مرتب سازی پشته با الگوریتم بازگشتی — به زبان ساده

۵۳۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
مرتب سازی پشته با الگوریتم بازگشتی — به زبان ساده

در این مطلب، روش مرتب سازی پشته با الگوریتم بازگشتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس، قطعه کدهای مربوط به آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل C، «جاوا» (Java) و «سی‌شارپ» (#C) ارائه شده است. فرض می‌شود که یک پشته (Stack) به عنوان ورودی داده شده و هدف مرتب کردن آن با استفاده از روش بازگشتی است. فرض می شود در صورت سوال نیز گفته شده که امکان استفاده از هر ساختار حلقه‌ای، مانند for ،while و دیگر موارد وجود ندارد. تنها می‌توان از توابع «نوع داده انتزاعی» (Abstract Data Type | ADT)، شامل مواردی که در ادامه آمده است، روی پشته استفاده کرد.

997696
is_empty(S) : Tests whether stack is empty or not.
push(S) : Adds new element to the stack.
pop(S) : Removes top element from the stack.
top(S) : Returns value of the top element. Note that this
function does not remove element from the stack.

مثال:

Input: -3 <--- Top
    14 
    18 
    -5 
    30 

Output: 30 <--- Top
    18 
    14 
    -3 
    -5

این مساله، نوعی از مسائل معکوس کردن پشته است. ایده اصلی برای حل این مساله، آن است که همه مقادیر تا هنگامی که پشته خالی شود، در «پشته فراخوانی تابع» (Function Call Stack) نگه داشته شوند. هنگامی که پشته خالی شد، همه عناصر نگه داشته شده باید یکی یکی به صورت مرتب شده قرار بگیرند. در اینجا، مرتب بودن حائز اهمیت است.

مرتب سازی پشته با الگوریتم بازگشتی

می‌توان از الگوریتم زیر برای مرتب‌سازی عناصر پشته استفاده کرد.

1sortStack(stack S)
2  if stack is not empty:
3    temp = pop(S); 
4    sortStack(S); 
5    sortedInsert(S, temp);

الگوریتم زیر برای قرار دادن عناصر به صورت مرتب شده است.

1sortedInsert(Stack S, element)
2  if stack is empty OR element > top element
3    push(S, elem)
4  else
5    temp = pop(S)
6    sortedInsert(S, element)
7    push(S, temp)

نمایش بصری:

1Let given stack be
2-3  <-- top of the stack
314
418
5-5
630

در ادامه، مرتب‌سازی پشته با استفاده از داده‌های مثال ارائه شده در بالا، انجام خواهد شد. ابتدا، باید همه عناصر را از پشته حذف و عناصر حذف شده را در متغیر temp ذخیره کرد. پس از حذف کردن همه عناصر، فریم پشته تابع به صورت زیر خواهد بود:

temp = -3 --> stack frame #1
temp = 14 --> stack frame #2
temp = 18 --> stack frame #3
temp = -5 --> stack frame #4
temp = 30 --> stack frame #5

اکنون، پشته خالی است و تابع «()insert_in_sorted_order» فراخوانی می‌شود و ۳۰ را در پایین پشته (از فریم پشته 5#) درج می‌کند. اکنون، پشته به صورت زیر است.

30 <-- top of the stack

اکنون، عنصر بعدی یعنی ۵- (از فریم پشته 4#) انتخاب می‌شود. از آنجا که ۳۰ > ۵- است، ۵- در پایین پشته درج می‌شود. اکنون، پشته به صورت زیر خواهد بود:

30 <-- top of the stack
-5

در ادامه، ۱۸ (از فریم پشته 3#) انتخاب می‌شود. به دلیل آنکه ۳۰ > ۱۸ است، ۱۸ قبل از ۳۰ قرار می‌گیرد. اکنون پشته به صورت زیر خواهد بود.

130  <-- top of the stack
218  
3-5

سپس، ۱۴ (از فریم پشته 2#) انتخاب می‌شود. با توجه به آنکه ۳۰ > ۱۴ و ۱۸ > ۱۴، زیر ۱۸ درج می‌شود. اکنون پشته به صورت زیر خواهد بود.

130  <-- top of the stack
218
314  
4-5

اکنون، ۳- (از فریم پشته 1#) انتخاب می‌شود. به دلیل آنکه ۳۰ > ۳ و ۱۸ > ۳-، زیر ۱۴ قرار می‌گیرد. اکنون، پشته به صورت زیر خواهد بود.

130  <-- top of the stack
218
314
4-3  
5-5

در ادامه، پیاده‌سازی الگوریتم بالا در چند زبان برنامه‌نویسی ارائه شده است.

الگوریتم بازگشتی برای مرتب سازی پشته در زبان C

1// C program to sort a stack using recursion 
2#include <stdio.h> 
3#include <stdlib.h> 
4 
5// Stack is represented using linked list 
6struct stack 
7{ 
8  int data; 
9  struct stack *next; 
10}; 
11 
12// Utility function to initialize stack 
13void initStack(struct stack **s) 
14{ 
15  *s = NULL; 
16} 
17 
18// Utility function to chcek if stack is empty 
19int isEmpty(struct stack *s) 
20{ 
21  if (s == NULL) 
22    return 1; 
23  return 0; 
24} 
25 
26// Utility function to push an item to stack 
27void push(struct stack **s, int x) 
28{ 
29  struct stack *p = (struct stack *)malloc(sizeof(*p)); 
30 
31  if (p == NULL) 
32  { 
33    fprintf(stderr, "Memory allocation failed.\n"); 
34    return; 
35  } 
36 
37  p->data = x; 
38  p->next = *s; 
39  *s = p; 
40} 
41 
42// Utility function to remove an item from stack 
43int pop(struct stack **s) 
44{ 
45  int x; 
46  struct stack *temp; 
47 
48  x = (*s)->data; 
49  temp = *s; 
50  (*s) = (*s)->next; 
51  free(temp); 
52 
53  return x; 
54} 
55 
56// Function to find top item 
57int top(struct stack *s) 
58{ 
59  return (s->data); 
60} 
61 
62// Recursive function to insert an item x in sorted way 
63void sortedInsert(struct stack **s, int x) 
64{ 
65  // Base case: Either stack is empty or newly inserted 
66  // item is greater than top (more than all existing) 
67  if (isEmpty(*s) || x > top(*s)) 
68  { 
69    push(s, x); 
70    return; 
71  } 
72 
73  // If top is greater, remove the top item and recur 
74  int temp = pop(s); 
75  sortedInsert(s, x); 
76 
77  // Put back the top item removed earlier 
78  push(s, temp); 
79} 
80 
81// Function to sort stack 
82void sortStack(struct stack **s) 
83{ 
84  // If stack is not empty 
85  if (!isEmpty(*s)) 
86  { 
87    // Remove the top item 
88    int x = pop(s); 
89 
90    // Sort remaining stack 
91    sortStack(s); 
92 
93    // Push the top item back in sorted stack 
94    sortedInsert(s, x); 
95  } 
96} 
97 
98// Utility function to print contents of stack 
99void printStack(struct stack *s) 
100{ 
101  while (s) 
102  { 
103    printf("%d ", s->data); 
104    s = s->next; 
105  } 
106  printf("\n"); 
107} 
108 
109// Driver Program 
110int main(void) 
111{ 
112  struct stack *top; 
113 
114  initStack(&top); 
115  push(&top, 30); 
116  push(&top, -5); 
117  push(&top, 18); 
118  push(&top, 14); 
119  push(&top, -3); 
120 
121  printf("Stack elements before sorting:\n"); 
122  printStack(top); 
123 
124  sortStack(&top); 
125  printf("\n\n"); 
126 
127  printf("Stack elements after sorting:\n"); 
128  printStack(top); 
129 
130  return 0; 
131}

الگوریتم بازگشتی برای مرتب سازی پشته در زبان جاوا

1// Java program to sort a Stack using recursion 
2// Note that here predefined Stack class is used 
3// for stack operation 
4 
5import java.util.ListIterator; 
6import java.util.Stack; 
7 
8class Test 
9{ 
10  // Recursive Method to insert an item x in sorted way 
11  static void sortedInsert(Stack<Integer> s, int x) 
12  { 
13    // Base case: Either stack is empty or newly inserted 
14    // item is greater than top (more than all existing) 
15    if (s.isEmpty() || x > s.peek()) 
16    { 
17      s.push(x); 
18      return; 
19    } 
20    
21    // If top is greater, remove the top item and recur 
22    int temp = s.pop(); 
23    sortedInsert(s, x); 
24    
25    // Put back the top item removed earlier 
26    s.push(temp); 
27  } 
28    
29  // Method to sort stack 
30  static void sortStack(Stack<Integer> s) 
31  { 
32    // If stack is not empty 
33    if (!s.isEmpty()) 
34    { 
35      // Remove the top item 
36      int x = s.pop(); 
37    
38      // Sort remaining stack 
39      sortStack(s); 
40    
41      // Push the top item back in sorted stack 
42      sortedInsert(s, x); 
43    } 
44  } 
45   
46  // Utility Method to print contents of stack 
47  static void printStack(Stack<Integer> s) 
48  { 
49    ListIterator<Integer> lt = s.listIterator(); 
50     
51    // forwarding 
52    while(lt.hasNext()) 
53      lt.next(); 
54     
55    // printing from top to bottom 
56    while(lt.hasPrevious()) 
57      System.out.print(lt.previous()+" "); 
58  } 
59  
60  // Driver method 
61  public static void main(String[] args) 
62  { 
63    Stack<Integer> s = new Stack<>(); 
64    s.push(30); 
65    s.push(-5); 
66    s.push(18); 
67    s.push(14); 
68    s.push(-3); 
69    
70    System.out.println("Stack elements before sorting: "); 
71    printStack(s); 
72    
73    sortStack(s); 
74    
75    System.out.println(" \n\nStack elements after sorting:"); 
76    printStack(s); 
77    
78  } 
79} 

الگوریتم بازگشتی برای مرتب سازی پشته در زبان #C

1// C# program to sort a Stack using recursion 
2// Note that here predefined Stack class is used 
3// for stack operation 
4using System; 
5using System.Collections; 
6 
7public class GFG 
8{ 
9  // Recursive Method to insert an item x in sorted way 
10  static void sortedInsert(Stack s, int x) 
11  { 
12    // Base case: Either stack is empty or  
13    // newly inserted item is greater than top 
14    // (more than all existing) 
15    if (s.Count == 0 || x > (int)s.Peek()) 
16    { 
17      s.Push(x); 
18      return; 
19    } 
20   
21    // If top is greater, remove 
22    // the top item and recur 
23    int temp = (int) s.Peek(); 
24    s.Pop(); 
25    sortedInsert(s, x); 
26   
27    // Put back the top item removed earlier 
28    s.Push(temp); 
29  } 
30   
31  // Method to sort stack 
32  static void sortStack(Stack s) 
33  { 
34    // If stack is not empty 
35    if (s.Count > 0) 
36    { 
37      // Remove the top item 
38      int x = (int)s.Peek(); 
39      s.Pop(); 
40   
41      // Sort remaining stack 
42      sortStack(s); 
43   
44      // Push the top item back in sorted stack 
45      sortedInsert(s, x); 
46    } 
47  } 
48   
49  // Utility Method to print contents of stack 
50  static void printStack(Stack s) 
51  { 
52    foreach (int c in s) 
53    { 
54      Console.Write(c + " "); 
55    } 
56  } 
57   
58  // Driver method 
59  public static void Main(String[] args) 
60  { 
61    Stack s = new Stack(); 
62    s.Push(30); 
63    s.Push(-5); 
64    s.Push(18); 
65    s.Push(14); 
66    s.Push(-3); 
67   
68    Console.WriteLine("Stack elements before sorting: "); 
69    printStack(s); 
70   
71    sortStack(s); 
72   
73    Console.WriteLine(" \n\nStack elements after sorting:"); 
74    printStack(s); 
75   
76  } 
77} 
78 
79// This code is Contibuted by Arnab Kundu

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

1Stack elements before sorting:
2-3 14 18 -5 30 
3
4Stack elements after sorting:
530 18 14 -3 -5

می‌توان با انجام دادن تغییرات کوچکی در قطعه کدهای بالا، کاری کرد که پشته به صورت نزولی مرتب شود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *