برچسب: نسبت پواسون

تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
قانون هوک برای حالت تنش صفحه ای — روابط و حالت های خاص
نسبت پواسون و رفتار مواد در محدوده الاستیک — به زبان ساده
کاربرد قانون هوک در محاسبه مدول الاستیک و مدول برشی