June, but this year it was freezing!

معمولا در ماه ژوئیه اینجا گرم است اما امسال هوا خیلی سرد بود.

It’s always packed in this café.

این کافه همیشه شلوغ است.

He’s always calling me on my mobile.

او همیشه به موبایل من زنگ می‌زند.

فیلم آموزشی مرتبط

قوانین گرامری قیدهای تکرار در انگلیسی

استفاده از این قیدها قوانین ساده‌ای دارند که به زبان‌آموز کمک می‌کند از آن‌ها به درستی استفاده کند. این قوانین عبارت‌اند از:

  • همیشه از قیدهای تکرار برای نشان دادن میزان تکرار اتفاقی یا فاصله زمانی رخ دادن آن استفاده می‌کنیم.
  • قیدهای تکرار معمولا برای اشاره به روندی تکراری و همیشگی به کار می‌روند، به همین علت اغلب در جمله‌هایی که زمان حال ساده دارند استفاده می‌شوند.
  • اگر جمله فقط یک فعل داشته باشد، قید تکرار را وسط جمله می‌گذاریم، در واقع قید تکرار بعد از فاعل و قبل از فعل قرار می‌گیرد.
  • وقتی جمله بیش از یک فعل داشته باشد، قید تکرار را بعد از اولین بخش فعل می‌آوریم.
  • برای استفاده از قید تکرار در جمله‌های منفی یا سوالی، آن را قبل از فعل اصلی و بعد از اولین فعل کمکی می‌آوریم.

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این قوانین بهتر آشنا شوید.

It almost never snows in March, but this year it did.

تقریبا هیچ‌وقت در ماه مارس برف نمی‌آید، اما امسال بارید.

He always takes the bus.

او همیشه سوار اتوبوس می‌شود.

They have often visited Europe.

آن‌ها اغلب اوقات به اروپا سر می‌زدند.

Do you usually get up so late?

معمولا این‌قدر دیر بیدار می‌شوی؟

We take a vacation at least once annually.

ما حداقل سالی یک بار به تعطیلات می‌رویم.

I usually shop for groceries on Saturday mornings.

من معمولا صبح شنبه‌ها به خرید خواروبار می‌روم.

He is often late for work.

او اغلب دیر به سر کار می‌رسد.

We seldom see John.

ما به‌ندرت «جان» را می‌بینیم.

My dentist told me I should floss twice daily.

دندان‌پزشکم به من گفت باید روزی دوبار نخ دندان بکشم.

جایگاه قیدهای تکرار در جمله انگلیسی

جایگاه قید تکرار در جمله انگلیسی بایدها و نبایدهایی دارد. علاوه بر این گاهی تغییر جایگاه این قید معنی جمله را تغییر می‌دهد. در ادامه به نکات مهمی در این مورد اشاره می‌کنیم.

  • بیشتر قیدهای تکرار قبل از فعل می‌آیند:

I sometimes watch Chinese films.

من گاهی اوقات فیلم چینی تماشا می‌کنم.

She never eats vegetables.

او هیچ‌وقت سبزیجات نمی‌خورد.

I always read comic books.

من همیشه کتاب کمیک می‌خوانم.

They rarely watch music channels.

آن‌ها به‌ندرت شبکه‌های موسیقی را تماشا می‌کنند.

جایگاه قیدهای تکرار در جمله انگلیسی

  • قیدهای تکرار بعد از فعل to be می‌آیند:

I am always worried about my study result.

من همیشه نگران نتیجه مطالعه‌های خود هستم.

She is usually very happy.

او معمولا خیلی خوشحال است.

She is always cooking spaghetti.

او همیشه در حال اسپاگتی پختن است.

You are seldom anxious about my health.

تو به‌ندرت نگران سلامتی من هستی.

  • وقتی در جمله فعل کمکی داشته باشیم، قید بعد از اولین بخش عبارت فعلی می‌آید:

Drivers should always wear a seat belt.

راننده‌ها باید همیشه کمربند ایمنی ببندند.

Richard doesn’t usually smoke.

«ریچارد» معمولا سیگار نمی‌کشد.

  • بعضی از قیدهای تکرار می‌توانند برای تاکید بیشتر اول جمله بیایند:

Always wash your hands before the meal!

همیشه دست‌های خود را قبل از غذا بشوی!

Often he walked.

او اغلب اوقات قدم می‌زد.

Sometimes I go skating.

گاهی اوقات به اسکیت‌سواری می‌روم.

  • قیدهای تکرار می‌توانند در انتهای جمله نیاز بیایند:

We read books occasionally.

ما گاهی اوقات کتاب می‌خوانیم.

They like to watch TV often.

آن‌ها دوست دارند اغلب اوقات تلویزیون تماشا کنند.

We go to school by bike sometimes.

ما گاهی اوقات با دوچرخه به مدرسه می‌رویم.

جایگاه قیدهای تکرار در جمله منفی

جایگاه قیدهای تکرار در جمله‌های منفی انگلیسی بلافاصله بعد از فاعل است اما روش منفی کردن آن به دو شکل انجام می‌شود. به طور کلی اگر فعل to be باشد، برای منفی کردن جمله not را بعد از فعل to be می‌آوریم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Adverb of Frequency + To Be + Not + Adjective

به مثال‌های زیر توجه کنید.

She isn’t usually bad tempered.

او معمولا بدخلق نیست.

I’m not always ready.

من همیشه آماده نیستم.

He’s not always playing video games.

او همیشه بازی کامپیوتری نمی‌کند.

جایگاه قیدهای تکرار در جمله منفی

اگر فعل جمله فعلی جز to be باشد، برای منفی کردن آن از فعل کمکی do‌ و does کمک می‌گیریم و قید منفی‌ساز not را به آن می‌چسبانیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject +Adverb of Frequency + Do/Does + Not + Verb

به مثال‌های زیر دقت کنید.

They don’t often go to the cinema.

آن‌ها اغلب به سینما نمی‌روند.

She doesn’t usually wait for an answer.

او معمولا منتظر پاسخ نمی‌ماند.

Peter doesn’t normally want to come with us.

«پیتر» معمولا نمی‌خواهد با ما بیاید.

جایگاه قیدهای تکرار در جمله سوالی

جایگاه قید تکرار در جمله‌های سوالی انگلیسی همیشه بعد از فاعل است اما دو روش برای سوال ساختن با این قیدها وجود دارد. روش اول در جمله‌هایی است که با فعل to be ساخته می‌شوند و قید تکرار در آن‌ها روی صفت تاثیر می‌گذارد. این جمله‌ها معمولا پاسخ کوتاه بله یا خیر دارند. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

?Be + Subject + Adverb of Frequency + Adjective

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Is peter always sick?

«پیتر» همیشه مریض است؟

Is she usually on time?

او همیشه خوش‌قول است؟

Are you usually at school?

تو معمولا در مدرسه هستی؟

فیلم آموزشی مرتبط

اگر جمله با فعل دیگری جز to be ساخته شده باشد، قید تکرار جمله بر روی فعل آن تاثیر می‌گذارد. این جمله‌ها را به دو روش می‌توان سوالی کرد. روش اول فقط با معکوس کردن جای فعل و فاعل انجام می‌گیرد و پاسخ آن فقط یله یا خیر است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

?Do/Does + Subject + Adverb of Frequency + Verb

این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

Did he sometimes leave the classroom?

او گاهی از کلاس درس بیرون می‌رفت؟

Do they usually come late to class?

آن‌ها معمولا دیر به کلاس می‌آیند؟

Do you often go to the cinema?

تو اغلب به سینما می‌روی؟

در روش دوم با استفاده از how often سوال می‌پرسیم. این نوع سوال درواقع از مخاطب می‌پرسد کاری را چند وقت یک بار انجام می‌دهد و نیاز به پاسخ کامل و بلند دارد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

How often + Do/Does + Subject + Verb?

به مثال‌های زیر از این ساختار توجه کنید.

How often do you go to the gym?

چند وقت یک بار به باشگاه ورزشی می‌روی؟

How often do you eat at a restaurant?

چند وقت یک بار در رستوران غذا می‌خوری؟

How often do the trains arrive late?

چند وقت یک بار قطارها دیر می‌رسند؟

جدول قیدهای تکرار انگلیسی

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی به ما نشان می‌دهند اتفاقی چند وقت یک بار رخ می‌دهد، این قیدها می‌توانند فعل و صفت را تغییر دهند اما تاثیری بر روی دیگر قیدها ندارند. قیدهای تکرار به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند. در جدول زیر به چند مثال این قیدها اشاره شده است.

قیدهای تکرار نامعین

(Indefinite Adverbs)

قیدهای تکرار معین

(Definite Adverbs)

always hourly
constantly daily
usually weekly
normally monthly
frequently yearly
regularly every second
often once a minute
sometimes twice a year
occasionally once
rarely twice
infrequently once or twice
seldom three times
hardly ever every day
never every two weeks

به مثال‌های زیر درمورد کاربرد این قیدها توجه کنید.

She’s almost always late for our meetings.

او تقریبا همیشه برای جلسه‌های‌مان دیر می‌کند.

You’re constantly annoying me with your singing.

تو مدام من را با آواز خواندن خود آزار می‌دهی.

People frequently confuse Anna and Sarah as they look so alike.

مردم معمولا «آنا» و «سارا» را اشتباه می‌گیرند چون آن‌ها خیلی شبیه به همدیگر هستند.

It does rain in the desert, but hardly ever.

در بیابان باران می‌بارد، اما خیلی به‌ندرت.

She’s never tried Chinese food before.

او قبلا هرگز غذای چینی را امتحان نکرده است.

Normally, I walk my dog before work, but this morning it was raining.

معمولا قبل از کار سگ خود را برای قدم زدن می‌برم اما امروز صبح باران می‌بارید.

Our company trade show takes place annually in London.

نمایشگاه تجاری شرکت ما هرساله در لندن برگزار می‌شود.

When the weather’s nice, I go for a walk daily.

وقتی آب و هوا خوب است، هر روز برای قدم زدن بیرون می‌روم.

The train goes into London once an hour.

قطار ساعتی یک بار وارد لندن می‌شود.

جدول قیدهای تکرار انگلیسی

I meet up with my school friends monthly.

هر ماه با دوستان مدرسه‌ام دیدار می‌کنم.

Sarah and Chris watch the new show every night.

«سارا» و «کریس» هر شب برنامه جدید را تماشا می‌کنند.

Our financial reports are published weekly.

گزارش‌های مالی ما هفتگی منتشر می‌شود.

قید تکرار معین و نامعین

قیدهای تکرار معین میزان دقیق تکرار شدن چیزی را نشان می‌دهند، این قیدها معمولا روی فعل تاثیر می‌گذارد و اول یا آخر جمله می‌آیند. توجه کنید قیدهای تکرار معینی که به پسوند ly- ختم می‌شوند فقط در انتهای جمله می‌آیند و بعد از آن‌ها فقط می‌توان قید دیگری آورد. اگر قیدهای تکرار معین اول جمله بیایند، معمولا با استفاده از ویرگول آن‌ها را از باقی جمله جدا می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I run eight kilometers daily.

من روزانه هشت کیلومتر می‌دوم.

Every year, our office holds a big party for charity.

هر سال شرکت ما مهمانی بزرگی برای خیریه برگزار می‌کند.

You need to update me on your progress hourly.

NOT: Hourly, you need to update me on your progress.

باید هر ساعت من را از پیشرفت خود مطلع کنی.

قیدهای تکرار نامعین همان‌طور که از اسم آن‌ها پیداست به میزان تکرار اتفاق اشاره می‌کنند اما زمان دقیق تکرار شدن آن را نشان نمی‌دهند. قیدهای تکرار نامعین می‌توانند هم روی فعل و هم روی صفت تاثیر بگذارند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

She often traveled when she lived in Spain.

او وقتی در اسپانیا زندگی می‌کرد اغلب به سفر می‌رفت.

I have rarely seen the sun rise.

من به‌ندرت طلوع خورشید را دیده‌ام.

She will occasionally go for walks alone.

او هر از گاهی تنهایی به پیاده‌روی می‌رود.

We can seldom see very far because of the fog.

به خاطر مه به‌ندرت می‌توانیم فاصله خیلی دور را ببینیم.

I will never be an actor!

من هرگز بازیگر نمی‌شوم!

I am always late for work.

من همیشه دیر به سر کار می‌رسم.

Your dog is rarely quiet.

سگ شما به‌ندرت ساکت است.

The trains are occasionally late, but they are generally on time.

قطارها هر از گاهی دیر می‌کنند اما اغلب اوقات سر وقت می‌آیند.

She is often alone, but I don’t think she minds.

او معمولا تنهاست اما فکر نمی‌کنم برایش اهمیتی داشته باشد.

نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

این آموزش برای تمرین بیشتر و یادگیری بهتر کاربرد قید تکرار در انگلیسی تهیه شده است. در ادامه چند تمرین از کاربرد و ساختار قید تکرار در انگلیسی جمع‌آوری شده است.

تمرین اول نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

گزینه درست را انتخاب کنید.

Q1: I _____ late on Saturdays.

(Get up usually / Get usually up /Usually get up)

جواب

Answer: I usually get up late on Saturdays.

Q2: Jared _____ late for work.

(Never is / Is never)

جواب

Answer: Jared is never late for work.

Q3: _____ on weekends?

(Often do you travel / Do you often travel / Often you do travel)

جواب

Answer: Do you often travel on weekends?

Q4: Susan _____ early for class.

(Often is / Are often / Often are / Is often)

جواب

Answer: Susan is often early for class.

Q5: When do you _____ go on vacation each year?

(Always / Never / Usually / Ever)

جواب

Answer: When do you usually go on vacation each year?

تمرین دوم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

با توجه به معنی جمله گزینه درست را انتخاب کنید.

Q1: Andrea lives next door so we _____ see her.

(never / often / rarely)

جواب

Answer: often

Q2: Nancy and I [30%] _____ go out for coffee together.

(never / frequently / occasionally)

جواب

Answer: occasionally

Q3: We meet _____ at the Annual General Meeting.

(never / every day / yearly)

جواب

Answer: yearly

Q4: My doctor _____ .

(yearly checks my health / checks yearly my health / checks my health yearly)

جواب

Answer: checks my health yearly

Q5: It [0%] _____ rains here in the summer.

(never / sometimes / rarely)

جواب

Answer: never

Q6: _____ we take the dog off his leash at the beach.

(Sometimes / Never / Rarely)

جواب

Answer: Sometimes

Q7: My sister _____ two days of school in a row.

(often has missed / has missed often / has often missed)

جواب

Answer: has often missed

Q8: My friend and I take vacations together quite _____ .

(never / hardly / frequently)

جواب

Answer: frequently

Q9: Andy [10%] _____ gets to visit with his cousins.

(very frequently / very rarely / very often)

جواب

Answer: very rarely

Q10: I don’t earn much because I _____ .

(never went to college / went never to college / went to college never)

جواب

Answer: never went to college

تمرین سوم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

تمرین سوم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

به کمک کلمه‌های زیر جمله‌های درست با قید تکرار بسازید.

Q1: enjoyed / swimming / have / I / always

جواب

Answer: I have always enjoyed swimming.

Q2: never / she / on time / is

جواب

Answer: She is never on time.

Q3: holiday / go / once a year / on / they

جواب

Answer: They go on holiday once a year.

Q4: trainers / I / normally / wear

جواب

Answer: Normally, I wear trainers. / I normally wear trainers.

Q5: rarely / music / listen / they / to

جواب

Answer: They rarely listen to music

Q6: Fish / never / eat / I

جواب

Answer: I never eat fish.

تمرین چهارم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

کلمه داخل پرانتز را در جای درست در جمله قرار دهید.

Q1: He helps with the washing up. (never)

جواب

Answer: He never helps with the washing up.

Q2: She reads at lunchtime. (always)

جواب

Answer: She always reads at lunchtime.

Q3: They go fishing together. (normally)

جواب

Answer: They normally go fishing together. / Normally, they go fishing together.

Q4: She brushes her teeth. (every day)

جواب

Answer: She brushes her teeth every day.

Q5: I take the train. (once a month)

جواب

Answer: I take the train once a month.

Q6: I think about becoming a singer. (often)

جواب

Answer: I often think about becoming a singer.

Q7: She goes swimming. (once a month)

جواب

Answer: She goes swimming once a month.

Q8: He’s eating porridge. (always)

جواب

Answer: He’s always eating porridge.

Q9: We walk the dogs. (in the morning)

جواب

Answer: We walk the dogs in the morning.

Q10: I have seen him before. (never)

جواب

Answer: I have never seen him before.

Q11: I eat salad. (always)

جواب

Answer: I always eat salad.

Q12: I pay my phone bill. (monthly)

جواب

Answer: I pay my phone bill monthly.

Q13: She listens to classical music. (rarely)

جواب

Answer: She rarely listens to classical music.

Q14: I go jogging in the morning. (always)

جواب

Answer: I always go jogging in the morning.

Q15: She helps her daughter with her homework. (never)

جواب

Answer: She never helps her daughter with her homework.

Q16: We watch television in the evening. (always)

جواب

Answer: We always watch television in the evening.

Q17: He reads the local newspaper. (sometimes)

جواب

Answer: He sometimes reads the local newspaper.

Q18: She complains about her husband. (always)

جواب

Answer: She always complains about her husband.

فیلم آموزشی مرتبط

تمرین پنجم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

با توجه به کلمه‌های داخل پرانتز، شکل درست جمله‌های زیر را بنویسید.

Q1: Our teacher, Mrs Jones, (never / be) late for lessons

جواب

Answer: Our teacher, Mrs. Jones, is never late for lessons.

Q2: I (often / clean) my bedroom at the weekend.

جواب

Answer: I often clean my bedroom at the weekend.

Q3: My brother (hardly ever / help) me with my homework.

جواب

Answer: My brother hardly ever helps me with my homework.

Q4: I (sometimes / be) bored in the maths lessons.

جواب

Answer: I’m sometimes bored in the maths lessons.

Q5: We (rarely / watch) football on TV.

جواب

Answer: We rarely watch football on TV.

Q6: You and Tony (never / play) computer games with me.

جواب

Answer: You and Tony never play computer games with me.

Q7: You (usually / be) at the sports center on Sunday.

جواب

Answer: You’re usually at the sports center on Sunday.

Q8: The school bus (always / arrive) at half past eight

جواب

Answer: The school bus always arrives at half past eight.

تمرین ششم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

با توجه به معنی جمله گزینه درست را انتخاب کنید.

Q1: I’m always on time. I’m _____ late.

(never / sometimes / always / usually)

جواب

Answer: never

Q2: He exercises six days a week. He _____ exercises.

(always / almost always / seldom / hardly ever)

جواب

Answer: almost always

Q3: They swim only once a year. They _____ swim.

(often / sometimes / usually / hardly ever)

جواب

Answer: hardly ever

Q4: She studies hard, so she ______ gets a good grade.

(hardly ever / rarely / seldom / always)

جواب

Answer: always

Q5: I never watch TV, so I _______ see TV commercials.

(never / often / always / usually)

جواب

Answer: never

Q6: My brother saw a doctor couple years ago. He is _______ sick.

(never / seldom / always / often)

جواب

Answer: seldom

Q7: We ate at the restaurant a few times last month. We ____ eat out.

(almost always / always / never/ sometimes)

جواب

Answer: sometimes

Q8: I ___________ drink coffee in the evening cause it makes me an insomniac.

(always / never / sometimes / usually)

جواب

Answer: never

Q9: Robert is a punctual person, which is why he’s _______ late for work.

(always / never / usually / often)

جواب

Answer: never

تمرین هفتم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

تمرین هفتم نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی

در هر یک از جمله‌های زیر اشتباهی وجود دارد. اشتباه را پیدا کرده و شکل درست آن را حدس بزنید.

Q1: I always am happy when I finish work early.

جواب

Answer: I am always happy when I finish work early.

Q2: Susan has been never to Thailand.

جواب

Answer: Susan has never been to Thailand.

Q3: Gerald needs to take his medication three times for day.

جواب

Answer: Gerald needs to take his medication three times a day.

Q4: Always I try to arrive at the office before 9 a.m.

جواب

Answer: I always try to arrive at the office before 9 a.m.

Q5: It doesn’t hardly ever rain in Beja.

جواب

Answer: It hardly ever rains in Beja.

Q6: I eat sometimes muesli for breakfast.

جواب

Answer: I sometimes eat muesli for breakfast. / Sometimes, I eat muesli for breakfast. / I eat muesli for breakfast sometimes.

Q7: I always don’t remember my keys when I leave the house.

جواب

Answer: I don’t always remember my keys when I leave the house / I never remember my keys when I leave the house.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این مطلب به تعریف و ساختار قید تکرار در انگلیسی پرداختیم و با جایگاه آن در جمله آشنا شدیم. قید تکرار در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از اولین بخش فعل کمکی می‌آید اما اگر فعل ما to be باشد، قید تکرار بعد از آن می‌آید. علاوه بر این روش‌های منفی و سوالی کردن جمله با این قید را توضیح دادیم و در نهایت نمونه سوال قید تکرار در انگلیسی را با تمرین‌های متعددی به زبان‌آموزان ارائه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر