برچسب: UJT

ترانزیستور تک پیوندی (Unijunction Transistor)