طیف الکترومغناطیسی — به زبان ساده

۹۹۰۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
طیف الکترومغناطیسی — به زبان ساده

طیف الکترومغناطیسی شامل رنج وسیعی از فرکانس‌های مختلف امواج و تابش‌های الکترومغناطیسی است که اطلاعاتی در مورد طول موج، دمای تابش و انرژی فوتون مربوطه به موج را در اختیار ما می‌گذارد.

طیف الکترومغناطیسی از فرکانس‌ $$1Hz$$ (هرتز) شروع و تا فرکانس‌های بالای $$10^{25}Hz$$ ادامه دارد. طبق رابطه معکوس فرکانس با طول موج $$(f=\frac{c}{\lambda})$$ می‌توان گفت که طیف مذکور از طول موج‌های خیلی بلندی (حدود 100 هزار کیلومتر) تا ابعاد اتمی (حدود ۱ درصد ابعاد هسته) گسترش می‌یابد. به طور کلی امواج الکترومغناطیسی را با توجه به ناحیه فرکانسی یا طول موجی که در آن قرار دارند، از پایین‌ترین فرکانس (بالاترین طول موج) تا فرکانس‌های بالا (طول موج کوتاه) به ترتیب زیر دسته‌بندی ‌می‌کنند:

امواج رادیویی، امواج میکروویو، امواج مادون قرمز، ناحیه مرئی، امواج فرابنفش، اشعه ایکس و در نهایت امواج گاما

نگاهی دقیق‌تر به طیف الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی در هر کدام از طیف‌های فوق دارای ویژگی‌های متفاوتی نظیر چگونگی تولید، نحوه تعامل با ماده (محیط) و کاربرد عملی هستند. امواج گاما، اشعه ایکس و فرابنفش به دلیل فرکانس خیلی بالا و در نتیجه انرژی زیادشان در دسته کلی‌تر امواج یونیزه‌کننده قرار می‌گیرند. در‌ واقع فوتون مربوط به آنها انرژی لازم و کافی برای کندن الکترون و یونیزه کردن اتم‌ها و وقوع واکنش‌های شیمیایی را دارند. به همین علت قرار گرفتن در معرض تابش این امواج برای سلامتی مضر بوده و می‌تواند باعث سرطان یا آسیب دیدن ساختار مولکولی DNA شود. امواج با فرکانس‌ ناحیه مرئی و پایین‌تر از آن، انرژی کافی برای تحقق امور فوق را ندارند.

برای آشنایی با حدود باند فرکانسی، طول موج و انرژی امواج الکترومغناطیس به تصاویر زیر دقت کنید.

طیف الکترومغناطیس
شکل (۱) : طیف الکترومغناطیسی، نمایشی از ناحیه‌های مختلف امواج الکترومغاطیسی است که از فرکانس‌های پایین (طول موج‌های بالا) تا فرکانس‌های بالا (طول‌ موج‌های کوتاه) گسترش پیدا می‌کند.

به دلیل کاربردهای مخابراتی ناحیه‌های رادیویی و میکروویو، مهندسان برای راحتی کار و استاندارد‌سازی موارد مربوطه، این دو ناحیه از طیف الکترومغناطیسی را به زیر ناحیه‌هایی تقسیم‌بندی کرده‌اند که در شکل (۱) مشخص است. همچنین در علوم و مهندسی فوتونیک، مجموعه نواحی مادون قرمز (فروسرخ)، ناحیه مرئی و فرابنفش را ناحیه اپتیکی نام‌گذاری می‌کنند. در مخابرات فیبر نوری از طول موج‌هایی که در انتهای ناحیه مادون‌قرمز قرار دارند، استفاده می‌شود. ناحیه اپتیکی، با تفکیک بیشتر در شکل (۲) نشان داده شده است.

طیف الکترومغناطیسی - ناحیه اپتیکی
شکل (۲) : ناحیه اپتیکی شامل امواج مادون قرمز، ناحیه مرئی و فرانبفش می‌شود.

از آنجا که طیف الکترومغناطیسی، طیفی پیوسته است، در ناحیه مرئی مشخص کردن این که دقیقاً از چه طول موج یا فرکانسی تغییر رنگ رخ می‌دهد، کاری دشوار است. اما به طور تقریبی و با دقت خوبی می‌توان طول موج رنگ‌های مختلف که چشم انسان قادر به تفکیک آن‌ها بوده را مشخص کرد (شکل ۳).

visible-electromagnetic-spectrum

جهت آشنایی کامل‌تر با ناحیه‌های فرکانسی مختلف در طیف الکترومغناطیسی و کاربردهای آن‌ها، پیشنهاد می‌کنیم تا نگاهی بر مقالات زیر داشته باشید:

انرژی فوتون وابسته به امواج الکترومغناطیسی

مقدار انرژی امواج الکترومغناطیسی، در واقع انرژی فوتون وابسته به آنها معمولاً با واحد «الکترون‌‌ولت» (Electronvolt) نمایش داده ‌می‌شود. یک الکترون‌ولت برابر با $$1.6\times10^{-19}$$ ژول است. می‌دانیم که انرژی یک فوتون طبق فرمول $$E=hf$$ با فرکانس رابطه‌ای خطی دارد؛ در نتیجه با افزایش فرکانس، انرژی آن نیز بیشتر می‌شود. حدود انرژی فوتون وابسته به امواج الکترومغناطیسی در شکل (4) آورده شده است. در رابطه ذکر شده $$h$$ ثابت پلانک با مقدار $$6.62\times10^{-34}j.s$$ یا $$4.13\times10^{-15}eV.s$$ است.

طیف الکترومغناطیسی - انرژی فوتون
شکل (۴) : انرژی فوتون وابسته به امواج الکترومغناطیسی

دمای تابش امواج الکترومغناطیسی

در مقاله جسم سیاه دیدیم که اجسام در هر دمایی تابش می‌کنند. طول موج وابسته به این تابش طبق «قانون جابجایی وین» (Wien’s displacement law) برابر است با:

$${\displaystyle \lambda _{\text{max}}={\frac {2.897771955...×10^{-3}}{T}}}$$

مطابق با رابطه فوق، هرچه دمای جسمی بالاتر رود، طول‌ موج تابش شده از آن کمتر می‌شود. از آنجا هم که طول موج با معکوس فرکانس رابطه دارد ($$f=\frac{c}{\lambda}$$)، هرچه دمای جسم بالاتر باشد، فرکانس موج الکترومغاطیسی تابش شده از آن بیشتر است. شکل (۵) دمای متناظر با فرکانس امواج الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد. درواقع اگر جسمی دمایش به مقادیر درج شده در شکل برسد، تابشی در فرکانس مربوطه خواهد داشت. از این نمودار می‌توان به تکنولوژی مادون قرمز دوربین‌های دید در شب و سیستم‌های هوشمند تشخیص موجودات زنده در خودروها پی برد، چراکه دمای بدن انسان و موجودات زنده تابشی در ناحیه مادون قرمز دارد.

دمای طیف الکترومغناطیسی
شکل (۵) : دمای تابش امواج الکترومغناطیسی و فرکانس متناظر با آن.

برهمکنش با ماده

امواج الکترومغناطیسی بسته به فرکانس یا طول موج‌شان یا به طور دقیق‌تر با توجه به ناحیه‌ای که در آن جای می‌گیرند، به طور متفاوتی با مواد برهمکنش یا تعامل می‌کنند. به طور خلاصه تعامل اصلی هر ناحیه با مواد را می‌توان در جدول زیر مشخص کرد. علم «اسپکتروسکوپی» (Spectroscopy) که به علم شناسایی مواد نیز معروف است، ابزارهای آن مبتنی بر طیف الکترومغناطیسی و نحوه تعامل امواج با ماده، توسعه پیدا می‌کند.

ناحیه طیفبیشترین برهمکنش یا تعامل با ماده
امواج رادیوییایجاد نوسان دسته‌جمعی بارهای متحرک در جسم که با فرکانس پلاسما نوسان می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به حرکت نوسانی یک الکترون در آنتن اشاره کرد.
امواج میکروویو ~ امواج مادون قرمز دور (FIR)تحریک اٌهمیک (گرمایی) پلاسما و ایجاد نوسان پلاسما (در اینجا پلاسما، گاز یونیده شده موسوم به حالت چهارم ماده است) / ایجاد چرخش مولکولی
امواج مادون قرمز نزدیک (NIR)ایجاد ارتعاش مولکولی / ایجاد امواج الکترومغناطیسی که در سطح ماده (فلز) منتشر می‌شوند که به پلاسمون (به دلیل نوسان با فرکانس پلاسما) معروف اند.
ناحیه مرئیتحریک الکترونی مولکولی (مثل مولکول‌های رنگدانه در شبکیه چشم انسان / ایجاد امواج الکترومغناطیسی که در سطح ماده (فلز) منتشر می‌شوند که به پلاسمون (به دلیل نوسان با فرکانس پلاسما) معروف اند.
فرابنفشتحریک مولکولی و اتمی / یونیزه کردن / رهاسازی الکترون (اثر فوتوالکتریک)
اشعه Xتحریک مولکولی و اتمی / یونیزه کردن / پراکندگی کامپتون (برای اعداد اتمی کم)
امواج گاماآزادسازی الکترون‌ها از اتم‌هایی با هسته سنگین / پراکندگی کامپتون (برای همه اعداد اتمی) / تحریک و تفکیک هسته اتم
امواج پر انرژی گاماتحریک و تفکیک هسته اتمی / تولید ذره و پاد‌ذره (به طور مثال یک فوتون با انرژی حداقل دو برابر جرم سکون الکترون ($$1.02MeV$$) می‌تواند به یک الکترون و یک پوزیترون تبدیل شود)

در صورت علاقه‌مندی به مباحث مرتبط در زمینه فیزیک و مهندسی مخابرات، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۹۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
فرادرسFundamentals of PhotonicsWikipedia
۷ دیدگاه برای «طیف الکترومغناطیسی — به زبان ساده»

با سلام و درود
ببخشید خواستم ببینم آیا امواج مکانیکی مثل امواج صوتی می تونن روی امواج الکترومغناطیسی تاثیر بگذارند؟؟ اگه بله، چطور؟؟

ببخشید واحد اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی چیست؟

با سلام و وقت بخیر خدمت شما.
من یه سوالی دارم دربارهٔ طیف نشری خطی. از اون جایی که قبلاً هم سوالاتی رو از فرادرس پرسیدم و جواب گرفتم (💚) باز هم به اینجا مراجعه کردم.
اجسام (غیر شفاف) پرتوی مرئی رو می‌گیرن. بخشی از امواج رو جذب می کنن و بخشی رو بازتاب.
اگه فرض بگیریم جسم A از اون گسترهٔ پیوستهٔ امواج الکترومغناطیس فقط نور زرد رو بازتاب کنه، ما جسم A رو زرد می‌بینیم. (حالا بقیه رنگ ها رو یا جذب کرده یا عبور داده که کاری نداریم)
حالا اگه ما تو یه محیطی باشیم که اصلاً نور خورشید به اون محیط ورود پیدا نکنه، از طرفی جسمی هم داشته باشیم که ذراتش انرژی گرفتن و دارن پرتوی الکترومغناطیس گسیل می کنن اما نور زرد رو گسیل نمی‌کنن (تو طیف نشری خطیش رنگ زرد نیست)
حالا آیا اصلاً ما A رو (که فقط نور زرد رو بازتاب میکرد) می‌بینیم؟

سلام وقت بخیر، دستگاهی برای سنجش انرژی الکترومغناطیسی اطراف ما در دمای اتاق وجود دارد؟ منظور سنجش انرژی الکترومغناطیسی که در فرکانس بی خطر برای ما قراردارند. ممنون میشم جواب بنده را بفرمایید

سلام خسته نباشید مگه دمای خورشید 5800 نیست که به رنگ زرد هست.چرا با شکل 5جور در نمیاد.

سلام و روز شما به خیر؛

در جواب به سوال شما دو نکته را باید مد نظر قرار داد. اول اینکه دمای سطح خورشید 5800 درجه سلسیوس است و مسلماً این دما به ما نمی‌رسد چون اگر این اتفاق می‌افتاد اثری از ما باقی نمی‌ماند. نکته دوم در مورد اینکه چرا خورشید را زرد مشاهده می‌کنیم به اتمسفر زمین وابسته است. در حقیقت، جو زمین نور را در ناحیه طول موج آبی، نیلی و بنفش بیشتر پراکنده می‌کند. در حالی که رنگ‌های طول موج بالاتر مانند قرمز، نارنجی و زرد کمتر پراکنده می‌شوند. به دلیل این پراکندگی ناسازگار نور توسط جو زمین، خورشید زرد به نظر می‌رسد و به همین دلیل است که آسمان در طول روز آبی به نظر می‌رسد، زیرا طول موج آبی پراکنده ترین رنگ از طیف نور مرئی است.

از اینکه با فرادرس همراه هستید خرسندیم.

دروود .
بسیار عالی …برای من که علاقمند به رشد وآگاهی در زمینه امواج الکترومغناطیسی ارتعاش وفرکانس هستم ..در مرحله مبتدی عالی بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *