مجموعه مقالات GitHub

قالب‌های گیت هاب برای درخواست‌های Pull یکپارچه و هوشمندانه — راهنمای کاربردی
گیت‌هاب و نحوه ایجاد یک پروژه موفق در آن – به زبان ساده