مجموعه مقالات Simulated Annealing

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی