مجموعه مقالات UJT

ترانزیستور تک پیوندی (Unijunction Transistor)