مجموعه مقالات octane number

اعداد اکتان و ستان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ — به زبان ساده