مجموعه مقالات کرنش برشی

انرژی کرنشی در میله های تحت پیچش – به زبان ساده
تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
کرنش صفحه ای (Plane Strain) و معادلات تبدیل آن — آموزش جامع
رسم دایره مور برای حالت تنش صفحه ای — آموزش جامع
تنش برشی و کرنش برشی — آموزش جامع
تغییر شکل در حوزه مکانیک مواد — آشنایی با تغییر شکل، کرنش و جابجایی