زبان انگلیسی ۱۸۹ بازدید

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به کاربرد انواع کمیت‌سنج‌های انگلیسی اشاره‌ای داشتیم و تفاوت بین آن‌ها را توضیح دادیم. از کمیت‌سنج‌هایی مانند «much» و «many» یا «a lot of» و «lots of» برای نشان دادن مقدار یا تعداد چیزی استفاده می‌شود، اما کاربردهای متفاوتی دارند. در این آموزش قصد داریم فرق Lots of و A lot of را توضیح دهیم و به کمک مثال و تمرین، به ویژگی‌های «much» و «many» در جمله نیز اشاره کنیم و کاربردهای آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

فرق Lots of و A lot of

همان‌طور که اشاره شد، از «A lot of» و «Lots of»‌ برای نشان دادن کمیت یا مقدار چیزی استفاده می‌شود. این کمیت‌سنج‌ها را می‌توان هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار برد. کمیت‌سنج‌ها را می‌توان به دو شکل زیر در جمله به کار برد:

 • «معرف اسمی» (Determiner)
 • «ضمیر» (Pronoun)

«lots of» در مقایسه با «a lot of» غیررسمی‌تر است، اما می‌توان هر دو را به‌جای هم به کار برد. فرق Lots of و a lot of را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

 • مهم‌ترین فرق «Lots of» و «a lot of» در نحوه استفاده از آن‌هاست. «a lot of» در جمله‌های غیررسمی کاربرد دارد، اما «lots of» حتی از آن غیررسمی‌تر است. به همین دلیل برای هر موقعیتی نمی‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.
 • «a lot of» به معنای مقدار زیاد است و هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش کاربرد دارد.

They’ve got a lot of orange juice.

آن‌ها آ‌ب‌پرتقال زیادی دارند.

There is a lot of money in his wallet.

پول زیادی در کیف پول او هست.

I have a lot of cats.

من گربه‌های زیادی دارم.

 • «a lot of» و «lots of» معنی مشابهی دارند و می‌توانند به‌جای هم استفاده شوند، اما «lots of» برای موقعیت‌های غیررسمی‌تر کاربرد بیشتری دارد و مانند «a lot of» هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش کاربرد دارد:

Lots of people went to the concert.

افراد زیادی به کنسرت رفتند.

There were lots of leaves on the ground.

برگ‌های زیادی روی زمین بود.

Dancing salsa is lots of fun.

رقص سالسا بسیار مفرح است.

(«fun» در این جمله اسم غیر قابل‌شمارش است.)

کاربرد Lots of و A lot of با اسم

از «a lot of» و ««lots of» بیشتر برای موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود. «lots of» در مقایسه با «a lot of» غیررسمی‌تر است. «a lot of» و «lots of» هر دو می‌توانند با اسم‌های قابل‌شمارش جمع و اسم‌های غیر قابل‌شمارش مفرد به کار بروند. در ادامه، تعدادی از جمله‌های مثبت، منفی و پرسشی را با «a lot of» و «lots of» مشاهده می‌کنید.

We’ve got lots of things to do.

ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.

That’s a lot of money.

آن پول زیادی است.

There weren’t a lot of choices.

انتخاب‌های زیادی وجود نداشت.

Can you hurry up? I don’t have a lot of time.

ممکن است عجله کنی؟ من وقت زیادی ندارم.

Are there a lot of good players at your tennis club?

آیا در باشگاه تنیس شما بازیکنان خوبِ زیادی هست؟

Have you eaten lots of chocolate?

آیا شکلات زیاد خورده‌ای؟

نکته: «a lot of» و «lots of» تقریباً غیررسمی هستند. در ساختارهای رسمی‌تر ترجیحاً از کمیت‌سنج‌های زیر استفاده می‌شود.

 • a great deal of
 • a large number of
 • much
 • many
فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد فعل قبل از A lot of و Lots of

اگر اسمی که بعد از «lot of» و «A lot of» می‌‌آید قابل‌شمارش باشد، از فعل جمع استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

There are a lot of cars in the world.

ماشین‌های زیادی در دنیا وجود دارد.

Lots of new houses were built last year.

بسیاری از خانه‌های جدید سال گذشته ساخته شد.

اما اگر اسم غیر قابل‌شمارش باشد، از فعل مفرد استفاده می‌کنیم و به اسم «s» جمع اضافه نمی‌شود، مانند مثال‌های زیر:

There is a lot of noise.

سروصدای زیادی وجود دارد.

There was a lot of food.

غذای زیادی وجود داشت./غذا زیاد بود.

Learn English

کاربرد Quite a lot of

«quite a lot of» به معنای «تقریباً زیاد» است و در بسیاری از جمله‌های انگلیسی به‌جای «many» و «much» به کار می‌رود. اگر حرف اضافه «of» بعد از آن قرار بگیرد، هم می‌تواند با اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار برود. در غیر این صورت، در انتهای جمله و به صورت «quite a lot» می‌آید. برای درک بهتر کاربرد «quite a lot» به چند مثال زیر توجه کنید. در این مثال‌ها هم از اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش استفاده شده است.

I’m sorry I can’t go out tonight I’ve got quite a lot of homework to do.

ببخشید که نمی‌توانم امشب بیرون بیایم، تکالیف زیادی برای انجام دادن دارم.

I saw Hidden Figures last night and I liked the movie quite a lot.

من دیشب فیلم «Hidden Figures» را دیدم و آن را خیلی دوست داشتم.

I've got quite a lot of friends in California because I went to college there.

من دوستان زیادی در کالیفرنیا دارم، زیرا در آنجا به کالج رفتم.

The coffee shop downstairs in our building has quite a lot of different teas as well as coffees.

کافی‌شاپ طبقه پایین در ساختمان ما انواع مختلف چای و همچنین قهوه دارد.

We had quite a lot of snow this year so we're all excited for spring to arrive.

امسال برف بسیار زیادی داشتیم، بنابراین همه ما برای فرا رسیدن فصل بهار، هیجان‌زده هستیم.

He'll have quite a lot to think about while he's in jail.

او تا وقتی در زندان است باید به چیزهای زیادی فکر کند.

I wish I'd done laundry this weekend. Now I've got quite a lot to do next weekend.

کاش این آخر هفته لباس‌ها را شسته بودم. حالا آخر هفته آینده خیلی کار دارم.

Wow, you have quite a lot of homework for someone in elementary school.

وای! برای کسی در سطح ابتدایی، تکالیف زیادی دارید.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد Much و Many

برای درک بهتر فرق lots of و a lot of بهتر است تفاوت many و much را نیز بدانیم. به همین دلیل در بخشی از این مطلب به این نکته اشاره کرده‌ایم. «many» همراه با اسم قابل‌شمارش جمع و «much» با اسم غیر قابل‌شمارش می‌آید. به دو مثال زیر توجه کنید.

I haven’t got much change. I’ve only got a ten euro note.

من پول خرد زیادی ندارم. فقط یک اسکناس ده‌یورویی دارم.

Are there many campsites near you?

جاهای تفریحی زیادی در نزدیکی شما هست؟

مقایسه A lot of و Lots of با Many و Much

وقتی از «much» و «many» در جمله‌های منفی استفاده می‌کنیم، معمولاً انتظار داریم که مقدار کمی از آن کمیت موردنظر وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر، مقدار زیادی از آن وجود نداشته باشد. اما هنگامی که از «a lot of» و «lots of» استفاده می‌کنیم، معمولاً انتظار مقدار زیادی را داریم. در جدول زیر می‌توانید این جمله‌ها را با هم مقایسه کنید.

مقایسه A lot of و Lots of با Many و Much
No, they haven't. Haven't they sold many tickets?
نه، نفروخته‌اند. آن‌ها بلیت‌های زیادی نفروخته‌اند؟
Yes, they have.

Haven't they sold a lot of tickets?

(or lots of)

بله، فروخته‌اند. [مگر] آن‌ها بلیت‌های زیادی نفروخته‌اند؟
No, there isn't. Isn't there much food left?
نه، نمانده است. غذای زیادی نمانده است؟
Yes, there is. Isn't there a lot of food left?
بله، مانده است. [مگر] غذای زیادی نمانده است؟

در مثال اول، گوینده انتظار دارد که تعداد کمی بلیت فروخته باشند، اما در مثال دوم گوینده انتظار دارد تعداد زیادی بلیت فروخته باشند. همین‌طور در مثال سوم، گوینده انتظار دارد مقدار کمی غذا مانده باشد، اما در مثال چهارم انتظار دارد مقدار غذای زیادی مانده باشد.

جملات مثبت با Many و Much

از «much»  و «many» در جمله‌‌واره‌های مثبت و در حالت رسمی‌تر استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

There is much concern about drug addiction in the US.

نگرانی بیشتری درباره اعتیاد به دارو در آمریکا وجود دارد.

He had heard many stories about Yanto and he knew he was in trouble.

او داستان‌های زیادی درباره «یانتو» شنیده بود و می‌دانست که به دردسر افتاده است.

 • در حالت‌‌های غیررسمی‌تر، ترجیحاً از «a lot of» و «lots of»‌ کمک می‌گیریم:

I went shopping and spent a lot of money.

Not: I went shopping and spent much money.

به خرید رفتم و پول زیادی خرج کردم.

فرق a lot of و lots of در انگلیسی

کاربرد Much of و Many of

هنگامی که از «much» و «many» قبل از موارد زیر استفاده می‌کنیم، باید بعد از آن حرف اضافه «of» به کار ببریم:

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.

How much of this book is fact and how much is fiction?

چه مقدار از این کتاب، واقعیت دارد و چه مقدار داستان است؟

Claude, the seventeenth-century French painter, spent much of his life in Italy.

«کلود»، نقاش فرانسوی قرن هفدهم، بیشتر عمر خود را در ایتالیا گذراند.

Unfortunately, not many of the photographers were there.

متأسفانه تعداد زیادی از عکاسان آنجا نبودند.

How many of them can dance, sing and act?

چند نفر از آن‌ها می‌توانند برقصند، آواز بخوانند و اجرا کنند؟

در برخی موارد می‌توانیم از «many» و «much» بدون اسم استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم بعد از «a lot» و «a lot of» از اسم استفاده نکنیم. این حالت در مواقعی رخ می‌دهد که قبلاً درباره اسم توضیح داده باشیم یا برای مخاطب کاملاً مشخص باشد. برای درک بهتر این موضوع به مکالمه زیر و ترجمه آن توجه کنید. در نظر داشته باشید که در این مثال‌ها، بعد کمیت‌سنج‌های مدنظر، حرف اضافه «of» به کار نرفته است.

A: Would you like some cheese?

B: Yes please but not too much. (not too much cheese)

A: پنیر می‌خواهی؟

B: بله ولی نه زیاد.

A: Can you pass me some envelopes?

B: How many? (how many envelopes?)

A: ممکن است چند پاکت نامه به من بدهی؟

B: چند تا؟

A: How many people came?

B: A lot. (or Lots.)

A: چند نفر به اینجا آمدند؟

B: زیاد.

a lot of vs lots of

فرق Many / A lot (of) / Lots (of)

در رابطه با فرق a lot of ‌و lots of با many می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

 • «many» فقط با اسم‌های قابل‌شمارش جمع استفاده می‌شود و بیشتر در جملات منفی و پرسشی کاربرد دارد:

Do you go to many concerts?

آیا شما به کنسرت‌های زیادی می‌روید؟

How many people came to the meeting?

چند نفر به جلسه آمدند؟

I don’t go to many concerts.

من به کنسرت‌های زیادی نمی‌روم.

 • گرچه مثال‌های فوق در زبان انگلیسی چندان رایج نیست، در بیشتر موارد بعد از «too» ،«as» و «so» می‌آیند:

You made too many mistakes.

شما خطاهای زیادی مرتکب شدید.

 • در حالت غیررسمی، استفاده از «‌a lot of» و «lots of» رایج‌تر است:

I go to a lot of concerts.

من به کنسرت‌های زیادی می‌روم.

A: How many shows did you see?

B: Lots!

A: چند برنامه دیدی؟

B: زیاد

 • با واحدهای اندازه‌گیری یا واحدهای زمانی یا مسافت از «a lot of» و «lots of» نمی‌توانیم استفاده کنیم. در چنین مواقعی، «many» کاربرد بیشتری دارد:

I stayed in England for many/​quite a few/​ten weeks.

Not: I stayed in England a lot of weeks.

من هفته‌های زیادی/ تقریباً چند هفته‌ای/ده هفته‌ای را در انگلیسی ماندم.

 • در صورتی که «a lot of» و «lots of» به معنی «many» باشد، برای آن از فعل جمع استفاده می‌کنیم:

Lots of people like Italian food.

افراد زیادی غذای ایتالیایی دوست دارند.

 • می‌‌توانیم در موارد غیررسمی از «plenty of»‌ نیز به‌جای «a lot of» استفاده کنیم:

Plenty of stores stay open late.

فروشگاه‌های زیادی دیر باز می‌کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

فرق Much / A lot (of) / Lots (of)

در ادامه مبحث فرق a lot of و lots of می‌توانیم به تفاوت آن‌ها با «much» اشاره کنیم. در ادامه، به ویژگی‌های مهم آن‌ها اشاره شده است.

 • «much» فقط با اسم‌های غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود و بیشتر در جمله‌های منفی و پرسشی کاربرد دارد:

Do you have much free time?

وقت آزاد زیادی داری؟

How much experience have you had?

چقدر تجربه داشته‌ای؟

I don’t have much free time.

من وقت آزاد زیادی ندارم.

 • در حالت معمولی، «a lot of» و «lots of» در مقایسه با «much» کاربرد بیشتری دارد:

How much (money) does she earn?

او چقدر پول درمی‌آورد (درآمد او چقدر است)؟

She earns a lot of money.

پول زیادی به دست می‌آورد (درآمد زیادی دارد.)

 • از «plenty of» نیز می‌توانیم به‌جای «a lot of» استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم در جمله‌های منفی یا سؤالی نیز آن را به کار ببریم:

I still have plenty of time.

من هنوز وقت زیادی دارم.

 • «very much» و «a lot» می‌توانند به عنوان قید نیز استفاده شوند:

I miss my family very much.

 Not: I miss very much my family.

من خیلی دلتنگ خانواده‌ام می‌شوم.

I miss my family a lot.

من زیاد دلتنگ خانواده‌ام می‌شوم.

Thanks a lot.

خیلی ممنون.

 • در جمله‌های منفی، می‌توانیم از «much» استفاده کنیم:

I didn’t enjoy the film (very) much.

من از دیدن فیلم (خیلی) لذت نبردم.

کاربرد a lot of

اشتباهات رایج در کاربرد Lots of و A lot of

در مبحث فرق a lot of و lots of قصد داریم به برخی از اشتباهات رایج در این زمینه اشاره کنیم. علاوه بر این، به برخی از اشتباهات رایج در رابطه با کاربرد many و much نیز می‌پردازیم.

 • از «much» با اسامی غیر قابل‌شمارش و «many» با اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم:

It doesn’t need much effort.

Not: It doesn’t need many effort.

من به تلاش زیاد احتیاج ندارم.

 • معمولاً از a lot of و lots of به‌جای much و many برای جمله‌واره‌های مثبت و غیررسمی استفاده می‌کنیم:

There are a lot of monuments and a lot of historic buildings in Rome.

Not: There are many monuments and many historic buildings in Rome.

در «رم» بناهای یادبود و ساختمان‌های تاریخی زیادی وجود دارد.

She gave me a lot of information.

Not: She gave me much information.

او به من اطلاعات زیادی داد.

 • وقتی «many» و «much» بلافاصله قبل از اسمی بیایند که حرف تعریف (a/an/the) نداشته باشد، از حرف اضافه «of» بعد از آن‌ها استفاده نمی‌شود:

They haven’t made many friends here.

Not: They haven’t made many of friends here.

آن‌ها در اینجا دوستان زیادی پیدا نکرده‌اند.

(در این مثال، چون friends» حرف تعریف ندارد، قبل از آن، از «many» بدون حرف اضافه «of» استفاده شده است.)

 • از «a lot of» نمی‌توانیم در جمله‌های بدون اسم استفاده کنیم:

A: Do many people work in your building?

B: Yes. Quite a lot. (quite a lot of people)

Not: Quite a lot of.

A: آیا افراد زیادی در ساختمان شما کار می‌کنند؟

B: بله، تقریباً زیاد هستند.

 • «a lot of» همواره با فاصله نوشته می‌شود، بنابراین «alot of» از نظر املایی نادرست است:

A lot of students entered the classroom.

Not: Alot of students entered the classroom.

دانش‌آموزان زیادی وارد کلاس درس شدند.

تمرین Lots of و A lot of

برای درک بهتر فرق بین Lots of و A lot of در ادامه این مطلب دو تمرین همراه با پاسخ آورده شده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. We have ____ oranges.
much
many
a lot of
lots of
2. We don't have ____ bananas.
much
many
a lot
lots of
3. Do you have any cereal? Sure, there's a lot in the kitchen.
lots of
many
a lot
a lot of
4. How ____ is this? It's ten dollars.
many
a lot
much
a lot of
5. She hasn't got ____ patience.
much
many
a lot
lots
6. London has ____ beautiful buildings.
a lot of
a lot
much
many of
7. I visited ____ European cities.
a lot
many
lots
much
تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. He looks ___ younger than me.
a lot
lots of
a lot of
2. ___ of taxis pass down this street.
a lots
lot
lots
3. There are a ___ smokers in my family.
lot of
a lot
lots
4. We have ___ time to get it finished.
a lot
lot of
lots of
5. I don't like apples ___.
lots of
a lot
a lot of
6. I spent ___ money on my house.
lots
lots of
a lot
7. There are ___ books that I want to read.
a lot
a lot of
lots

تمرین Much و Many

برای درک بهتر گرامر «many» و «much» در ادامه این مطلب به تمرینی در این خصوص اشاره کرده‌ایم. جمله‌های زیر را با «many» و «much» کامل کنید.

Q1: We saw _____ animals at the zoo.

جواب

Answer: We saw many animals at the zoo.

Q2: How _____ oranges did you put in the box?

جواب

Answer: How many oranges did you put in the box?

Q3: I don’t have ______ friends.

جواب

Answer: I don’t have many friends.

Q4: The old man hasn’t got _____ hair on his head.

جواب

Answer: The old man hasn’t got much hair on his head.

Q5: I’ve packed _____ bottles of water.

جواب

Answer: I’ve packed many bottles of water.

Q6: I didn’t get _____ sleep last night.

جواب

Answer: I didn’t get much sleep last night.

Q7: How _____ fruit do you eat in an average day?

جواب

Answer: How much fruit do you eat in an average day?

Q8: There isn’t _____ sugar in my coffee.

جواب

Answer: There isn’t much sugar in my coffee.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش به گرامر a lot of و lots of اشاره کردیم و فرق lots of و a lot of را توضیح دادیم. همچنین به موارد دیگری مانند کاربرد فعل قبل از lots of و a lot of پرداختیم و برای مقایسه بهتر، در کنار فرق lots of و a lot of، کاربرد much و  many را نیز بررسی کردیم.

در این آموزش از مثال‌های متعددی برای آموزش فرق lots of و a lot of استفاده شد و در انتها به برخی از اشتباهات رایج در کاربرد آن‌ها پرداختیم. همچنین نمونه تمرین‌هایی را همراه با پاسخ ارائه کردیم تا فرق lots of و a lot of را بهتر درک کنیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.