مجموعه مقالات neural network

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی
بارگذاری مجموعه داده بزرگ در یادگیری عمیق — راهنمای کاربردی