برچسب: گرادیان کاهشی تصادفی

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی