نوشته‌های عاطفه شریفی‌راد
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی |‌ معرفی گرایش ها، حقوق و درآمد و بازار کار
رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاه |‌ معرفی گرایش ها، حقوق و درآمد و بازار کار