پیاده سازی نگاشت کاهش (MapReduce) در پایتون — به زبان ساده

۷۰۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
پیاده سازی نگاشت کاهش (MapReduce) در پایتون — به زبان ساده

«نگاشت کاهش» (MapReduce)، یک مدل بی‌نظیر است که پردازش مجموعه داده‌های دارای نمونه‌های زیاد (مجموعه داده‌های بزرگ) را آسان‌تر کرده است. این مدل، کاربردهای متعددی در مسائل تحلیل داده دارد و در مسائل جهان واقعی متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، در این مطلب روش پیاده سازی نگاشت کاهش در زبان برنامه‌نویسی پایتون شرح داده شده است. همچنین، مدل در یک پروژه عملی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروژه، تعداد کلمات کتاب رمان «Unveiling a Parallel» شمارش خواهد شد. در ادامه، برخی از پیش‌نیازهای لازم و موجود برای پیاده‌سازی این کد بیان شده است.

997696
 • ماژول «چندپردازشی» (multiprocessing) برای پخش کردن پردازش‌ها، که با فراخوانی متد ()start روی شی Process ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • یک فایل خروجی متناظر با هر «رشته اجرایی» (thread) «کاهش» (Reduce) وجود دارد.
 • خروجی‌ها را می‌توان در پایان  در یک فایل یکتا ادغام کرد.
 • نتایج گام نگاشت (map)، با استفاده از «نشانه‌گذاری شی جاوا اسکریپت» (نشانه‌گذاری شی جاوا اسکریپت | JSON) ذخیره می‌شوند (مانند فایل‌های خروجی برای هر رشته اجرایی خروجی).

کاربر در پایان ممکن است تصمیم بگیرد که این فایل‌ها را حذف و یا رها کند.

پیاده سازی نگاشت کاهش (MapReduce)

ابتدا، اولین کاری که باید انجام شود نوشتن کلاس MapReduce است که نقش رابط را برای پیاده‌سازی شدن توسط کاربر، دارد. این کلاس دارای دو متد است: mapper و reducer که بعدا پیاده‌سازی خواهند شد (مثالی از پیاده‌سازی یک شمارنده لغات با استفاده از MapReduce در ادامه و در بخش مثال شمارنده کلمات، ارائه شده است).

بنابراین، کار نوشتن الگوریتم، با نوشتن کد زیر آغاز می‌شود:

1import settings
2class MapReduce(object):
3  """MapReduce class representing the mapreduce model
4  note: the 'mapper' and 'reducer' methods must be
5  implemented to use the mapreduce model.
6  """
7  def __init__(self, input_dir = settings.default_input_dir, output_dir = settings.default_output_dir,
8         n_mappers = settings.default_n_mappers, n_reducers = settings.default_n_reducers,
9         clean = True):
10    """
11    :param input_dir: directory of the input files,
12    taken from the default settings if not provided
13    :param output_dir: directory of the output files,
14    taken from the default settings if not provided
15    :param n_mappers: number of mapper threads to use,
16    taken from the default settings if not provided
17    :param n_reducers: number of reducer threads to use,
18    taken from the default settings if not provided
19    :param clean: optional, if True temporary files are
20    deleted, True by default.
21    """
22    self.input_dir = input_dir
23    self.output_dir = output_dir
24    self.n_mappers = n_mappers
25    self.n_reducers = n_reducers
26    self.clean = clean
27  def mapper(self, key, value):
28    """outputs a list of key-value pairs, where the key is
29    potentially new and the values are of a potentially different type.
30    Note: this function is to be implemented.
31    :param key:
32    :param value:
33    """
34    pass
35  def reducer(self, key, values_list):
36    """Outputs a single value together with the provided key.
37    Note: this function is to be implemented.
38    :param key:
39    :param value_list:
40    """
41    pass

برای بررسی تنظیمات گوناگون، باید ماژول «تنظیمات» (settings) را بررسی کرد. سپس، نیاز به افزودن متد ()run برای کلاس MapReduce است که عملیات map و reduce را اجرا می‌کند. بدین منظور، نیاز به تعریف یک متد (run_mapper(index است (که در آن، index به رشته اجرایی کنونی ارجاع دارد) که از mapper استفاده می‌کند و نتایج را روی دیسک ذخیره می‌کند و (run_reducer(index که reducer را روی نتایج map اعمال و نتایج رار وی دیسک ذخیره می‌کند.

متد ()run تعداد دلخواهی از نگاشت‌کننده‌ها (mappers) و سپس، تعداد لازم از کاهش‌دهنده‌ها (reducers) را پخش می‌کند. شی Process از ماژول multiprocessing به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1def run_mapper(self, index):
2  """Runs the implemented mapper
3  :param index: the index of the thread to run on
4  """
5  # read a key
6  # read a value
7  # get the result of the mapper
8  # store the result to be used by the reducer
9  pass
10def run_reducer(self, index):
11  """Runs the implemented reducer
12  :param index: the index of the thread to run on
13  """
14  # load the results of the map
15  # for each key reduce the values
16  # store the results for this reducer 
17  pass
18def run(self):
19  """Executes the map and reduce operations
20  """
21  # initialize mappers list
22  map_workers = []
23  # initialize reducers list
24  rdc_workers = []
25  # run the map step
26  for thread_id in range(self.n_mappers):
27    p = Process(target=self.run_mapper, args=(thread_id,))
28    p.start()
29    map_workers.append(p)
30  [t.join() for t in map_workers]
31  # run the reduce step
32  for thread_id in range(self.n_reducers):
33    p = Process(target=self.run_reducer, args=(thread_id,))
34    p.start()
35    map_workers.append(p)
36  [t.join() for t in rdc_workers]

اکنون، باید متدهای run_mapper و run_reducer را تکمیل کرد. اما، از آنجا که این متدها نیازمند خواندن و ذخیره داده‌ها از یک فایل ورودی هستند، ابتدا باید یک کلاس FileHandler ساخت. این کلاس، فایل ورودی را با استفاده از متد split_file (همان number_of_splits) (که در آن تعداد تقسیمات یا همان number of splits، تعداد کل بخش‌هایی است که به عنوان نتیجه تقسیم‌بندی مورد نیاز هستند) تقسیم‌بندی می‌کند. کلاس FileHandler نیز با استفاده از متد join_files (داریم number_of_files ,clean ,sort ,decreasing) به خروجی‌ها می‌پیوندد (که در آن number_of_files تعداد کل فایل‌ها برای join است.

clean ،sort و decreasing مجموعه همه آرگومان‌های بولی دلخواه هستند که در این مثال، همه به طور پیش‌فرض در حالت True قرار دارند). clean بیان می‌کند که کاربر کجا می‌خواهد فایل‌های موقتی را بعد از join حذف کند، sort نشان می‌دهد که آیا نتایج مرتب شده یا نه و decreasing نشان می‌دهد که کاربر می‌خواهد مرتب‌سازی را به ترتیب معکوس انجام دهد یا خیر. باید این موضوع را به خاطر داشت که کار با نوشتن شی FileHandler به صورت زیر، آغاز شده است:

1class FileHandler(object):
2  """FileHandler class
3  Manages splitting input files and joining outputs together.
4  """
5  def __init__(self, input_file_path, output_dir):
6    """
7    Note: the input file path should be given for splitting.
8    The output directory is needed for joining the outputs.
9    :param input_file_path: input file path
10    :param output_dir: output directory path
11    """
12    self.input_file_path = input_file_path
13    self.output_dir = output_dir
14  def split_file(self, number_of_splits):
15    """split a file into multiple files.
16    :param number_of_splits: the number of splits.
17    """
18    pass
19  def join_files(self, number_of_files, clean = None, sort = True, decreasing = True):
20    """join all the files in the output directory into a
21    single output file.
22    :param number_of_files: total number of files.
23    :param clean: if True the reduce outputs will be deleted,
24    by default takes the value of self.clean.
25    :param sort: sort the outputs.
26    :param decreasing: sort by decreasing order, high value
27    to low value.
28    :return output_join_list: a list of the outputs
29    """
30    pass

سپس، نوشتن متدهای split و join کامل می‌شود.

1import os
2import json
3
4class FileHandler(object):
5  """FileHandler class
6  Manages splitting input files and joining outputs together.
7  """
8  def __init__(self, input_file_path, output_dir):
9    """
10    Note: the input file path should be given for splitting.
11    The output directory is needed for joining the outputs.
12    :param input_file_path: input file path
13    :param output_dir: output directory path
14    """
15    self.input_file_path = input_file_path
16    self.output_dir = output_dir
17  def begin_file_split(self, split_index, index):
18    """initialize a split file by opening and adding an index.
19    :param split_index: the split index we are currently on, to be used for naming the file.
20    :param index: the index given to the file.
21    """
22    file_split = open(settings.get_input_split_file(split_index-1), "w+")
23    file_split.write(str(index) + "\n")
24    return file_split
25  def is_on_split_position(self, character, index, split_size, current_split):
26    """Check if it is the right time to split.
27    i.e: character is a space and the limit has been reached.
28    :param character: the character we are currently on.
29    :param index: the index we are currently on.
30    :param split_size: the size of each single split.
31    :param current_split: the split we are currently on.
32    """
33    return index>split_size*current_split+1 and character.isspace()
34  def split_file(self, number_of_splits):
35    """split a file into multiple files.
36    note: this has not been optimized to avoid overhead.
37    :param number_of_splits: the number of chunks to
38    split the file into.
39    """
40    file_size = os.path.getsize(self.input_file_path)
41    unit_size = file_size / number_of_splits + 1
42    original_file = open(self.input_file_path, "r")
43    file_content = original_file.read()
44    original_file.close()
45    (index, current_split_index) = (1, 1)
46    current_split_unit = self.begin_file_split(current_split_index, index)
47    for character in file_content:
48      current_split_unit.write(character)
49      if self.is_on_split_position(character, index, unit_size, current_split_index):
50        current_split_unit.close()
51        current_split_index += 1
52        current_split_unit = self.begin_file_split(current_split_index,index)
53      index += 1
54    current_split_unit.close()

اکنون، می‌توان متدهای run_mapper و  run_reducer را مانند زیر کامل کرد:

1def run_mapper(self, index):
2  """Runs the implemented mapper
3  :param index: the index of the thread to run on
4  """
5  input_split_file = open(settings.get_input_split_file(index), "r")
6  key = input_split_file.readline()
7  value = input_split_file.read()
8  input_split_file.close()
9  if(self.clean):
10    os.unlink(settings.get_input_split_file(index))
11  mapper_result = self.mapper(key, value)
12  for reducer_index in range(self.n_reducers):
13    temp_map_file = open(settings.get_temp_map_file(index, reducer_index), "w+")
14    json.dump([(key, value) for (key, value) in mapper_result 
15                  if self.check_position(key, reducer_index)]
16          , temp_map_file)
17    temp_map_file.close()
18  
19def run_reducer(self, index):
20  """Runs the implemented reducer
21  :param index: the index of the thread to run on
22  """
23  key_values_map = {}
24  for mapper_index in range(self.n_mappers):
25    temp_map_file = open(settings.get_temp_map_file(mapper_index, index), "r")
26    mapper_results = json.load(temp_map_file)
27    for (key, value) in mapper_results:
28      if not(key in key_values_map):
29        key_values_map[key] = []
30      try:
31        key_values_map[key].append(value)
32      except Exception, e:
33        print "Exception while inserting key: "+str(e)
34    temp_map_file.close()
35    if self.clean:
36      os.unlink(settings.get_temp_map_file(mapper_index, index))
37  key_value_list = []
38  for key in key_values_map:
39    key_value_list.append(self.reducer(key, key_values_map[key]))
40  output_file = open(settings.get_output_file(index), "w+")
41  json.dump(key_value_list, output_file)
42  output_file.close()

در نهایت، متد run اندکی ویرایش می‌شود تا کاربر قادر به تعیین این باشد که خروجی‌ها متصل شوند یا خیر. متد run به صورت زیر می‌شود:

1def run(self, join=False):
2  """Executes the map and reduce operations
3  :param join: True if we need to join the outputs, False by default.
4  """
5  # initialize mappers list
6  map_workers = []
7  # initialize reducers list
8  rdc_workers = []
9  # run the map step
10  for thread_id in range(self.n_mappers):
11    p = Process(target=self.run_mapper, args=(thread_id,))
12    p.start()
13    map_workers.append(p)
14  [t.join() for t in map_workers]
15  # run the reduce step
16  for thread_id in range(self.n_reducers):
17    p = Process(target=self.run_reducer, args=(thread_id,))
18    p.start()
19    map_workers.append(p)
20  [t.join() for t in rdc_workers]
21  if join:
22    self.join_outputs()

کد نهایی الگوریتم نگاشت کاهش (Map Reduce)، در زبان برنامه‌نویسی پایتون، به صورت زیر خواهد بود:

1import os
2import json
3import settings
4from multiprocessing import Process
5
6
7class FileHandler(object):
8  """FileHandler class
9  Manages splitting input files and joining outputs together.
10  
11  """
12  def __init__(self, input_file_path, output_dir):
13    """
14    Note: the input file path should be given for splitting.
15    The output directory is needed for joining the outputs.
16    :param input_file_path: input file path
17    :param output_dir: output directory path
18    """
19    self.input_file_path = input_file_path
20    self.output_dir = output_dir
21
22  def initiate_file_split(self, split_index, index):
23    """initialize a split file by opening and adding an index.
24    :param split_index: the split index we are currently on, to be used for naming the file.
25    :param index: the index given to the file.
26    """
27    file_split = open(settings.get_input_split_file(split_index-1), "w+")
28    file_split.write(str(index) + "\n")
29    return file_split
30
31  def is_on_split_position(self, character, index, split_size, current_split):
32    """Check if it is the right time to split.
33    i.e: character is a space and the limit has been reached.
34    :param character: the character we are currently on.
35    :param index: the index we are currently on.
36    :param split_size: the size of each single split.
37    :param current_split: the split we are currently on.
38    """
39    return index>split_size*current_split+1 and character.isspace()
40
41  def split_file(self, number_of_splits):
42    """split a file into multiple files.
43    note: this has not been optimized to avoid overhead.
44    :param number_of_splits: the number of chunks to
45    split the file into.
46    """
47    file_size = os.path.getsize(self.input_file_path)
48    unit_size = file_size / number_of_splits + 1
49    original_file = open(self.input_file_path, "r")
50    file_content = original_file.read()
51    original_file.close()
52    (index, current_split_index) = (1, 1)
53    current_split_unit = self.initiate_file_split(current_split_index, index)
54    for character in file_content:
55      current_split_unit.write(character)
56      if self.is_on_split_position(character, index, unit_size, current_split_index):
57        current_split_unit.close()
58        current_split_index += 1
59        current_split_unit = self.initiate_file_split(current_split_index, index)
60      index += 1
61    current_split_unit.close()
62    
63  def join_files(self, number_of_files, clean = False, sort = True, decreasing = True):
64    """join all the files in the output directory into a
65    single output file.
66    :param number_of_files: total number of files.
67    :param clean: if True the reduce outputs will be deleted,
68    by default takes the value of self.clean.
69    :param sort: sort the outputs.
70    :param decreasing: sort by decreasing order, high value
71    to low value.
72    :return output_join_list: a list of the outputs
73    """
74    output_join_list = []
75    for reducer_index in xrange(0, number_of_files):
76      f = open(settings.get_output_file(reducer_index), "r")
77      output_join_list += json.load(f)
78      f.close()
79      if clean:
80        os.unlink(settings.get_output_file(reducer_index))
81    if sort:
82      from operator import itemgetter as operator_ig
83      # sort using the key
84      output_join_list.sort(key=operator_ig(1), reverse=decreasing)
85    output_join_file = open(settings.get_output_join_file(self.output_dir), "w+")
86    json.dump(output_join_list, output_join_file)
87    output_join_file.close()
88    return output_join_list
89  
90class MapReduce(object):
91  """MapReduce class
92  Note: mapper and reducer functions need to be implemented.
93  
94  """
95
96  def __init__(self, input_dir = settings.default_input_dir, output_dir = settings.default_output_dir,
97         n_mappers = settings.default_n_mappers, n_reducers = settings.default_n_reducers,
98         clean = True):
99    """
100    :param input_dir: directory of the input files,
101    taken from the default settings if not provided
102    :param output_dir: directory of the output files,
103    taken from the default settings if not provided
104    :param n_mappers: number of mapper threads to use,
105    taken from the default settings if not provided
106    :param n_reducers: number of reducer threads to use,
107    taken from the default settings if not provided
108    :param clean: optional, if True temporary files are
109    deleted, True by default.
110    """
111    self.input_dir = input_dir
112    self.output_dir = output_dir
113    self.n_mappers = n_mappers
114    self.n_reducers = n_reducers
115    self.clean = clean
116    self.file_handler = FileHandler(settings.get_input_file(self.input_dir), self.output_dir)
117    self.file_handler.split_file(self.n_mappers)
118
119  def mapper(self, key, value):
120    """outputs a list of key-value pairs, where the key is
121    potentially new and the values are of a potentially different type.
122    Note: this function is to be implemented.
123    :param key: key of the current mapper
124    :param value: value for the corresponding key
125    note: this method should be implemented
126    """
127    pass
128
129  def reducer(self, key, values_list):
130    """Outputs a single value together with the provided key.
131    Note: this function is to be implemented.
132    :param key: key of the reducer
133    :param value_list: list of values for the key
134    note: this method should be implemented
135    """
136    pass
137
138  def check_position(self, key, position):
139    """Checks if we are on the right position
140    """
141    return position == (hash(key) % self.n_reducers)
142
143  def run_mapper(self, index):
144    """Runs the implemented mapper
145    :param index: the index of the thread to run on
146    """
147    input_split_file = open(settings.get_input_split_file(index), "r")
148    key = input_split_file.readline()
149    value = input_split_file.read()
150    input_split_file.close()
151    if(self.clean):
152      os.unlink(settings.get_input_split_file(index))
153    mapper_result = self.mapper(key, value)
154    for reducer_index in range(self.n_reducers):
155      temp_map_file = open(settings.get_temp_map_file(index, reducer_index), "w+")
156      json.dump([(key, value) for (key, value) in mapper_result 
157                    if self.check_position(key, reducer_index)]
158            , temp_map_file)
159      temp_map_file.close()
160    
161  def run_reducer(self, index):
162    """Runs the implemented reducer
163    :param index: the index of the thread to run on
164    """
165    key_values_map = {}
166    for mapper_index in range(self.n_mappers):
167      temp_map_file = open(settings.get_temp_map_file(mapper_index, index), "r")
168      mapper_results = json.load(temp_map_file)
169      for (key, value) in mapper_results:
170        if not(key in key_values_map):
171          key_values_map[key] = []
172        try:
173          key_values_map[key].append(value)
174        except Exception, e:
175          print "Exception while inserting key: "+str(e)
176      temp_map_file.close()
177      if self.clean:
178        os.unlink(settings.get_temp_map_file(mapper_index, index))
179    key_value_list = []
180    for key in key_values_map:
181      key_value_list.append(self.reducer(key, key_values_map[key]))
182    output_file = open(settings.get_output_file(index), "w+")
183    json.dump(key_value_list, output_file)
184    output_file.close()
185
186  def run(self, join=False):
187    """Executes the map and reduce operations
188    :param join: True if we need to join the outputs, False by default.
189    """
190    # initialize mappers list
191    map_workers = []
192    # initialize reducers list
193    rdc_workers = []
194    # run the map step
195    for thread_id in range(self.n_mappers):
196      p = Process(target=self.run_mapper, args=(thread_id,))
197      p.start()
198      map_workers.append(p)
199    [t.join() for t in map_workers]
200    # run the reduce step
201    for thread_id in range(self.n_reducers):
202      p = Process(target=self.run_reducer, args=(thread_id,))
203      p.start()
204      map_workers.append(p)
205    [t.join() for t in rdc_workers]
206    if join:
207      self.join_outputs()
208    
209  def join_outputs(self, clean = True, sort = True, decreasing = True):
210    """Join all the reduce output files into a single output file.
211    
212    :param clean: if True the reduce outputs will be deleted, by default takes the value of self.clean
213    :param sort: sort the outputs
214    :param decreasing: sort by decreasing order, high value to low value
215    
216    """
217    try:
218      return self.file_handler.join_files(self.n_reducers, clean, sort, decreasing)
219    except Exception, e:
220      print "Exception occured while joining: maybe the join has been performed already -- "+str(e)
221      return []

ماژول Settings

این ماژول حاوی تنظیمات و تابع‌های مفید پیش‌فرض برای ساخت نام‌های مسیر برای ورودی، خروجی و فایل‌های موقت است.

این متدهای کارآمد در قسمت «توضیحات» (comment) قطعه کد زیر شرح داده شده‌اند.

1# set default directory for the input files
2default_input_dir = "input_files"
3# set default directory for the temporary map files
4default_map_dir = "temp_map_files"
5# set default directory for the output files
6default_output_dir = "output_files"
7# set default number for the map and reduce threads
8default_n_mappers = 4
9default_n_reducers = 4
10# return the name of the input file to be split into chunks
11def get_input_file(input_dir = None, extension = ".ext"):
12  if not(input_dir is None):
13    return input_dir+"/file" + extension
14  return default_input_dir + "/file" + extension
15  
16  
17# return the name of the current split file corresponding to the given index
18def get_input_split_file(index, input_dir = None, extension = ".ext"):
19  if not(input_dir is None):
20    return input_dir+"/file_"+ str(index) + extension
21  return default_input_dir + "/file_" + str(index) + extension
22    
23    
24# return the name of the temporary map file corresponding to the given index
25def get_temp_map_file(index, reducer, output_dir = None, extension = ".ext"):
26  if not(output_dir is None):
27    return output_dir + "/map_file_" + str(index)+"-" + str(reducer) + extension
28  return default_output_dir + "/map_file_" + str(index) + "-" + str(reducer) + extension
29
30# return the name of the output file given its corresponding index
31def get_output_file(index, output_dir = None, extension = ".out"):
32  if not(output_dir is None):
33    return output_dir+"/reduce_file_"+ str(index) + extension
34  return default_output_dir + "/reduce_file_" + str(index) + extension
35    
36# return the name of the output file
37def get_output_join_file(output_dir = None, extension = ".out"):
38  if not(output_dir is None):
39    return output_dir +"/output" + extension
40  return default_output_dir + "/output" + extension

مثال شمارنده کلمات

در این مثال، فرض می‌شود که یک سند وجود دارد و هدف، شمردن تعداد وقوع هر کلمه در آن است. برای انجام این کار، نیاز به تعریف عملیات نگاشت و کاهش است تا بتوان متدهای mapper و reducer از کلاس MapReduce را پیاده‌سازی کرد.

راهکار برای شمارش کلمات، خیلی ساده است:

map: متن تقسیم می‌شود، سپس کلماتی که فقط حاوی کاراکترهای ascii و حروف کوچک هستند شمارش می‌شوند. پس از آن، هر کلمه به عنوان کلیدی با شمار ۱ ارسال می‌شود.

reduce: به سادگی می‌توان همه مقادیر پیشین برای هر کلمه را جمع کرد.

بنابراین، کلاس MapReduce به صورت زیر پیاده‌سازی می‌شود.

1from mapreduce import MapReduce
2import sys
3class WordCount(MapReduce):
4  def __init__(self, input_dir, output_dir, n_mappers, n_reducers):
5    MapReduce.__init__(self, input_dir, output_dir, n_mappers, n_reducers)
6  def mapper(self, key, value):
7    """Map function for the word count example
8    Note: Each line needs to be separated into words, and each word
9    needs to be converted to lower case.
10    """
11    results = []
12    default_count = 1
13    # seperate line into words
14    for word in value.split():
15      if self.is_valid_word(word):
16        # lowercase words

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
medium
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *